Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy wytwórcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę jakościową procesów realizowanych w podmiocie badawczym. Podmiotem badawczym jest przedsiębiorstwo produkcyjne, zajmującej się wytwarzaniem lamp oświetleniowych. Przedstawiono podstawowe produkty oferowane przez podmiot badawczy oraz dokonano analizy procesów wytwórczych na przykładzie produktu modelowego. Charakterystyka strumienia wartości kolejnych procesów wytwórczych dokonana została na przykładzie lampy typu Kleks. Dokonana została analiza jakościowa przedstawionych procesów, zidentyfikowano typy niezgodności i dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem analizy Pareto-Lorenza. W pracy zawarto również ocenę ryzyka związanego z występowaniem określonych wcześniej niezgodności. Określono przyczyny i skutki ich występowania oraz oszacowano Liczbę Priorytetową Ryzyka. Analiza poziomu jakości objęła również zaplanowanie działań korygujących mających na celu ograniczenie ryzyka wytworzenia elementów niezgodnych z założoną specyfikacją techniczną w kolejnym cyklu produkcyjnym.
EN
The paper presents the characteristics and qualitative analysis of the processes carried out in the research entity. The research company is a manufacturing company, which manufactures lighting lamps. The basic products offered by the researcher are presented, and the manufacturing processes are analyzed on the example of the model product. The value stream of subsequent production processes is characterized by the Kleks type. Quality analysis of the presented processes was performed, types of nonconformities were identified, and hierarchies were analyzed using the Pareto-Lorenz analysis. The study also includes an assessment of the risks associated with the occurrence of certain previously non-compliance. The causes and effects of their occurrence and the Priority Risk have been identified. The quality level analysis also included planning corrective measures aimed at limiting the risk of producing nonconforming items in the next production cycle.
PL
Informowanie konsumenta o pochodzeniu produktu to obowiązek wynikający z rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego dla coraz większej grupy przedsiębiorstw. Jego spełnienie wymaga automatyzacji procesów Identyfikacji produktów i materiałów w globalnych łańcuchach dostaw. Dynamiczny rozwój radiowych technologii znakowania i identyfikacji dowolnego obiektu w procesach wytwórczych pozwala na coraz szersze ich stosowanie i wypełnienie obowiązków Informacyjnych.
3
Content available remote Elementy oceny prawidłowości planowania procesów wytwórczych w budownictwie
EN
A rational planning and conducting of building product processes method is presented in the paper. The method of causal – consecutive genealogy on the turn back genealogy tree is used for this purpose.
PL
Artykuł przedstawia niektóre zagadnienia badawczo-techniczne dotyczące zastosowań technik informacyjnych w procesach wytwórczych, badaniach, ochronie środowiska i zdrowia. Zagadnienia te są prezentowane na przykładach opracowań Przemysłowego Instytutu Elektroniki, zrealizowanych w ostatnim okresie. W obszarze technik wspomagających procesy produkcyjne autorzy opisali sieci pomiarowo-informatyczne i systemy wizyjne (w tym systemy rentgenograficzne) dla kontroli produktów, systemy technologiczne dla charakteryzacji paliw stałych i materiałów, systemy precyzyjnego spawania wiązką elektronową, systemy baz danych w zastosowaniach przemysłowych i badawczych. Przedstawiane przykłady opracowań z zakresu ochrony środowiska i zdrowia dotyczą systemów wspomagania renowacji i demontażu zużytej aparatury elektronicznej oraz informatycznego systemu diagnostyki osteoporozy. Ponadto, artykuł pokazuje perspektywy rozwojowe zastosowań technologii informacyjnych w inżynierii aparatury technologicznej i pomiarowej.
EN
The paper presents some research and technical problems related to applications of information technology in industry, for automation of manufacturing and testing processes. These problems are shown with the examples of developments, performed in the last years by the Industrial Institute of Electronics. In the area of technologies, supporting manufacturing processes, the authors described measurement-informatics' networks and machine vision systems (including X-Ray systems) for industrial products inspection, technological systems for characterization of solid fuels and materials, systems for precision welding with electronic beam, data base systems in industrial and testing applications.. In addition, the paper shows perspectives of development of those information technology applications in the areas of technological and measurement instrumentation engineering.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja preferencji gospodarstwa domowego prowadzących do wyboru między konsumpcją a oszczędnościami. Poza obszarem badania pozostaje kwestia decyzji o ilość czasu wolnego, a w konsekwencji ilość czasu pracy, oferowanego przez gospodarstwo domowe na rynku pracy. Wybór dokonywany między konsumpcją a oszczędnościami przez członków gospodarstwa domowego ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania układu gospodarczego. Ilość oraz struktura oferowanej pracy stanowią o ogólnej podaży pracy, dochodach gospodarstw domowych i ich możliwościach konsumpcyjnych. Popyt konsumpcyjny skłania producentów do podejmowania decyzji prowadzących najpierw do uruchomienia, a potem - podtrzymania procesu wytwarzania dóbr i usług. Procesy wytwórcze wymagają zaangażowania pracy i opłacenia świadczonej usługi. Mikroekonomiczne decyzje gospodarstw domowych konstytuują rynki dóbr i pracy, a przez kolejne sprzężenia wywierają wpływ na funkcjonowanie rynku pieniądza, a stąd w konsekwencji na funkcjonowanie systemu gospodarczego w makroskali. Taki sposób rozumienia powiązań pomiędzy rynkami odzwierciedlony jest w stosowanych modelach równowagi ogólnej, w których jedną ze składowych jest funkcja opisująca wybory konsumentów.W pracy przedstawiamy próbę modelowania preferencji gospodarstw domowych za pomocą sieci neuronowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.