Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  white layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Research concerns the evaluation of the cutting insert condition on the microstructure of the surface layer after longitudinal turning of Inconel 718 alloy using carbide inserts. Value of the VBC wear index after dry machining with variable feed f and depth of cut ap was evaluated. White layer was observed up to 2,5 μm.
PL
Badano wpływ stanu ostrza na mikrostrukturę technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu wzdłużnym stopu Inconel 718 ostrzami węglikowymi. Oceniano wartość wskaźnika zużycia VBC po toczeniu na sucho ze zmiennymi parametrami posuwu f oraz głębokości skrawania ap. Zaobserwowano obecność białej warstwy na głębokości do 2,5 μm.
EN
The low speed wire electrical discharge turning (LS-WEDT) is firstly proposed to fabricate the Ti-6Al-4V micro rotary workpiece in this study. The surface quality, sub-surface damages and machining efficiency of LS-WEDT process are discussed. The single factor experiments and orthogonal experiments are respectively conducted to analyze effects of speed parameters and peak current on surface roughness (Ra), material removal rate (MRR), surface morphology and the white layer of the TC4 micro rotary workpiece machined by LS-WEDT. Experimental results indicated that the most important factors affecting the Ra and MRR in LS-WEDT respectively are the peak current and feeding speed, and the rotating speed and feeding speed have significant interactive effect on Ra and MRR. Besides, the low feeding speed can cause surface burning and the high rotating speed will elongate craters. Furthermore, the surface oxidation of TC4 workpiece machined by LS-WEDT is far more serious than the surface alloying and Ti3O and Ti6O can be detected on the machined surface. Moreover, the serrated white layer can be observed and gradually becomes continuous and thin with the decrease of peak current. Finally, large amounts of oxygen and less copper elements can be detected on the top of the white layer and longitudinal cracks.
EN
Grinding is a finishing process in which material is removed from workpiece by hard abrasives with random shape and orientation. The sharpness of abrasive grains tends to vary with grinding time which has a direct impact on material removal mechanisms and hence, the ground surface quality. This urges the researchers to continuously monitor the behavior of abrasive grains online to improve the grinding efficiency. In this paper, two different types of wheels are used: one wheel consists of 100% conventional fused alumina grains and the other wheel is made of 30% sol–gel alumina grains and remaining 70% by fused alumina grains. In case of the wheel containing sol–gel grains, attritious wear of grain occurs as the grinding proceeds which increases the contact area between abrasive grains and workpiece leading to change in dominant material removal mechanism from shearing to plowing and rubbing. The generated wear flats increase the grinding force and temperature in the grinding zone. In case of grinding wheel with 100% fused alumina grains, grit fracture occurs when the grinding force exceeds a critical value leading to self–sharpening and thus maintains the dominant mechanism to be shearing. Post–grinding microstructural characterization is also done to evaluate the materials surface integrity from the aspects of wheel grain behavior.
EN
EDM machining of Al 6061 was performed under varying conditions of pulse current and pulse duration. Graphite was used as an electrode material with distilled water and paraffin oil as two different dielectric mediums. The aim is to characterize the surface integrity produced as a result of EDM machining under both varying electrical and non-electrical parameters as it is important in determining the service life of EDM machined components. The vertical, horizontal and corner surfaces are studied independently for each single set of conditions. The average white layer thickness (AWLT) and surface roughness was found to be dependent on pulse current values and pulse duration. The dielectric medium also has an influence on the thickness and nature of white layer. It was found that the thickness and nature of the white layer formed from distilled water is different from that of paraffin oil. New methods of AWLT and surface roughness measurement through an optical microscope are described. The surface roughness method developed was calibrated against an identical surface roughness tester. Finally, material removal rate, tool wear rate, the presence of micro cracks, voids and globules were compared for different conditions and conclusions were drawn according to the actual physical conditions during machining.
5
Content available remote Wpływ parametrów cięcia laserowego na jakość powierzchni cięcia. Cz. 1
PL
W artykule określono podstawowe parametry wpływające na jakość powierzchni cięcia laserowego. Zwrócono uwagę na wpływ cię- cia laserowego na zmiany w warstwie wierzchniej oraz dokładność wycinanego kształtu, a w tym m.in. na: znaczenia ogniska wiązki laserowej, chropowatość powierzchni cięcia, prostopadłość powierzchni bocznej, wielkość szczeliny cięcia. Porównano właściwości technologiczne cięcia różnych gatunków materiałów o różnej grubości: stali węglowej, stali wysokostopowej i stopu aluminium.
EN
The article set out basic parameters affecting the surface quality of laser cutting. Special attention is paid to the impact of laser cutting on the changes in the surface layer and the accuracy of shape, including, inter alia, the importance of the laser focus, surface roughness, perpendicularity of the surface and the size of the cutting kerf. The technological properties of the cutting of various types of materials of different thicknesses, such as: carbon steel, high-alloy steel, and an aluminum alloy, have been compared.
6
Content available remote Wpływ parametrów cięcia laserowego na jakość powierzchni cięcia. Cz. 2
PL
W artykule określono podstawowe parametry wpływające na jakość powierzchni cięcia laserowego. Zwrócono uwagę na wpływ cię- cia laserowego na zmiany w warstwie wierzchniej oraz dokładność wycinanego kształtu, a w tym m.in. na: znaczenia ogniska wiązki laserowej, chropowatość powierzchni cięcia, prostopadłość powierzchni bocznej, wielkość szczeliny cięcia. Porównano właściwości technologiczne cięcia różnych gatunków materiałów o różnej grubości: stali węglowej, stali wysokostopowej i stopu aluminium.
EN
The article set out basic parameters affecting the surface quality of laser cutting. Special attention is paid to the impact of laser cutting on the changes in the surface layer and the accuracy of shape, including, inter alia, the importance of the laser focus, surface roughness, perpendicularity of the surface and the size of the cutting kerf. The technological properties of the cutting of various types of materials of different thicknesses, such as: carbon steel, high-alloy steel, and an aluminum alloy, have been compared.
7
Content available remote Mikrostruktura warstwy wierzchniej stali po obróbce elektroerozyjnej
PL
Przedstawiono analizę mikrostruktury stali po obróbce elektroerozyjnej. Scharakteryzowano właściwości zmienionej struktury wraz z jej defektami. Wyznaczono mikrotwardość zmienionych warstw.
EN
The article presents an analysis of the microstructure of steel after electrical discharge machining (EDM). Properties of changed layers (micro hardness and occurrence micro cranks) have been described.
PL
W pracy scharakteryzowano mechanizmy zużycia roboczych walców hutniczych w walcowniach gorących produktów oraz półproduktów stalowych. Zaprezentowano wyniki badań warstwy przypowierzchniowej w próbkach pobranych z siedemnastu walców po wycofaniu ich z eksploatacji. Trzy walce zostały wykonane ze stali podeutektoidalnej, jeden ze stali eutektoidalnej, jeden ze stali nadeutektoidalnej, dwa ze staliw nadeutektoidalnych, cztery ze staliw podeutektycznych oraz sześć z żeliw połowicznych z grafitem sferoidalnym. Analiza warstw przypowierzchniowych w obszarach roboczych pozwoliła wskazać na główne mechanizmy zużycia tych narzędzi. Walce ze stali podeutektoidalnej charakteryzują się tworzeniem nalepień materiału walcowanego, tworzeniem się tzw. białej warstwy i intensywnym umocnieniem odkształceniowym. Walec ze stali eutektoidalnej charakteryzuje się tworzeniem nalepień materiału walcowanego, ale zwłaszcza białej warstwy. W walcu ze stali nadeutektoidalnej w znacznie ograniczonym zakresie występują zjawiska tworzenia się nalepień materiału walcowanego oraz białej warstwy. Walce wykonane ze staliw nadeutektoidalnych jedynie incydentalnie wykazują zjawisko tworzenia się białej warstwy, natomiast widoczna zaczyna być fragmentacja (dekohezja) warstwy wierzchniej w wyniku oddziaływań tribologicznych. Walce wykonane ze staliw podeutektycznych charakteryzują się głównie dekohezją materiału wzdłuż wydzieleń cementytu ledeburytycznego oraz cementytu drugorzędowego wydzielonego w układzie Widmannstättena. Krawędzie takich pęknięć działają jak ostrza skrawające materiał walcowany. Walce z żeliw połowicznych podatne są na rozwój pęknięć wzdłuż wydzieleń węglików eutektycznych, a brak wydzieleń dyspersyjnych węglików drugorzędowych zaczyna sprzyjać tworzeniu się białej warstwy.
EN
The work characterizes the wear mechanisms of steelwork working rollers in hot rolling mills of steel products and semi-products. It presents the results of the examinations of the surface layer of samples obtained from seventeen rollers after they had been removed from operation. Three rollers were made of hypoeutectoid steel, one of eutectoid steel, one of hypereutectoid steel, two of hypereutectoid cast steels, four of hypoeutectoid cast steels, and six were made of mottle cast iron with spheroidal graphite. The analysis of the surface layers in the working areas made it possible to point to the main wear mechanisms of these tools. The hypoeutectoid steel rollers were characterize by the formation of “stickings” of the rolled material, the formation of the “white layer” and an intense work hardening. The eutectoid steel roller was characterizes by the formation of “stickings” of the rolled material, but especially by the formation of the white layer. In the roller made of hypereutectoid steel, the phenomena of “stickings” of the rolled material as well as the formation of the white layer are significantly limited. The rollers made of hypereutectoid cast steels exhibit the white layer phenomenon only incidentally, while showing visible fragmentation (decohesion) of the surface layer as a result of tribological interactions. The hypoeutectoid cast steel rollers were characterize mainly by the material’s decohesion along the precipitates of the ledeburitic cementite and secondary cementite precipitated in the Widmannstätten system. The edges of such cracks work like blades, which cut the rolled material. The rollers made of mottle cast iron are prone to the development of cracks along the eutectic carbide precipitates, and the lack of dispersive secondary carbide precipitates favours the formation of the white layer.
9
Content available remote Ocena jakości powierzchni wybranego materiału po teksturowaniu
PL
Podczas teksturowania wykonywanego metodami termicznymi tj. ablacją laserową lub elektrodrążenie, w warstwie wierzchniej zachodzą przemiany strukturalne. Znajomość tych przemian związanych z zachodzącymi procesami cieplnymi stanowi podstawę przy opracowywaniu technologii i doboru parametrów obróbki. Celem badań było określenie wpływu technologii teksturowania na jakość i strukturę warstwy wierzchniej stali narzędziowej. Zastosowanie ablacji laserowej do teksturowania powoduje powstawanie w warstwie wierzchniej szkodliwej nierównomiernej dość grubej warstwy białej, ale z lepszym odwzorowaniem szczegółów tekstury. W przypadku elektrodrążenia warstwa biała jest cienka i równomierna z niewielką wypływką.
EN
When texturing performed by thermal methods, i.e. Ablation laser or electrical discharge, in the surface layer occur structural changes. Knowledge of these changes related to thermal processes occurring forms is the basis for the development of technology and the selection of machining parameters. The aim of the study was to determine the impact of technology texturing the quality and structure of the surface layer of tool steel. Application of the texturing laser ablation causing the harmful uneven surface layer rather thick white layer, but with a better reproduction of detail texture. For EDM white layer is thin and uniform with a small two necks.
10
Content available remote Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
EN
Metallographic investigations were performed on the surface layers of working mill rolls. Samples were taken from sites of particular importance because of the rolls usability. The tested rolls were made of steels, cast steels and cast irons. The plastic deformation zone induced in the surface layer, problem of the so-called white layer, adhesion of rolled material and fatigue or thermal-fatigue cracks occurrence was determined.
PL
Warstwa wierzchnia walców hutniczych ulega silnemu odkształceniu plastycznemu. W obszarach, w których plastyczność materiału warstwy wierzchniej jest mała, dochodzić może do dekohezji materiału. Miejscami takimi mogą być np.obszary występowania skupisk węglików (np.cementytu drugorzędowego). Produkty dekohezji będą intensyfikować zużycie jako ścierniwo. W wyniku oddziaływania tribologicznego w warstwie wierzchniej elementów ze stopów żelaza, mogą powstawać nowe fazy wynikające z przekroczenia temperatury przemiany austenitycznej. Zjawiskiem związanym z tą przemianą jest tworzenie się tzw.białej warstwy.Wyniki badań białej warstwy wskazują, że określenie to odnosi się do trudno trawiącej się warstwy wierzchniej materiału, charakteryzującej się wysoką (powyżej 800 HV) twardością oraz dużą kruchością, utworzonej w wyniku bardzo szybkiego nagrzania do wysokich temperatur (odpowiadających zakresowi istnienia austenitu), któremu towarzyszy bardzo silne odkształcenie (zdefektowanie) struktury krystalicznej, a następnie natychmiastowe oziębienie, zwykle do temperatury otoczenia. Szczególnie łatwo biała warstwa tworzy się w przypadku walców stalowych, których mikrostruktura pozbawiona jest węglików drugorzędowych. Występowanie tych węglików w przypadku walców staliwnych utrudnia tworzenie się białej warstwy lub utrudnia jej pozostanie na powierzchni roboczej.
PL
W pracy scharakteryzowano zjawisko tworzenia się tzw. białej warstwy na powierzchni narzędzi do kształtowania na gorąco stali. Określono czynniki strukturalne narzędzi ze stopów żelaza sprzyjające nalepianiu się na nie stali przerabianej plastycznie na gorąco. Wskazano przykłady współistnienia białej warstwy oraz nalepień. Przyjęto mechanizm tworzenia się białej warstwy jako czynnik sprzyjający połączeniu adhezyjnemu narzędzia i stali kształtowanej na gorąco. Jako główną przyczynę połączenia adhezyjnego w ww. warunkach wskazano oddziaływanie pomiędzy mikroobszarami o mikrostrukturze austenitycznej.
EN
The work characterizes the phenomenon of the formation of the "white layer" on the surface of tools used for the hot forming process of steel. It describes the structural factors of iron alloy tools that favour plastically hot-processed steel being glued to them. The work points to examples of a co-existence of the white layer and the glued steel. The mechanism of white layer formation was assumed as a factor favouring the adhesive connection of the tool and the hot-formed steel. The interaction between the austenitic micro-areas was indicated as the main cause of the adhesive connection under the mentioned conditions.
PL
W artykule przedstawiono przemysłowe procesy azotowania gazowego dla stali 42CrMo4 i 41CrMoAl7-10. Pokazano, jak po­szczególne parametry procesu, takie jak: powierzchnia wsadu, czas, przepływ atmosfery, skład atmosfery i potencjał azotowy (Np), kształtują strukturę warstwy azotowanej i w jaki sposób je modyfikować. W pracy przedstawiono także zmiany chropowatości po­wierzchni i możliwości ich ograniczenia w procesach azotowania.
EN
The article presents the industrial processes of gas nitriding steel 42CrMo4 and 41CrMoAl7-10. Shown how the individual pro­cess parameters: surface charge, the time, the flow of the atmosphere, the atmospheric composition and nitriding potential (Np) shape the structure of the nitrided layer, and how to modify them. The paper presents the changes of surface roughness and their possible limitations in the process of nitriding.
13
Content available remote Mechanism of a white layer formation as a result of tribological contacts
EN
On the bases of the reference data as well as the presented author's own investigations the concept of the main assumptions of the so-called white layer formation is proposed in the paper. It is the surface layer difficult for etching and of a very high hardness. The presented investigation results concern seventeen examples of materials on the ferrous matrix on which an occurrence of the white layer was found either after exploitation or after tribological tests. It is indicated that conditions specially favourable for the white layer formation occurs when the tool is in contact with the material heated to high temperatures (e.g. during hot-forging of steel elements). Examples of the white layer formation on: railway rails, mill rolls, equipment (guide) mill rollers and die elements were given. The review of various morphologies of this layer was also presented. On the basis of the theory of tempering of the previously fonned white layer the formation of band systems within the white layer zone was explained. The example of the white layer microstructure together with the concept of its phase composition was presented. The hardness measurement results of the white layer are given. In dependence on the material and tribological contact conditions they are equal from app. 800 to app. 1400 HV. The obtained results indicate that the possible (the most probable) mechanism of the white layer formation is as follows: very fast heating to a high temperature (corresponding with the austenite range), accompanied with a strong deformation (defecting) of the crystal structure, followed by an immediate cooling, usually to the ambient temperature.
PL
W pracy na podstawie danych literaturowych i zaprezentowanych badań własnych zaproponowano koncepcję głównych założeń mechanizmu tworzenia się tzw. białej warstwy. Jest to trudnotrawiąca się warstwa wierzchnia o bardzo dużej twardości. Prezentowane wyniki badań odnoszą się do siedemnastu przykładów materiałów na osnowie żelaza, na których po eksploatacji lub testach tribologicznych stwierdzono występowanie białej warstwy. Wskazano, że szczególnie korzystne warunki do powstawania białej warstwy występują, gdy narzędzie ma kontakt z nagrzanym do wysokiej temperatury materiałem (np. podczas kucia na gorąco elementów stalowych). Zaprezentowano przykłady tworzenia się białej warstwy na: szynach kolejowych, walcach hutniczych, rolkach osprzętowych i elementach matryc. Przedstawiono przegląd różnych morfologii białej warstwy. Na podstawie teorii odpuszczania wcześniej utworzonej białej warstwy, wyjaśniono tworzenie się układów pasmowych w obrębie białej warstwy. Zaprezentowano przykład mikrostruktury białej warstwy, przestawiając koncepcję jej składu fazowego. Podano wyniki pomiarów twardości białej warstwy. Wynosiły one w zależności od materiału i warunków kontaktu tribologicznego od ok. 800 do ok. 1400 HV. Wyniki badań nad białą warstwą powstałą na skutek oddziaływania tribologicznego wskazują, że możliwym (najbardziej prawdopodobnym) mechanizmem tworzenia się białej warstwy jest bardzo szybkie nagrzanie do wysokiej (odpowiadających zakresowi istnienia austenitu) temperatury, któremu towarzyszy bardzo silne odkształcenie (zdefektowanie) struktury krystalicznej, a następnie natychmiastowe oziębienie, zwykle do temperatury pokojowej.
EN
The influence of turning parameters on microstructure of surface layer of products made of Ti-6A1-4V alloy was presented. The effect of tool geometry and coating type, machining speed and cooling agent type on machinability of the alloy and stereological parameters of alfa and ß phases was assessed. The microstructure of the alloy was examined using Nikon Epiphot 300 light microscope. Hardness tests were conducted for various machining parameters applied.
15
Content available remote Effect of tool microstructure on the white layer formation
EN
Purpose: Purpose of this paper: This work supplements the knowledge concerning formation of the white layer on the surface of the tools being utilized in high temperature metal forming processes. Eight iron-based materials were tested: 3 ledeburitic cast steels, 2 hypereutectoid cast steels, normalized and stress relief annealed steel, hardened and tempered steel and nodular mottled cast iron. Design/methodology/approach: The exploitation tests were performed on the hot rolling mills for selected rolled sections, rolling stands and roll passes. The samples were cut out of the roll in such a way that they contained the roll working surface and were used for metallographic observations of the subsurface zone. Findings: It was found, that uniform distribution of dispersed precipitates of hypereutectoid cementite in the alloy matrix prevents the formation of the white layer on the surface of the rolls. Research limitations/implications: The white layer definition was given. An influence of the microstructure of iron base alloys on the susceptibility to form the white layer on their surface due to tribological contact was also determined. Practical implications: The procedure for obtaining rolled products of better quality as well as for restricting the probability of roll cracking was proposed. Obtained results should allow proper design of the microstructure of the materials for tools. Originality/value: This work contains several new aspects, which are: the unique tribological conditions for performing the tests, wide range of investigated materials, and combining the microstructure of the material with the susceptibility of the formation of the white layer on its surface. The results of this research may be used by the producers of tools for high temperature metal forming.
16
Content available remote Biała warstwa-próba definicji, warunki powstawania, właściwości
PL
Praca przedstawia przegląd najważniejszych poglądów na temat mikrostruktury tzw. białej warstwy (białej strefy) uzyskiwanej w szczególności w wyniku skrawania twardych stali a także w wyniku innych procesów powodujących znaczne, dynamiczne odkształcenia i związany z nimi efekt cieplny. Przedstawiono też wybrane wyniki badań własnych na ten temat. Pomimo iż występują różnice poglądów odnośnie mikrostruktury tej warstwy, wskazano istotne wspólne cechy warstw utworzonych w wyniku różnych procesów, takie jak wysoka twardość i kruchość oraz zwiększona odporność na działanie czynników chemicznych.
EN
The paper presents the most widespread opinions on the microstructure of so called white layer (white area) produced as a result of machining of hard steels as well as other processes yielding high dynamic deformations and the accompanying thermal effect. Some results of the performed investigations are also presented. Despite of the differences in views on the white layer microstructure, common features of the layers produced by various processes have been pointed out, such as high hardness, brittleness and improved chemical resistance.
PL
W pracy omówiono wpływ warstewki powierzchniowej tworzącej się podczas drążenia elektroiskrowego form wtryskowych na ich skłonność do uszkodzeń. Przeanalizowano również rolę mikrostruktury stali stosowanej na formy wtryskowe w ich mechanizmie zużywania się ze szczególnym uwzględnieniem morfologii wąglików pierwotnych i wtórnych. Badania wykonano na zużytych częściach form wtryskowych stosowanych przy produkcji elementów zamków błyskawicznych ze stopu ZnAl4Cu1. Zaproponowano sposoby modyfikacji tworzywa na elementy form wtryskowych oraz technologii produkcji takich form, które powinny umożliwić zwiększenie wydajności produkcji.
EN
In the presented work the effect of subsurface (white) layer formed upon spark machining, on wear susceptibility to damage of injection moulds is discussed. The role of microstructure in wear mechanism of steel applied for injection moulds was additionally analysed with special attention paid to the morphology of carbides. The investigations were performed on the worn out parts of injection moulds applied for production of zip-fastener elements made of ZnAl4Cu1 alloy. Methods for modification of production technology and material applied for elements of injection moulds are proposed.
PL
Białą warstwą (ang. white layer, w skrócie WL lub white etching layer, w skrócie WEL) nazywa się w inżynierii powierzchni warstwę wierzchnią utworzoną w wyniku działania zlokalizowanego dynamicznego odkształcenia plastycznego i związanego z tym szybkiego nagrzewania strefy odkształcenia. Uzasadnieniem terminu biała warstwa jest niemożność jej natrawienia pozwalającego na obserwację struktury w mikroskopie świetlnym. Z licznych badań wiadomo, że twardość białej warstwy jest wysoka 10 ÷ 12 GPa), przewyższająca twardość zahartowanej stali.
PL
W pracy podjęto próbę usystematyzowania informacji dotyczących tzw. białej warstwy. Opisano jej morfologię, mechanizm tworzenia. miejsca występowania, własności oraz skutki powstawania. Ponadto zdefiniowano pojęcia: biała warstwa, ciemna warstwa, warstwa Beilby'ego oraz adiabatyczne pasmo ścinania.
EN
Trials of information systematization relative to so called white layer were undertaken in this work. The morphology, formation mechanism, areas of occurrence, properties and formation effects of the white layer have been described- Moreover, notions of: white layer, dark layer, Beilby layer and adiabatic shearing band have been defined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.