Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cooling system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Głównym celem opisanych prac badawczych i wdrożeniowych, było opracowanie kontrolera opartego na sieciach neuronowych, dostosowującego ustawienia częstotliwości fali zasilającej wnękę działa elektronowego i mocy ogrzewacza HP tak, aby uzyskiwać żądaną częstotliwość rezonansową. Dodatkowo, jego zadaniem powinno być kontrolowanie szybkości, z jaką moc RF jest doprowadzana do wartości operacyjnej podczas włączania. Dla każdej kandydującej architektury modelu i zestawu danych wejściowych przeszkolono kilka indywidualnych sieci, a następnie przetestowano na zestawach wyselekcjonowanych danych. Ze względu na długie stałe czasowe przepływu wody powrotnej z działa i obecność dwóch zmiennych kontrolowanych, został wybrany schemat modelu sterowania predykcyjnego (Model Predictive Control - MPC), w którym model systemu i algorytmy optymalizacji są używane w celu określenia optymalnej sekwencji przyszłych działań kontrolera takich, że docelowy stan wyjścia zostanie osiągnięty w jakimś przyszłym horyzoncie czasowym, Taki schemat jest przydatny do kompensacji opóźnionego zachowania systemu. Ponadto, jeśli seria przyszłych nastaw jest znana z góry, sterownik może działać wyprzedzająco. Zaprezentowane zostały wyniki zarejestrowane w procesie regulacji. Rozważono możliwości modyfikacji i rozszerzeń sterownika tak, aby żądana operacyjna moc RF osiągana była bez znaczącego wzrostu mocy fali odbitej.
EN
The main goal of described research and implementation work was to develop a controller based on neural networks, adjusting frequency of RF power to the cavity of electron gun and the power of the heater to obtain the desired resonant frequency. In addition, its function should be to control the rate at which RF power is brought to operational value during power-up. For each candidate model architecture and input data set, several individual networks were trained and then tested on selected data sets. Due to the long-time constants of the return water flow from the gun and the presence of two controlled variables, a Model Predictive Control (MPC) scheme was chosen, where the system model and optimization algorithms are used to determine the optimal sequence of future controller actions such as the target output state will be reached in determined time horizon. Such a scheme is useful for compensation of delayed systems performance. In addition, if a series of future settings are known in advance, the controller can act with prediction. The results recorded during regulation process were presented. Possibilities of modifications and extensions of the controller were considered so that the required operational RF power was achieved without a significant increase in the reflected wave power.
PL
Akceleratory cząstek mogą być idealnym poligonem doświadczalnym dla technik opartych na sieciach neuronowych. Wiele wczesnych prób zastosowania sieci neuronowych w akceleratorach cząstek przyniosło mierne wyniki ze względu na względną niedojrzałość technologii do takich zadań. Opisano najnowsze postępy w technikach sieci neuronowych, omówiono niektóre obiecujące możliwości włączenia sieci neuronowych do systemów sterowania akceleratorami cząstek, opisano system sterowania rezonansem inżektora działa elektronowego w kompleksie Fermilab Accelerator Science and Technology (FAST) oraz scharakteryzowane szczegółowo niektóre zagadnienia techniczne istniejącego systemu w celu stworzenia projektu nowego systemu sterowania opartego na sieciach neuronowych.
EN
Particle accelerators can be an ideal test-beds for NN-based techniques. Many early attempts to apply neural networks to particle accelerators yielded mixed results due to the relative immaturity of the technology for such tasks. The recent advances in neural network techniques were described, some promising avenues for incorporating neural networks into particle accelerator control systems was discussed, a control system for resonance control of an RF electron gun at the Fermilab Accelerator Science and Technology (FAST) facility has been described and some detailed technical issues of an existing system characterized for new neural network-based control system design.
PL
Termodynamika jako nauka zaczęła się rozwijać w czasie, kiedy pojawiła się potrzeba optymalizacji silników parowych, a więc w początkach XIX wieku. Wtedy też sformułowano prawa termodynamiki, które były niezbędne do lepszego zrozumienia i opisania procesów cieplnych zachodzących w tych maszynach. Z czasem, kiedy opracowano prawa termodynamiki, zakres jej zastosowania objął również zjawiska zachodzące w innych procesach cieplnych, jak na przykład chłodnictwo.
EN
Purpose: The aim of the paper is to indicate the possibility of using refrigerants which do not have a harmful effect on the destruction of the Earth's ozone layer and the urban environment. Design/methodology/approach: The environmental impact of refrigerants was characterized. Selected refrigerants and their place of application are described. The impact of selected refrigerants on the urban environment is presented. Findings: An attempt has been made to identify the absolute environmental impact of selected stationary refrigeration systems in operation in cities, i.e. home refrigerators, individual air conditioners, heat pumps, air conditioning systems of large-format stores - shopping centers, or cold stores. Both the direct impact related to the refrigerant used in the system and the indirect one related to the energy consumption to drive the device have been considered. Practical implications: Use of new refrigerants that do not damage the Earth's ozone layer. Originality/value: The environmental impact of different refrigerants is presented. The paper is addressed to technical services and personnel responsible for the design and operation of refrigeration and air-conditioning equipment.
PL
Opracowano wstępną formulację płynu chłodzącego, która potencjalnie mogłaby być stosowana w pośrednich układach chłodzenia baterii samochodów elektrycznych. Przyjęto, że taki płyn powinien być wodorozcieńczalny oraz spełniać wymagania w zakresie takich właściwości, jak pH, temperatura krystalizacji, temperatura wrzenia, odporność na korozję wobec miedzi, stali, żeliwa, mosiądzu i aluminium oraz skłonność do pienienia. Do badania tych parametrów fizykochemicznych zastosowano standardowe metody badawcze przeznaczone dla płynów chłodzących stosowanych w konwencjonalnych układach chłodzenia pojazdów samochodowych. Do oceny zdolności chłodzących płynów wykorzystano zmodyfikowaną metodę badawczą przeznaczoną do oceny właściwości termokinetycznych olejów hartowniczych.
EN
Aq. glycol solns. (ethylene, propylene or polyethylene glycols) with concns. of 30, 50 and 70% by mass were tested for their properties such as pH and crystn. temp. Based on a 50% propylene glycol soln., the compn. of the coolant was developed contg. 3.5% of anti-corrosion additives and 0.02% of anti-foaming additive. Its phys. chem. properties such as pH, boiling point, crystn. temp., foaming tendency and corrosion resistance of Cu, steel, cast iron, brass and Al were detd. The mixt. of this compn. met the requirements for conventional coolants used in cars.
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
EN
Modern cooling systems for large ships are quite complex. As a rule, such systems are common (combined) for the main and auxiliaries engines. With the auxiliary engines running constantly, even when parked, this system design allows to keep it warm and ready for a quick start of the main engines at any time. Currently, various schemes of such systems are used, including those that are irrational from our point of view. At the same time, there are systems whose schemes are quite consistent with our idea of the rational forms of such structures. It is important to note, and it is saying about it in an article, that such schemes may have a number of significant differences, but at the same time they will comply with the rationality principle if certain rules for the formation of such systems are followed. These schemes will have close compactness. It is also important that there is the possibility of further improvement of such schemes based on certain rules. This improvement is possible due to the introduction of additional heat dissipaters and the organization of appropriate chains of heat sources and heat dissipaters. The article discusses various options for rational schemes of the cooling system for the same ship power plant, as well as the possibility of further improvement of this scheme. It is shown that an increase in the number of coolants of the internal circuit coolant from one to three can reduce the total mass of the heat exchanger cores by 18 %.
EN
The paper analyses how cooling water temperature affects the performance of an EPR nuclear power plant. At higher cooling water temperatures, the power output and efficiency of the system are lower. One of the factors that influence the performance of a nuclear power plant is its geographical location, since mean water temperatures are lower in the northern part of Europe than in its southern part. Although the nature of changes and the trend related to the effect of cooling water temperatures are known, the quantitative effect has to be determined on a case-by-case basis. A power plant with most likely pressurized water reactors (PWR) is to be built in Poland, which is why a state-of-the-art EPR pressurized water reactor design was selected as a subject of the present analysis. Depending on the location of this power plant, various cooling water temperatures to cool down its condensers, and therefore various operating conditions of the cooling system can be achieved. It is important to note that due to the smaller available enthalpy drop in the turbine of an EPR unit compared to the turbines of conventional units, steam cooling conditions play a vital role in this case. To analyze how the temperature affects the performance of the power unit, a model of an EPR power plant was developed using the Ebsilon software.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu temperatury wody chłodzącej na osiągi elektrowni jądrowej z reaktorem typu EPR. Wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej następuje spadek mocy i sprawności układu. Osiągi elektrowni jądrowej zależą m.in. od położenia geograficznego, ponieważ na północy Europy średnie temperatury wody są niższe niż na południu Europy. Charakter zmian i tendencja wpływu temperatury wody chłodzącej są znane natomiast ilościowy wpływ należy określać indywidualnie dla każdej elektrowni. W Polsce ma zostać wybudowana elektrownia najprawdopodobniej z reaktorami PWR, dlatego do analizy wybrano jedną z najnowszych technologii z reaktorami typu wodno-ciśnieniowego typu EPR. W zależności od lokalizacji tej elektrowni możliwe do osiągnięcia są różne wartości temperatury wody chłodzącej skraplacze EJ a więc i różne warunki pracy układu chłodzenia. Warto podkreślić, iż ze względu na mniejszy rozporządzalny spadek entalpii w turbinie bloku jądrowego EPR, w stosunku do turbin bloków konwencjonalnych, warunki chłodzenia pary odgrywają tutaj istotną rolę. W celu przeprowadzenia analizy wpływu tej temperatury na osiągi bloku został stworzony model elektrowni z reaktorem EPR w programie Ebsilon [1].
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
PL
W artykule autorzy prezentują charakterystyki mocy i momentu obrotowego silnika dedykowanego do elektrycznego pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t. Zostały przedstawione modele kadłuba w trzech wariantach, różniących się układem chłodzenia oraz technologią wykonania. Została przeprowadzona analiza wydajności układów chłodzenia.
EN
In the article, the authors present power and torque characteristics of motor dedicated to an electric delivery vehicle with a weight of up to 3,5 tonnes. Hull models in three variants, differing in the cooling system and manufacturing technology have been presented. The performance analysis of cooling systems was carried out.
EN
Although PWR reactors make up the large majority of the world's nuclear power plants, BWR reactors also have a share in this industry. It is difficult to find data on the performance of a BWR power plant in off-design and variable load conditions in the literature. Therefore, the paper presents how cooling water temperature affects the efficiency and power output of a BWR unit. The qualitative effect of changes and the trend related to the effect of cooling water temperature on the performance of the power plant are known, but the quantitative effect has to be determined for specific power units. Depending on the location of the nuclear power plant, various temperatures of cooling water for use in condensers and thus various operating conditions of the cooling system can be achieved. To analyze how cooling water temperature affects the performance of the power unit, a model of a BWR power plant was developed using the Ebsilon software. The model was based on data provided in [1] concerning LaSalle County Nuclear Generating Station. Calculations showed that within the examined range of cooling water temperatures at the condenser inlet between 10 and 28oC the gross power output of the unit decreases by 91.405 MW and the gross efficiency drops by 2.773 percentage points.
EN
In this study, we propose a cooling structure manufactured using a specialized three-dimensional (3D) printing design method. A cooling performance test system with complex geometry that used a thermoelectric module was manufactured using metal 3D printing. A test model was constructed by applying additive manufacturing simulation and computational fluid analysis techniques, and the correlation between each element and cooling efficiency was examined. in this study, the evaluation was conducted using a thermoelectric module base cooling efficiency measurement system. The contents were compared and analyzed by predicting the manufacturing possibility and cooling efficiency, through additive manufacturing simulation and computational fluid analysis techniques, respectively.
13
EN
The aim of this study was to examine the relationship between the occurrence of selected types of failures and the time and season of their occurrence in public transport buses in the city of Lublin. The analysis was carried out for buses operated in the Municipal Transport Company within the past 3 years. The chi-squared analysis showed that during operation, there are significant differences between the failures and the annual season, but there are no differences between the frequency of failures and the time of day.
14
Content available remote Super-efektywne mikrokanałowe cieczowe systemy chłodzenia dla energoelektroniki
PL
W pracy przedstawiono opracowany w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej system odprowadzania ciepła z wykorzystaniem mikrokanałowych struktur chłodzących charakteryzujących się wysoką efektywnością przekraczającą 600 W/cm2 . Rozwiązanie to może być z powodzeniem zastosowane do chłodzenia systemów energoelektronicznych, co zostało potwierdzone przykładami takich rozwiązań opracowanych i przebadanych w Katedrze.
XX
Paper presents a cooling system based on microchannels developed in the Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices at Lodz University of Technology. The solution is characterized by high efficiency exceeding 600 W/cm2 . It can be successfully used for power electronic system cooling, what has been proved by sample solutions that has been developed and tested.
EN
The paper presents and describes cooling systems mainly used in industrial plants specialized in production based on injection moulding machines. Each solution is rated taking into account investment costs, technical complexity, exploitation costs and system flexibility in general. With regard to dynamically changing law regulations linked to refrigeration installations, mainly F-Gases Act, during optimal system selection new restrictions were respected. This approach ensures long-term exploitation without additional complications. The paper contains characteristics of cooled facility, i.e. production plastic plant using injection moulding machines, presents specifics for this type of application where two extremely different cooling processes are placed in parallel. One task is heat collection from injection moulds to ensure short production time and produced details recurrence, the second is keeping hydraulic oil temperature between temperature limits – this process ensures proper oil viscosity and prevents its premature wear.
EN
Today, cooling systems are increasingly applied to the structure of machine tools (MT). Unfortunately, to date there have been few efforts to precisely control these cooling systems, which inhibits the full utilisation of their potential to improve MT thermal behaviour (to reduce thermal errors). Moreover, the effects of cooling systems, especially the effects of cutting fluids, on thermal error compensation models are often omitted. This paper deals with the effects of fluid cooling systems on the thermal behaviour of MT and thermal error compensation models. It provides a detailed review of the state of the art, followed by the authors’ recent research on these issues. Firstly, the sensitivity of thermal error compensation models based on transfer functions (TF) to modification of fluid cooling systems and cutting fluid presence is discussed. Secondly, gradient regulation of the cooling unit to improve MT accuracy is presented.
EN
The basic metrological problem analyzed in this article is the experimental determination of the COP coefficient for arefrigerating system working in a stationary cooling chamber. This issue is because manufacturers of chillers provide the value of this coefficient in device technicaldata.In practice, after installing the refrigeration unit, the COP is often lower. The paper presents amethod of balancing cooling energy for a complete refrigeration system.
PL
Podstawowym problemem metrologicznym, który autorzy pragną przedstawić jest eksperymentalne wyznaczenie współczynnika COP dla układu chłodniczego, pracującego w stacjonarnej komorze chłodniczej. Zagadnienie to jest istotne, ponieważ producenci agregatów chłodniczych najczęściej podają współczynnik COP dla agregatu chłodniczego. W praktyce po zamontowaniu agregatu chłodniczego w komorze chłodniczej współczynnik COP jest niejednokrotnie niższy. Trudność z wyznaczeniem współczynnika COP w układzie chłodniczym polega na koniczności zbilansowania mocy chłodniczej dla całego układu wraz z komorą chłodniczą. W pracy przedstawiono sposób bilansowania energii chłodniczej dla kompletnego układu chłodniczego oraz opisano budowę stanowiska do wyznaczania współczynnika COP.
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
PL
Praca prezentuje analizę wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika do zabudowy w kole pojazdu. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzia do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono maksymalną temperaturę silnika dla różnych rozwiązań konstrukcji nośnej stojana oraz dla różnych kształtów kanału płaszcza wodnego. Analizy dokonano dla stanu ustalonego przy stałych stratach, odpowiadających pracy S1 silnika, oraz przy stałym przepływie medium chłodzącego. Obliczenia przeprowadzono, budując osobne modele dyskretne dla każdego analizowanego przypadku. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, w jaki sposób dane zmiany konstrukcyjne wpływają na efektywność układu chłodzenia i posłużą do doskonalenia prototypu silnika do zabudowy w kole pojazdu.
EN
The analysis of the performance of various structural solutions of the cooling system for the in wheel car motor is presented in the work. The analysis was conducted on the prepared spatial calculation models using the CFD software. The maximum motor temperature for various solutions of the stator support structure and for different shapes of the water jacket channel was determined as a result of simulation. The analysis for a steady state with constant losses corresponding to the S1 motor operation point and the constant flow of the cooling medium was carried out. The calculations were made by building separate discrete models for each analyzed case. The information how the structural changes affect the efficiency of the cooling system and how to improve the prototype of the in wheel car motor was given as a result of conducted thermal simulations.
PL
Powszechnie stosowane w krajowym górnictwie chłodzenie maszyn wyposażonych w napędy elektryczne dużych mocy wodą z magistrali ppoż. odprowadzaną po zużyciu do kanału ściekowego, generuje duże problemy technologiczne i ekonomiczne związane z jej ponownym odprowadzeniem na powierzchnię. W artykule przedstawiono koncepcję otwartego i zamkniętego układu chłodzenia górniczych maszyn dużych mocy. Stanowią one alternatywę dla metody powszechnie wykorzystywanej. Porównano wady i zalety omawianych układów w zależności od warunków zastosowania.
EN
Cooling of the machines used in the mining industry, equipped with high-power electric drives, by water from the mine fire system generates technological and economic problems associated with re-transportation of water to the surface. The concept of open and closed system for cooling the high-power mining machines is presented. This is an alternative to the commonly use method. Advantages and disadvantages of the discussed systems are compared.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.