Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu bezpieczeństwa specyficznego systemu antropotechnicznego, jakim jest system operacji kartami bankowymi. Zawiera definicję systemu bezpiecznościowego i potencjałowego kryterium stanu bezpieczeństwa tego systemu. Omawia wybrane operacje kartami bankowymi, klasyfikuje towarzyszące tym operacjom zagrożenia i stosowane działania ochronne. Charakteryzuje, w aspekcie jakościowym i technicznym, bezpieczeństwo systemu kart bankowych.
EN
The question related to the safety of a specific human engineering system, such as the system of bankcard operations, is presented in the paper. The concept of the security system and the potential criterion of the safety state of the system are defined. Selected operations using bankcards and the classification of both the hazards and the protective actions are discussed. The security of bankcard systems in qualitative and technical aspects are characterised.
2
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
PL
Artykuł prezentuje autorskie, potencjałowo-bezpiecznościowe ujęcie bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego. Zawiera definicję pojęcia potencjału bezpieczeństwa postrzeganego jako różnicę wartości bezpieczności dysponowanej oraz bezpieczności wymaganej. Na tej podstawie skonkretyzowane zostało potencjałowo-bezpiecznościowe kryterium bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego. Całość rozumowania zilustrowana jest przykładami wprowadzonych pojęć.
EN
The author's new potential-safety approach of human engineering system safety is presented in the article. The concept of the potential of safety as a difference between disposed safety and required safety is defined. On this basis, the potential-safety criterion of human engineering system safety has been concretised. Reasoning is supplemented with examples of introduced concepts.
4
Content available remote Diagnozowanie bezpiecznościowe wybranego systemu transportowego
PL
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące diagnozowania w aspekcie bezpiecznościowym systemu kierowca-samochód-otoczenie. Scharakteryzowano zagadnienie diagnozowania eksploatacyjnego i diagnozowania projektowego tego systemu. Przeanalizowano właściwości diagnozowania sekwencyjnego i priorytetowanego inicjowanego przez system diagnozujący oraz diagnozowania inicjowanego przez dozorowane podsystemy samochodu z adresowaniem urządzeń lub komunikatów. Podano przykład zastosowania autorskich koncepcji organizacji komunikacji z użyciem magistrali CAN.
EN
The paper presents a discussion concerning the driver-vehicle-environmcnt diagnosing process, in terms of safety. The problems of operational and design diagnosing were formulated. The properties of the sequential diagnosing and diagnosing with priorities, initiated by diagnosing system as well as by the car supervised subsystems, both with device and message addressing were discussed. An application example of the author's concept of communication with use of the CAN bus was presented.
PL
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące diagnozowania w aspekcie bezpiecznościowym systemu kierowca-samochód-otoczenie. Scharakteryzowano zagadnienie diagnozowania eksploatacyjnego i diagnozowania projektowego tego systemu. Przeanalizowano właściwości diagnozowania sekwencyjnego i priorytetowanego inicjowanego przez system diagnozujący oraz diagnozowania inicjowanego przez dozorowane podsystemy samochodu z adresowaniem urządzeń lub komunikatów. Podano przykład zastosowania autorskich koncepcji organizacji komunikacji z użyciem magistrali CAN.
EN
The paper presents a discussion concerning the driver-vehicle-environment diagnosing process, in terms of safety. The problems of operational and design diagnosing were formulated. The properties of the sequential diagnosing and diagnosing with priorities, initiated by diagnosing system as well as by the car supervised subsystems, both with device and message addressing were discussed. An application example of the author’s concept of communication with use of the CAN bus was presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiarów progowych. Weryfikacja metody pomiarowej została przeprowadzona w układzie laboratoryjnym. W badaniach wykorzystano dwa typy sygnałów, jeden o stałej wartości, drugi w postaci skoku jednostkowego. Oba sygnały zakłócone zostały składową losową o rozkładzie równomiernym. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ długości okna dozorowania L, dystansu progowego [delta] X i okresu próbkowania TP na właściwości pomiarowe metody.
EN
This article presents a measuring threshold method. Verification of the measuring method was carried out in the laboratory model. The studies used two types of signals, one with a fixed value, the second in a jump unit. Both signals have been distorted by a random distribution of the uniform. Research has shown the impact of surveillance: the window length L, the threshold distance [delta] X and the sampling period TP on the properties of measurement method.
7
Content available remote Niezawodność użytkowa systemu antropotechnicznego
PL
Wartość użytkowa systemu antropotechnicznego (SAT) zdeterminowana jest głównie jakością wytwarzanego przez ten system efektu (produktu). Jedną z istotnych miar jakości efektu użytkowego jest jego niezawodność. W artykule scharakteryzowano pojęcie niezawodności efektu użytecznego w kontekście struktury funkcjonalnej systemu antropotechnicznego oraz podano oryginalne koncepcje: a) systemu tolerowania błędów operatora, b) metody zwiększania niezawodności procesu transmisji informacji. Aplikacja przedstawionych propozycji np. w przemysłowym systemie komunikacji typu master-slave, może istotnie zwiększyć niezawodność zadaniową tego systemu. Przemawia za tym to, że system tolerowania i korygowania błędów operatora zwiększa niezawodność procesu transmisji komunikatów, a metoda komparacyjnego wyboru bezbłędnych komunikatów ze zbioru komunikatów przesyłanych, uodparnia efekt procesu transmisji na różnorodne zakłócenia i błędy np. pomiarowe.
EN
The utility value of the human engineering system depends mainly on the quality of the effect produced by the system (product). One of the major measures of the utility effect quality is its reliability. In the paper there has been characterized the term of the utility effect reliability in the context of the functional structure of the human engineering system. Moreover, there have been mentioned original concepts of a) the system of operator's error toleration and b) the methods of increasing the reliability of information transmission process. The implementation of the presented proposals, e.g. in the industrial communication system of the master-slave type, may considerably increase the task reliability of the system. This is supported by the fact that the system of tolerating and correcting operator's error increases the reliability of the process of message transmission, while the method of comparative selection of error-free messages from the collection of messages sent makes the effect of the transmission process proof to various interferences and faults, e.g. measuring errors.
8
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono system antropotechniczny (SAT) w ujęciu potencjałowym. Podano potencjałowe oraz bezpiecznościowe potencjałowe kryterium zdatności systemu antropotechnicznego. Zaadaptowano ujęcie potencjałowe do oceny ryzyka zawodowego. Całość artykułu uzupełniają przykłady.
EN
A human engineering system (HES) in a potential conception is presented in the article. The human engineering potential fitness criterion and potential fitness criterion in safety perspective are given. Furthermore the potential approach was adopted to a risk assessment. The article is complemented with examples.
9
Content available Niepewność w procesach diagnozowania i dozorowania
PL
W procesie użytkowania obiektu występują co najmniej dwa rodzaje zakłóceń: oddziaływania zakłócające proces wytwarzania efektu użytkowego i oddziaływania zakłócające proces diagnozowania. Oddziaływania zakłócające proces wytwarzania efektu wywołują niestabilność właściwości użytkowych obiektu i obniżają jego efektywność użytkową. Oddziaływania zakłócające proces diagnozowania obniżają niezawodność diagnoz. W referacie rozpatruje się formy diagnozowania pozwalające utrzymywać wymaganą niezawodność diagnoz mimo wysokiego poziomu zakłóceń wywołujących znaczną niepewność symptomów stanu obiektu.
EN
At least two kind of disturbances take a stand in process of use of object interactions disturb in process fabricate effect utilitarian and interactions disturbing process diagnose. Interactions which disturb process of produce effect creates instability of properties of utilitarian effect. Interactions which disturb diagnosis process lower reliability of diagnosis. Forms of diagnosing which keep required reliability diagnosis in split of high level of disturbance which creates uncertainty symptom state object has been presented in this paper.
PL
Głównym zadaniem systemu antropotechnicznego (SAT) jest użytkowanie, polegające na generowaniu użytecznych efektów użytkowych, zgodnych z wymaganiami, przy równoczesnym minimalizowaniu odpadowych efektów użytkowych. Dla aktywnego utrzymania zdatności SAT konieczne jest wyposażenie go w układy dozorującoterapeutyczne. Układy te mogą na bieżąco korygować niezdatności techniczne oraz chwilowe błędy operatora. Mogą również sygnalizować decydentowi systemu trwałą niezdatność operatora obiektu wytwarzającego efekt użyteczny. W wielu przypadkach niezawodne utrzymanie pełnej zdatności wytwarzanego efektu jest trudne lub nawet niemożliwe. Pozostaje zatem możliwość diagnozowania efektu już po jego wytworzeniu i selekcja elementów efektu. Można tu zastosować klasyczne procedury diagnozowania lub procedury specjalnie dostosowane. Na przykład w przypadku efektu złożonego z dużej liczby nieskorelowanych elementów można zastosować metodę diagnozowania statystycznego (opracowaną przez K. Wiśniewskiego i E. Fidelisa). W artykule rozpatrzono dwa charakterystyczne przypadki statystycznego diagnozowania efektu: przypadek efektu w postaci zbioru elementów technicznych, przypadek efektu w postaci zbioru elementów wiedzy studenta. Przytoczone rozważania uzasadniają sformułowanie następujących wniosków: 1. Dla zapewnienia zdatności wytwarzanego efektu konieczne jest stosowanie niezawodnych układów dozorująco-terapeutycznych ; 2. Konieczne jest diagnozowanie efektów na wejściu i wyjściu SAT ; 3. Wyniki badań procesów egzaminowania, rozpatrywanych jako proces diagnozowania, wskazują na celowość stosowania testowych form egzaminowania.
EN
The main task of the human engineering system (HES) is the use entailing the generation of useful utility effects, compliant with the requirements, with simultaneous minimization of waste utility effects. For active maintaining of the HES usefulness, it must be furnished with supervising and therapeutic systems. The systems may currently correct technical unfitness and momentary errors of the operator. They may also signal to the system decision - making person a permanent unfitness of the operator of an object producing a useful effect. In many cases the reliable maintenance of the full fitness of the produced effect is difficult or even impossible. There remains, therefore, the possibility of diagnosing the effect already after it has been produced and selection of the effect elements. In this case classical diagnosing procedures or specially adjusted procedures may be applied. As an example, in the case of an effect consisting of a large number of uncorrelated elements, there may be applied statistical diagnosing method (developed by K. Wiśniewski and E. Fidelis). In the paper there have been considered two characteristic cases of statistical effect diagnosing: the case of an effect in the form of a collection of technical elements, the case of an effect in the form of a collection of student's knowledge element. The cited considerations justify the formulation of the following conclusions: 1. In order to ensure the fitness of the produced effect it is necessary to apply reliable supervision and therapeutic systems ; 2. It is necessary to diagnose effects at the input and output of the HES ; 3. The results of the examining processes, considered as the diagnosing process, indicate the purpose of applying the tested form of examining.
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest przykład implementacji odpornej na zakłócenia sygnału diagnostycznego metody diagnostyczno-terapeutycznej opartej na progowych układach pomiarowych do układu, w którym realizuje się przesył komunikatów w systemie dwóch stacji diagnostycznych: lokalnej i odległej połączonych przy pomocy sieci komputerowej.
EN
An example of an implementation of diagnostic-therapeutic method (disturbance-proof of diagnosing signal) based on thresholded measuring systems in a system with messages transmission is presented. System consists of a local diagnostic station and remote one, which are connected by computer network.
PL
W pracy scharakteryzowano rozproszony system diagnostyczny. Przedstawiono wieloprocesowe ujęcie i sposoby diagnozowania systemu z transmisją komunikatów. Objaśniono metodę diagnozowania komparacyjnego i progowego systemu z transmisją informacji.
EN
The distributed diagnostic system is briefly characterized. A multiprocess approach and methods of diagnosing of messages system transmission are given. The methods of comparative diagnosing and threshold diagnosing of messages transmission system are described.
13
PL
W artykule rozważa się zagadnienie niezawodności diagnoz formułowanych w procesie dozorowania obiektu narażonego na znaczne zakłócenia zarówno sygnałów funkcjonalnych, jak i diagnostycznych. omawia się dozorowanie sekwencyjne dwukanałowe w przypadku znacznej niepewności symptomów ( a tym samym i syndromów) stanu obiektu. Charakteryzuje się metodę syntezy diagnoz końcowych w oparciu o odpowiednią liczbę zrealizowanych sesji diagnostycznych kończących się diagnozami chwilowymi.
EN
The article describes the problem of reliability diagnoses in object supervision process with disturbances in functional and diagnostic signals. Two-channel sequential supervision with uncertainty symptoms (and syndromes) of object state is presented. The method of synthesis final diagnoses on the basis of suitable number of accomplished diagnostic sesions with momentary diagnoses is characterized.
14
PL
W artykule rozważa się zagadnienie niezawodności diagnoz formułowanych w procesie dozorowania obiektu narażonego na znaczne zakłócenia zarówno sygnałów funkcjonalnych, jak i diagnostycznych. omawia się dozorowanie sekwencyjne jednokanałowe w przypadku znacznej niepewności symptomów ( a tym samym i syndromów) stanu obiektu. Charakteryzuje się metodę syntezy diagnoz końcowych w oparciu o odpowiednią liczbę zrealizowanych sesji diagnostycznych kończących się diagnozami chwilowymi.
EN
The article describes the problem of reliability diagnoses in object supervision process with disturbances in functional and diagnostic signals. One-channel sequential supervision with uncertainty symptoms (and syndromes) of object state is presented. The method of synthesis final diagnoses on the basis of suitable number of accomplished diagnostic sesions with momentary diagnoses is characterized.
15
Content available Komparacyjne diagnozowanie układu komunikacji
PL
W pracy scharakteryzowano komunikację pomiędzy komputerem nadrzędnym (master) a sterownikiem (slave). Przedstawiono sposoby diagnozowania układu komunikacji (wykorzystującego protokół Modbus). Objaśniono metodę komparacyjnego diagnozowania układu komunikacji. Całość uzupełniają przykłady wykorzystania rezerwy czasowej do diagnozowania komparacyjnego.
EN
The communication between a host computer (master) and a controller (slave) is briefly characterized. Methods of communication diagnosing (a communication according to Modbus protocol) are given. A method of comparative diagnosing of the communication system is described. The paper is supplemented with examples of time redundancy utilization with use of comparative diagnosing.
PL
Scharakteryzowano potencjałowo-efektowe ujęcie układu komunikacji jako obiektu wielozadaniowego. Przedstawiono klasyfikację zadań globalnych ze względu na formę realizacji, ilość, czas wykonania i sposób gromadzenia efektu cząstkowego. Podano przykłady wykorzystania rezerwy czasowej.
EN
The potential-effect approach to a communication system as a multitask object is briefly characterized. A classification of the global tasks according to a form of realization, quantity, time of execution and a method of partial effect accumulation is presented. The examples of time redundancy utilization are given.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z potencjałowo-efektowym ujęciem eksploatacji układu komunikacji. Podano potencjałowe kryterium zdatności zadaniowej układu komunikacji. Zaproponowano wskaźniki wykonania zadań. Wyznaczono charakterystyki granicznego potencjału dysponowanego w funkcji efektu zamówionego i liczby sesji transmisyjnych.
EN
The questions related to a potential-effect approach of the operation of a communication system are discussed in the article. The task fitness potential criterion of the communication system is given. The task execution coefficients are proposed. The characteristics of the border disposed potential in a function of the ordered effect and the quantity of transmission sessions are calculated.
PL
W artykule rozważa się zagadnienie wiarygodności diagnoz formułowanych w oparciu o niepewne (np. z powodu zakłóceń procesu diagnozowania) symptomy i syndromy stanu obiektu. Proponuje się metodę diagnozowania umożliwiającą otrzymywanie dostatecznie wiarygodnych diagnoz poprzez powtarzanie testowania oraz komparację uzyskanych symptomów i syndromów. Opisano 6 reguł wyboru diagnozy oraz omówiono ograniczenia ich zastosowań i wskaźniki ocenowe.
EN
A question of authenticity of diagnosis formulated on the basis of uncertain symptoms and syndromes of an object state is discussed. A diagnosing method that allows receiving the sufficiently authentic diagnoses through repetition of testing and comparison of obtained symptoms and syndromes is proposed. The 6 rules of diagnostic inference are described. Additionally application limits and assessment indicators are discussed.
PL
W artykule rozważa się zagadnienie wiarygodności diagnoz formułowanych w oparciu o niepewne - z powodu występujących zakłóceń procesu diagnozowania - syndromy stanu. Proponuje się metodę diagnozowania umożliwiającą otrzymywanie dostatecznie wiarygodnych diagnoz poprzez wielokrotne powtarzanie testowania i komparację uzyskanych syndromów.
EN
A question of authenticity of diagnosis formulated on the base of uncertain - for the reason of disturbances - syndromes of an object state is discussed. Diagnosing method, which allows receiving the sufficiently authentic diagnoses through multiple repetition of testing and comparison of obtained syndromes, is proposed.
PL
Scharakteryzowano komunikację pomiędzy stacją operatorską (komputerem nadrzędnym) a stacją procesową (programowalnym sterownikiem wielofunkcyjnym) rozproszonego systemu sterowania. Przedstawiono wybrane funkcje systemu dozorująco-terapeutycznego układu komunikacji. Podano przykład diagnozowania komunikacji (wykorzystującej protokół Modbus) bazujący na zastosowaniu standardowych funkcji odczytu protokołu. Objaśniono algorytm grupowania komunikatów jako jedną z metod terapii przywracającej zdatność układowi komunikacji, w przypadku przeciążenia magistrali komunikacyjnej.
EN
The communication between an operator station (a host computer) and a process station (a multifunction programmable controller) of a distributed control system is briefly characterized. Selected functions of a supervision and therapeutic system of the communication system are presented. An example of communication diagnosing (a communication according to Modbus protocol) based on an application of standard reading functions of protocol is given. The messages grouping algorithm as one of the therapeutic methods restoring communication system fitness in case of bus overload is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.