Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnozowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule poruszono problem uszkodzeń popowodziowych budynków i budowli, ich skutecznego diagnozowania oraz przywracania do wymaganego stanu użytkowego. Za przykład posłużyły tu dwa okresy powodziowe, lipiec 1997 r. i czerwiec 2010 r. Wskutek naporu wód powodziowych na sąsiadujące ze sobą obiekty budowlane skala powstałych w nich uszkodzeń nie była jednakowa. Autorzy podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: od czego zależał zakres uszkodzeń budynków i ich elementów składowych, a także zakres późniejszych napraw lub podejmowane decyzje o rozbiórce i czy przed takimi skutkami oddziaływań będzie można ustrzec się w przyszłości? Na czym polegał (jakie stosowano metody) i jak długo trwał proces oczyszczania oraz wysychania przegród, które wchłonęły spore ilości zanieczyszczonej chemicznie i bakteriologicznie wody? Na wybranych przykładach zostanie również opisany proces rewitalizacji uszkodzonych budynków.
EN
The article deals with the problem of flood damage to buildings and structures, their effective diagnosis and restoration to the required operational condition. Two flood periods, July 1997 and June 2010, served as an example here. Due to the pressure of flood waters on adjacent building structures, the scale of damage to them was not the same. The authors attempted to answer the question: what did the extent of damage to buildings and their components depend on, as well as the scope of subsequent repairs or the decisions made about demolition, and whether it would be possible to avoid such effects in the future? What was it (what methods were used) and how long was the process of cleaning and drying the partitions, which absorbed large amounts of chemically and bacteriologically contaminated water? The process of revitalizing damaged buildings will also be described on selected examples.
PL
W artykule przybliżono wybrane problemy eksploatacyjne morskich turbozespołów wiatrowych uzasadniających podjęcie badań diagnostycznych na modelu w małej skali w zakresie identyfikacji symptomów i syndromów najczęściej występujących uszkodzeń ich układów mechanicznych. W zaproponowanym programie badań eksperymentalnych przyjęto koncepcję obserwacji realizowanych procesów energetycznych: podstawowych i towarzyszących, przy zastosowaniu metod tensometrycznych, optoelektronicznych, wibroakustycznych oraz termowizyjnych. Przedstawiono schemat ideowy budowanego stanowiska laboratoryjnego turbozespołu wiatrowego napędzanego generatorem strumienia powietrza (wiatru) o regulowanej wydajności. Przewiduje się możliwość faktycznego wprowadzania zmian w strukturze konstrukcyjnej turbozespołu, odwzorowujących znane i rozpoznawalne stany niezdatności eksploatacyjnej charakterystyczne dla konstrukcji morskich. Relacje diagnostyczne wyznaczane na drodze realizacji eksperymentów czynnych stanowić będą dane wejściowe dla systemu ekspertowego wspierającego proces wnioskowania o stanie technicznym testowanego turbozespołu wiatrowego. Istnieje możliwość przeniesienia wyników badań modelowych na obiekty rzeczywiste - pełnowymiarowe turbozespoły wiatrowe.
EN
In the industrial sector, transmission lines are an important part of the electrical grid. Thus it is important to protect it from all the different faults that may occur as soon as possible to supply the electric power continuously. This paper presents a modern solutions and a comparative study of fault detection and identification in electrical transmission lines using artificial neural network (ANN) compare to the fuzzy logic. Faults in transmission line of various types have been created using simulation model. An intelligent monitoring system (IFD: Intelligent Fault Diagnosis) was used at both ends of a 230 kV overhead transmission line, voltage and current measurements exploited as indicator data for this system. Both approaches were found to be robust, accurate and reliable to detect the fault when it occurs, to determine the fault type short circuit or opening of a power line (open circuit), to locate the fault and to determine which phase was faulted.
4
PL
Rosnąca liczba dostępnych danych, rozwój sposobów ich przetwarzania oraz upowszechnianie koncepcji Przemysłu 4.0 powoduje, że analizowanie danych procesowych jest zadaniem skomplikowanym i trudnym do wykonywania przez człowieka w krótkim czasie. Dlatego stosowane są rozwiązania informatyczne określane mianem systemów ekspertowych. Czym są systemy ekspertowe? Jaka jest ich struktura? Co to jest wiedza i jak ją zapisywać formalnie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.
PL
Celem badań diagnostycznych jest określenie stanu obiektu technicznego lub procesu w chwili uznanej za ważną. Określenie to jest potrzebne, aby przez porównanie stanu chwilowego ze stanem wzorcowym wydać orzeczenie o stanie zdatności lub niezdatności obiektu technicznego, a także dokonać prognozy przyszłych stanów obiektu. W prezentowanej pracy przedstawione zostały jedynie wybrane zagadnienia z szerokiego obszaru techniki diagnozowania na tle wyników badań procesu zmęczenia materiałów i zmęczeniowego pękania konstrukcji. W opracowaniu ograniczono się do opisu metod określania stanu obiektów, pomijając ważny w diagnostyce problem prognozowania stanów przyszłych.
EN
The purpose of diagnostic tests is to determine the condition of a technical object or process at a time considered important. This determination is necessary in order to issue a decision on the suitability or unfitness of a technical object by comparing the momentary state with the model state, and to make a forecast of future states of the object. The paper presents only selected issues from a wide range of diagnostic techniques against the background of material fatigue and structural fatigue cracking results. The review is limited to the description of methods of determining the condition of objects, omitting the important problem of forecasting future states in diagnostics.
PL
Dzięki dynamicznemu postępowi technicznemu w zakresie monitoringu możliwe jest dziś miarodajne diagnozowanie stanu obiektów kanalizacyjnych, będące podstawą do racjonalnego planowania zabiegów renowacyjnych. W dobie zmniejszonej emisji ścieków bytowych wzrosło znaczenie hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w systemy nawigacyjne lokalizujące studzienki rewizyjne i dokumentujące proces czyszczenia każdego pojedynczego odcinka sieci.
PL
W artykule przybliżono fizykę uszkodzeń eksploatacyjnych zaworów cylindrowych silników okrętowych oraz technologię ich naprawy. Zaprezentowano system diagnozujący tego typu silników, który znajduje się na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG. Umożliwia on przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego przestrzeni roboczych silników zabudowanych w siłowni okrętowej w bieżącej eksploatacji. Zaproponowano schemat organizacji badań zaworów cylindrowych z wykorzystaniem posiadanego systemu diagnozującego dla potrzeb dokonania oceny skuteczności zaadaptowanej technologii naprawy gniazd zaworowych.
PL
Elewacje wentylowane niewątpliwie należą do grupy najczęściej stosowanych systemów elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Na system ten składają się: podkonstrukcja (ruszt), izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina. Wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Często ich przyczyny związane są nie tylko z pomyłkami projektowymi lub wykonawczymi, ale z zaniedbaniami podczas użytkowania. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen tych elewacji budynków. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych oraz podstawowy zakres czynności pozwalających określać ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades belong to the group of the most frequently used facade systems in modern construction. The system consists of: substructure (grate), thermal insulation, ventilation gap and cladding. Along with the increase in the area of the completed facades, the number of their failures also increased. Often the causes of breakdowns are associated not only with design mistakes, but also with negligence during use. Minimizing the risk of failure of ventilated facades is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of conducting periodic assessments of ventilated facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zastosowanie statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora do oceny istotności wpływu obciążenia silnika o ZS, na obserwowany parametr diagnostyczny, wyznaczany na podstawie pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin w kanale wylotowym, jakim jest entalpia właściwa strumienia spalin wylotowych w zakresie jednego cyklu pracy silnika. Przedstawiono plan badań eksperymentalnych przeprowadzonych na jednocylindrowym silniku laboratoryjnym Farymann Diesel typ D10, jak również scharakteryzowano metodę wyznaczania wartości statystyki F dla uzyskanych wyników pomiarowych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz dokonano oceny siły oddziaływania parametru wejściowego (Pobc) na mierzony parametr diagnostyczny (hspal). Przedstawiono metodę wyznaczania strumienia entalpii spalin, jako składnika bilansu energii w silniku w postaci wykresu strumieniowego Sankey'a. Planuje się dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, mających na celu określenia istotności wpływu zmian wartości wytypowanych parametrów struktury konstrukcyjnej silnika na inne zdefiniowane parametry diagnostyczne, jakimi są: średnia wartość międzyszczytową, a także szybkość (intensywność) wzrostu oraz spadku jej wartości dla pojedynczych cykli pracy.
PL
Omówiono podstawowe elementy diagnostyki budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Podano schemat ogólnego postępowania, nawiązujący do normy ISO. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane ze sprawdzeniem kryteriów diagnostycznych, z nawiązaniem do normy PN-EN 1990.
EN
The article discusses the basic elements of the diagnostic procedure for buildings subject to mining exploitation. A diagram of general procedure is given, referring to the ISO standard. The issues related to the verification of diagnostic criteria with reference to the Eurocode PN-EN 1990 are presented in detail.
PL
Rozszerzanie wymaganego zakresu pracy pomp przepływowych, zwłaszcza w kierunku mniejszych wydajności, może prowadzić do pojawienia się różnych eksploatacyjnych problemów, istotnych z punktu widzenia niezawodności, a często trudnych do zdiagnozowania w warunkach instalacji o pracy ciągłej. Jednym z takich problemów jest niestabilna praca pompy - zjawisko jest szczególnie groźne w dużych instalacjach ze względu na występujące wtedy duże masy, siły i energie.
EN
In real industry environment, the signal characteristics of multistage centrifugal pump vibration signal are easily submerged by strong background noise. To settle this problem, the nonlocal means (NLM) approach is proposed for the denoising of multistage centrifugal pump in this paper. Utilizing the similarity theory, the NLM method has achieved a wide range of applications in the fields of image processing and biomedical signal denoising. Due to the periodic characteristics and redundancy, NLM is successfully applied to the de-noising of 1-D machinery vibration signal. The numerical simulation experiments with different SNRs verify the effectiveness and the superiority of the proposed method. Besides, the selection principles of core parameters in NLM are discussed. The real engineering cases analysis demonstrates that the NLM can effectively filter out the background noise and realize the weak fault feature enhancements. The proposed noise reduction method is superior to traditional wavelet coefficient method.
PL
W rzeczywistym środowisku przemysłowym, charakterystyki sygnału drgań wielostopniowej pompy odśrodkowej są zagłuszane przez silny szum tła. Problem ten można rozwiązać stosując zaproponowane w niniejszej pracy podejście oparte na algorytmie średnich nielokalnych (non-local means, NLM). Wykorzystująca teorię podobieństwa metoda NLM znajduje szeroki zakres zastosowań w dziedzinie przetwarzania obrazu i odszumiania sygnałów biomedycznych. Dzięki okresowemu charakterowi i redundancji sygnałów, NLM można z powodzeniem stosować do usuwania szumu jednowymiarowego sygnału drgań maszyn. Skuteczność proponowanej metody i jej przewagę nad stosowanymi dotychczas rozwiązaniami zweryfikowano na podstawie eksperymentów symulacyjnych z uwzględnieniem różnych stosunków sygnału do szumu (SNR). Ponadto omówiono zasady wyboru podstawowych parametrów NLM. Analiza przypadków inżynierskich pokazuje, że NLM pozwala skutecznie odfiltrowywać szumy tła i wzmacniać słabe symptomy akustyczne uszkodzenia. Proponowana metoda redukcji szumów przewyższa tradycyjną metodę współczynnika falkowego.
PL
Artykuł przedstawia możliwości oceny stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem do tego celu średniego ciśnienia indykowanego na biegu jałowym. Praca została oparta na szerokim materiale badawczym, zebranym podczas diagnostyki silników na okrętach w latach 1997–2018, w której autor uczestniczył osobiście. W artykule zasygnalizowano problemy związane z tą oceną oraz przedstawiono metodykę badań.
EN
The article presents possibilities of assessment of technical condition of a marine diesel engine using the mean indicated idle pressure. The paper was based on wide research material collected during engine diagnostics operated on naval ships from 1997 to 2018. The author was a member of diagnostic team conducting researches. The article shows problems related to this assessment and presents research methodology.
EN
The article presents the developed methods for diagnosing and analysing signals from injection systems of marine engines. As a source signal, the authors use elastic waves of acoustic emission. The essential fact in the case here considered is that the high frequency of signal from working elements of the injection system comes from a close source directly related to the change of the working parameters of the element (system). Characteristically for elastic waves of acoustic emission, low frequencies (e.g. those from other sources, such as machines in the engine room) are in this case attenuated. Therefore, the proper selection of the method for the analysis allows us accurately diagnose the injection system of a working engine.
EN
The article presents a teaching methodology of the diagnosis process of the technical and functional condition of intrusion and hold-up alarm system (SSWiN). Laboratory model SSWiN is a representation of a real intrusion and hold-up system. The lecturer has the opportunity to ask a dozen different independent damages. The aim of the laboratory exercises is to familiarize students with the methodology and structure of the diagnosis SSWiN.
PL
W artykule przedstawiono metodę nauczania procesu diagnozowania stanu technicznego i funkcjonalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Laboratoryjny model SSWiN jest odwzorowaniem rzeczywistego układu sygnalizacji włamania i napadu. Prowadzący zajęcia ma możliwość zadawania kilkunastu różnych niezależnych uszkodzeń. Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z metodyką i strukturą procesu diagnozowania SSWiN.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości oceny stanu technicznego wyłącznika poprzez cyfrową obróbkę sygnałów napięciowych i prądowych, możliwych do uzyskania podczas normalnej pracy wyłącznika. Wyniki takich systematycznych i długoterminowych pomiarów, zebrane dla odpowiednio dużej populacji i analizowane za pomocą metod statystycznych, umożliwiają racjonalne zarządzanie zasobami. Do badań użyto wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.
EN
An analysis of the possibility of assessing the technical condition of the circuit breaker through digital processing of voltage and current signals, possible to obtain during normal operation of the circuit breaker, was carried out. The results of such systematic and long-term measurements, collected for a sufficiently large population and analyzed using statistical methods, enable rational resource management.
17
Content available remote Komputerowe wspomaganie procesu projektowania przekładni zębatych
PL
Trudności występujące podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych, stanowiących główną grupę, powszechnie stosowanych w budowie maszyn przekładni mechanicznych, spowodowały powstanie licznych narzędzi do komputerowego wspomagania projektowania. W artykule przybliżono zagadnienie modelowania dynamicznego, które można wykorzystać zarówno na etapie projektowania, jak i optymalizacji oraz diagnozowania przekładni.
18
Content available remote Diagnozowanie łożysk tocznych metodą SPM HD
PL
Diagnozowanie łożysk tocznych jest wciąż żywym tematem wśród pracowników służb utrzymania ruchu. Jest to zrozumiałe, ponieważ są one stosowane najczęściej do łożyskowania wałów maszyn. Diagnostykę łożysk tocznych można prowadzić w różny sposób, w tym bazując na pomiarach drgań. Sprzęt do pomiaru drgań dostępny na rynku ma zaimplementowane rozwiązania wspomagające wykrywanie i identyfikację defektów łożysk tocznych.
19
Content available remote Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie procesu eksploatacji systemu komunikacji w komputerowej sieci przemysłowej. Sieć przemysłowa łączy stacje procesowe i operatorskie przemysłowego systemu sterowania. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są wartości zmiennych procesowych. Podano potencjałowe kryteria zdatności systemu. Pokazano wpływ wyboru modelu wymian komunikatów na wielkość rezerwy potencjałowej.
EN
The article presents potential approach to the process of operation of a communication system in a industrial computer network. Industrial network connects the stations of the industrial process control system: operator and process stations. Between the stations of the system process variables are transmitted. Potential system’s fitness criteria are given. The impact of the selection model message exchanges to increasing potential reserve is shown.
20
Content available remote Description of a test stand and measurement equipment for labyrinth seal testing
EN
The paper presents a test stand for testing segments of single sided and double-sided labyrinth seals. The geometry of the test stand has been designed and constructed by the authors of the paper. The elements and the design of the test stand allow investigations of the seal for a variety of initial pressures with the measurement of the mass flow in the inlet and outlet channels. The design of the test stand enables testing seal segments with a turbulent flow. The geometry of the mating pairs of single and double-sided seals allows a measurement of the pressure in selected chambers of the seal chambers.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do badań segmentów uszczelnień labiryntowych jednostronnych i dwustronnych. Geometria stanowiska została zaprojektowana i wykonana przez autorów. Elementy i konstrukcja stanowiska umożliwiają przeprowadzenie badań uszczelnienia z uwzględnieniem różnych zakresów ciśnienia początkowego z pomiarem strumienia masy w kanale dopływowym i kanałach wypływowych. Konstrukcja stanowiska umożliwia badanie segmentów uszczelnień z zaburzonym przepływem. Geometria korpusu i wsadu uszczelnień jednostronnego i dwustronnego umożliwia pomiar ciśnienia w wybranych komorach uszczelnienia.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.