Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzeł komunikacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Kończy się budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.
EN
For this study, an analysis of a system of transport nodes of the railway and bus service transportation was carried out. A principal scheme of a transport node in typical cities for Bulgaria and a sample flow chart are presented. The categories of basic requirements for transport nodes in cities are also defined. On the basis of a railway system and bus transport nodes in the city of Ruse, Bulgaria, research on the interaction of the system with the mass urban passenger transport has been conducted. As a result, a mathematical model is proposed for the average daily inbound flows of passengers to a specific passenger stop, and a specific route has been modelled to be used as a server. An assessment of the daily irregularity on this route has been performed and a system has been modelled as a system of mass service for assessing the capacity and organization of work. The incoming passenger flows and the speed of passenger service have also been defined as a non-stationary Poisson flow. Under the conditions of non-stationarity flows, the basic values of the system parameters have been calculated and an application has been created in the MatLab platform. For a model of the system of mass service, the system of the differential-algebraic equations Kolmogorov/Erlangen for stochastic processes has been selected.
EN
The main function of railway stations is to serve travelers and enable them to travel by rail. However, even from the first years of the railway's existence, railway stations were accompanied by additional functions. Railway stations are functionally complex structures – transport nodes and multifunctional buildings. The possible solutions of the functional and spatial layouts of the railway stations were analyzed.
PL
Główną funkcją dworców kolejowych jest obsługa podróżnych i umożliwienie im odbycia podróży koleją. Jednak już od pierwszych lat istnienia kolei dworcom towarzyszyły funkcje dodatkowe. Dworce kolejowe są złożonymi funkcjonalnie strukturami – węzłami komunikacyjnymi i obiektami wielofunkcyjnymi. Przeanalizowano rozwiązania układów funkcjonalno-przestrzennych dworców kolejowych.
4
Content available remote Perspektywy budowy ośrodków transportu i komunikacji na terenie Ukrainy
PL
Artykuł dotyczy doświadczenia w projektowaniu centrów transportowych i komunikacyjnych w ramach międzynarodowego systemu transportowego. Określa specyfikę funkcjonalną węzłów komunikacyjnych i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów transportowych na Ukrainie.
EN
This article deals with the experience of designing transport and communication centres as part of the international transport system. It defines the functional specifics of transport hubs and their efficacy in addressing transport issues in Ukraine.
5
Content available Metodyuspokojenia ruchu w ocenie jego użytkowników
PL
W pracy pokazano techniczne rozwiązania, dotyczące uspokojenia ruchu na terenie miasta Puławy. Zawarto w niej również analizę wpływu budowy strefy uspokojonego ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz sposób postrzegania tej strefy oczami różnych jego użytkowników.
EN
The paper presents technical solutions for calming traffic in the city of Puławy. It also includes an analysis of the impact of the construction of a calming zone on security and the perception of the area by the eyes of its various users.
EN
Local authorities of Katowice have proposed to localize a transport hub of the Park&Ride system at Brynowska junction. The paper reviews the impact of this proposition on road traffic at the hub. The analysis of transport modal split was performed. In order to estimate the effects of such a system, an analysis of traffic distribution was done with a questionnaire survey. Based on the results, two traffic simulation models have been developed: first, simulating the current state of Brynowska junction and, second, presenting the junction with the transport hub of the Park&Ride system. A comparison of the two models made it possible to estimate the effects of the implementation of the Park&Ride system. Obtained results prove that this solution could improve the current state of the transportation system.
PL
Władze miasta Katowice zaproponowały utworzenie systemu Park&Ride w węźle przesiadkowym ,,Brynowska”. W artykule przedstawiono wpływ wybudowania systemu Park&Ride na pętlę oraz na ruch drogowy. Wykonano analizę podziału modalnego środków transportu. W celu oceny efektów wdrożenia systemu wykonano analizę rozkładu ruchu drogowego oraz przeprowadzono badania ankietowe. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono symulację modelu ruchu, stanu obecnego oraz proponowanego po wdrożeniu systemu Park&Ride. Porównanie dwóch modeli pozwoliło na oszacowanie efektów wdrożenia systemu Park&Ride. Otrzymane rezultaty dowodzą, że takie rozwiązanie może poprawić aktualny stan ruchu drogowego w analizowanym miejscu.
PL
W artykule przedstawiono analizę przesiadek dokonywanych na dużym dwupoziomowym węźle komunikacyjnym. Częścią przesiadki jest przejście pomiędzy przystankami. Omówiono zakres pomiarów, które w takim przypadku obejmują ruch pieszy. Czasy przejścia i dojścia do przystanków są miarą dostępności do węzła. Są również elementem oceny jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wyniki mogą być przydatne w analizach symulacyjnych funkcjonowania węzła. Przesiadce towarzyszy niepewność związana z punktualnością kursowania linii oraz koniecznością przekraczania jezdni. Dobrze zaprojektowana infrastruktura zwiększa efektywność korzystania z transportu miejskiego.
EN
The article presents an analysis of the change of the transport means made on a large two-level interchange node. The part of the change is transition between stops. The article discusses the scope of the measurements, which in this case include pedestrian traffic. The transition time and the time access to the stops constitute the measures of the interchange node availability as well as the element of the assessment of the quality of the public transport operation. The results may be use in the simulation analysis of the interchange node operation. The change of the transport means is accompanied by the uncertainty associated with punctuality of lines running and with the need to cross the road. Well designed infrastructure increases the efficiency of the use of urban public transport.
PL
Obszarem analiz w tym artykule jest węzeł komunikacyjny Poznań Główny. Na podstawie wybranego przystanku zaprezentowano procedury: rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń, formułowania zagrożeń, szacowania ryzyka zagrożeń i wartościowania ryzyka. Są to jedne ze szczegółowych procedur analizy ryzyka w modelu TRANS-RISK. Wykazano ważność tych procedur w zarządzaniu ryzykiem zagrożeń na przykładzie węzła komunikacyjnego Poznań Główny.
EN
The main railway station in Poznan (Poznan Główny) is a major transportation hub in the city and therefore it can be used as a valuable area for risk assessment. One of the tram stops located within the hub has been used to perform four main procedures used in TRANS-RISK model: recognition of threats' sources, grouping of threats' sources, formulation of threats and valuation of risk. The procedures have been described and their importance has been proved.
EN
The article characterizes the growing interest of the Arctic states and the world community to the development of the vast natural resources in the harsh environment of the Arctic, including the development of programs and the strategy, the importance of international cooperation, harmonization of legal framework of economic activities in the macro-region. The essential modernization and development of transport and logistics complex in the effective development of the Arctic zone is substantiated. A conceptual model for creating the modern transport and logistics complex applicable to Murmansk transport hub, the largest in the Russian Arctic, has been developed.
PL
Systematycznie zwiększające się natężenie ruchu drogowego powoduje, że wszystkie duże miasta borykają się z problemami komunikacyjnymi. Rozwiązania skrzyżowań przystosowane do dużo mniejszego ruchu pojazdów oraz brak obwodnic powodują powstawanie zatorów drogowych. Wiele rozwiązań wymaga przeprojektowania i przebudowy. Wykonywanie tego rodzaju prac szczególnie w terenach silnie zurbanizowanych wymaga zastosowania najnowocześniejszego oprogramowania.
Mosty
|
2011
|
nr 6
70--71
PL
Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa to jeden z pięciu etapów inwestycji obejmującej modernizację Al. Jerozolimskich. Głównym celem inwestycji jest udrożnienie układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta.
12
Content available remote Przebudowa węzła św. Maksymiliana w Gdyni
PL
We Wrocławiu został oddany do użytku przebudowany węzeł komunikacyjny - plac Grunwaldzki. Skrzyżowanie to jest bardzo nietypowe - było zaprojektowane jako gwiazda sześcioramienna. Dodatkowo od podnad 130 lat obecny jest na nim transport zbiorowy. Przez wiele lat układ węzła był korygowany, a istniejące zaszłości historyczne coraz bardziej komplikowały ruch i korzystanie z komunikacji miejskiej. Przebudowa miała zmienić ten stan - zaplanowano bowiem m.in. budowę pasów autobusowo-tramwajowych i przystanków zintegrowanych. Przedstawiona w artykule historia i przemiany placu powinny być zatem interesującym przykładem ewolucji węzła komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej.
PL
We Wrocławiu został oddany do użytku przebudowany węzeł komunikacyjny - plac Grunwaldzki. Skrzyżowanie to jest bardzo nietypowe - było zaprojektowane jako gwiazda sześcioramienna. Dodatkowo od podnad 130 lat obecny jest na nim transport zbiorowy. Przez wiele lat układ węzła był korygowany, a istniejące zaszłości historyczne coraz bardziej komplikowały ruch i korzystanie z komunikacji miejskiej. Przebudowa miała zmienić ten stan - zaplanowano bowiem m.in. budowę pasów autobusowo-tramwajowych i przystanków zintegrowanych. Przedstawiona w artykule historia i przemiany placu powinny być zatem interesującym przykładem ewolucji węzła komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej.
16
Content available remote The reconstruction of the Dresden Main Rail Station into a modern traffic junction
EN
Dresden Main Rail Station was built in 1895-1900 at the site of the former Bohemian Station alongside the new structuring of the Saxon Railway network. After hundred years of intensive use it needed extensive reconstruction. In the recent years, the main goal of the reconstruction measures has been to expand the station into a modern traffic junction while preserving the characteristic elements of its historical structure, which has been classified as a historical monument. As a whole, the reconstruction was carried out in seven partial projects since the station had to be kept open for traffic throughout the whole construction process.
PL
Główny Dworzec Kolejowy w Dreźnie został zbudowany w latach 1895- 1900 w miejscu byłej stacji Kolei Bawarskiej, wraz z nową strukturyzacją Kolei Saksońskiej. Po stu latach intensywnego użytkowania stacja ta wymagała szczegółowej rekonstrukcji. W ciągu ostatnich lat celem rekonstrukcji było przekształcenie dworca w nowoczesny węzeł komunikacyjny, z zachowaniem charaktetystycznych elementów historycznej konstrukcji, zaklasyfikowanej jako obiekt zabytkowy. Całość rekonstrukcji była prowadzona w siedmiu częściowych projektach, gdyż podczas całego procesu stacja musiała pozostawać otwarta dla ruchu komunikacyjnego.
17
Content available remote Metoda określenia liczby stanowisk przystankowych dla węzłów komunikacyjnych
PL
Projektowanie infrastruktury transportowej objęte jest szeregiem obostrzeń. Natomiast nie ma żadnych wytycznych w określaniu rodzaju i liczby stanowisk obsługowych np. przystanków autobusowych. Istnieją rożne metody pozwalające w przybliżony sposób ocenić liczbę przystanków według potrzeb uczestników transportu publicznego.
18
Content available remote Obsługa transportowa terenów położonych wzdłuż ważnych tras drogowych
PL
Kształt sieci transportowej musi stanowić kompromis między wymogami bezpieczeństwa i płynności ruchu na trasach tranzytowych, obsługi transportowej przyległych obszarów, ekonomii, urbanistyki, ochrony przed fragmentacją terenu oraz ochrony fauny. Pominięcie niektórych wymienionych czynników lub nadmierna dbałość o jeden z nich powoduje negatywne skutki w zakresie ekonomii, urbanistyki i bezpieczeństwa, może też zmienić charakter dróg. Niniejszy referat koncentruje się na wpływie istniejących przepisów na kształt sieci transportowej i propozycjach rozwiązań usprawniających tę sieć. Propozycje przedstawione w referacie w szczególny sposób dotyczą obsługi transportowej w miejscach krzyżowania się ważnych tras transportowych.
EN
Shape of a transport network must constitute a compromise between requirements of safety and freedom of traffic on transit routes, transport service of adjacent land, economy, urbanism, protection from land fragmentation and protection of fauna. Depreciation of the above mentioned elements or priority given to one of the elements causes negative economic and urbanistic results with a decrease in safety. This paper deals with influence of Polish codes on the shape of transport network and gives proposals for network improvement. A particular attention is given to a problem of transport service of land adjacent to important transport routes' interchanges.
PL
Przedstawiono warunki uprawiania nawigacji w węźle komunikacyjnym morskich i śródlądowych dróg wodnych Elbląga. Port morski w Elblągu jest typowym przykładem węzła komunikacyjnego morskich i śródlądowych dróg wodnych. Port posiada połączenie drogą wodną śródlądową z portami Zatoki Gdańskiej: Kanałem Jagiellońskim - Szkarpawą - Wisłą - Martwą Wisłą oraz rzeką Elbląg - przez Zalew Wiślany i dalej przez Szkarpawę. Posiadarównież połączenie z portami Federacji Rosyjskiej - Elbląg i przez Zalew Wiślany, Pojezierzem Iławskim (z możliwością wyjścia przez Kanał Bydgoski, Noteć i Wartę na drogę wodną Odry).
EN
The sea port in Elbląg is a typical example of the sea and inland waterways communication junction. The port is connected with the ports of Gulf of Gdańsk through inland waterways: with the Jagielloński Canal through Szkarpawa, Wisła, Wisła Martwa and the River Elbląg - through Zalew Wiślany and Szkarpawa. The port is also connected with the Russian ports - the River Elbląg and Zalew Wiślany, with Pojezierze Iławskie through Elbląg Canal and with the inland waterways of Dolna Wisła (including the possibility of entering the Odra waterway through the Bydgoszcz Canal, Noteć and Warta).This paper presents the conditions for navigation in the communication junction of sea and inland waterways of Elbląg.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.