Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rainwater management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Portable dam as a warehouse for retention and use of rainwater
EN
The portable dam is a monolithic device for storing and retaining rainwater. Ways of using portable weirs can be divided into categories depending on the length of the damming period. Short-term damming (several - several hours) may be useful in carrying out hydrological, hydraulic and biological measurements. In forest areas, pastures and meadows, it enables the damming of water necessary for the intake of water by the fire brigade while extinguishing the fire.
PL
Przenośna zapora to monolityczne urządzenie do przechowywania i retencjonowania wody deszczowej. Sposoby wykorzystania jazów przenośnych można podzielić na kategorie w zależności od długości okresu piętrzenia. Piętnienia krótkotrwałe (kilka-kilkanaście godzin) mogą być przydatne przy wykonywaniu pomiarów hydrologicznych, hydraulicznych i biologicznych. Na terenach leśnych, pastwiskach i łąkach umożliwia spiętrzenie wody niezbędnej do poboru wody przez straż pożarną podczas gaszenia pożaru.
PL
Zwiększenie pojemności retencyjnej miast jest jednym z głównych celów adaptacji do zmian klimatu. Analiza systemu gospodarowania wodami opadowymi powinna zacząć się od tego, co się dzieje z wodą deszczową: czy ulega spływowi powierzchniowemu, czy jest infiltrowana, czy jest retencjonowana tymczasowo albo stale. Jednak zastosowanie elementów systemu nie tworzy samego systemu, a tym samym zamiast prezentować idee zrównoważonego rozwoju, mogą być one przykładem greenwashingu. Analizie zostało poddane osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu. Praca skupia się na rozpoznaniu elementów służących gospodarowaniu wodą deszczową, przedstawia schemat ich działania oraz poddaje weryfikacji, czy dane elementy tworzą system. Badania dowodzą, że w większości przypadków rozpoznaje się pojedyncze elementy, nieujęte w system zagospodarowania terenu. Zaobserwowano nieliczne przykłady przedstawiające cechy systemu.
EN
Increasing the storage capacity of cities is one of the main goals of adaptation to climate change. The analysis of the rainwater management system should start with what is happening to the rainwater: whether it is subject to surface runoff, is it infiltrated, is it temporarily or permanently retained. However, the use of system elements does not create the system itself, and thus, instead of presenting the ideas of sustainable development, they can be an example of greenwashing. A housing estate in Wrocław was analyzed. The work focuses on identifying the elements for rainwater management, presents a diagram of their operation and verifies whether the elements constitute a system. Research proves that in most cases individual elements are recognized, not included in the land development system. Few examples showing the features of the system have been observed.
EN
Green roof is known to minimize urban waterlogging owing to its water retention capacity due to the presence of substrate soil layer. Biochar, which is a carbon-negative material, appears to be an essential soil amendment in green roof due to its water-holding capacity and stability. Recently, incentives are provided in developed countries to enhance commercial pro duction of biochar for usage in green infrastructure, with an aim to meet carbon reduction goals of 2030. Further, biochar has a longer half-life (over 100 years), compared to other materials that are easier to degrade. In this study, the influence of different biochar contents on hydrological performance of green roof is evaluated using a combination of experiment and numerical simulation. Four soil columns with different biochar contents (0, 5, 10 and 15%) were subjected to artificial rainfall. Hydraulic parameters were obtained using inverse solution from the collected rainfall data. Numerical simulations were used to explore the impact of different biochar contents on green roof rainwater management performance during real rainfall process. Biochar is found to enhance saturated water content and, however, tends to reduce saturated hydraulic conductivity. The green roof with 10% BAS (10% biochar content) has better ability of comprehensive rainwater management, with the highest peak outflow reduction and the longest rainwater outflow delay. Green roof with 5% BAS has highest runoff reduction and longest peak outflow delay. These results provide a suitable selection of biochar content for urban areas with different rainwater management requirements.
PL
Spowolnienie odpływu oraz częściowe zagospodarowanie wód deszczowych to zagadnienie niezbędne z punktu widzenia odciążenia systemu kanalizacyjnego oraz poprawy warunków wodno-gruntowych. Jedno z możliwych rozwiązań tego problemu stanowi realizacja zbiorników retencyjnych, które gromadzą wody deszczowe (nawalne) i stopniowo odprowadzają je do sieci lub innego odbiornika. W artykule przedstawiono analizę pracy zbiornika retencyjnego, którego celem jest odebranie i zagospodarowanie wód deszczowych z wielopoziomowego obiektu Park & Ride.
EN
Slowdown of the outfl ow and partial management of rainwater is an issue necessary to relieve the sewage system and improve the ground water conditions. One possible solution to this problem is the implementation of retention reservoirs that collect rainwater (driving rain) and gradually discharge it to the sewage system or natural receiver. The article presents an analysis of the operation of a retention reservoir, the purpose of which is to collect and manage rainwater from a multi-level Park & Ride facility
PL
Zalane ulice, miejscowe podtopienia, a nawet miejskie powodzie – to trudności, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć mieszkańcy polskich miast. W dobie dominacji w przestrzeni miejskiej powierzchni nieprzepuszczalnych – betonowych i asfaltowych – tradycyjne sposoby odprowadzania wód opadowych stają się po prostu niewystarczające.
PL
Jak wykazują konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektów, których celem jest przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu, jednym z największych wyzwań dla miast w Polsce są opady nawałnicowe i miejskie powodzie.
PL
Zmiany klimatu, choć niestety traktowane w Polsce z pewnym sceptycyzmem, stanowią coraz większe wyzwanie dla naszych miast.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu gromadzenia wód opadowych oraz możliwości ich wtórnego wykorzystania. W opracowaniu zawarto opis specyfiki dachów bagiennych oraz przedstawiono koncepcyjny system kaskadowego odwodnienia w budynku wielorodzinnym.
EN
The aim of the study was present problems of gathering rainwater technology with possible solutions of secondary use. The study contains description of specific of mantle roof and concept of cascading system of dehydration in a multi-family building.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie efektywności finansowej systemu wykorzystania wody deszczowej (RWHS) do spłukiwania toalet. Jako przedmiot badań wybrano budynek mieszkalny (akademik) zlokalizowany w Polsce. Analizę funkcjonowania systemu RWHS przeprowadzono na sformułowanym modelu symulacyjnym. W badaniach przeanalizowano również wpływ wielkości zbiornika retencyjnego na opłacalność zastosowania systemu gospodarczego wykorzystania wody deszczowej w rozpatrywanym domu studenckim. W analizie finansowej określone zostały dwa wskaźniki: wartość bieżąca netto (NPV) oraz zdyskontowany okres zwrotu (DPP). Przeprowadzona analiza wykazała, że zastosowanie układu RWHS w analizowanym budynku jest opłacalne i może zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet od 11 do 22% w zależności od pojemności zbiornika retencyjnego.
EN
In this paper, the financial effectiveness of the use of the rainwater harvesting system (RWHS) for toilet flushing is presented. The analysis was conducted using a simulation model and as a subject of study a dwelling-house (a dormitory) located in Poland was chosen. The study also analyzed the influence of a retention tank size on efficiency of the economic use of rainwater utilization system for the dormitory. In the financial analysis two financial ratios were determined: the Net Present Value (NPV) and the Discounted Payback Period (DPP). The conducted analysis demonstrated that the use of the RWHS system in the analyzed building is cost-effective and that it may reduce water requirement for toilet flushing by 11 to 22%, depending on the capacity of the retention tank.
EN
Climate change, improper use of water resources, surface waters pollution as well as increase of water requirements are the results of growing population of people in the world. It causes that the most countries, including Poland, are faced with the deficit of water. Because of this a variety of measures are taken continuously in order to reduce the depletion of the global water resources, eg using rainwater in toilet flushing, car washing, washing machines, irrigation of arable land or watering green areas. The use of this type of solutions may also decrease fees charged for water supply to buildings which often constitute a substantial part of their upkeep expenses. In this paper, the financial effectiveness of the use of the rainwater harvesting system (RWHS) for toilet flushing is presented. The analysis was conducted using a simulation model and as a subject of study a dwelling-house (a dormitory) located in Poland was chosen. The study also analyzed the influence of a retention tank size on efficiency of the economic use of rainwater utilization system for the dormitory. In the financial analysis two financial ratios were determined: the Net Present Value (NPV) and the Discounted Payback Period (DPP), and sensitivity studies were conducted as well. The conducted analysis demonstrated that the use of the RWHS system in the analyzed building is cost-effective and that it may reduce water requirement for toilet flushing by 11 to 22%, depending on the capacity of the retention tank.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań określające efektywność finansową systemu wykorzystania wody deszczowej (RWHS) do spłukiwania toalet. Jako przedmiot badań wybrano budynek mieszkalny (akademik) zlokalizowany w Polsce. Analizę funkcjonowania systemu RWHS przeprowadzono na sformułowanym modelu symulacyjnym. W badaniach przeanalizowano również wpływ wielkości zbiornika retencyjnego na efektywność finansową zastosowania systemu gospodarczego wykorzystania wody deszczowej w rozpatrywanym domu studenckim. W analizie finansowej zostały określone dwa wskaźniki finansowe: wartość bieżąca netto (NPV) oraz zdyskontowany okres zwrotu (DPP). W celu oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z zastosowaniem systemu gospodarczego wykorzystania wody deszczowej w badanym akademiku wykonano analizę wrażliwości inwestycji. W tym celu wyznaczono współczynniki wrażliwości inwestycji sc, które obrazuj ą, jak duży wpływ na otrzymaną wartość NPV wywiera zmiana wartości poszczególnych zmiennych niezależnych o 1%. Przeprowadzona analiza wykazała, że zastosowanie układu RWHS w analizowanym budynku jest opłacalne i może zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet od 11 do 22%, w zależności od pojemności zbiornika retencyjnego.
PL
W artykule przedstawiono własne doświadczenia autorek, które mogą przybliżyć problemy powstające na etapie projektowania systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Wiedza ta może być przydatna dla przyszłych inwestorów – podmiotów fizycznych i prawnych.
EN
Despite the growing need to support work of traditional sanitary sewer by sustainable stormwater systems, there is still reluctance to use these systems in practice. It results from still inadequate knowledge of designing and functioning of these systems as well as from the fear of complications at the stage of agreeing on designing documentation and over interpretation of regulations by the public architectural administrative authorities thus prolonging the time of obtaining permits for starting an investment. There is own experience presented in the paper, which may bring closer the problems arriving at the stage of designing sustainable stormwater systems. This knowledge may be useful for future investors – a single and legal entities.
PL
Woda jest prostą kombinacją atomów wodoru i tlenu - H2O - czystą substancją, bezcennym zasobem bez którego życie na Ziemi nie byłoby możliwe. W codziennym życiu jest nam ona niezbędna i często zapominamy o tym jak jest dla nas ważna. O wodzie przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy zaczyna jej brakować, dlatego też musimy zastanowić się jak ją chronić i umiejętnie wykorzystywać.
PL
W artykule omówiono zagrożenia i sposoby ochrony przed powodzią oraz ich wpływ na sposób kształtowania obszarów zurbanizowanych. Na przykładzie strategii rozwoju Rotterdamu Rotterdam Waterstad 2035 zilustrowano zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem powodzi, uwzględniające zagrożenia ze strony morza, rzek i opadów. Głównym celem strategii jest nie tylko kompleksowa ochrona przed powodzią, ale budowanie tożsamości miasta w oparciu o atrakcyjność żywiołu wody. Rewitalizacja nadbrzeży rzeki Mozy oraz unikalny system wodnych placów służących retencji deszczówki mają stworzyć nowy wizerunek Rotterdamu jako wodnego miasta.
EN
The paper describes flood hazards as well as protection methods against them and their impact on the way of urban areas development. An integrated approach to flood risk management, including see, river and rainwater threats, was illustrated on the basis of Rotterdam development strategy called Waterstad 2035. Its main objective is not only a complex flood protection but also creating the identity of the city which is founded on water element attractiveness. The revitalisation of the Meuse River banks along with a unique system of water squares designed for rainwater retention are supposed to create a new image of Rotterdam as a water city.
14
Content available Urządzenie do podczyszczania wód opadowych
PL
Wody opadowe ulegają zanieczyszczeniu już w trakcie opadu w wyniku kontaktu z powietrzem atmosferycznym, wychwytując z niego pyły, produkty niespalonego paliwa, substancje stałe i gazowe oraz inne. W następstwie opadu powstaje spływ powierzchniowy, który ulega dalszemu zanieczyszczeniu. Ilość i rodzaj zanieczyszczeń dostających się do wód deszczowych zależy głównie od rodzaju zlewni i sposobu jej zagospodarowania oraz czasu pomiędzy kolejnymi opadami. W zależności od źródła spływów opadowych pochodzących z osiedli mieszkaniowych, terenów przemysłowych, terenów rolniczych i leśnych wody deszczowe mogą znacznie różnić się stężeniem zanieczyszczeń.
EN
New theoretical method of the stormwater hydraulic calculation for linear catchments with variable longitudinal slope is substantiated. It is obtained the dependence of the time of concentration from the catchment's length, middle slope, coefficient of the slope variation and rain intensity.
EN
Storage volume coefficient of two-sectional stormwater storage tanks is obtained as function of initial coefficient of regulation, coefficient of head changing b; dimensionless rainfall duration Xd; dimensionless chamber's area relationship coefficient k, defined as overflow chamber's area divided by the full tank's area.
17
Content available remote Rain water management for the purposes of sustainable development
EN
Sewage systems of residential units were constructed as a single system in the past. Tribal sewers of most cities are now congested. A new built-up area is situated to a greater distance from the historic centre. Reconstruction investments of tribal sewers are expensive. Consequently, there are strong pressures to limit the runoff of rain water from the newly constructed buildings at the edges of cities. Therefore the sophisticated use of alternative supplies of water, such as the purified waste water from households and capture rain water is essential, to help reduce water consumption. Reasonable rain water management leads to maintain or recover a sound and sustainable water cycle. This involves retentions, infiltrations, vegetation strips, paving and design techniques, and so on. Changes in the amount of hard (impervious) surfaces in urban areas have significantly altered the way rain water moves over, and infiltrates into, the land.
PL
Nowoczesne metody zagospodarowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych, spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju, mają za zadanie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko konwencjonalnych systemów odwodnień, popularnie zwanych "gospodarką końca rury". Jednym ze sposobów odprowadzania wód deszczowych do gruntu jest ich rozsączanie przez układy polipropylenowych skrzynek perforowanych o dużym udziale otworów w ich powierzchni. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, ukształtowanie przestrzenne zespołu skrzynek ma decydujący wpływ na wymaganą ich liczbę, okres eksploatacji systemu i dynamikę procesu kolmatacji urządzenia.
EN
The task of modern methods of rain waters management in urbanised areas, fulfilling the requirements of sustainable development, is to mitigate the negative influence of traditional drainage systems, widely known as „end-of-the-pipe management", on the environment. One of the methods of rain waters drainage to the ground is their infiltration through a system of polypropylene perforated boxes with large number of openings. As the conducted analyses indicate, the spatial configuration of the complex of boxes has a decisive influence on their number, the time of system exploitation and the dynamics of their alluviation process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.