Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Oczekiwania konsumentów wobec jakości żywności nieustannie rosną. Kluczowa jest nie tylko wysoka jakość środka spożywczego w momencie wprowadzenia na rynek, ale także jej stabilność przez cały zadeklarowany przez producenta okres przydatności do spożycia. Obowiązek znakowania środków spożywczych datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia wynika z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Obecnie realizując cele strategii „Od pola do Stołu” Komisja Europejska pracuje nad zmianą rozporządzenia nr 1169/2011. Środki spożywcze oznaczane datą minimalnej trwałości mogą być bezpiecznie spożywane przez konsumentów po wyznaczonej dacie. Dlatego w ramach walki z marnowaniem żywności podjęto prace legislacyjne, których celem jest m.in. zmiana sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości, tak by była bardziej zrozumiała dla konsumentów.
EN
Consumer expectations towards food quality are constantly growing. The key is not only the high quality of the food at the time of its introduction to the market, but also its stability throughout the shelf life declared by the manufacturer. The obligation to label food with the date of minimum durability or expiry date results from Article 24 of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011. Currently, in pursuit of the objectives of the „From Farm to Fork” Strategy, the European Commission is working on amending Regulation No. 1169/2011. Foods marked with the date of minimum durability may be safely consumed by consumers after the indicated date. Therefore, as part of the fight against food waste, the above-mentioned legislative work has been undertaken, the aim of which is (above all) to change the wording preceding the date of minimum durability, so that it is more understandable for consumers.
PL
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych wprowadza dwa rodzaje kryteriów: kryteria bezpieczeństwa żywności (ang. food safety criteria, FSC), które odpowiadają na pytanie czy dany produkt jest bezpieczny, oraz kryteria higieny procesu (ang. process hygiene criteria, PHC), które dostarczają informacji o tym czy stan higieniczny danego procesu produkcji jest zadawalający. Każde kryterium mikrobiologiczne określa: 1) rodzaj żywności, 2) mikroorganizmy/ich toksyny, metabolity, 3) plan pobierania probek, 4) limity, 5) referencyjna metoda badania oraz 6) etap stosowania kryterium. W odniesieniu do Listeria monocytogenes wyszczególnione zostały aż trzy kategorie żywności, przy czym cechą wspólną wszystkich tych trzech kategorii jest przynależność do grupy produktów RTE (ang. ready-toeat): kategoria 1) żywność RTE dla niemowląt i specjalnego medycznego przeznaczenia, kategoria 2) żywność RTE , która wspiera wzrost L. monocytogenes, oraz kategoria 3) żywność RTE , która nie wspiera wzrostu L. monocytogenes. O ile pierwsza kategoria nie budzi wątpliwości, to interpretacja kolejnych dwóch stanowi spore wyzwanie zarówno dla producentów żywności, jak i organów urzędowej kontroli. W pracy przedstawiono algorytm postępowania przy wyborze limitu dla L. monocytogenes w żywności RTE oraz jego powiązanie z poszczególnymi etapami wdrażania zasad HACCP.
EN
Commission Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs introduces two types of microbiological criteria: Food Safety Criteria (FSC), which answer the question of whether a product is safe, and Process Hygiene Criteria (PHC), which provide information whether the hygienic status of a production process is satisfactory. Each microbiological criterion specifies: 1) type of food, 2) microorganisms/their toxins, metabolites, 3) sampling plan, 4) limits, 5) reference test method and 6) stage of application of the criterion. As many as three food categories have been specified for Listeria monocytogenes, the common feature of which is that all three categories belong to the ready-to-eat (RTE ) group: category 1) RTE foods for infants and special medical purposes, category 2) RTE foods that support L. monocytogenes growth, and category 3) RTE foods that do not support L. monocytogenes growth. While the first category raises no doubt, the interpretation of the next two poses a real a challenge for both food manufacturers and official control authorities. This paper presents an algorithm for dealing with the selection of the limit for L. monocytogenes in RTE foods and how it relates to the different steps in the implementation of HACCP principles.
EN
Purpose: The main purpose of this article was to present the actions taken by the company in the field of its food defence and food fraud. Design/methodology/approach: The article presents the approach used in the analyzed company to supervise the food defence and food fraud area. As part of the analysis, the applicable documents in the scope of the conducted risk analyzes were presented. The adopted methodology for the evaluation of raw materials and their suppliers in the food fraud area is based on the IFS guidelines, as well as an approach developed by the authors of this study, who participated in the implementation of this methodology in the company. Findings: The presented approach to supervision in the area of food defence and food fraud in the analyzed company ensures its continuous development depending on the changing environment and risk factors. The Sushi&Food Factor company is characterized by a high culture of safety and quality of the produced food. Actions are still being taken to support its development in various areas, such as communication, employee involvement, risk awareness. The activities used by the company related to the verification of the effectiveness of supervision over the areas of food defence and food fraud, such as the simulation of unauthorized access or the review and assessment of incidents that have currently occurred on the market, allow for the necessary preventive measures to be taken. Originality/value: The article presents a practical approach to the implementation of the requirements of standards in the area of food defence and food fraud. The article may be an element influencing the improvement of activities in the discussed areas in other enterprises, which may contribute to the development of their food safety and quality culture.
PL
Mięso stanowi jedno z najbogatszych źródeł białka w diecie człowieka, dlatego na przestrzeni wielu lat odnotowuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na mięso oraz wyroby mięsne. Wraz ze zwiększoną konsumpcją mięsa rosną również obawy, czy będzie możliwe zaspokojenie popytu na nie tylko z konwencjonalnego chowu zwierząt. Tym samym wzrasta zainteresowanie alternatywnymi metodami produkcji „sztucznego mięsa”, w tym hodowlą in vitro z komórek macierzystych. Ze względu na to, że jest to stosunkowo nowa technologia, budzi ona wiele obaw związanych z jej bezpieczeństwem, wpływem na środowisko i akceptowalnością konsumentów.
EN
Meat is one of the richest sources of protein in the human diet. For many years, there has been a continuous increase in the demand for meat and meat products. As the demand for meat increases, there are also growing concerns about whether it will be possible to meet the demand for it through conventional livestock farming. Thus, there is growing interest in alternative methods of producing “artificial meat”, including in vitro cultivation from stem cells. As a relatively new technology, it raises many concerns regarding its safety, environmental impact and consumer acceptability.
PL
Prawidłowe wdrożenie systemu i jego zrozumienie ułatwia pracę i zapewnia bezpieczeństwo produkowanej żywności. Podstawowym założeniem systemu jest to, że zagrożenia wysokiego ryzyka powinny być kontrolowane przy użyciu CCP (krytycznych punktów kontroli). Jednak w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych występują tylko zagrożenia o niskim lub średnim poziomie ryzyka, które mogą być kontrolowane za pomocą odpowiednio PRPs (programów warunków wstępnych) i oPRP (operacyjnych PRP). Prawodawstwo Unii Europejskiej zawiera przepisy dotyczące elastycznego stosowania wymogów wdrażania systemu HACCP. Elastyczność może być stosowana tylko wtedy, gdy jej wdrożenie nie zagraża bezpieczeństwu żywności. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 określa dwa główne kryteria kwalifikujące przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego do elastyczności w zakresie procedur opartych na zasadach HACCP, są to charakter i wielkość przedsiębiorstwa.
EN
Proper implementation and understanding of the HACCP system facilitates the work of a food business operator and ensures food safety. The basic premise of the HACCP system is that high-risk hazards should be controlled with CCPs. However, in some food companies there are only low or medium risk hazards that can be controlled using PRP and oPRP respectively. European Union legislation includes requirements for flexible application of HACCP system. Flexibility can only be used when its application does not compromise food safety. Regulation (EC) No 852/2004 sets out two main criteria to qualify for food businesses for flexibility, these are the nature and size of the establishment.
PL
Ryby oraz produkty nieprzetworzone z ryb należą do produktów szybko psujących się. Jest to wynikiem przemian zachodzących w surowcach rybnych nie poddanych konserwacji po złowieniu, jak również złego przechowywania tych surowców. Z tego względu coraz więcej uwagi poświęca się badaniom nad wprowadzeniem nowoczesnych metod konserwacji oraz pakowania żywności. Jadalne powłoki bądź folie stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych metod zwiększenia trwałości pożywienia, poprzez ochronne działanie przed czynnikami środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Dodatkowo wprowadzenie takiej metody ochrony dla produktów rybnych będzie korzystnie wpływało na ekologię, dzięki zmniejszonej produkcji syntetycznych opakowań.
EN
Fish and unprocessed fish products are perishable products. This is the result of changes in raw fish that are not preserved after being caught, as well as poor storage of this raw material. For this reason, more and more attention is paid to research into the introduction of modern methods of food preservation and packaging. Edible coatings or films are an interesting alternative to traditional methods of extending the shelf life of food by protecting against external and internal environmental factors. In addition, the introduction of such a method of protec-tion for fish products will have a positive effect on ecology, thanks to the reduced production of synthetic packaging.
7
Content available remote Mikotoksyny : ograniczanie ich występowania i wybrane metody dekontaminacji
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący sposobów skutecznego ograniczania występowania i kontroli mikotoksyn w żywności i paszach. Omówiono główne strategie działania obejmujące prewencję i dekontaminację żywności zanieczyszczonej mikotoksynami za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych.
EN
A review, with 26 refs., of effective methods for reducing and controlling contamination of food and feed with mycotoxins. The main strategies for reducing the occurrence of mycotoxins in food, such as preventive action and decontamination of mycotoxin-contamined food by phys., chem. and biolog. methods, were discussed.
PL
Cel: Celem artykułu jest ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonujących w wybranym zakładzie z sektora owocowo-warzywnego na podstawie wyników z audytów wewnętrznych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zostały zrealizowane w jednym z zakładów z sektora owocowo-warzywnego na podstawie udostępnionej dokumentacji. Analizie poddano 16 procesów opisanych w procedurach opracowanych w ramach systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000. Poszczególne działania były poddawane procesowi audytu wewnętrznego raz w roku, tj. zgodnie z planem audytów wewnętrznych. Wyniki/wnioski: W ramach badań dokonano analizy obserwacji i niezgodności najczęściej stwierdzanych podczas audytów wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2018-2019. W okresie objętym badaniami wyznaczono tylko jedną niezgodność, która dotyczyła procedury Nadzorowanie procesu produkcji, oraz 20 obserwacji. Należy podkreślić, iż w drugim roku badań stwierdzono mniejszą liczbę uchybień, co wynikało niewątpliwie z zastosowania się przez zakład do zaleceń i wprowadzenia działań poaudytowych. Pozytywnie należy zatem ocenić rolę przeprowadzonych audytów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu, jak również funkcjonowania całej organizacji. Ograniczenia: Ograniczenia mogą dotyczyć dostępu jedynie do raportów z audytów wewnętrznych przekazanych przez badaną organizację. Zastosowanie praktyczne: Podstawą każdego systemu zarządzania, w tym bezpieczeństwem żywności, jest ciągłe doskonalenie. Wyniki audytów wewnętrznych stanowią znaczący element w tym zakresie, dostarczając każdej organizacji cennych informacji i wskazówek na temat funkcjonowania systemu. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawione w artykule wyniki dotyczą organizacji z sektora owocowo-warzywnego.
EN
Purpose: The aim of the study was to assess the effectiveness of food safety management systems operating at a selected plant in the fruit and vegetable sector on the basis of the results of internal audits. Design/methodology/approach: The study was carried out at a plant in the fruit and vegetable sector on the basis of documentation that was made available. Sixteen procedures developed within the safety management system in accordance with ISO 22000 were analysed. Individual procedures were subjected to internal audit once a year, in accordance with the internal auditing plan. Findings/conclusions: The analysis included identification of the most frequent errors and inconsistencies in the years 2018-2019. Only one inconsistency was identified during this period, concerning the procedure ‘Oversight of the production process’, as well as 20 observations. It should be emphasized that in the second year of the study, a smaller number of inconsistencies was found, which undoubtedly resulted from the company’s compliance with the recommendations and the implementation of post-audit measures. Therefore, the role of internal audits in the process of improving the system and the functioning of the entire organization should be positively assessed. Limitations: Limitations may only apply to access to internal audit reports provided by the audited organization. Practical implications: The basis of an management system, including food safety, is a continuous improvement. The results of internal audits constitute a significant element in this respect, providing each organization with valuable information and guidance on the functioning of the system. Originality/value: The results presented in the article concern organizations from the fruit and vegetable sector.
9
Content available Food Safety and Supervision in IJHARS Activities®
EN
The article presents the results of research concerning the assess the scale and type of irregularities found during the inspections conducted by IJHARS in 2017-2021. The research material was the results published by IJHARS, i.e. Annual Reports for 2017–2021. Notifications by category were taken into account. Food and food contact materials were taken into account in the statements. In subsequent years, the number of reported irregularities increased. It was shown that in each year the group of most frequently reported irregularities included meat and meat preparations; fish and fish preparations; fruits, vegetables and their preparations; and dietary supplements. A slight upward trend was found for fish and fish preparations, whereas a downward trend was found for the others. Fats and oils were a significant item in 2021.
PL
W artykule przedstawiono prezentację wyników badań dotyczących oceny skali i rodzaju nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli prowadzonych przez IJHARS w latach 2017-2021. Materiał badawczy stanowiły wyniki publikowane przez IJHARS, tj. Raporty roczne za lata 2017–2021. Uwzględniono zgłoszenia z podziałem na kategorie. W zestawieniach brano pod uwagę żywność oraz materiały mające kontakt z żywnością. W kolejnych latach wzrastała liczba zgłaszanych nieprawidłowości. Wykazano, że w każdym roku w grupie najczęściej zgłaszanych nieprawidłowości było mięso i przetwory mięsne; ryby i przetwory rybne; owoce, warzywa i ich przetwory oraz suplementy diety. W przypadku ryb i ich przetworów stwierdzono nieznaczną tendencję wzrostową, natomiast spadkową dla pozostałych. W 2021 roku znaczącą pozycję stanowiły tłuszcze i oleje.
EN
Thepurpose of this article was topresent theAmerican Foreign Supplier Verification Program (FSVP). An importer of food is required to develop, maintain, and follow a Foreign Supplier Verification Program (FS VP) to ensure that eachfood product it imports meets FDA food safety standards. Specifically, an importer s FS VP must provide adequate assurances that: (a) the importer ’sforeign suppliers produce food with the same level of public health protection as those required by FDA for domestically produced food; and (b) the importer’s foreign suppliers produce food that is not adulterated or misbranded. The FSVP regulations apply to all FDA-regulated food imported or oflered for import into the United States.
PL
Celem artykułu było przedstawienie Amerykańskiego Programu Weryfikacji Dostawców Zagranicznych (FSVP). Importer żywności jest zobowiązany do opracowania, utrzymywania i przestrzegania Programu Weryfikacji Dostawców Zagranicznych (FSVP) w celu zapewnienia, że każda importowana żywność spełnia normy bezpieczeństwa żywności FDA. W szczególności FSVP importera musi zapewnić odpowiednie gwarancje, że: (a) zagraniczni dostawcy importera produkują żywność o takim samym poziomie ochrony zdrowia publicznego, jak wymagany przez FDA dla żywności produkowanej w kraju; oraz b) zagraniczni dostawcy importera produkują żywność, która nie jest zafałszowana ani błędnie oznakowana. Przepisy FSVP mają zastosowanie do całej żywności podlegającej przepisom FDA, importowanej lub oferowanej do importu do Stanów Zjednoczonych.
EN
The article discusses the effect of conditions during maritime transport on particular quality and safety parameters of cereal, in relation to quality management and logistics management. Therefore, transport requirements for cereal as a cargo were identified, and furthermore, threats resulting from improperly conducted logistic proces of bulk material with strong sorption properties were described. The aim of this article was to compare the differences in sorption properties between four selected cereal species using the static desiccator method. This method is the standard reference method. As a result of the conducted research, the existence of significant variability in the sensitivity to the effect of maritime transport conditions among cereal as a product group was identified. The most resistant to water vapor was rye grain. The differences between each cereal species should be associated with variability in the physical structure and chemical composition of grains of each individual cereal species. Further works in this area should take into consideration not only the diversity but also the variability of cereal sensitivity owing to the combined effect of relative humidity of the atmosphere and ambient temperature with use of the indepth thermodynamic analysis of sorption.
EN
Food health safety has always been an important element for consumers. Enterprises in the food sector want to meet customer expectations and the requirements set out in national and international legislation and implement a variety of tools, methods, or techniques in their organizations. Increasing health safety and even improving the quality of produced food is possible through properly planned training of employees. This training should be tailored to the capabilities and needs of both employees and the enterprise. Nowadays, with the era of the COVID -19 pandemic, training in food safety becomes of particular importance, as the production of safe food is a basic objective to be taken into account by all employees. Under these circumstances, it seems appropriate to carry out additional training in the prevention of the spread of COVID-19 in the context of the health safety of the produced food. The aim of the present paper is to examine the subjective assessment of food employees regarding the amount and quality of food safety training in the COVID-19 pandemic. The research is a pilot study conducted at the turn of December 2020.
PL
Podaż i sprzedaż żywności ekologicznej na świecie, jak i w Unii Europejskiej wykazuje w ostatnich dekadach wyjątkową dynamikę wzrostu. Jest to z jednej strony konsekwencja wzrostu liczby producentów ekologicznych, jak i powierzchni użytków rolnych (UR) pod ekologicznymi uprawami, z drugiej – rosnącego zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, do jakiej zalicza się żywność ekologiczna. W strukturze sprzedaży żywności ekologicznej zdecydowanie dominują dwa rynki: amerykański i unijny, na które przypada aż 80% światowej sprzedaży, w tym USA – 42%, kraje Unii Europejskiej – 38%. W Polsce rynek produktów ekologicznych jest niewielki, ale systematycznie rośnie. W 2018 r. polski rynek handlu detalicznego produktami rolnictwa ekologicznego oszacowano na ok. 250 mln euro, tj. 0,4% całego polskiego handlu detalicznego produktami spożywczymi. Do czynników ograniczających zakup żywności ekologicznej należą m.in. ograniczona dostępność, wysokie ceny, brak wystarczającej wiedzy na temat produktów ekologicznych.
EN
The supply and sale of organic food in the world and in the European Union has shown exceptional growth dynamics in recent decades. On the one hand, it is a consequence of the increase in the number of organic producers and the agricultural area (UAA) under ecological crops, and on the other hand, the growing interest of consumers in high-quality food, which includes organic food. The structure of organic food sales is dominated by two markets: EU and American, which account for as much as 80% of global sales, including the USA – 42%, European Union countries – 38%. In Poland market for organic products is small, but is systematically growing. In 2018, the Polish market of retail trade in organic farming products was estimated at approximately euro 250 million, i.e. 0.4% of all Polish retail trade in food products. The factors limiting the purchase of organic food include, among others limited availability, high prices, insufficient knowledge about organic products.
PL
Promieniowanie jonizujące stosowane w radiacyjnej konserwacji żywności obejmuje promienie gamma (Ɣ), promienie hamowania (X) oraz wiązki elektronów (Elektron Beam – EB). Napromieniowanie żywności jest procesem, w którym opakowana żywność przez krótki czas poddawana jest działaniu np. wiązki szybkich elektronow. W UE przepisy dotyczące żywności i składników dopuszczonych do napromieniowania nie są zharmonizowane. W Polsce środki spożywcze mogą być napromieniowane wyłącznie w celu zmniejszenia liczby przypadków chorób odżywnościowych, zapobiegania psuciu się żywności, przedłużenia okresu przydatności do spożycia lub usunięcia organizmów szkodliwych dla zdrowia roślin lub dla żywności pochodzenia roślinnego. Etap radiacyjnej obróbki żywności powinien zostać ujęty w zakładowym planie HACCP, i podobnie jak każdy inny proces utrwalania żywności, nie może być traktowany jako substytut właściwych procedur dobrych praktyk higienicznych.
EN
Ionizing radiation used in food preservation includes gamma rays (Ɣ), X-rays and electron beams (EB). Food irradiation is a process in which packaged ood is exposed to a fast electron beam, for example, for a short period of time. In the EU, the regulations for irradiation of food and its ingredients are not harmonized. In Poland, the only objectives of food irradiation may be the need to reduce the incidence of foodborne diseases, to prevent food spoilage, to extend shelf life or to remove organisms harmful to plants or to food of plant origin. The radiation treatment stage should be included in the HACCP plan implemented by the FBO and, like any other food preservation process, should not be considered a substitute for proper good hygiene practices.
PL
Zmieniające się oczekiwania, trendy i zachowania klientów, rosnąca konkurencja na rynku wymagają ciągłego wzrostu efektywności sprzedaży oferowanych produktów. Bogata oferta asortymentu dostępnego na rynku, reklama, która w różny sposób dociera do klienta poprzez telewizję, radio, Internet, gazetki reklamowe, billboardy itp. są metodami pozyskiwania jak największej liczby klientów. Innym działaniem, które determinuje efektywną sprzedaż jest zastosowanie merchandisingu (ang. Merchandise oznacza towar albo sprzedawać, towarować), czyli takich technik marketingowych jak zagospodarowanie przestrzenne sali sprzedażowej, ekspozycja towarów w ladzie czy na półce, działania promocyjne, sterowanie ruchem kupujących, a przede wszystkim zadbanie o odpowiedni nastrój i atmosferę w danym miejscu handlowym.
EN
Changing expectations, trends and customer behavior, as well as growing competition on the market, require continuous improvement in the effectiveness of sales of the products offered. A wide range of assortment available on the market, advertising that reaches the customer via various ways through television, radio, Internet, advertising newspapers, billboards, etc. are methods to attract as many customers as possible. Another activity that determines effective sales is the use of merchandising, i. e. marketing techniques such as the spatial arrangement of the sales room, display goods in the counter or on a shelf, promotional activities, control of shoppers’ movement, and above all, taking care of the right mood and atmosphere in a given shopping place.
PL
Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na światową gospodarkę. Lockdown przyczynił się do zakłóceń w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, również i tych z branży gastronomicznej. Po odblokowaniu gospodarki, placówki gastronomiczne, aby móc funkcjonować, musiały dostosować warunki pracy do ścisłych wytycznych, które wskazują na konkretne działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w lokalach gastronomicznych w różnych krajach oraz zaproponowanie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Wskazano na konieczność identyfikacji i monitorowania nowych krytycznych punktów kontrolnych (CCP-COV), które ściśle powiązane są z ciągłością zachowania higieny w procesie produkcji gastronomicznej.
EN
The pandemic of COVID-19 has had a huge impact on world economy. The lockdown has caused many problems in companies’ everyday activities also affected the functioning of gastronomy. When the economy was released from the lockdown, the gastronomy businesses had to adapt the new working conditions to strict guidelines that show the specific actions that reduce the risk of coronavirus infection. The aim of this article is to present the solutions in the area of food safety in gastronomy in different countries and to propose the ideas of food safety actions in mass catering units (closed-type). The conclusions show the need of identification and monitoring of the new critical control points (CCP-COV), that are closely related with the continuity of hygiene process in the gastronomic production.
EN
It is estimated that agricultural losses due to competition of crops mainly for water and nutrients with weeds can be as high as 50%. For this reason, herbicides are commonly used to control weeds. One of these, considered to be the most widely used, is Roundup, whose main active ingredient is glyphosate. Glyphosate is a systemic, wide-spectrum herbicide. The use of glyphosate has increased and is now the most widely used herbicide in the world. The increased use of glyphosate has also led to increased concerns about its possible toxicity and human health consequences. However, there is currently no consensus among the scientific community and the safety and health consequences of glyphosate are controversial. As glyphosate is mainly used in fields and can persist in the soil for several months, concerns have been raised about the impact that its presence in food may cause in humans. This work, aims to review the use, toxicity and occurrence and methods of detection of glyphosate in various food matrices, which in some cases is present in amounts exceeding acceptable standards.
PL
Oszacowuje się, że straty rolnicze wynikające ze współzawodnictwa roślin uprawnych głównie o wodę i składniki pokarmowe z chwastami mogą stanowić aż 50%. Z tego względu powszechnie do ograniczania zachwaszczenia wykorzystuje się herbicydy. Jednym z nich, uznawany za najczęściej stosowany jest Roundup, którego główną substancją czynną jest glifosat. Glifosat jest herbicydem systemicznym, o szerokim spektrum działania. Stosowanie glifosatu wzrosło i obecnie jest on najczęściej stosowanym herbicydem na świecie. Wzrost zużycia glifosatu spowodował również wzrost obaw o jego możliwą toksyczność i konsekwencje dla zdrowia ludzi. W chwili obecnej nie ma konsensusu wśród społeczności naukowej, a bezpieczeństwo i konsekwencje zdrowotne glifosatu są kontrowersyjne. Ponieważ glifosat jest stosowany głównie na polach i może utrzymywać się w glebie przez kilka miesięcy, pojawiły się obawy o wpływ, jaki jego obecność w żywności może wywołać u ludzi. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie przeglądu stosowania, tok syczności i występowania oraz metod wykrywania glifosatu w różnych matrycach żywnościowych, który w niektórych przypadkach występuje w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.
PL
Cały czas obserwuje sią postęp w technologii budowy maszyn używanych do obróbki ziemniaków, zmieniają sią stosowane materiały, doskonalone są urządzenia do utrzymania mikroklimatu w pomieszczeniach, gdzie sią składuje bulwy. Nowo budowane przechowalnie powinny charakteryzować sią niskimi kosztami budowy i eksploatacji, jednocześnie zapewniając odpowiednie warunki do przechowywania ziemniaków. W dużej mierze zależy to od właściwej lokalizacji, sposobu składowania bulw, rozwiązań konstrukcyjnych budynku i materiałów zastosowanych do budowy.
PL
Bezpieczeństwo żywności jest niezmiernie ważne nie tylko pod względem prawnym, ale również interesuje każdego z nas osobiście – zależy nam na zdrowym odżywianiu, na kupowaniu produktów bezpiecznych, spełniających określone wcześniej wymagania. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest możliwe dzięki codziennej pracy laboratoriów badających między innymi pozostałości pestycydów.
EN
Purpose: Many factors influence the safety of food, feed, cosmetics or packaging for these products. These include legal requirements, proper people behaviour, management systems and the organisational culture used in enterprises, as well as activities related to the prevention/minimisation/elimination of microbiological, chemical and physical hazards. A very important link in ensuring the safety of manufactured products are, among others, suppliers, including service providers in the area of pest control. Providers of these services must adapt to the requirements of the enterprise to which they provide services. In turn, the requirements of the enterprise are dictated by the requirements of the management standard for compliance with which the enterprise maintains the certificate; therefore, the requirements of individual management standards should be known to pest control companies to avoid the risk of non-compliance. The main purpose of the article was to present the importance of knowing the requirements of the food safety management system by the service provider in the area of pest control. Design/methodology/approach: An analysis of the requirements of selected food safety management standards in the pest control area was carried out. Findings: The analysis showed similarities in requirements in the area of pest control of selected food safety management standards. Practical implications: Based on the analysis, recommendations for good practices in the field of protection against pests were formulated. Good practice guidelines should be used by service providers in the pest control area. Originality/value: The article contains important guidelines on good practices in the field of protection against pests.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.