Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  umocnienie odkształceniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents the impact of selecting the fatigue material model on the numerically determined fatigue life of a compressor blade. In the work, the first stage compressor blade of the PZL‑10W turbine engine was used. The research object contained a geometric notch with a known location and shape. In numerical studies, 8 fatigue estimation methods were used in the ε ‑N analysis (based on the Manson‑Coffin‑Basquin model). At the same time, three methods for estimating material constants associated with the cyclic hardening were employed. On the basis of the selected models, 24 sets of fatigue parameters were obtained, which were used in numerical studies. The numerical tests were carried out under resonant conditions with amplitudes of 1.5 and 1.8 mm. The numerical tests were confirmed by the experimental fatigue tests. As a result of the above‑mentioned tests, the impact of selecting the material fatigue model and hardening model on the obtained results was determined and they were referred to the initiation of the crack with the length a = 0.2 mm (achieved during experimental studies). The obtained results will constitute the basis for further fatigue tests.
EN
The systematization results of microstructure studies of carbon steel has made it possible to explain the mechanism of formation of certain damages to the rolling surface of railway wheels during operation. The evaluation ability of metal to strain hardening was used to explain the nature of the influence compactly located non-deformable dispersed particles on the strength properties steel during cold plastic deformation. In the process of the interaction of a railway wheel with a rail, successively occurring heterogeneities in the distribution of the plastic flow metal are one of the main reasons for the formation of defects on the rolling surface of the wheel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących własności mechanicznych kompozytów ze stopu 6061+SiC umacnianych odkształceniowo na drodze ściskania i walcowania na zimno w szerokim zakresie odkształceń, sięgających gniotów względnych rzędu 80%. Zaprezentowane dane w postaci krzywych umocnienia, a także zależności twardości kompozytu i mikrotwardości osnowy kompozytu od wielkości odkształcenia. Dane te mogą być pomocne do projektowania wyrobów w technologiach wykorzystujących kształtowanie plastyczne na zimno kompozytów metalowych celem osiągnięcia maksymalnie wysokich własności mechanicznych.
EN
In the work the results relating to testing of mechanical properties of composites from 6061+SiC aluminium alloy, strain hardened by compression and cold rolling in the wide range of strain reached as high as 80% of reduction are presented. Presented data in the form of the true stress vs strain, as well as hardness of composite vs strain relationships can be helpful in designing of products in technologies using cold plastic forming of metallic composites with the aim of obtaining high mechanical properties.
PL
W artykule zaprezentowano uproszczone wybrane schematy technologiczne wytwarzania podstawowych wyrobów takich jak blachy, taśmy, folie, pręty, druty, rury, kształtowniki, wytłoczki z kompozytów metalowych podatnych do umocnienia odkształceniowego. Zaproponowane schematy technologiczne uwzględniają niezbędne etapy potrzebne do wytworzenia danego wyrobu oraz specyfikę właściwości kompozytów metalowych, w tym kompozytów umacnianych twardymi cząstkami, które mogą być dodatkowo umacniane odkształceniowo w ramach kształtowania plastycznego na zimno.
EN
In the work the selected and simplified technological schedules for producing basic products, such as sheets, tapes, foils, bars, wires, tubes, profiles and drawpieces form metallic composites susceptible to strain hardening are presented. Proposed technological schedules ++necessary stages needed to produce a given product and specifics of properties of metallic composites which can be additionally strain hardened in the cold forming processes.
PL
Umocnienie odkształceniowe materiału blach poddawanych wytłaczaniu decyduje o charakterze zjawisk tribologicznych w strefie kontaktu oraz determinuje konstytuowanie się topografii powierzchni blach, w szczególności wykazujących anizotropię właściwości mechanicznych. Materiałem badawczym były blachy stalowe walcowane na zimno, gatunku DC04, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Wpływ odkształcenia blachy na wielkość rzeczywistej powierzchni kontaktu powierzchni blach z narzędziem w procesie wytłaczania badano za pomocą wciskania wgłębnika z płaską powierzchnią roboczą. Po przekroczeniu pewnej wartości nacisku, zależnej od stopnia odkształcenia blachy, obserwowano brak wpływu wartości nacisku na zmianę pola powierzchni nośnej wierzchołków nierówności. Określono również, że wartość podstawowych parametrów chropowatości powierzchni zmienia się nieproporcjonalnie w stosunku do nacisku wgłębnika.
EN
The strain hardening of the sheet material subjected to deep drawing determines the nature of tribological phenomena in the contact area and determines the formation of the topography of the sheet surface exhibiting anisotropy of mechanical properties. The investigations were carried out on cold-rolled deep-drawing quality steel sheets DC04 destined for cold sheet metal forming. The influence of the sheet deformation on the true area of the contact of the sheet surfaces with the tool in the deep drawing process was examined by pressing the flat indenter into the sheet surface. After exceeding a certain pressure value depending on the degree of sheet deformation, no clear effect of the pressure value on the change of the bearing area ratio was observed. It was also determined that the value of the basic parameters of the surface roughness varied disproportionately with the pressure of the indenter.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu głębokości współbieżnego szlifowania powierzchni płaskich na chropowatość i nanotwardość warstwy wierzchniej stali C45 o strukturze ferrytyczno-perlitycznej i średniej wielkości ziarna 20 μm. Dla wszystkich wartości głębokości szlifowania uzyskano znaczny wzrost twardości warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego.
EN
The paper presents the results of investigations on the effect of the depth of concurrent grinding of flat surfaces on the roughness and nano-hardness of the surface layer of C45 steel with a ferritic-pearlitic structure and average grain size of 20 μm. A significant increase in the hardness of the surface layer of the workpiece was obtained for all grinding depths.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób ściskania w temperaturze pokojowej dwóch stopów aluminium serii 6xxx, stopu 6101 oraz 6082. Wyniki posłużyły do wyznaczenia krzywych umocnienia w postaci naprężenia uplastyczniającego w funkcji odkształcenia rzeczywistego badanych stopów. Pozwoliły również na wyprowadzenie równań opisujących krzywe umocnienia. Dane zawarte w artykule mogą być przydatne do projektowania procesów kształtowania na zimno stopów Al serii 6xxx.
EN
In this paper compression tests results of 6101 and 6082 aluminium alloys are presented. Based on the re'ceived results, strain hardening characteristics were determined as a relationship of the true stress vs. twe strain. Strain hardening curves were described by linear eąuations, which can be used for design of cold deformation processes of 6xxx series aluminium alloys.
PL
W pracy zbadano możliwości zastosowania stali austenitycznej wysokomanganowej jako nowoczesnego materiału do produkcji drutów stalowych o wysokim potencjale odkształcenia plastycznego na zimno. Odkształcenie plastyczne symulowano w jednoosiowej próbie rozciągania w zakresie temperatury od 20°C do 200°C. Przeanalizowano rodzaj dominującego mechanizmu umocnienia (efekt TRIP lub/i efekt TWIP) w zależności od temperatury odkształcenia. Rozwój mikrostruktury monitorowano w przerywanych próbach rozciągania do odkształcenia wynoszącego 5%, 10%, 20% oraz do zerwania.
EN
In this study, the possibilities of the application of high-Mn austenitic steel as a material for the production of steel wires with high potential of cold plastic deformation were examined. The plastic deformation was simulated in a uniaxial tensile test in a temperature range of 20°C to 200°C. The dominant effect of strengthening mechanism of the steel (TRIP or/ and TWIP effect) depending on the temperature of plastic deformation was determined. Development of the microstructure was monitored in interrupted tensile tests to deformation of 5%, 10%, 20% and up to rupture.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty. Analizie poddano stale wielofazowe wykazujące efekt TRIP o osnowie ferrytycznej, średniowęglowe stale bainityczne oraz stale średniomanganowe z austenitem szczątkowym. Określono najważniejsze wymagania materiałowe w kontekście czystości metalurgicznej, potencjału do umocnienia odkształceniowego oraz odporności zmęczeniowej. Określono możliwości produkcji drutów w zakresie stosowania dużych gniotów cząstkowych oraz dużych szybkości odkształcenia wraz z generowaniem ciepła tarcia i jego wpływu na indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną.
EN
The paper reviews the possibilities of the application of modern highstrength steels for production of wire rods. The analysis comprised multiphase ferrite-matrix steels showing a TRIP effect, mediumcarbon bainitic steels and medium-manganese steels with retained austenite. The most important material requirements concerning the metallurgical cleanliness, work-hardening potential and fatigue resistance have been defined. The opportunities for the production of wires using high partial reductions and high strain rates accompanied by the generation of friction heat affecting the strain-induced martensitic transformation have been determined.
EN
Causes of reasons and explanation of mechanism forming damages of railway wheels tread were investigated. At slipping on contact surfaces wheelrail a between by simultaneous development of processes of work-hardening and softening metal determines the terms of origin damages of railway wheels tread were fixed.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości numerycznej symulacji zachowania się elementów nadwozia samochodu w czasie kolizji. Opisano problematykę związaną z wytwarzaniem elementów pochłaniających energię oraz doborem materiału na te elementy. Do analizy wybrano stal z mikrododatkami, stal dwufazową i stal z efektem umocnienia (TRIP). Przeprowadzono symulacje wytwarzania oraz eksploatacji, tj. test zderzeniowy (crash test), elementu karoserii samochodowej wykonanego z tych stali. W teście zderzeniowym przyjęto dwa modele materiału. W pierwszym pominięto odkształcenia materiału podczas wytwarzania elementu, natomiast w drugim uwzględniono lokalną niejednorodność odkształceń powstałych w trakcie tłoczenia. Wyniki obliczeń porównano z fizycznymi symulacjami testu zderzeniowego. Wykazano, że drugie podejście daje znacznie lepsze oszacowanie właściwości produktu dla stali z mikrododatkami i stali dwufazowej. Takiej poprawy dokładności nie uzyskano dla stali z efektem TRIP.
EN
Paper deals with an evaluation of possibilities of numerical simulations of car body parts during collision. Problem of manufacturing of the crash box and selection of materials for this part was described. Microalloyed steel, Dual Phase (DP) steel and TRIP (Transformation Induced Plasticity) steel were selected for the analysis. Numerical simulations of manufacturing of crash box and crash tests were performed for element made of the three selected steels. Two variants of material model were used in the simulations of the crash test. In the first variant earlier deformation of the material during manufacturing was neglected. In the second variant strains calculated in simulations of the stamping process were transferred to the crash box. Results of calculations were compared with physical simulations of the crash test. It was shown that the second variant gives improvement of the results for microalloyed and DP steels. This improvement was not observed for the TRIP steel.
12
Content available remote Impact of rotary swaging and age hardening on mechanical properties of EN AW 2024
EN
Purpose: Invention of severe plastic deformation methods led to increased interest in ultra-fine grained materials. The hardenable aluminium alloys were extensively studied in the last decade. It was revealed that combination of severe plastic deformation and age hardening can significantly improve the material properties of these alloys. In this article we performed such progressive thermo-mechanical treatment and following mechanical testing and metallographic analysis. The aim was to evaluate the influence of this treatment on mechanical properties, mostly the effect of various age hardening temperatures and time. Aluminium alloy EN AW 2024 was chosen for the experimental procedures. Impact of processing parameters on mechanical properties was determined by tensile testing. Metallographic analysis was used for evaluation of the straining influence on grain morphology. In the conclusion we denoted significant strain hardening effect, present shear bands and change in aging kinetics. Design/methodology/approach: The experimental material was processed by progressive thermo-mechanical treatment. The evaluation was performed by simple tensile testing and light microscopy. The first conclusions were derived from determined mechanical properties and based on similarities in available publications with related topic. Findings: The research results roughly confirm the recovery-precipitation complementary effect, observed in other hardenable aluminium alloys or the same hardenable alloy deformed by other SPD technique. The impact of both parts of processing – deformation and age hardening on mechanical properties was evaluated. Research limitations/implications: Future detailed investigation of secondary phase particles and dislocation-precipitate interaction should be performed. This investigation was not performed as it requires transmission electron microscopy. Originality/value: The paper contains first impression on promising SPD technique. As the technique appeared only recently, very few articles were published, considering few light alloys. The paper can help to set parameters for other researchers in this field and promote commercialization of this progressive thermo-mechanical processing
EN
The paper deals with an analytical solution of a one-dimensional boundary value problem, describing behaviour of a ductile porous cylindrical rod, both during and after Taylor direct impact experiment (Taylor DIE). The solution provides a simple theoretical basis for dynamical investigations of ductile porous material. The solution was based on a plastic-rigid rate-independent material with strain hardening. For ductile low porous materials with strain hardening, all parameters are presented by means of the closed analytical formulae. The paper presents also a new experimental method of determining distributions of density and longitudinal engineering compressive strain (LECS) in a porous ductile rod, plastically deformed by Taylor DIE.
PL
W pracy zawarto analityczne rozwiązanie jednowymiarowego modelu opisującego zachowanie plastycznego, porowatego pręta w trakcie i po zakończeniu uderzeniowego testu Taylora (Taylor DIE). Rozwiązanie bazuje na sztywno-plastycznym modelu materiału ze wzmocnieniem odkształceniowym (nie uwzględnia szybkości odkształcenia) i stanowi teoretyczną podstawę do badań właściwości dynamicznych plastycznych materiałów porowatych. Rozwiązanie ma postać zamkniętych równań analitycznych. W pracy przedstawiono również nową eksperymentalną metodę określania rozkładu gęstości oraz jednoosiowego odkształcenia nominalnego porowatych próbek odkształconych uderzeniowym testem Taylora.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań struktury, własności mechanicznych i elektrycznych drutów Al 99,7 % (AA1070) wyciskanych metodą KoBo „na zimno”. Jako wsad zastosowano laboratoryjnie odlane wlewki, a proces wyciskania prowadzono w jednej lub dwu operacjach ze sumarycznym stopniem przerobu λ = 100. Stwierdzono, że zastosowana liczba operacji wyciskania ma istotny wpływ na własności wytrzymałościowe i oporność elektryczną wyrobów. W szczególności wyciskanie dwuoperacyjne prowadzi do uzyskania wyższej granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, odpowiednio: 180 i 220 MPa i oporności elektrycznej równej 30 nΩ m. Obserwacje struktury, badania mechaniczne, oraz rezultaty pomiarów oporności elektrycznej sugerują, że zróżnicowanie cech mechanicznych wyrobów Al może być przypisane prezentowanemu w literaturze efektowi generacji nadmiarowych defektów punktowych w procesie wyciskania KoBo.
EN
The paper presents the results of study on the structure, mechanical and electrical properties of Al 99.7 % (AA1070) wires extruded by KoBo method. As the billet used in laboratory cast ingots and extrusion process is carried out in one-step or two-step extrusion with a total extrusion ratio λ = 100. It was found that the number of used extrusion operation has a significant influence on the mechanical properties and electrical resistivity of products. In particular two-step extrusion leads to a higher yield strength and tensile strength, respectively, 180 and 220 MPa, and electrical resistivity of 30 nΩ m. Structure observations and results of electrical resistivity measurements suggest that the variation in mechanical properties of KOBO-extruded Al wires may result from the presence of overbalance point defects generated in the extrusion process as it was reported in literature.
PL
Przy ocenie odkształcalności blach najczęściej korzysta się z wyznaczania wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego oraz współczynnika anizotropii właściwości plastycznych. Badania eksperymentalne blach z różnych materiałów wykazały zasadnicze różnice ich odkształcalności, określane jako „typu mosiądz” oraz „typu stal”, przejawiające się brakiem lub wyraźną zależnością poziomu odkształceń granicznych od stanu odkształcenia. W pracy zawarte są wyniki badania właściwości mechanicznych w próbie jednoosiowego rozciągania oraz krzywych odkształcalności granicznej (KOG) w teście wg Marciniaka z płaskim stemplem, dla blachy ze stopu AMS 5599. Przeprowadzono obliczenia przebiegu krzywej odkształcalności granicznej przy pomocy różnych metod − wyniki obliczeń porównano z wynikami eksperymentu.
EN
The formability of sheet metal has frequently been expressed by the value of strain hardening exponent and plastic anisotropy ratio. However experimental studies of formability of various materials have revealed basic differences in behaviour, such as the “brass-type” and the “steel-type”, exhibiting respectively, zero and positive dependence of forming limit on the strain ratio. In this study mechanical properties and the Forming Limit Diagram of the AMS 5599 sheet metal was determined using uniaxial tensile test and Mar ciniak’s flat bottomed punch test respectively. Different methods were used for the FLD calculation − results of these calculations were compared with experi mental results.
EN
In many studies a wide range of information about the bendability, failure patterns and the springback of homogeneous as well as tailor-welded sheet metal parts are presented. However, accurate prediction of the springback remains elusive, especially in the case of thick sheet metal. The purpose of this study was experimental determination of the bending force and springback coefficient of the tailor-welded 18G2A-E355 steel strips. Especially, it was focused on comparing the differences in the mechanical properties and bending characteristics between the tailor-welded strips and non-welded ones under the same experimental conditions. The set-up mounted on the testing machine, instrumentation and process control system allows the rig to operate in displacement as well as load control. The MAG method with the Argon + CO2 atmosphere was used for strips welding.
PL
W wielu opracowaniach można znaleźć znaczną liczbę informacji dotyczących możliwości gięcia, rodzaju uszkodzeń oraz sprężynowania w procesie gięcia blach jednorodnych oraz łączonych przez spawanie. Jednakże dokładne określenie wielkości powrotnych odkształceń sprężystych nadal wymaga dalszych badań, szczególnie w przypadku gięcia blach grubych. Celem prezentowanych badań eksperymentalnych było określenie siły oraz współczynnika sprężynowania podczas gięcia spawanych pasm ze stali 18G2A-E355. W szczególności skoncentrowano się na porównaniu różnic właściwości mechanicznych oraz charakterystyk gięcia blach jednorodnych oraz spawanych uzyskanych w takich samych warunkach testów. Przyrząd do gięcia zamontowany na maszynie wytrzymałościowej, czujniki oraz system pomiarowy umożliwiały rejestrację przemieszczenia oraz siły gięcia. Spawanie pasm blach przeprowadzono metodą MAG w atmosferze CO2.
PL
W artykule badano wpływ parametrów procesu wyciskania metodą KoBo (początkowej temperatury wsadu, prędkości wyciskania i częstotliwości rotacji matrycy) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe wyciśniętego drutu Al 99,7%. Stwierdzono, że własności wytrzymałościowe prosówki KoBo maleją wraz ze wzrostem temperatury początkowej wsadu, a przy stałej jej wartości - także ze wzrostem prędkości wyciskania, częstotliwości rotacji matrycy oraz stopnia zaawansowania procesu wyciskania (tzn. na długości wyrobu). Druty Al wyciskane z małą prędkością (0,1 mm/s) i z najmniejszą z zastosowanych częstotliwości rotacji matrycy (3 Hz), ze wsadów o początkowej temperaturze z zakresu od 20 do 220 [stopni]C wykazują strukturę włóknistą, wysokie własności wytrzymałościowe i niskie umocnienie odkształceniowe. W przypadku wyciskania "na zimno" drut osiąga Rm = 200 MPa i umacnia się do ok. 230 MPa po walcowaniu ze zgniotem 90 %. Wzrost temperatury początkowej wsadu i/lub częstotliwości rotacji matrycy powoduje stopniową zmianę struktury prosówki (rośnie udział objętościowy ziaren zrekrystalizowanych), co skutkuje spadkiem własności wytrzymałościowych i wzrostem plastyczności. Drut taki wprawdzie wykazuje zdecydowanie większe umocnienie odkształceniowe, lecz mimo to Rm po dużym zgniocie sięga co najwyżej 150 MPa (w przypadku drutu wyciskanego metodą KoBo w 400 [stopni]C), co upodabnia go do prosówki wyciskanej konwencjonalnie.
EN
The work presents a study on the influence of process parameters of extrusion by KoBo method (initial billet temperature, extrusion rate and frequency of the die rotation) on the structure, mechanical properties and work-hardening characteristics of extruded Al 99.7 % wire. It was found that the strength properties of KoBo extruded material decrease with increasing initial temperature of the billet, and at its constant value - also with an increase of extrusion rate, frequency of the die rotation and the advancement of the extrusion process (i.e. on the length of the product). Al wires extruded at low rate (0.1 mm/s) and at the lowest applied frequency of die rotation (3 Hz), from the billets at initial temperatures 20 [degrees]C, 100 [degrees]C to 220 [degrees]C exhibit a fibrous structure, high strength properties and low strain hardening. In the case of "cold" extrusion the wire reaches Rm = 200 MPa and is strengthened to about 230 MPa after rolling with 90 % cold work. Increase of initial temperature of the billet and/or frequency of the die rotation causes a gradual change in the structure of extruded material (the volume fraction of recrystallized grains increases), resulting in a decrease of strength properties and increase of workability. Although the wire exhibits much higher strain hardening, but still the Rm after substantial cold working reaches a maximum of 150 MPa (in case of wire extruded by KoBo at 400 [degrees]C), which makes it similar to conventionally extruded material.
PL
W artykule przedstawiono model makrolokalizacji odkształceń plastycznych w metalu dla różnych odcinków na krzywych płynięcia w warunkach odkształcenia na zimno, ciepło i gorąco. Część doświadczalną pracy przeprowadzono dla stopu Zr-Nb na plastometrze skrętnym „Setaram” umożliwiającym przeprowadzenie próby skręcania na gorąco.
EN
A model of macrolocalization of plastic deformation in a metal at various stages of flow curves under cold, warm and hot deformation conditions is described. The experimental part of the work was carried out on the Zr-Nb alloy system using a cold, warm and hot torsion on the plastometer “Setaram”.
PL
Sprawność urządzeń energetycznych zwiększa się z podwyższeniem temperatury i ciśnienia pary wodnej. Dlatego na urządzenia energetyczne stosowane są materiały o coraz wyższej żaroodporności i odporności na pełzanie. Obecnie na elementy kotłów stosowane są trzy grupy stali, a mianowicie stale ferrytyczne, stale z 9÷12 % Cr i stale austenityczne. W pracy omówiono poszczególne grupy stali zwracając szczególną uwagę na różnice we własnościach stali austenitycznych i ferrytycznych. Przeprowadzone badania mechaniczne wykazały, że podczas odkształcania w temperaturze pokojowej stale austenityczne zachowują się inaczej niż stale ferrytyczne. Stale austenityczne ze względu na to, że mają znacznie mniejszą energię błędu ułożenia niż stale ferrytyczne oraz możliwość tworzenia się w nich martenzytu podczas odkształcania umacniają się odkształceniowo znacznie szybciej niż stale ferrytyczne. Ponadto, z powodu względnie niskiej granicy plastyczności oraz dużej szybkości umocnienia odkształceniowego, wydłużenie równomierne w próbie rozciągania jest dla badanych stali austenitycznych ponad trzy razy większe niż dla stali ferrytycznych.
EN
The efficiency of power plant facilities increases with an increase of temperature and pressure of water steam. That is why the structural materials for the power plant installations should exhibit the highest possible resistance to heat. Currently, three groups of steel are employed in power plant applications: ferritic steels, 9÷12 % Cr steels and austenitic steels. The paper characterizes the individual groups of steels with particular emphasis on the differences between properties of austenitic and ferritic ones. Tensile tests conducted on samples excised from pipes of these three groups of steels showed that room temperature tensile properties differ substantially for austenitic and ferritic steels. The austenitic steels, because of their lower stacking fault energy comparing to the ferritic ones and an ability of the martensite formation during plastic deformation, work harden much faster then the ferritic steels. Furthermore, due to the relatively low yield strength and the high work hardening rate of the austenitic steels, their uniform tensile strain is more than threefold higher than the corresponding strain in the ferritic steels.
EN
The behavior of the Mg-AZ31 (Mg based) alloy containing 3.1 wt. % Al and 1.3 wt. % Zn based on structure observations during heavy deformation by the Equal Channel Angular Pressing (ECAP) at room and elevated temperatures has been investigated. Heavy deformation of metals opens new possibilities to control the structure and texture in order to obtain new mechanical properties. The refinement of microstructure together with the increase of strength and ductility of material are the most desired effects of such a technique. Such requirements can be realized by the use of the ECAP technique often applied to deform metals of cubic and hexagonal lattices. In contrast to materials of low deformability at room temperature such as the Mg-AZ31 alloy, extrusion with the ECAP technique is not effective because usually leads to its failure. In the presented work, the results of the attempt to moderate the Mg-AZ31 alloy destruction in the ECAP processing through the use of Al-shield protection have been presented. The behavior of the Mg-based alloy in the ECAP process at room and elevated temperatures was examined with texture measurements and structure observations.
PL
Na podstawie obserwacji struktury badano zachowanie się stopu magnezu Mg AZ31 (3,1% mas. Al i 1,3% mas. Zn) podczas intensywnego odkształcenia w procesie Equal Channel Angular Pressing (ECAP) w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Intensywne odkształcenie metali stwarza nowe możliwości sterowania strukturą i teksturą krystalograficzną w aspekcie poprawy właściwości materiału, przede wszystkim mechanicznych. Najważniejsze pożądane efekty intensywnego odkształcenia to silne rozdrobnienie mikrostruktury z równoczesnym wzrostem wytrzymałości i ciągliwości materiału. Wymagania takie spełnia metoda przeciskania przez kanał kątowy ECAP, co wykazano w wielu jej zastosowaniach dla metali o sieci regularnej i heksagonalnej. Technologia ECAP nie jest jednakże efektywna w przypadku materiałów o słabej odkształcalności w temperaturze otoczenia, takich jak stop Mg AZ31, który jest przedmiotem badań opisanych w niniejszej pracy. Przeciskanie metodą ECAP w temperaturze pokojowej prowadzi do destrukcji tego stopu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki podjętej próby złagodzenia destrukcji stopu Mg AZ31 w procesie ECAP przez zastosowanie osłony aluminiowej. Badano zachowanie się stopu magnezu AZ31 w procesie ECAP w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej na podstawie pomiarów tekstury i obserwacji mikrostruktury.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.