Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Ochrona przed hałasem drogowym z wykorzystaniem zarządzania ruchem drogowym
PL
Hałas drogowy to duże zagrożenie dla zdrowia i komfortu życia obywateli Polski i Unii Europejskiej. Istnieją środki ochrony przed nim, które mają różną skuteczność oraz możliwości zastosowania. Niewiele jest natomiast rozwiązań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym. Dokładne poznanie zależności pomiędzy warunkami ruchu drogowego umożliwia opracowanie nowych sposobów ochrony przed hałasem drogowym. Zastosowanie odpowiednich scenariuszy zarządzania ruchem może spowodować znaczną redukcję hałasu drogowego.
EN
Road noise is a major threat to the health and comfort of Polish and EU citizens. There are measures to protect against it, with varying degrees of effectiveness and possibilities of application. However, there are few solutions related to traffic management. Accurate recognition of the relationship between traffic conditions provides an opportunity to develop new ways to protect against road noise. The application of appropriate traffic management scenarios can result in a significant reduction in road noise.
EN
The aim of the work presented in this article was to made and implement original computer software made in the LabVIEW environment. That program automate the measurement of emissions of magnetic disturbances coming from rolling stock. It is dedicated for oscilloscope card and RSAL 5340, RSAH 5324 rolling stock antennas for axle counter. The indicated algorithms of proceeding coming directly from the standards, additional own methods of fast data analysis was made. Communication between the measurement cards and computer using USB with self-power USB hab was used. The software is fully compatible with the requirements contained in the ERA/ERTMS/033281.
PL
W artykule zaprezentowano opracowaną funkcję do wyznaczania priorytetu w programach sygnalizacji świetlnej dla pojazdów transportu publicznego z uwzględnieniem aktualnej liczby pasażerów w pojeździe oraz kosztów społecznych transportu. Przedstawione zostały wybrane sposoby detekcji pojazdów, w tym pojazdów transportu zbiorowego pod kątem możliwych do uzyskania danych. Zaprezentowane zostały najważniejsze technologie automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz dokładność, z jaką zbierane są dane. W artykule omówiono także społeczne koszty transportu, które zostały podzielone na trzy grupy: wewnętrzne, zewnętrzne oraz pośrednie. Na podstawie zebranych danych z literatury i badań własnych opracowano funkcje kosztów zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem, oddzielnie dla transportu publicznego i indywidualnego. Dla opracowanej funkcji kosztu priorytetu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przedstawiono możliwe jej zastosowania. Artykuł zakończono podsumowaniem i planem dalszych badań nad tematem.
EN
This article presents a function develop for determining priority in traffic light programs for public transport vehicles, using the current number of passengers in the vehicle and the social costs of transport. Selected methods of vehicle detection, including public transport vehicles in terms of the data that can be obtained have been described. The main technologies of automatic passenger counting systems and the accuracy with which data is collected are presented. The article also discusses the social costs of transport, which are divided into three groups: internal, external and indirect. Based on the data collected from literature and own research, cost functions for stopping a vehicle before an intersection were developed separately for public and individual transport. Possible applications for the created priority cost function at intersections with traffic lights are shown. The paper concludes with a summary and a plan for further research on the topic.
PL
W przypadku firmy konstruującej maszyny specjalnego przeznaczenia, takiej jak Singer & Sohn, sukces zależy od możliwości szybkiego i skutecznego dostosowywania się do zmiennych wymagań klientów. Właśnie dlatego firma ta – producent maszyn dla przemysłu spożywczego – wybrała technologię automatyzacji, która zapewnia wysoki poziom integracji i nieporównywalną wydajność.
PL
Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierunkowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod koniec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu planowania usprawnień.
EN
Polish cities introduce solutions to encourage alternative – to car travel – modes of transport, including public transport, which can contribute to reducing congestion in the street network. The example is the introduction of a dedicated reversible bus lane in one of the main arteries in Gdynia. This is the first solution in Poland, which was launched at the end of last year. The main aim of the article is to present an innovative solution and to indicate its advantages and disadvantages and problems that appeared at the implementation stage. Moreover, a method of estimating the effectiveness of changes in traffic organization on the basis of field research and simulation, which was used during the process of planning improvements, has been presented.
6
Content available remote Pomiary prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego
PL
Artykuł przedstawia zarys problematyki pomiarów prędkości pojazdów w procedurze kontroli ruchu drogowego. Przedstawiono w nim główne metody pomiarów, wskazano ich specyficzne cechy, w tym ograniczenia stosowania. Zaprezentowano i scharakteryzowano przyrządy najczęściej spotykane na polskich drogach. Omówiono akty prawne dotyczące przyrządów wykorzystywanych w pomiarach prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego i wskazano ułomności istniejących regulacji prawnych. W artykule odniesiono się również do możliwości weryfikacji pomiarów prowadzonych za pomocą poszczególnych rodzajów przyrządów i zamieszczono ich przykłady.
EN
The article presents an outline of the problems concerning vehicle speed measurements in the road traffic control procedure. The main measurement methods are discussed together with their specific characteristics including limitations of applicability. The measurement instruments most frequently used on the Polish roads are described. The legal acts concerning the instruments for vehicle speed measurements in road traffic control are discussed and the deficiencies of the current legal regulations pointed out. The possibilities of verification of the measurements made with particular types of instruments are also addressed and illustrated by some examples.
PL
Artykuł porusza problematykę zmian wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 870), związanych z penalizacją zachowania polegającego na cofnięciu w pojeździe wskazań licznika kilometrów. Szczególną uwagę autorka poświęca analizie znamion tego przestępstwa oraz omówieniu zmian w prawie o ruchu drogowym, które są związane z wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego przestępstwa przeciwko interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Autorka odniosła się również do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w którym zachowanie polegające na cofaniu drogomierza wypełniało znamiona oszustwa z art. 286 § 1 k.k.
EN
The article concerns the changes introduced to the Penal Code under the Act of 15 March 2019 amending the Road Traffic Act and the Penal Code Act (Journal of Laws of 10 May 2019, item 870) in connection with the penalisation of rewinding of the odometer readings in the vehicle. The author devotes special attention to the analysis of the features of this crime and discusses the changes in the traffic law, related to the introduction of a new crime against property interests in civil law transactions in the Penal Code. The author also refers to the previously binding legal status, in which the rewinding of the odometer fulfilled the features of fraud under art. 286 § 1 k.k.
PL
Zarządzanie ruchem w mieście, nawet wspomagane przez działania inteligentnych systemów transportu, jest bardzo złożonym procesem. Analizowanie pojedynczego skrzyżowania może nie przynosić zamierzonych efektów a nawet przyczynić się do pogorszenia względem stanu początkowego. Najistotniejszym elementem wprowadzania zmian powinna być obserwacja ruchu. W artykule przedstawiono wpływ sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na przykładzie placu Kościuszki we Wrocławiu. Przedstawione propozycje poprzedzone były kilkugodzinnymi obserwacjami ruchu i badaniami, których część wyników została przedstawiona w pracy. W artykule zaproponowano zmiany mające na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej w obrębie placu.
EN
Traffic management in a city, even assisted by intelligent transport systems, is a very complex process. Analyzing a single intersection may not produce the intended effect or even contribute to a deterioration from the initial state. The most important element of introducing changes should be traffic monitoring. The article presents the influence of traffic lights on the functioning of public transport, on the example of Kościuszko Square in Wrocław. Presented proposals were preceded by several hours of traffic observations, some of the results were presented at this paper. The article proposes changes to streamline public transport within the square.
9
Content available remote Zmiany w prawie o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r.
PL
Przedmiotem artykułu są zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo o ruchu drogowym ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Szczególną uwagę autor poświęca zmianom w zakresie kontroli trzeźwości kierującego pojazdem przez uprawnione do tego organy w trakcie kontroli drogowej. Przedstawia poszczególne zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą, omawia je oraz stara się przedstawić własne stanowisko w zakresie wprowadzonych zmian.
EN
The subject of this article is the discussion of the changes introduced to the Act on the Road Traffic by the Act of 23 March 2017, “Amendment of the Penal Code and some other laws”. Special attention is devoted to changes in the driver's sobriety control by authorised bodies during roadside inspections. The author presents changes introduced by the amendment, discusses them and tries to present his own position on the changes.
10
PL
Celem opracowania jest rozważenie adekwatności znamion czynu zabronionego, określonego w art. 178b Kodeksu karnego w stosunku do celu jego wprowadzenia do obowiązującego Kodeksu karnego jako odrębnego typu, analiza użytej przez ustawodawcę terminologii, przedstawienie praktycznych aspektów stosowania wprowadzonego przepisu oraz przedstawienie problemów interpretacyjnych z niego wynikających. Autorki starają się wykazać, że wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego przestępstwa było niepotrzebne, gdyż istnieją już stosowne regulacje penalizujące określone w nim zachowanie. Ponadto wskazują na nieadekwatność sformułowania treści przepisu w stosunku do motywów jego wprowadzenia oraz nieracjonalność ustawodawcy, objawiającą się w zbyt surowej penalizacji przedmiotowego czynu oraz określeniu jego znamion w sposób budzący wątpliwości interpretacyjne.
EN
The aim of the study is to consider the adequacy of the elements of a criminal offence specified in art. 178b of the Polish Penal Code in relation to the purpose of its introduction to the current Penal Code as a separate type, to analyse the terminology used by the legislator as well as to present practical aspects of the application of the introduced provision and the interpretation problems arising from it. The authors try to show that the introduction of a new crime into the Polish Penal Code was unnecessary as there are already relevant regulations penalising the behaviour specified in it. They also point to the inadequacy of formulating the content of the provision with regard to the motives of its introduction, and the irrationality of the legislator, manifesting itself in too severe penalisation of the introduced criminal offence and determining its elements in a way that raises interpretational doubts.
PL
Przygotowany referat omawia tematykę sterowania ruchem oraz priorytetu dla komunikacji miejskiej w Krakowie na wybranym odcinku. Pokrótce została omówiona problematyka wpływu transportu indywidualnego na transport zbiorowy na obszarze miasta Krakowa, oraz przedstawiono zastosowane systemy obszarowego sterowania ruchem. Analizie poddano ciąg komunikacyjny wzdłuż Alei Pokoju pod kątem obecnie stosowanych koncepcji sterowania sygnalizacją, a następnie opracowano model mikrosymulacji w programie Aimsun. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci kilku wariantów umożliwiających poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej na omawianym odcinku.
EN
The article is about traffic control and priority for public transport in Cracow on a selected segment. The issue of the influence of individual transport on public transport in Cracow and local Urban Traffic Control System were introduced. The communication segment along the Aleja Pokoju was analyzed in terms of currently used signal control concepts, and then a model of microsimulation has been developed in the Aimsun software. The results of the simulation were presented in the form of several variants to allow improvement of the functioning of public transport on the discussed segment.
PL
W artykule omówiony został cel stosowania priorytetów dla wybranych środków komunikacji zbiorowej na przykładzie rozwiązań komunikacyjnych w Polskich miastach. W artykule dokonano przeglądu systemów oraz wskazano zasadność ich stosowania w określonych warunkach komunikacyjnych.
EN
The article discusses the purpose of applying priorities for selected public transport resources on the example of transport solutions in Polish cities. The article reviews systems and indicates the validity of their application in certain communication conditions.
13
Content available remote Uniwersalny elektroniczny pulpit nastawczy
PL
Rozwój techniki komputerowej umożliwia sterowanie coraz większymi obszarami i większą ilością okręgów nastawczych. Polskie Linie Kolejowe PKP. PLK. S.A. sukcesywnie wprowadzają zdalne sterowanie, wykonywane z Lokalnych Centrów Sterowania. Do zdalnego sterowania ruchem kolejowym wykorzystywane są elektroniczne pulpity nastawcze dedykowane do zainstalowanych na danym posterunku urządzeń nastawczych. Brak uniwersalnego pulpitu nastawczego, powoduje brak powtarzalności stanowisk dyżurnych ruchu, co powoduje konieczność przeprowadzania dodatkowych szkoleń. Poszczególne pulpitu nastawcze obecnie stosowane na sieci kolejowej różnią się sposobem wprowadzania poleceń oraz zakresem i sposobem wizualizacji elementów sterowanych. Przedstawiona została obecna architektura pulpitów nastawczych, ich współpraca z urządzeniami srk oraz umiejscowienie w modelu warstwowym systemów kierowania i sterowania ruchem. Autorzy artykułu opisują uniwersalną architekturę elektronicznego pulpitu nastawczego i jego współpracy z urządzeniami nastawczymi z wykorzystaniem interfejsów programowo-sprzętowych. Opisane zostały korzyści płynące z zastosowania uniwersalnego protokołu wymiany informacji pomiędzy urządzeniami sterowania i systemami dziedzinowymi. Zastosowanie uniwersalnego elektronicznego pulpitu nastawczego umożliwia tworzenie uniwersalnych i powtarzalnych stanowisk dyżurnych ruchu. Interfejsy programowo-sprzętowe umożliwiają integrację różnych systemów w ramachjednego stanowiska obecnie funkcjonującychjako oddzielne systemy.
EN
Development of computer technique allows to control bigger and bigger areas. Polish infrastructure manager PKP PLK. S.A. introduces step by step remote control, realized from Remote Control Centers. To control remotely computer control panels are used, which are dedicated to interlocking devices at traffic post. Lack of universal control panel results in lack of repeatability in signalman’s stand, what causes necessity of additional trainings. Particular control panels currently used on polish railway network differ each other the way of giving commands and scope and way controlled objects visualization. Equipment Remote Control Centers in scope of the computer control panels have to be compatible with devices installed at traffic posts, where control is moving to the Remote Control Centers. Benefits from using the universal data exchange protocol between railway traffic control devices and independent systems. Using universal control panel allows to create universal and repetitive stands for signal man. Software-hardware interfaces give a possibility to integrate different systems in scope of one stand which currently working as a separate systems.
EN
In a modern urban organization, mobility is an important issue for society. Traffic congestion of urban roads undermines mobility is a real problem in major cities This article shows the development and implementation of a centralized traffic control system in the city of Cali Valle (Colombia) applied to control traffic lights located to the east of the city (Simon Bolivar and Ciudad de Cali highways), allowing the central operators directly influence the traffic flow, know and display the status of the lights and generate statistics about the events of the online equipment. Particular real benefits of proposed new system of traffic lights are reflected in green times at each intersection allocated in accordance with the present traffic volumes on the road network at any time of day and in every sector of the city in particular, which of course increases the efficiency of each light installed at each intersection. As demonstrated in this article case study, the congestion scheme has been improved, and the project has opened up vast opportunities for innovative network management strategies for the optimization of network performance. Many of these strategies are developed to give a coordinated high-level control across different traffic control platforms based on real time traffic condition and performance on site.
15
Content available Safety in the railway industry
EN
Safety of the railway transport is extremely important issue, thus it has to be supported by numerous of terms. It is not only the legislation and organization or traffic control but also the proper quality of every devices in the railway infrastructure. The paper deals with safety in the rail industry. Companies and producers of railway equipment have to guarantee the best quality, maintenance and reliability. Safety is also a device directly responsible for protecting e.g. level crossings but also safety in terms of design and construction. Supervision of products is fulfilled in Poland by e.g. the Office of Railway Transport managing the safety and regulation of rail traffic. The paper presents industry security in terms of product as safety in design and production, in construction, in exploitation. Despite such extensive, multisector and multifaceted organizational, legal and technical safety structures in rail transport it is advisable to conduct further research into the analysis of the possibilities for improved safety. Also authors have assumed that for the improving of railway crossing safety level the support system for the traffic detection can be developed. To increase of the complex crossing safety level the support system has to be independent from current usage control devices, as axle counter block. Thus the paper presents concept of application of vibration wave propagation employing as source if information on train or car detection.
PL
W artykule przedstawiono ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wchodzących w skład systemu obszarowego sterowania ruchem, na przykładzie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP). Ocena brd została przeprowadzona za pomocą metody ilorazu szans („odds ratio”). Wykorzystując dane o zdarzeniach drogowych z lat 2009-2014 oszacowano zmianę stanu bezpieczeństwa ruchu, oddzielnie dla dróg wojewódzkich i krajowych wchodzących w skład systemu sterowania oraz dla całego systemu. Przedstawiono również zmianę rodzaju i przyczyn wypadków na drogach objętych systemem sterowania ruchem. Miernikami kwantyfikującymi stan bezpieczeństwa ruchu były: liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych oraz wskaźniki wypadkowe (gęstości wypadków, względnego wskaźnika wypadkowego i wskaźnika zagrożenia). Wykazano negatywny wpływ, w okresie po wprowadzeniu ISSRRP, na bezpieczeństwo ruchu głównie dla dróg krajowych wchodzących w skład systemu w odniesieniu do grupy referencyjnej, składającej się z wybranych dróg krajowych w Małopolsce.
EN
The article presents an assessment of road safety for the roads included in the dynamic route guidance system called the Intelligent Traffic Control System in Tatra Region (ISSRRP). Evaluation of road safety was carried out based on the odds ratio method. Accidents data from years 2009-2014 have been used for estimating changes in road safety, separately for regional and national roads, as part of traffic control system, and for the whole system. The changes of type and circumstances of accidents are also presented in the article. Number of accidents, people injured and fatalities, and accident rates (e.g. accident density, relative rate of accident and hazard ratio) have been selected as road safety measures. Negative effects on road safety in the period after the ISSRRP implementation has been shown. It was mainly on national roads, included in the system, in relation to the reference group, which is consisted of selected national roads in Małopolska region.
PL
W pracy opisano dwa przykładowe Inteligentne Systemy Transportowe BALANCE i SCATS. Przedstawiono ich architekturę oraz przykładowe wdrożenia w Trójmieście i Łodzi. Ponadto pokazane zostały korzyści wynikające z wdrożenia obu systemów.
EN
The article describes two examples of Intelligent Transportation Systems: BALANCE and SCATS. The main topic is presentation about architecture of systems and implementation in polish cities: Łódź and Tricity. Furthermore, paper shows the benefits obtained from using intelligent transportation systems.
PL
Efektywność systemów transportowych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności obszarów aglomeracyjnych poprzez zwiększenie ich atrakcyjności oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów mających znaczący wpływ na poziom niezawodności i sprawność systemów transportowych mają warunki atmosferyczne. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych może wpływać na obniżenie poziomu niezawodności systemu transportowego. Warunki atmosferyczne mają znaczący wpływ na zachowania kierowców w ruchu ulicznym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu warunków pogodowych na parametry ruchu drogowego oraz możliwość wykorzystania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, jako stanowiska badawczego dla analiz wpływu warunków pogodowych na ruch drogowy w warunkach miejskich.
EN
The efficiency of transport systems is essential for the proper functioning of urban areas. Reliable, safe and environmentally friendly transport contributes to raising the competitiveness of agglomeration by increasing their attractiveness and improving the quality of life of residents. One of the elements having a significant impact on the level of reliability and efficiency of transport systems to weather conditions. The occurrence of adverse weather conditions may affect the reduction in the level of reliability of the transport system. Weather conditions have a significant impact on the behavior of drivers in traffic. This article presents results of research on the impact of weather conditions on the parameters of traffic. The possibility of using the Integrated Traffic Management System TRISTAR as a test stand for the analysis of the impact of weather conditions on traffic in urban conditions was furthermore presented in the paper.
PL
Prognozowanie warunków pogodowych odgrywa szczególnie istotną rolę z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwego utrzymania dróg. Problematyka badawcza związana z przewidywaniem warunków drogowych jest wciąż aktualna ze względu na złożoność zjawisk zachodzących na nawierzchni drogi. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę deterministycznego modelu METRo oraz przykładowe wyniki predykcji temperatury nawierzchni drogi z wykorzystaniem modułu prognostycznego.
EN
Proper prediction of weather conditions is of great importance to provide road safety and appropriate maintenance activities. The problem of working out short-term predictions of road surface conditions is still an actual research issue, due to complexity of phenomena referring to the road surface. In paper authors are presenting a short characteristics of the METRo model and example results of prediction of road surface temperature.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę systemu LTE w aspekcie wykorzystanie tej technologii do transmisji telegramów kolejowych. Zawiera on rozważania na temat możliwości przejścia od technologii GSM-R do LTE. Wstępna analiza teoretyczna i weryfikacja terenowa potwierdzają możliwości migracji GSM-R do LTE.
EN
Paper presents the general characteristics of LTE systems in terms of the use of this technology for the transmission of telegrams stations. It contains reflec-tions on the possibility of transition from GSM-R to LTE. Preliminary theoretical analysis and field verification confirmed the possibility of migration of GSM-R to LTE.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.