Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plunge grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono badania wpływu warunków szlifowania wgłębnego stopów niklu 201 na chropowatość. Próby przeprowadzono na szlifierce kłowej do wałków z wykorzystaniem ściernicy 39C54MVS. Zaprezentowano analizę wpływu wybranych warunków obróbki na zmiany parametrów chropowatości 2D i 3D szlifowanych przedmiotów.
EN
In the paper influence of grinding conditions on surface finish has been studied during grinding of nickel 201 alloy. Grinding tests have been done on cylindrical grinding machine with the use of 39C54MVS grinding wheel. An analysis of influence of selected grinding conditions on surface roughness 2D and 3D parameters has been presented.
PL
Zaprezentowano badania dotyczące szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V (Grade 5) w różnych warunkach obróbki. Próby wykonano na szlifierce kłowej do wałków z zastosowaniem ściernicy 39C54MVS. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na zmiany wybranych parametrów chropowatości 2D i 3D szlifowanych przedmiotów.
EN
In the paper grinding process of titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5) has been studied for different grinding conditions. Grinding tests have been done on cylindrical grinding machine with the use of 39C54MVS grinding wheel. An analysis was carried out to investigate the influence of grinding conditions on the 2D and 3D parameters of part surface roughness.
3
Content available remote Szlifowanie brązu krzemowego BK31 na szlifierce kłowej do wałków
PL
W artykule zaprezentowano badania szlifowania brązu krzemowego BK31 dla różnych warunków obróbki. Próby wykonano na szlifierce kłowej do wałków z zastosowaniem dwóch ściernic. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na zmiany składowych sił szlifowania, temperatury szlifowania oraz emisji akustycznej. W końcowej części pracy przedstawiono wpływ warunków obróbki na chropowatość szlifowanych przedmiotów.
EN
In the paper grinding process has been studied in the machining of silicon bronze BK31 alloy for different grinding conditions. Grinding tests has been done on cylindrical grinding machine with the use of two kinds of grinding wheels. An analysis was carried out to investigate the influence of grinding conditions on the grinding force components, grinding temperatures and acoustic emission signal. In the end, the influence of grinding conditions on workpiece surface roughness, is presented.
4
Content available remote Stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego wałków
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego powierzchni cylindrycznych. Zobrazowano budowę układów sterujących i pomiarowych stanowiska. Omówiono innowacyjny system nadzoru nad procesem szlifowania. Efektem przeprowadzonych badań jest wybór układów pomiarowych, dzięki którym możliwe jest ciągłe monitorowanie stanu procesu w czasie rzeczywistym. W końcowej części pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań.
EN
In the paper a test stand for research of plunge grinding process is presented. A design of control and measurement systems is described. Next innovative supervision system for plunge grinding process is discussed. The result of the conducted research is the choice of measurement systems which allow to continuously diagnose the state of the grinding process. In the end of the paper exemplified results of the research are presented.
EN
A research results of surface texture after finish turning operation with plunge feed of hardened 18CrMo4 steel with use of cubical boron nitride (CBN) inserts having Wiper geometry are presented in this paper. The research was conducted according to Taguchi methodology, especially for mating of the machined surface with radial shaft seals. Next, the surface after finish turning with plunge feed was compared with the surface after plunge grinding, while assessment indicators used to this purpose testify a substantial similarity of the two surfaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni po operacji toczenia wykończeniowego z posuwem wgłębnym stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym płytkami z regularnego azotku boru (CBN) o geometrii typu Wiper. W badaniach stosowano metodykę Taguchi’ego. Uwzględniono współpracę obrobionej powierzchni z wargowymi pierścieniami uszczelniającymi. Porównano stan powierzchni po toczeniu wykończeniowym z posuwem wgłębnym i powierzchni po szlifowaniu wgłębnym. Wartości przyjętych wskaźników oceny świadczą o znacznym podobieństwie obu powierzchni.
PL
W pracy przeprowadzono teoretyczno-doświadczalną analizę procesu szlifowania wgłębnego kłowego jako obiektu nadzorowania celem opracowania ogólnych zasad i wytycznych dla automatycznego inteligentnego nadzorowania tego procesu. Zostały przeprowadzone rozważania w trzech podstawowych grupach zagadnień. Po pierwsze przeanalizowano teoretyczno-doświadczalne podstawy nadzorowania procesu szlifowania wgłębnego kłowego. Następnie doświadczalnie sprawdzono przydatność wybranych miar wielkości procesowych do pełnienia funkcji symptomów określonych stanów i wyników procesu. Trzecia grupa zagadnień związana jest z budową modelu procesu i wykorzystania go do klasyfikacji stanu procesu. Ustalono, że podstawą prowadzenia nadzorowania procesu powinien być tzw. zalecany obszar szlifowania. Określa on parametry procesu i jakości przedmiotu szlifowanego, które powinny być objęte nadzorowaniem. Zaliczono do nich: makro- i mikrozużycie CPS, drgania samowzbudne, uszkodzenia cieplne WW przedmiotu szlifowanego oraz chropowatość powierzchni szlifowanej. Przeprowadzona analiza zjawisk i procesów powiązanych z tymi wielkościami pozwoliła ustalić warunki zrealizowania automatycznego nadzorowania procesu dotyczące układów monitorowania i zastosowania metod identyfikacji stanu i wyników procesu. Badania doświadczalne1 objęły pomiary bezpośrednich miar stanu CPS i jakości przedmiotu szlifowanego oraz miar wielkości procesowych wyznaczonych do nadzorowania. Jako przydatny do nadzorowania makrogeometrii CPS uznano sygnał drgań lub sygnał wartości skutecznej EA. Przy nadzorowaniu mikrogeometrii CPS i chropowatości należy wziąć pod uwagę siłę szlifowania i sygnał EA. Natomiast do nadzorowania uszkodzeń cieplnych WW przedmiotu szlifowanego wystarczająca jest znajomość wartości wskaźnika B W celu uzyskania symptomów stanu procesu konieczne jest zastosowanie metod przetwarzania sygnałów, takich jak transformata Fouriera, transformata falkowa lub wyznaczanie miar statystycznych. Wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych wykorzystano do budowy klasyfikatora stanu procesu w oparciu o zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych rozszerzonej o relację dominacji2. Otrzymane w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji regułowe modele procesu umożliwiają dokonywanie skutecznej oceny jego stanu na podstawie wielu miar uzyskiwanych z różnych sygnałów pomiarowych. Stanowią one gotową regułową bazę wiedzy o procesie szlifowania wgłębnego kłowego, która może być podstawą systemu eksperckiego tego procesu służącego do oceny i diagnostyki jego nowych realizacji, a także do ustalania wartości wybranych wielkości procesowych w celu osiągnięcia założonych wyników procesu.
EN
In the work, theoretical and experimental analysis of the external cylindrical plunge grinding process as a supervision object is made to work out general rules and recommendations for automatic intelligent supervision of this process. The problem is considered in the three main groups of issues. Firstly, theoretical and experimental analysis of the external cylindrical plunge grinding process is made. Next, usefulness of selected features of the measured process variables to be symptoms of process states and results is experimentally verified. The third group of issues is related to development of a process model and its use in process state and result classification. After literature study and theoretical analysis of the process, it is established that to identify the incorrect states of the process, an acceptable working area has to be known. This area is delimited by a dynamic stability limit for small values of the specific material removal rate and by a burn and other thermal damage constraint for higher values of it. Additionally this area is narrowed down by a restriction resulting from the required surface roughness, the allowable normal force and the allowable work speed. This decides on process and workpiece quality parameters to be supervised. The type of wheel wear, the state of wheel macro- and micro-geometry, the state of thermal damages and the workpiece roughness are recognized as such parameters. Carried out analysis of phenomena and processes related to these parameters allows the condition for process monitoring, signal processing and feature extraction to be established. Experimental research consists of grinding tests encompassing on-line and off-line measurements. The cutting forces, vibration, the raw and RMS value of the acoustic emission signals are the on-line measurements of process variables during each grinding test. The profile and waviness of the grinding wheel cutting surface and the workpiece roughness are the off-line measurements of quantities directly characterizing the wheel state and the workpiece surface quality after every second test. The state of workpiece thermal damages is determined on the basis of the index expressing value of heat flux density entering the workpiece. The FFT procedure, the wavelet transform and statistical analysis are used for feature extraction from the measured signals. The utilized signal features are selected on the basis of literature study as well as on theoretical and experimental analysis. As a result, every process case is characterized by 17 process state features representing different types of process phenomena related to the process limitations and 5 quantities belonging to important process results: the type of wheel wear, the state of wheel makro- and micro-geometry, the state of thermal damages and the workpiece roughness. Next, the Dominance-based Rough Set Approach (DRSA) is proposed as a methodology for development of a process model and its use in process state and results classification. The DRSA allows for the extracting of knowledge hidden in the experimental data by the induction of the set of rules which creates a model of the grinding process. After an iterative feature selection procedure the induction of rule sets for each process result are conducted using the VC-DomLEM algorithm. Following this, the induced sets of rules are evaluated using the leave-one-out method. The induced rule model of the process allows all the example grinding cases gathered during the tests to be classified according to the original classes determined for the 5 different criteria of the process evaluation and it can be used for the classification of new process cases. So it can be employed as a knowledge base of an expert system for the external cylindrical plunge grinding process state evaluation and diagnosis.
PL
Przedstawiono cyfrowy układ regulacji adaptacyjnej (AC) procesu szlifowania wgłębnego. Jako wielkość regulowaną wykorzystano sygnał emisji akustycznej (Acoustic Emission - AE). Opisano wyniki badań zastosowania tego układu w szlifierce przemysłowej.
EN
Presented is a digital adaptive system (AC) for control of plunge grinding process. Acoustic emission (AE) signal was used as the controlled variable. Results of the tests on this system performance in application on industrial grinder are discussed.
EN
This paper presents a sensor based diagnostic system for a cylindrical plunge grinding process which ensures a reliable process state and tool wear identification. A new signal processing technique, i.e. Hilbert-Huang transform (HHT) was evaluated for this purpose based on the vibration and acoustic emission signal measurements. Numerical and experimental studies have demonstrated that the process state and tool wear may be effectivel detected through a statistical analysis of the time-dependent amplitudes and instantaneous frequencies resulting from the HHT. A principal component analysis was used to diagnose different grinding process states.
PL
W artykule przedstawiono niezawodny system identyfikacji zużycia ściernicy i parametrów jakości przedmiotu obrabianego w procesie szlifowania kłowego wałków. Opracowano model dynamiczny procesu szlifowania z uwzględnieniem rozwoju falistości na przedmiocie i ściernicy. Model ten posłużył do wstępnego wyznaczenia optymalnego zakresu parametrów szlifowania. Następnie w oparciu o metodę empirycznej dekompozycji sygnału utworzono zbiór cech sygnału drgań i surowego sygnału emisji akustycznej w celu identyfikacji niepożądanych stanów procesu szlifowania. Do wyznaczenia istotności poszczególnych cech sygnałów zastosowano metodę analizy składowych głównych. Przeprowadzono analizę sygnału emisji akustycznej pod kątem diagnozowania stanu czynnej powierzchni ściernicy. Dokonano przeglądu różnych metod w celu wyznaczania reguł decyzyjnych oraz modelowania procesu podejmowania decyzji o stanie procesu szlifowania.
EN
In the paper a reliable tool wear and part quality identification system for cylindrical plunge grinding process has been presented. A model of process dynamics has been created taking into account waviness development on the workpiece and on grinding wheel. This model was used to predict stable grinding conditions with respect to workpiece chatter development. Next with the use of empirical mode decomposition method a set of features of vibration and acoustic emission signal was created. To estimate the significance of the individual features a principal component analysis was used. Different methods have been analyzed to establish diagnostic decision rules and to model the decision process about the process state.
EN
This paper presents a sensor based diagnostic system for a cylindrical plunge grinding process which ensures a reliable process state and tool wear identification. A new signal processing technique, i.e. Hilbert-Huang transform (HHT) was evaluated for this purpose based on the vibration and acoustic emission signal measurements. Numerical and experimental studies have demonstrated that the process state and tool wear may be effectively detected through a statistical analysis of the time-dependent amplitudes and instantaneous frequencies resulting from the HHT. A principal component analysis was used to diagnose different grinding process states.
PL
W pracy przedstawiono system diagnostyki procesu szlifowania wgłębnego wałków zapewniający wiarygodną identyfikację stanu procesu i zużycia ściernicy. Do przetwarzania sygnału drgań i surowego sygnału emisji akustycznej użyto nowej metody analizy sygnałów - transformaty Hilberta--Huanga (HHT). Numeryczne i eksperymentalne badania wykazały, że stan procesu i zużycie ściernicy są efektywnie identyfikowane przy zastosowaniu statystycznej analizy chwilowych amplitud i częstotliwości funkcji składowych sygnałów uzyskanych za pomocą transformaty HHT. Stan procesu diagnozowano metodą analizy składowych głównych.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję konstrukcji dłutaków z ostrzami ukształtowanymi promieniem na bocznych powierzchniach przyłożenia. Omówiono problem kształtowania zarysu krawędzi skrawającej ostrza dłutaka oraz wskazano na możliwości wykonawcze noży tego typu. Podano sposób ukształtowania powierzchni natarcia noży dłutaków z promieniem utworzonym na bocznej powierzchniami przyłożenia.
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania adaptacyjnego procesem szlifowania promieniowego wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej oraz przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań doświadczalnych z zastosowaniem konwencjonalnego i adaptacyjnego regulatora PID.
EN
This paper presents the adaptive control system of plunge grinding with use of the acoustic emission signal. The comparative analysis of the experimental research was carried out with classical regulator and with the adaptive PID regulator.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie procesu automatycznego generowania modelu przedmiotu 3D do kolejnej operacji obróbkowej na podstawie punktów pomiarowych, które uzyskano z procesu digitalizacji tego przedmiotu po operacji poprzedniej i obliczenia odchyłek wykonania. Badania zostały przeprowadzone na zmodernizowanej frezarce 3-osiowej FCR50 z układem sterowania PRONUM wyposażonej w głowicę pomiarową typu MP 10. Etap opracowania \lYników pomiaru wykonano z wykorzystaniem programu CATIA V5.
EN
The purpose of the article is to present the automatic way, using CATIA V5, of the generation of the 3D model of an object and the derivation calculation after machining. The generation was done for the next operation of a manufacturing process on the basis of the digitalized points. The points were obtained after the previous machining operation. The research was conducted on the 3-axis milling machine FCR50 equipped with the measurement probe MP10.
14
Content available remote Topological modification capabilities of plunge grinding with saucer-shaped wheel
EN
This paper presents technological capabilities of the Gleason-Hurth SRS 410 grinding machine with respect to its feasibility at obtaining a topological modification of the involute gears. The evaluation was made based on a developed mathematical model of the grinding process and included effect of the grinding wheel size and machine set-up on the process output. Dynamic behavior, thermal effects, limited stiffness of machine-tool-fixture system; all these phenomena were excluded from the mode!. A numerical example was made and accompanying charts were also included in the paper. Additionally, a CAD simulation of the process in the CATIA V5 environment was made and it was used to verify correctness of the mathematical model.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości technologiczne szlifierki Gleason-Hurth SRS 410 w zakresie wykonywania modyfikacji topologicznej uzębienia ewolwentowego. Analizę oparto na modelu matematycznym procesu szlifowania, przy czym uwzględniono wpływ wielkości narzędzia i parametrów ustawczych na jego wynik. W modelu nie uwzględniono zagadnień dynamicznych, cieplnych i ograniczonej sztywności układu OUPN (obrabiarka-uchwyt-przedmiot--narzędzie). Wyniki kilku przykładów obliczeniowych zamieszczono w postaci wykresów.
15
Content available remote Przydatność sygnału emisji akustycznej w diagnostyce szlifowania wgłębnego
PL
Zagadnienie możliwości zastosowania pomiarów emisji akustycznej w diagnostyce procesu szlifowania jest przedmiotem badań od wielu lat. Jednakże większość projektów badawczych dotyczy szlifowania płaszczyzn, gdzie możliwe jest bezpośrednie umiejscowienie czujnika emisji akustycznej na przedmiocie obrabianym, w bliskiej odległości od strefy skrawania. Ponadto, w badaniach tych parametrem najczęściej reprezentującym sygnał emisji akustycznej jest jego wartość skuteczna. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań nad przydatnością sygnału emisji akustycznej w diagnostyce procesu szlifowania kłowego wałków, stosując do opisu stanu własności skrawnych ściernicy analizę sygnału surowego, jak również analizę jego wartości skutecznej. Wyniki te wskazują, że wszystkie zastosowane metody przetwarzania sygnału EA mogą być użyteczne w diagnostyce szlifowania kłowego, a obudowa kła konika jest właściwym miejscem dla zamontowania czujnika.
EN
Acoustic Emission (AE) sensing techniques for applications in diagnostics of grinding processes have been under development for many years. However, most of the AE research projects in grinding have been done for surface grinding where the problem of physical coupling of the AE sensor in close proximity to the grinding zone is relatively easy. Moreover, the root mean square (RMS) filtered AE signal has been used as a predominant parameter studied in previous works. So the paper focuses mainly on the two areas. The first one is an investigation of grinding process and wheel condition using acoustic emission in application to a cylindrical grinding and the second is an analysis of the usefulness of the RMS filtered AE signal as well as the row AE signal for this aim. The paper suggests that the both types of AE signal may be a useful tool for diagnostics of cylindrical grinding process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.