Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 696

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Pojazdy bezzałogowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego świata. Pojazdy autonomiczne wraz z algorytmami wspomagającymi kierowanie pojazdami skupiają uwagę wielu zespołów inżynierskich. Jednym z ważniejszych aspektów bezpieczeństwa na drogach jest wspomaganie zapobiegania i wychodzenia z poślizgów w dynamicznym środowisku. Artykuł przedstawia projekt oraz wykonanie bezzałogowego pojazdu kołowego zdolnego do automatycznego wychodzenia z poślizgów. Następnie pojazd oprogramowano oraz opracowano aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android. Na koniec wykonano badania testowe opracowanego rozwiązania.
EN
Unmanned vehicles are used in many areas of the contemporary world. Autonomous vehicles together with control algorithms are the focus of many engineering teams. One of the most important aspects of road safety is to help prevent and recover from skidding in a dynamic environment. The paper presents the design and construction of an unmanned wheeled vehicle capable of automatic skidding. Then the vehicle was programmed and developed a mobile application for Android devices. At the end of the paper there were described tests of the developed vehicle.
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
4
Content available Waypoint path controller for ships
EN
The paper presents and discusses tests of a waypoint controller used to sail a ship along the desired route. The planned desired route for the moving ship is given as a set of waypoints connected with straight lines. The ship's control is based on the rudder blade deflection angle as a commanded parameter. The task of the controller is to determine the rudder angle which will allow the ship to sail along the desired route segment. The controller algorithm consists of two parts, the first of which is used for controlling the ship motion along linear segments of the desired route, while the second part is used when changing to the next route segment. A switching mechanism is designed to choose the relevant part of the control algorithm. The quality of operation of the ship motion control algorithm was tested on the training ship Blue Lady, at the Ship Handling Research and Training Centre located on the lake Silm at Kamionka near Iława, Poland.
5
Content available Prediction control systems in marine applications
EN
The paper presents one of the modern control methods used for steering of the ship motion. The different automatic systems used to navigate the vessels are described at the beginning. Next, prediction control methodology is presented and multidimensional MPC regulator applied to steering of the training ship is shown as a technical product. Tests results from the real-time experiments with the mentioned controller are presented at the end of the article.
EN
In the past, the main task of the Armed Forces was primarily to ensure military security in terms of defense of independence, sovereignty, and territorial integrity of the state. However, nowadays, in the national and international dimension, their scope of tasks has been expanded to include projects in the field of supporting public administration bodies and society in crisis situations. That is due to the fact that the Armed Forces have unique, unprecedented in other response forces, opportunities to take effective action in the event of various crises. Thus, they have become an important enhancement of the crisis management system and civil protection. They can often constitute the main element of support for public administration bodies (central and local government) in solving emerging crisis situations. An important factor in the effectiveness of their actions in helping the society is the so-called crisis management system in the Ministry of National Defense. The structure of this system is closely related to the functioning control and command system.
PL
W przeszłości głównym zadaniem sił zbrojnych było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa militarnego w ujęciu obrony niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Jednak współcześnie w wymiarze narodowym i międzynarodowym ich zakres zadań zdecydowanie uległ poszerzeniu o przedsięwzięcia z zakresu wsparcia organów administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Wynika to z faktu, iż siły zbrojne, posiadają unikatowe, niespotykane w innych siłach reagowania możliwości podejmowania skutecznych działań w wypadku wystąpienia zróżnicowanych sytuacji kryzysowych. Tak więc stały się ważnym wzmocnieniem sytemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Często mogą one stanowić główny element wsparcia organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w rozwiązywaniu powstałej sytuacji kryzysowej. Ważnym czynnikiem skuteczności ich działania w ramach pomocy społeczeństwu jest tzw. system zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Struktura tego systemu jest ściśle powiązana z funkcjonującym systemem kierowania i dowodzenia.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatów Janusza Węgrzyna, Artura Groszewskiego oraz Krzysztofa Niemca, wygłoszonych podczas seminarium firmy Valmet (patrz PP 12/2019 s. 744-746). Tematem seminarium były zagadnienia dotyczące stosowanych rozwiązań, systemów i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemu Valmet DNA przed atakami cybernetycznymi. Ryzyko obniżenia bądź utraty produkcji staje się większe bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które chronią przemysłowe systemy sterowania i sieci kontroli procesów technologicznych.
PL
W artykule przedstawiono opracowany głównie na potrzeby robotyki mobilnej system sterowania bezwładnościowego, który opiera się na pomiarach sił w postaci przyspieszeń i prędkości obrotowych działających na mikroukład. Opisano ideę konwersji danych pomiarowych na sygnały sterowania, poprawiając ich dokładność przy wykorzystaniu filtru komplementarnego lub Kalmana.
EN
The paper presents inertial control system meant mainly for mobile robotics. System uses accelerations and angular speeds measured by inertial measurement unit in order to convert them to control signals. Idea behind conversion is described, and the way to improve measurements by implementing either complementary or Kalman filter.
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania małą turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego oraz efektywnej prędkości wiatru. W układzie sterowania zastosowano pełny obserwator Luenbergera do estymacji niemierzalnych zmiennych stanu. Zaproponowano algorytm obliczania efektywnej prędkości wiatru. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację uzyskiwanej mocy elektrycznej dla prędkości wiatru w obszarze pomiędzy prędkością startu turbiny, a prędkością wyłączenia ze względu na warunki bezpieczeństwa, tj. w drugiej strefie pracy turbiny. Pokazano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych układu sterowania z pełnym obserwatorem stanu dla znormalizowanych podmuchów wiatru.
EN
A proposal of the control scheme for micro wind turbine with aerodynamic torque and effective wind speed estimation is presented in this paper. Fully Luenberger observer for the non-measurable state variables estimation is used in this control scheme. Algorithm of the effective wind speed calculation is proposed. The control system of the turbine should ensure maximum captured electrical power for wind speed in the region between start speed of turbine and cut-off speed, when wind turbine is shouted down due to safety reasons, i.e. in a second operating region of the turbine. Simulations results of the control system with the fully state observer for the normalized gusts of wind are shown in the paper.
10
EN
In this paper two examples, of a different nature, are presented to demonstrate, basing upon the author’s experience from the past, that the control engineer facing a design problem must think in broad terms, be careful when design supporting tools are used and do not neglect theory related to the considered design problem.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono dwa przykłady o różnym charakterze, dla wykazania, w oparciu o doświadczenie autora, że inżynier systemów sterowania napotykający problem projektowy musi myśleć nieszablonowo, stosować roztropnie narzędzia wspomagające projektowanie i nie może zaniedbywać teorii związanej z rozważanym problemem projektowym.
11
Content available remote Strefa kompetencji automatyka
PL
Urządzenia przemysłowe z dnia na dzień stają się coraz szybsze, prostsze w konfiguracji oraz posiadają coraz większą liczbę zaawansowanych funkcji. Rozwój technologii z kolei stawia coraz większe wymagania, a w związku z większymi możliwościami urządzeń sterujących oczekuje się, iż dodatkowe informacje będą przez nie przechwytywane i wyświetlane na przykład na panelach operatorskich lub systemach SCADA. W celu oprogramowania urządzeń takich, jak sterowniki PLC, wymagany jest znacznie szerszy zakres wiedzy niż do tej pory. Omawiany temat dotyczy zarówno automatyków i programistów działów integratorskich, jak i działów utrzymania ruchu wdrażających modyfikacje na istniejących instalacjach.
12
Content available ISEE - Intelligent System of Energy Efficiency
EN
Increasing energy efficiency is one of the priorities of the European 3x20 climate and enery package. The ISEE system - Intelligent Energy Efficiency Control is a response to the growing interest in energy saving. It is also closely related to energy efficiency and reduction of greenhouse gas emissions. The presented system also allows connecting renewable energy sources to the analyzed facilities. It is intended for a wide range of recipients.
PL
W artykule omówiono wybrane kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zasilania maszyn i urządzeń.
EN
The article discusses selected issues concerning the safety and power supply of machines and devices.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy zastosowania układów sterowania i nadzoru sieci ciepłowniczych. Scharakteryzowano najczęściej spotykane układy sterowania i nadzoru. Przedstawiono techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrożenia układów sterowania i nadzoru w ciepłownictwie.
EN
General problems of steering and control systems in district heating network are presented. Technical and economical conditions of these systems applications in district heating are given. The steering and control systems which they use very often in district heating are presented.
EN
This paper presents an approach to the construction and measurements of electrodynamic and reluctance actuators. Executive elements were used as drives in a novel concept of a magnetomotive micropump. The paper discusses various aspects concerning the designation of parameters, control system, the explanation of physical phenomena, and the optimization of the basic elements for coil units. The conducted work describes the measurement system and the analysis of the derived values. The actuators were compared and the pros/cons of building the conceptual device were highlighted. The best solution to be used in the upcoming work concerning the construction of a magnetomotive micropump was chosen based on measurements, engineering aspects, layout control, and key parameters such as the piston velocity, energy stored in capacitors, and efficiencies.
EN
Modern light rail vehicles, such as a tram or rail bus, due to the need to provide mobility for the elderly or disabled people and the requirements of operators operating passenger rail transport or transport in urban areas must have a 100% low floor. Structurally, this is associated with the use of wheelset with independently rotating wheels (IRW) in such vehicles. It is also possible to use a bogie structure without the use of a wheelset axle by mounting the wheels directly in the side parts of the bogie frame. This construction is more complex and will not be discussed in this article. Bearing in mind the dynamic behavior of such vehicles during operation (lateral stability, profile wear) in various driving conditions (curve traffic, crossovers) and taking into account operating costs, it becomes necessary to install wheel rotation control systems to maintain center movement mass of the wheelset around the centerline of the track. The subject of the article will be considerations on modeling and simulation of rail vehicle bogie motion with IRW sets including the wheel control system. Nominal and mathematical models of the analyzed vehicle will be presented, as well as a controlled strategy based on the comparison of the angular velocities of the wheels of the wheelset A review of works on solutions of such systems will be presented, and a control concept will be proposed. The summary contains conclusions regarding the possibility of practical use of the proposed method of steering wheels of a wheelset in the case of independently rotating wheels.
PL
W dzisiejszych czasach mobilne roboty autonomiczne zyskują coraz większą popularność, zarówno w środowiskach przemysłowych jak i w konsumenckich. Mają one głównie na celu ułatwianie pracy człowieka poprzez przejęcie części jego obowiązków. Z racji różnorodności środowisk, w jakich mogą one pracować, korzystają z algorytmów omijania przeszkód w celu osiągnięcia swobody poruszania się. Artykuł przedstawia model konstrukcyjny oraz wykonanie dwóch autonomicznych robotów mobilnych wraz z planszą, na której były przeprowadzane testy. Następnie po zmontowaniu pojazdów należało je zaprogramować. W tym celu opracowano algorytm omijania przeszkód, oparty na poszukiwaniu bezkolizyjnej ścieżki na podstawie obliczania pochodnej z uśrednionych wartości pomiarów. Dodatkowo, w celu prostej zmiany parametrów działającego algorytmu, opracowano aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android. Na koniec przeprowadzono badania testowe oraz dokonano analizy uzyskanych wyników.
EN
Nowadays autonomous robots gain increasingly more popularity in both consumer and industrial applications. Their main goal is to support human’s work. Due to high diversity of environments these robots work in, there is a need for utilizing obstacle avoidance algorithms which allow them for safe maneuvering. This paper presents a complete process of designing and assembling two autonomous robots as well as the board used for tests. One algorithm was proposed, which was based on calculating derivative of averaged sensor measurements. Additionally, various software development aspects are covered, including a mobile application for Android devices, which was used as a supervisory control. In the end, a series of performance tests were conducted, along with results analysis.
PL
Układy sterujące typu PID są jednymi z najbardziej popularnych regulatorów wykorzystywanych w układach regulacji. W związku z tym znanych jest szereg metod doboru wartości ich parametrów (nastaw). Obok różnych metod inżynierskich czy analitycznych strojenia tego typu regulatorów, dostępne są również podejścia bazujące na optymalizacji. Wskaźnikiem jakości znajdującym w nich zastosowanie jest np. całka z kwadratu uchybu. W artykule przedstawiono alternatywny sposób wyznaczania nastaw regulatora z rodziny PID bazujący na rozwiązaniu liniowokwadratowego zadania optymalizacji wykorzystującego kryterium energetyczne. Uszczegóławiając, pokazano możliwość transformacji optymalnych nastaw regulatora bazującego na sprzężeniu zwrotnym od stanu obiektu w nastawy regulatora w klasycznym układzie regulacji. Jako aplikację wykorzystano nieliniowy matematyczny model dynamiki podwójnego odwróconego wahadła.
EN
The PID-type regulators are one of the most commonly used in control systems. Therefore, there are many different methods of selecting values of their parameters. Apart from various engineering or analytical methods of tuning such controllers, there are also approaches based on optimisation. In the latter case, a typical performance index is integral square error (ISE). In this paper, an alternative method of PID parameters tuning has been presented. This approach is based on a solution of the linear-square optimisation task with energy-based performance index. In the result, a state-feedback controller is obtained. Subsequently, the state-feedback gains are translated into PID regulator parameters. The proposed approach has been illustrated using a non-linear mathematical model of a double inverted pendulum.
PL
Artykuł omawia problematykę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Zwrócono uwagę na konieczność podejmowania działań nie tylko w przypadku dużych obiektów i systemów, ale również pojedynczych budynków i kotłowni lokalnych. Monitoring pracy systemu zaopatrzenia w ciepło pozwala na diagnozowanie najsłabszych jego elementów i podejmowanie decyzji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej. W przypadku kotłowni, w której prowadzono badania, wyniki takiego monitoringu przekonały do wyposażenia jej w dodatkowy układ automatycznej regulacji z algorytmem mającym na celu ograniczenie liczby cykli włączeń i wyłączeń palników. Ograniczenie liczby załączeń palników, podobnie jak w przypadku innych urządzeń spalinowych i elektrycznych, ma istotny wpływ na sprawność energetyczną całego układu. Dodatkowo zwiększa również trwałość urządzeń, a tym samym zmniejsza koszty serwisu i napraw. Najprostsze algorytmy sterowania, często stosowane w regulatorach instalowanych w jednostkach kotłowych, nie zapewniają jednak optymalizacji w tym zakresie. Zastosowane urządzenie zewnętrzne pozwoliło ograniczyć liczbę cyklów włączeń i wyłączeń palników przy zachowaniu jakości dostawy ciepła do instalacji ogrzewania i układu przygotowania c.w.u. W materiale zarekomendowano również inne sposoby poprawy efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w ciepło istniejących budynków wielorodzinnych.
EN
The article discusses issues related to improving the energy efficiency of heat supply systems. It draws attention to the need to take action not only for large objects and systems, but also for individual buildings and their boiler plants. Heat supply system monitoring allows for the diagnosis of the weakest elements and making decisions leading to the improvement of energy efficiency. In the case of the boiler room where the research was carried out, the results of such monitoring convinced to equip boilers with an additional automatic control system, with an algorithm limiting the number of burner switching cycles and shutdowns. Limiting the number of switching on the burners, as in the case of other combustion and electric devices, has a significant impact on the energy efficiency of the entire system. In addition, it also increases the durability of the devices, and thus reduces costs of servicing and repairs. The simplest control algorithms, often used in controllers installed in the boiler units, do not provide optimization in this respect. The external device used has allowed the number of burners on and off cycles to be limited while maintaining the quality of the heat supply to the heating installation and the heat treatment system.The material also presents other ways to improve the energy efficiency of the heat supply system in existing multi-family buildings.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną i wykonaną konstrukcję robota mobilnego wyposażonego w system wbudowany oparty na układzie STM32F4, którego oprogramowanie utworzono za pomocą graficznego interfejsu użytkownika środowiska Matlab/Simulink oraz dodatkowych narzędzi i bibliotek dla nich przeznaczonych. Opisane przykłady demonstrują możliwości wybranych komponentów pakietu Simulink.
EN
The article presents a real developed mobile robot equipped with an STM32F4 embedded system, and it’s software generated with the help of Matlab/Simulink’s graphical users interface, and an additional provided tools and libraries. Described examples demonstrate capabilities of the selected Simulink's components.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.