Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  condition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper deals with the uncertainty of the operated system’s possible states hybrid combined optional functions. Traditionally, the probabilities of the system’s possible states are treated as the reliability measures. However, in the framework of the proposed doctrine, the optimality (for example, the maximal probability of the system’s state) is determined based upon a plausible assumption of the intrinsic objectively existing parameters. The two entropy theory wings consider on one hand the subjective preferences functions in subjective analysis, concerning the multi-alternativeness of the operational situation at an individual’s choice problems, and on the other hand the objectively existing characteristics used in theoretical physics. The discussed in the paper entropy paradigm proceeds with the objectively presented phenomena of the state’s probability and the probability’s maximum. The theoretical speculations and mathematical derivations are illustrated with the necessary plotted diagrams.
PL
Artykuł dotyczy niepewności możliwych stanów eksploatowanego systemu hybrydowych połączonych funkcji opcjonalnych. Tradycyjnie jako miary niezawodności traktuje się prawdopodobieństwa możliwych stanów systemu. Jednak w ramach proponowanej doktryny optymalność (na przykład maksymalne prawdopodobieństwo stanu systemu) jest określana na podstawie wiarygodnego założenia o obiektywnie istniejących parametrach wewnętrznych. Dwa kierunki w teorii entropii uwzględniają z jednej strony subiektywne funkcje preferencji w analizie subiektywnej, dotyczące wielowariantowości sytuacji operacyjnej przy indywidualnych problemach wyboru, a z drugiej strony obiektywnie istniejące cechy stosowane w fizyce teoretycznej. Omawiany w artykule paradygmat entropii kontynuuje obiektywnie przedstawione zjawiska prawdopodobieństwa stanu i maksimum prawdopodobieństwa. Spekulacje teoretyczne i wyprowadzenia matematyczne zilustrowano za pomocą niezbędnych wykresów.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplno-wilgotnościowe, ale również jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach. Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych, a także warunków pracy i wypoczynku.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pathogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimate and healthy living conditions, as well as working and rest conditions.
EN
The article describes the condition of the wooden buildings created in the interwar period in the Lublin region and the method of its conservation, taking into account legal forms in force in Poland and in the world. This is a very substantial topic, because buildings of this type are increasingly disappearing from the landscape of a small city, in favor of catalog construction, thereby destroying the unique small-town landscape.
4
Content available Instrukcje warunkowe
PL
Tematem przewodnim artykułu są instrukcje warunkowe. Poniżej zostaną omówione poszczególne typy instrukcji warunkowych, ich zastosowań oraz składni. Zostaną również przedstawione schematy ideowe przedstawiające zasadę działania owych instrukcji.
EN
This article focuses on conditional statements. Their different types, syntax and applications will be discussed. There will also be presented diagrams ilustrating their principle of operation.
EN
Pumpkinseed Lepomis gibbosus, Linnaeus (1758) is a non-native fish species, which the largest population in Poland inhabits warm canal of a “Dolna Odra” Power Plant. Until now, the growth in length and weight and changes the gonad’s maturity of adults individual of this species were carried out. The aim of this study was to evaluate the effect of high water temperature on the seasonal changes in the length, weight, condition, and the number of sclerites, with particular emphasis on length (S0) at which in this species the scales start forming. The research material included 341 pumpkinseed individuals in age 0+ (305 ind.) and 1+ (36 ind.) caught during monthly catches (electrofishing). The fish was weighted (W, g) to the nearest 0.1 g, measured (TL, SL, mm) and their conditions was determined by the coefficient Fulton (K). In addition, number of sclerites (S) on scales and the time of setting up the annual ring were determinated. The biggest monthly increases in mean length - SL (more than 0.5 cm/month) and increases of mean weight W (above 0.7 g / month) in the fish were recorded in the months of highest thermals water (July, August) (ANOVA, p <0.001). The decrease of water temperature in the warm channel in the autumn and winter months, resulted in reduction of monthly growth of fish. Analysis of regression between length (SL) and the length of the scale radius (Po) took the form of a linear function: SL = 1.5813 + 3.1424 * Po (R = 0.91029, p = 0.0000) and showed that the length at which in this species the scales start forming is 1,58cm. Number of sclerites (S) on scales of juvenile pumpkinseed has grown at an annual cycle of 8.20 ± 0.78 (in June) to 27.37 ± 5.18 (in May of the following year). In April and May the fish were recorded already formed on scales a year ring and respectively 1.38 ± 0.55 and 3.40 ± 1.02 sclerites of the second year of life. Moreover, the number of sclerites (S) on pumpkinseed’s scales proportionally increased to the length of this species according to the formula: S = -0.8441 + 5.0880 * SL (R = 0.95682, p <0.001).
PL
Bass słoneczny Lepomis gibbosus, Linnaeus (1758) jest gatunkiem nierodzimym, którego najliczniejsza populacja w Polsce zasiedla kanał ciepły elektrowni "Dolna Odra". Dotychczas na osobnikach dorosłych tego gatunku przeprowadzono analizy wzrostu długości i masy oraz zmian dojrzałości gonad. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu podwyższonej termiki wody na wielkość sezonowych zmian długości, masy i kondycji oraz liczby sklerytów, ze szczególnym uwzględnieniem długości (S0) przy której zakłada się łuska. Materiał do badań stanowiły osobniki młodociane w wieku 0+ (305 szt.) i 1+ (36 sztuk.) złowione podczas prowadzenia comiesięcznych elektropołowów. Ryby ważono (W, g) z dokładnością do 0,1g, zmierzono (TL, SL, mm) oraz określano ich kondycje za pomocą współczynnika Fultona (K). Ponadto na łuskach oszacowano liczbę sklerytów oraz termin zawiązywania się pierścienia rocznego. Największe miesięczne przyrosty długości SL (powyżej 0,5cm/miesiąc) oraz masy jednostkowej W (powyżej 0,7 g/miesiąc) u badanych ryb zanotowano w miesiącach o najwyższej termice wody (lipiec, sierpień) (ANOVA, p<0,001). Spadek temperatury wody w kanale ciepłym, w miesiącach jesienno- zimowych, powodował zmniejszanie się przyrostów miesięcznych ryb. Analiza regresji pomiędzy długością (SL) a długością promienia oralnego łuski (Po) przybrała postać funkcji liniowej: SL = 1,5813 + 3,1424*Po (R = 0,91029, p = 0,0000) i wykazała, iż długość przy której zakłada sie łuska u tego gatunku wynosi 1,58cm. Liczba sklerytów (S) na łuskach młodocianego bassa slonecznego wzrastała w cyklu rocznym od 8,20 szt. ±0,78 (w czerwcu) do 27,37 szt. ±5,18 (w maju następnego roku). W kwietniu i w maju u ryb zanotowano założony już pierścień roczny i odpowiednio średnio 1,38 szt. ±0,55 oraz 3,40 szt. ±1,02 sklerytów drugiego roku życia. Ponadto stwierdzono, że liczba sklerytów (S) na łusce bassa słonecznego rośnie proporcjonalnie do wzrostu długości tego gatunku zgodnie ze wzorem: S = -0,8441 + 5,0880*SL (R = 0,95682, p<0,001).
EN
Praca dotyczy badania temperatur przemian fazowych (temperatur solidus i likwidus) z użyciem różnych metod analizy termicznej. Obecnie kluczowymi metodami analizy termicznej są: różnicowa analiza termiczna DTA, skaningowa kalorymetria różnicowa oraz „bezpośrednia” analiza termiczna TA. Praca przedstawia podstawowe zasady, charakterystykę, zalety, wady i wyniki uzyskane przy użyciu tych trzech, bardzo często stosowanych metod. Przedstawiono wyniki z zakresu wysokiej temperatury (powyżej 1000°C) z naciskiem na zakres topnienia i krzepnięcia stali. Omówiono wyniki uzyskane przy zastosowaniu wspomnianych metod podczas procesu nagrzewania/chłodzenia, z uwzględnieniem różnych obciążeń analizowanych próbek i innych czynników, które mogą wpływać na uzyskane wyniki. Podano ocenę krzywych nagrzewanie/chłodzenie DTA i DSC. Porównano i omówiono uzyskane temperatury solidus i likwidus.
PL
The paper deals with the study of phase transition temperatures (solidus and liquidus temperatures) with the use of different thermal analysis methods. Currently, the key thermal analysis methods are DTA (Differential Thermal Analysis), DSC (Differential Scanning Calorimetry) and ‘direct’ thermal analysis (TA). The study presents the basic principles of these methods, their characteristics, advantages, disadvantages and results obtained with these three very often used methods. There paper presents results from the high temperature region (above 1000°C) with the focus on the melting and solidifying region of real steel grade – multicomponent alloy. The paper discusses results obtained with the three mentioned methods at heating/cooling process, with different loads of analysed samples and other factors that can influence the obtained results. The evaluation of heating/cooling curves, DTA and DSC – curves at heating and cooling is demonstrated. The obtained solidus and liquidus temperatures are compared and discussed.
PL
Jednym ze sposobów pozyskiwania powierzchni użytkowych w centrach miast jest adaptacja strychów kamienic. Zainteresowanie wzbudza możliwość wytworzenia mieszkań o niepowtarzalnym, indywidualnym charakterze przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Adaptację strychów w strefie śródmiejskiej można traktować także jako działanie w ramach zrównoważonego rozwoju w kierunku przekształceniowym, przeciwstawiającym się trendowi rozlewania się miast (urban sprawl). Liczne korzyści płynące z takiego działania pojawiają się zarówno w skali budynku jak i miasta. W praktyce, proces pozyskania i przekształcenia strychu na mieszkanie może okazać się długotrwały, a przede wszystkim złożony tak na płaszczyźnie formalnej jak i projektowej. Występujące uwarunkowania projektowe można podzielić na kilka zasadniczych grup obejmujących: stan techniczny budynku, uwarunkowania formalno-prawne, uwarunkowania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne. Pełne rozpoznanie istniejących uwarunkowań w ramach analizy przedprojektowej jest niezbędną podstawą optymalnego wyznaczenia założeń adaptacji. W artykule omówiono zagadnienia uwarunkowań projektowych na tle trzech przykładów adaptacji czterokondygnacyjnych kamienic w Rzeszowie, różniących się pod względem wymagań konserwatorskich: kamienicy przy ul. Kraszewskiego 1 leżącą w strefie ochrony konserwatorskiej, kamienicy przy pl. Śreniawitów 2 wpisaną do ewidencji zabytków i kamienicy przy ul. Grodzisko 3 wpisaną do rejestru zabytków. Podjęto kwestię ogólnych uwarunkowań projektowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przedstawione zostały przyjęte założenia i rozwiązania adaptacji omawianych strychów w zakresie układów funkcjonalnych, stropów, więźby dachowej.
EN
One of obtaining ways of usable areas in city centers is an adaptation of attics of buildings. Interest is the ability to produce housing a unique, individual character at relatively low cost. Lofts adaptation in the downtown area can be treated as well as action in the framework of sustainable development, opposed to the trend of urban sprawl. Numerous benefits of such action appear both in the building and the city. In practice, the process of acquisition and conversion of loft on the apartment can be a long and complex, as at the formal as the design level. Existing conditions of design can be divided into several major groups, including: the technical condition of the building, the formal and legal level, considerations of architecture, construction, and plants . Full study of the existing conditions in the predesign stage is an essential foundation for an optimal designation of assumptions the adaptation. The article discusses of issues the design phase on three examples of adaptation four-storey tenement houses in Rzeszów, which differ in terms of monuments conservation requirements: the building at 1 Kraszewski Street lying in the zone of protection and conservation, the building at 2 Śreniawitów Square entered in the municipal files of monuments and building at 3 Grodzisko Street entered in the register of monuments. The article presents the general design considerations related to the change of using, assumptions and solutions to adapt these lofts in the field of function, ceilings and roof truss.
EN
The first step towards condition based maintenance of the milling plant is the implementation of on- line condition monitoring of the mill. The following paper pr esents and analyses methods of monitoring the key performance factors of a vertical spindle mill that is suited for implementation on older power stations, i.e. the quantity (mass flow rate) and quality (particle fineness) of the pulverised fuel produced by the mill. It is shown herein that the mill throughput can be monitored on-line using a simple mill energy balance that successfully predicts the coal the roughput within 2.33% as compared to a calibrated coal feeder. A sensitivity analysis reveals that the coal moisture is a critical measurement for this method to be adopted as an on-line mass flow monitoring tool. A laser based particle size analyser tool was tested for use in the power plant environment as an on-line monitoring solution to measure pulverised fuel fineness. It was revealed that several factors around the set-up and operation of the instrument have an influence on the perceived results. Although the instrument showed good precision and repeatability of results, these factors must be taken into account in order to improve the accuracy of the reported results before the instrument can be commissioned as an on-line monitoring solution.
EN
Aim of the present research was to apply a solid state reaction route to fabricate Aurivillius-type ceramics described with the formula Bi6Fe2Ti3O18 (BFTO) and reveal the influence of processing conditions on its crystal structure. Pressureless sintering in ambient air was employed and the sintering temperatures were 850 and 1080 °C. It was found that the fabricated BFTO ceramics were multiphase ones. They consisted of two Bim+1Fem-3Ti3O3m+3 phases, namely the phase with m=5 (i.e. the stoichiometric phase) and m=4 (i.e. the phase with a reduced number of layers in the slab). Detailed X-ray diffraction patterns analysis showed that both phases adopted the same orthorhombic structure described with Fmm2 (42) space group. The ratio of weight fractions of the constituent phases (m=5): (m=4) was ~30:70.
10
Content available System wspierający diagnostykę rodzin pszczelich
PL
W artykule opisano konstrukcję systemu diagnostycznego, przeznaczonego do obserwacji zachowań pszczół. Główna część artykułu zawiera ocenę możliwości wydobycia informacji z dźwięków wytwarzanych przez pszczoły. Celem badań jest rozpoznanie stanów rodziny pszczelej oraz ich klasyfikacja. Opisano proces tworzenia modeli dźwięków oraz redukcji ich wymiarów. Przedstawiono obrazy otrzymane w diagnostycznej przestrzeni obserwacji stanów. W części końcowej opisano proces badania wybranego strumienia dźwięków i podjęto próbę interpretacji otrzymanych wyników.
EN
The design of a diagnostic system to observe the behavior of bees is described. The main part of the paper contains an assessment of the possibility of extracting information from sounds produced by bees. The aim of the study is to identify the states of colonies and their classification. It describes the processes modeling the sounds and reducing their size. Experimental images created in the diagnostic state space are shown. Finally, the process of testing a selected stream of sounds is outlined and an attempt to interpret the results is made.
PL
Artykuł przedstawia zmiany stanu infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 1990-2014. Do oceny tego stanu wykorzystano wartości średnich ważonych prędkości maksymalnych na liniach kolejowych obliczonych jako średnie harmoniczne. Przedstawiono wartości tych średnich dla wybranej grupy linii magistralnych i pierwszorzędnych według stanu na rok 1990, 1995, 1999, 2005, 2010 i 2013. Drugą użytą w artykule charakterystyką jest bilans prędkości na sieci kolejowej PKP PLK. W latach 1990-2010 bilans ten był corocznie ujemny. Od roku 2011 jest on już dodatni, co jest symptomem stopniowej poprawy stanu infrastruktury kolejowej
EN
The paper deals with evolution of railway infrastructure condition in Poland in the years 1990-2014. Average weighted maximum speeds for particular railway lines have been calculated as harmonic mean values. These values have been presented for the selected group of trunk and main lines for the year 1990, 1995, 1999, 2005, 2010, 2013. Another characteristics used in the paper is the speed balance calculated for entire PKP PLK network. In the years 1990-2010 the speed balance was steadily negative. Starting from 2011 the balance is positive, which reflects gradual improvement of railway infrastructure condition.
EN
The study material comprised perch obtained from commercial catches conducted in May and November 2009 in Lake Miedwie. Catches were made using gill nets with a mesh size ranging from 40 to 45 mm. Fifty perch (25 from each of the catches) were obtained for the study. The fish were weighed [g], and then total length [mm] and maximum body height [mm] were measured. The dependencies between total length and weight, total length and body height, and weight and body height were calculated. The condition of the perch was determined with Fulton’s condition coefficient (KF). Twelve fish were chosen at random from among the study material collected in spring and autumn to determine body chemical composition. The mean weight of these individuals was 220.51 š 18.68 g and mean length was 264.33 š 6.86 mm in spring and 91.08 š 17.20 g and 189.17 š 7.52 mm in autumn, respectively. The stomachs were excised from the fish and their contents were identified. Gutted and deheaded fish were homogenized, and the percentage share of the following were determined according to Polish norms: protein, lipids, dry matter, and ash. Qualitative analysis of the fatty acid content of the fish was performed with the PN-EN ISO 5509: 2001 chromotagraphic method. The results of the analyses indicate that the perch caught in May 2009 have greater body weights, lengths, and heights and higher quantities of lipid in comparison with the perch caught in autumn of 2009. The values of these parameters for spring and autumn, respectively, are as follows: body weight – 156.86 š 15.98 and 86.46 š 8.98 g; total length – 233.68 š 7.37 and 189.08 š 4.49 mm; body height – 52.66 š 1.97 and 44.39 š 1.59 mm; body lipid content – 1.32 š 0.03 and 0.24 š 0.01 %. However, the fish caught in November 2009 had higher KF, and contained more EPA and DHA fatty acids in comparison with fish caught in spring 2009, as follows (for spring and autumn, respectively): KF – 1.128 š 0.02 and 1.203 š 0.02; EPA content – 7.025 š 0.005 and 8.725 š 0.015 %; DHA content – 16.890 š 0.030 and 18.575 š 0.005 %.
PL
Materiał do badań stanowiły okonie pochodzące z połowów gospodarczych prowadzonych wiosną (05.2009) oraz jesienią (11.2009) w jeziorze Miedwie. Połowy ryb prowadzone były wontonami o rozmiarach oczka od 40 do 45 mm. Do badań pozyskano 50 okoni, po 25 sztuk z każdego połowu. Ryby ważono [g], a następnie mierzono ich długość całkowitą l.t. [mm] oraz maksymalną wysokość ciała [mm]. Ponadto obliczono relację długości całkowitej do masy badanych ryb. Obliczono także relację długości całkowitej do wysokości badanych ryb oraz masy badanych ryb do ich wysokości. Kondycję okoni określano za pomocą współczynnika kondycji Fultona (KF). Ponadto spośród złowionych ryb, zarówno wiosną jak i jesienią, wybrano losowo po 12 sztuk o średniej masie 218 š 74 g i długość l.t. 218 š 74 mm w celu oznaczenia składu chemicznego ich ciała. Od ryb pobrano żołądki i oznaczono ich zawartość. Wypatroszone i odgłowione ryby zhomogenizowano i w tak uzyskanej próbie oznaczono wg Polskiej Normy procentową zawartość białka, tłuszczu, suchej masy i popiołu. Przeprowadzona została także analiza jakościowa tłuszczu zawartego w ciele ryb metodą chromatografii PN-EN ISO 5509: 2001. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że okonie odłowione w maju charakteryzowały się większą masą, długością oraz wysokością ciała, a także większą zawartością tłuszczu w ciele w porównaniu do ryb odłowionych jesienią 2009 r.; odpowiednio wiosną i jesienią: masa ciała - 156,86 š 15,98 i 86,46 š 8,98 g; długość całkowita - 233,68 š 7,37 i 189,08 š 4,49 mm; wysokość ciała - 52,66 š 1,97 i 44,39 š 1,59 mm; ilość tłuszczu w ciele - 1,32 š 0,03 i 0,24 š 0,01%. Natomiast okonie odłowione w listopadzie charakteryzowały się większą wartością współczynnika kondycji (KF) oraz większą zawartością kwasów tłuszczowych EPA i DHA w ciele w porównaniu do ryb odłowionych wiosną 2009 r.; odpowiednio wiosną i jesienią: współczynnik kondycji (KF) - 1,128 š 0,02 i 1,203 š 0,02; zawartość EPA - 7,025 š 0,005 i 8,725 š 0,015 %; zawartość DHA - 16,890 š 0,030 i 18,575 š 0,005 %.
PL
W artykule przedstawiono budowę modelu podsystemu optymalizacji formuł algebry algorytmów metodą wprowadzenia dodatkowego warunku. Podsystem opisany został w postaci formuły algebry algorytmów. Przeprowadzono dekompozycje podsystemu na unitermy funkcyjne i zmienne. Opisano modele unitermów funkcyjnych i przedstawiono fragment implementacji podsystemu w języku C#.
EN
The subsystem model designed for algorithm algebra formula optimization by the introducing the additional condition there is described in the paper. The theory description and the example of an application are shown in the section 2. Next the subsystem model decomposition into variables and functional uniterms, by the introducing the additional condition is realized. Variables are used for the storage of data needed for algorithm formula transformations. The construction of functional algorithms is described using algorithm algebra expressions. Functional algorithms perform the following tasks: initiate variables, set and release elements of the table retaining engaged conditions, and choose first free condition. The subsystem model contains functional uniterms used for the checking of the ability to transformation, as well as perform the optimization itself. The model allows to introduce the additional condition by two ways, automatically or manually. In automatic mode the system itself set variables, while in manual mode the user chooses conditions by the keyboard. The implementation of the subsystem model performing the optimization by the introducing the additional condition is shown in C # program language. In conclusions some advantages of the using of the algorithm formula optimization computer system are pointed out. Sources bounded with algorithm algebra are given in the bibliography.
EN
The main aim of the present study was to determine the effect of low salinity conditions (3 PSU and 7 PSU) on the hatching success, growth and mortality of Orconectes limosus. The results revealed that berried females survived exposure to salinities of 3 PSU and 7 PSU whilst incubating their eggs. The reproductive success reached 100% at both salinities. The length increment of young crayfish per molt was larger at 7 PSU than at 3 PSU – but their condition was affected by higher salinity. The mortality among juveniles reached approximately 50% within 5 weeks of hatching at both salinities.
PL
Zieleń stanowi nieodzowny element miejskiego krajobrazu. Rośliny przyczyniają się do polepszenia środowiska - pomagają zwalczać hałas, wzbogacają atmosferę w tlen i usuwają dwutlenek węgla. Charakterystyczną cechą odróżniającą miejską florę od flory naturalnej jest silniejszy dynamizm i duża rozmaitość roślin. Orel jest położony w środkowej części Centralnej Wyżyny Rosyjskiej. Drzewa w mieście są słabe, ponieważ w Orle występuje silny wpływ antropogeniczny z powodu istnienia na jego obszarze fabryk reprezentujących prawie wszystkie gałęzie przemysłu. W badaniach oszacowano parametry taksonów zieleni w Orle, stwierdzając występowanie 78 taksonów drzew i krzewów.
EN
Seasonal changes in gametogenesis, spawning behaviour and morphometric parameters of Macoma balthica and Mytilus trossulus from two depth zones in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic Sea) were investigated. The studies allowed the authors to make observations of the ecophysiological features of both species and revealed major differences in the weight index between deep and shallow water subpopulations. Both condition and gametogenesis probably depend mainly on the availability of nutrients and on temperature changes. The data showed that Mytilus trossulus spawned earlier at the shallow water station than at the deeper one. No differences were observed between the run of the Baltic clam’s reproductive cycle at 10 m and at 75 m depths.
EN
Carapace length and width as well as condition were analysed in 2336 Chinese mitten crabs, Eriocheir sinensis, caught in 1999-2007 in the Odra River estuary (Poland). Their condition was assessed using the Fulton coefficient and the carapace width-individual weight relationship. September through November catches netted the highest number of crabs (83.60% of the total sample); males accounted for 53.56% of the crabs caught at that time. Males showed a significantly higher mean individual weight, significantly higher carapace width and length, and a higher Fulton coefficient than the females. The lowest mean individual weight, carapace width and length, and the highest condition coefficients were recorded in those crabs caught in 1999-2000. Later on, the mean carapace width and individual weight increased, and the increase was accompanied by a reduction in condition of the crabs. Causes of the differences are being sought in environmental changes taking place in the Odra estuary.
EN
There are more than 17,5 million items of live animals transported across the European Union per year. In spite of that conservationists were not able to enforce restriction of maximal transport time. From this reason the Commission of European Union strive to improve the conditions of live animal transportation. European Union makes the rules of live animal transportation stricter. The aim of new, stricter regulations is to reduce the stress of animals and to prevent animals from ill-treatment during the transportation process.
PL
Praca podejmuje podstawowe zagadnienia związane z właściwościami przeciwpoślizgowymi nawierzchni jezdni dróg w ocenie stanu technicznego nawierzchni jezdni. Przedstawiono charakterystykę tego parametru i wskazano klasyfikację metod pomiarowych wykorzystywanych dla potrzeb wyznaczania wskaźników koniecznych do dokonania oceny stanu technicznego nawierzchni.
EN
This publication assesses the technical condition of pavement surfaces using skid resistance as a parameter. It details the characteristics of this parameter and shows classification of the measurement methods used for determining the indicators necessary for the assessment of the technical condition of pavement surfaces.
EN
The mud crab is the only non-indigenous xanthid encountered in the River Odra estuary. In 2007-2008, the crabs were collected, using fish traps, to determine sex and to follow variations in individual weight and carapace length and width over a year. Sex-dependent differences in the crab morphometry were studied as well. The largest catch was that obtained in September (23.48% of the total number of 264 individuals) and October (31.82%). Male crabs accounted for 56.44% of the total number; males dominated in autumn (September-December) and spring (March, May, June) catches. Males showed significantly wider carapaces (16.81 š3.98 mm; range: 5.60-22.90 mm) and mean individual weight (2.15 š0.94 g; range: 0.15-3.93 g) than females (mean carapace width of 15.05 š3.33 mm; range: 5.30-19.80 mm, and mean individual weight of 1.47 š0.60 g; range: 0.13-2.56 g). Of the 11 morphometric characters analyzed, expressed in relative values (%), related to the carapace width, males showed significantly larger claw dimensions (CHL1, CHW1, CHH1, CHL2, CHW2, CHH2) and smaller abdomen widths (AW).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.