Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the building structures and machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files in the .unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
PL
Przedstawione rozważania tej pracy obejmują wybrane zagadnienia z obszaru wykorzystania procedur statystycznych w badaniu miar drganiowych oraz metod analizy modalnej do oceny stanu zużycia konstrukcji budowlanych i maszyn. Wskazane procedury statystyczne są szczególnie istotne w badaniach drganiowych i modalnych, gdzie wielowymiarowość sygnałów diagnostycznych wymaga szerokiego stosowania różnych procedur statystycznych na etapie przetwarzania oraz podejmowania decyzji. W tej pracy przedstawiono program MATLAB do wyznaczania macierzy Symptomów, narzędzia programowe do odczytu i eksportu plików w formacie .unv, algorytm komputerowy OPTIMUM, algorytmu komputerowej analizy rozkładu (SVD) i programu do analizy macierzy stanu z wykorzystaniem teorii MAC.
2
Content available Wielokryterialna analiza zdarzeń drogowych
PL
W pracy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia antropotechnicznego, czyli w opisie: użytkownik – pojazd – droga, a więc elementów występujących w większości prowadzonych analiz związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podjęto próbę utworzenia opisu i zbadania systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ujęciu antropotechnicznym; przypisano do poszczególnych elementów tego systemu (człowiek – pojazd ‒ droga) wyróżniki jakościowe opisujące stan składowych tego systemu i nadano wyselekcjonowanym i ważnym wyróżnikom wartości liczbowe, które następnie z wykorzystaniem metod analizy statystycznej umożliwiły zbudowanie modelu bezpieczeństwa ruchu (BRD). Przytoczono dane statystyczne z wypadków drogowych w poprzednich latach z wyróżnieniem poszczególnych elementów systemu antropotechnicznego.
EN
The article presents the issues of road safety with particular emphasis on the anthropotechnical approach, in the description: user ‒ vehicle ‒ road, and therefore the elements occurring in most analyzes related to road safety issues. An attempt was made to create a description and study of the traffic safety system in an anthropotechnical sense, assigning individual elements of this system (human ‒ vehicle ‒ road) to qualitative characteristics describing the state of components of this system and assigning selected and important numerical values. Model of traffic safety (BRD). Statistical data on traffic accidents are presented in previous years, the distinction of particular elements of the anthropotechnical system was highlighted.
EN
This article deals with the modeling of the processes of operating both marine main and auxiliary engines. The paper presents a model of changes in operating conditions of ship’s internal combustion engine. The semi-Markov decision process was used to mathematically describe the process model of the engine. The developed model describes the effect of engine damage on the characteristics of its operation. A change in the input parameters of the model can simulate the influence of internal and external factors on the course of the analyzed process. A simplified calculation example is also presented for illustration purposes. The presented method together with developed algorithms and IT tools can be used to solve a wide range of problems related to the operation of marine main engines and other marine equipment as well as maritime and port facilities. This concerns primarily the economic, risk management and operational security issues of complex technical systems, as well as the readiness and reliability analysis of technical facilities.
4
Content available Nonlinear Regression Model for Ride on Railway
EN
The portable diagnosis system – SPD – evaluates the safety and ride quality aspects of the railway vehicles and the technical condition of the rail-vehicle interface. The objective of this article is to estimate the nonlinear regression model associated with the ride quality or motion behavior, by applying fuzzy clustering algorithms to the geometric data obtained from the technical condition of the railway-vehicle interface and measuring quasi-static lateral acceleration y*qst in different vehicles. The performance will be evaluated by comparing the measured acceleration y*qst with the acceleration calculated in our model y*qstM for 15 different vehicles. The obtained results will be then compared with the results of the multiple linear regression model used previously for the same purpose.
PL
Przenośny system diagnostyczny – SPD ocenia aspekty bezpieczeństwa i jakości biegu pojazdów kolejowych oraz stanu technicznego pojazdu kolejowego. Celem niniejszego artykułu jest oszacowanie nieliniowego modelu regresji związanego z zachowaniem jakości jazdy, przez zastosowanie rozmytego algorytmu klastrowania danych geometrycznych stanu technicznego pojazdu kolejowego i pomiary quasi-statyczne przyspieszeń poprzecznych pojazdów szynowych. Będzie to ocena porównawcza zmierzonego realnego przyspieszenia z przyspieszeniem obliczonym skonfigurowanego modelu dla 15 różnych pojazdów. Uzyskane wyniki będą porównane z wynikami modelu liniowej regresji wielokryterialnej, które były dotychczas w tym celu stosowane.
5
Content available Badanie słabych ogniw obiektu złożonego
PL
W pracy omówiono wybrane problemy dotyczące wyszukiwania tzw. słabych ogniw w maszynach krytycznych (złożonych). Przeanalizowano stosowane metody lokalizowania elementów szczególnie podatnych na uszkodzenia. Analizę badania słabych ogniw w obiekcie złożonym dokonano na podstawie wyszukania wadliwych części i zespołów w elektrofiltrze, które prowadziły do awarii maszyny. Wyjaśniono zasady diagnozowania parametrów technologicznych pracy urządzenia w oparciu o stosowaną metodę kontroli stanu maszyny – według normy PN-Z-04030-7:1994, na podstawie której realizowane są późniejsze czynności naprawcze obiektu badań.
EN
In this article some problems about searching, so-called "weak links" in critical machines (complex) have been discussed. The author analyzed methods of localizing elements especially susceptible to damage. The analysis of the research of weak links in a composite object has been performed on the basis of searching defective parts and assemblies in the electrostatic precipitator. These parts could lead to a machine failure. In this thesis it has been explained how to diagnose technological parameters of normal devices operation based on applied method of machine control state, according to the standard PN-Z-04030-7:1994.On the basis of this standard, subsequent corrective actions of the device are executed.
EN
Ship large-power steam boiler may serve as an example of complex critical technical system. A basis for rational control of operation of such system is knowledge on its capability of fulfilling the tasks to which it was intended. In order to make it possible to apply computer aiding to operational decision-making the capability should be described analytically. In this paper it was proposed to express the capability of ship steam boiler ( considered a complex system) to perform service tasks, by calculating components of its usability potential in a given instant t. To this end , was distinguished a set of steam boiler fundamental features which formulate space of its technical states. Values and characteristic intervals of the features were defined and this way sub-spaces of serviceability and non-serviceability states of the object in question were determined. Next, in the considered space, technical state of the boiler and its usability potential was determined. Owing to this it become possible to quantitatively express the steam boiler functioning capability which served as a basis for elaborating an algorithm for controlling the operational processes of a complex technical system under action. In this paper is also described a way of application of the presented method to calculation of ship steam boiler usability potential, which may be especially instrumental in the case of operational control of the boilers of the kind , equipped with interstage reheaters, i.e. those operating with high values of operational parameters.
PL
W tej pracy przedstawiono główne spostrzeżenia z badań przydatności oleju rzepakowego do zasilania silników z ZS. Przedstawiono tu głównie parametry pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem rzepakowym w porównaniu do używanego w nim oleju napędowego. Analiza właściwości fizykochemicznych porównywanych paliw oraz parametry podstawowych charakterystyk silnika pozwoliły na dokonanie oceny przydatności oleju rzepakowego, jako paliwa silnikowego.
EN
This paper presents the key findings from research into the suitability of rapeseed oil-spanking range of diesel engines. Presented here mostly parameters of the diesel engine powered rapeseed oil at compared to that used in the gas oil. Analysis of physico - chemical properties compared fuels and basic parameters of the engine characteristics allowed us to assess the suitability of rapeseed oil as motor fuel.
PL
W artykule zawarto teoretyczne informacje dotyczące istoty procesu rozpoznawania stanu pojazdów. Przedstawiono etapy działań diagnostycznych oraz niezbędne dla nich parametry. Przedstawiono strategie utrzymania zdatności pojazdów, które są bardzo istotnym elementem w procesie wykorzystywania pojazdów w przedsiębiorstwach. Istotnym elementem w diagnostyce jest ciągła obserwacja stanu maszyn czy pojazdów, dlatego też opisano metody obserwacji stanu pojazdów. W opracowaniu zwrócono również uwagę na strategie utrzymania zdatności pojazdów. Część badawcza niniejszego opracowania dotyczy symulacji przeprowadzonej w programie OPTIMUS firmy Noesis Solution. Przedstawiono przykładową optymalizację danych diagnostycznych wybranego elementu pojazdu. Przedstawiono zrzuty ekranów z symulacji. Przedstawiono również różne metody procesu optymalizacji.
EN
The article provides theoretical information on the nature of the recognition process condition of vehicles. Illustrates the steps of diagnostic activities and the necessary parameters for them. Presented strategies airworthy vehicles, which are a very important element in the process of vehicle use in enterprises. An important element in the diagnosis of continuous observation of the state machinery or vehicles, therefore, describes methods of monitoring the state of the vehicles. The study also highlighted the strategies airworthy vehicles. The research part of this study concerns the simulation carried out in the company Noesis OPTIMUS Solution. Is an example of optimization of the diagnostic data of the selected item of the vehicle. Presented screenshots of the simulation. It also presents various optimization methods.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące czasu reakcji kierującego pojazdem w kontekście oceny jego zachowania w analizie przebiegu wypadku drogowego oraz wnioskowania w zakresie skutków zderzenia. Zagadnienie dotyczące wartości czasu reakcji kierującego pojawia się w toku obliczeń oraz interpretacji uzyskanych wyników dla oceny możliwości podjęcia manewrów zapewniających uniknięcie wypadku drogowego przez kierującego pojazdem. Problematykę przyjmowanego do analizy przebiegu wypadku czasu reakcji kierowcy przedstawiono na tle spotykanego w praktyce stosowania rutynowo przez niezależnych ekspertów oraz pracowników zakładów ubezpieczeń czasów reakcji kierujących nieadekwatnych do okoliczności przebiegu wypadku. Porównano przy tym dane czasów reakcji kierujących w zależności od sytuacji drogowej – sygnał prosty, sytuacja oczekiwana oraz nieoczekiwana celem zasygnalizowania, że przyjmowanie rutynowych czasów reakcji 0,8 s i 1 s nie ma uzasadnienia w szczególności, gdy kierujący nie miał obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Artykuł zawiera studium przypadku opracowane na podstawie zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, w którym do analizy czasowo-przestrzennej wykorzystano narzędzie informatyczne V-SIM3. Zaprezentowane w artykule rezultaty analizy wskazują, że przyjmowany czas reakcji kierującego powinien być adekwatny do okoliczności wypadku, ponieważ w zależności od przyjęcia jego wartości ocena możliwości uniknięcia wypadku przez kierującego ulega zmianie, podobnie jak ocena możliwych skutków wypadku zależnych od prędkości kolizyjnej pojazdu.
EN
Conducted analysis and calculations explicitly show the response times adequate for the need to apply directing for the correct evaluation of taken manoeuvres and the possibility of avoiding an accident. Accepting the response time in isolation from the circumstance of the existing road situation causes completely different results in possibilities of avoiding an accident by the driver what is affecting a wrong estimation of keeping the driver in such a situation road. Consequences of such a mistake (simplifications) can lead events in the perpetration to wrong arrangements. What's more accepting the inappropriate time of the driver's reaction for the existing road situation can lead to wrong arrangements in the conflicting speed. It is gaining the significant significance in particular in collisions with pedestrians. Wrong estimating this speed at the assessment of behaviour of the driver is preventing experts of the forensic medicine in the possible difference of increasing injuries of the pedestrian depending on the conflicting speed of the vehicle at the response time of the driver accepted from the correct inference as correct. Issues taken in the article show 0,8 sec and 1,0 sec drivers to the need to have a discussion and action for eliminating routine applying response times sec. in isolation from the road situation not only in expert circles, but above all in the educational process of future engineers.
PL
W tej pracy przedstawiono główne spostrzeżenia z badań destrukcji wybranych elementów nadwozia, przy wykorzystaniu analizy modalnej. Każdy pojazd wraz z czasem jego eksploatacji ulega naturalnym procesom degradacji, które to powodują, że poszczególne mechanizmy i układy tracą swoją pełną sprawność i zużyciu ulega znaczna część konstrukcji pojazdu. Równie istotnym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość konstrukcji jest postępujący proces korozji. Dodatkowo także na stan techniczny oddziałują wszelkiego rodzaju uszkodzenia wypadkowe oraz sposób i jakość wykonywanych napraw powypadkowych. Ocenę zmian stanu degradacji można prowadzić za pomocą metod analizy modalnej, co stanowi o treściach tej publikacji.
EN
In this work presents the main findings of the research destruction of selected body elements, using modal analysis. Each vehicle together with the time of its operation undergoes natural process of degradation, which make various mechanisms and systems lose their full capacity and the consumption is a significant part of the vehicle structure. An equally important factor influencing the strength of the structure is progressive corrosion process. In addition, also on condition of influence of any kind of damage accident and the manner and quality of accident repair. The assessment of changes in the degradation can be carried out by methods of modal analysis, which is about the content of this publication.
EN
The area of the roadway covered with petroleum-derived substance is characterized by lowering the grip of tyres of the vehicle to the roadway. In realistic conditions of the road traffic that kind of obstacles are with difficulty noticeable for the driver and sedatenesses constitute the element of surprise which in combination with violent lowering the rate of the adhesion usually results in loss directional of vehicle. The vehicle which fell into the unchecked skid, in particular on the curve of the road is posing a threat to drivers driving up from the opposite direction on account of random migration of such a vehicle to their traffic lane. Driving vehicles on the roadway this way polluted also have limited possibilities of taking defensive action in order to avoid confronting. For the evaluation of the bearing of drivers in understanding violating by them safety rules in the road traffic on the roadway polluted with vehicles with substances mentioned above applying the rate of the adhesion which is appropriate in calculations and simulations is significant to the analysed road situation. In the article so a problem of the selection of this rate was taken relating to the case study of an existing road accident consisting in inducing collision of two vehicles moving along an asphalt wet roadway polluted with petroleum-derived substance - with diesel.
EN
Today’s knowledge-based companies requires for their proper functioning to develop primers of creativity in every branch of the organization and structure. In this study presented high the rank problems of organization and machines of exploitation, showing the need, and possibilities of creative activities of the crew. Operating systems are constantly improved by management methods, and techniques of information. Operating machines are the subject of degradation supervised diagnosis methods. Obtaining information about the state and its processing for legitimate operational decisions is developed in many issues, being developed as new in this work. This applies to the selection of the information for dedicated diagnostic system, modeling system of decisions, cause and effect. Selected aspects of the issues discussed in this publication.
PL
W pracy przedstawiono weryfikację metody badawczej rozpływu energii w układzie napędowym samochodu ciężarowo-terenowego. Jako obiekt badań wykorzystano samochód marki STAR 266M2 o napędzie na wszystkie trzy osie. Pomiary poprzedzone zostały analizą układu napędowego, na podstawie której wyznaczono punkty pomiarowe. Sposób wykonania pomiarów obejmował wykorzystanie tensometrii oporowej w celu wyznaczenia odkształceń wałów napędowych w efekcie przenoszonego momentu obrotowego. Uzyskane wyniki badań mogą ułatwić identyfikację miejsc występowania strat energii w układzie napędowym pojazdów będących w procesie eksploatacji.
EN
In the article a verification of research method of the energy dispersed in the driving system of cargo off-road car field was described. As the object of examinations a car of the STAR 266M2 brand having a drive to all three axes was used. Measurements were preceded by analysis of the driving system based on which test points were set. The way of performing measurements included the application strain gauge in the destination of appointing deformations of propeller shafts of the torque in the end moved. The results may help identify the sites of energy losses in the drive vehicles in the process of exploitation.
PL
W pracy przeanalizowano możliwości identyfikacji stanu technicznego nadwozi samochodów osobowych, mając na uwadze negatywny wpływ procesów degradacji konstrukcji. Przedstawiono propozycję metody diagnostycznej opartej na analizie modalnej.
EN
This paper presents why we need to identify the technical condition of body cars whereas a negative impact degradation processes and proposes a diagnostic method based on modal analysis.
15
Content available A hydrogenic electrolyzer for fuels
EN
In this work - in view of still decreasing crude oil resources and increasing fuel prices - are presented issues concerning research on development of other, alternative fuel sources including those used in water, land and air transport means. One of them is hydrogen which,while burning, does not produce noxious carbon dioxide but only side effects such as heat and clean water. It is almost true that along with sudden drop of availability and rising price of crude oil many countries face economical paralysis. Any of alternative sources is not capable of supplying even only a basic amount of such energy, not mentioning the whole amount of energy demanded by our civilization. Hydrogen as an independent fuel for internal combustion engines has yet to go a long way to commercialization. to be Co-burning systems (combustion of mixtures )of today used hydrocarbon fuels combined with hydrogen seem closer to this aim. As proved in many investigations the substitution of a part of hydrocarbon fuel by hydrogen enables to make use of beneficial features of both the fuels. One of possible solutions of the problem may be application of an innovative hydrogenic fuel electrolyzer which is presented and evaluated in this paper.
PL
W tej pracy przedstawiono możliwe sposoby zwalczania emisji oraz ocenę wpływu emisji toksycznych składników spalin silników samochodowych na środowisko naturalne człowieka. W oparciu o wyniki badań zaprezentowano metodykę badań pojazdów ze względu na emisję toksycznych składników spalin i poziom zanieczyszczeń.
EN
This paper presents possible ways of combating emissions and assess the impact of toxic exhaust emissions of vehicles engines on the environment. Based on the results of the research were presented methodology of the research vehicles due to the emission of toxic exhaust and pollution level.
PL
W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą wyznaczanie rozpływu energii układu przeniesienia napędu samochodu ciężarowo – terenowego. Ukazano możliwość wykorzystania jej w celu określenia jego sprawności którą zweryfikowano na podstawie wyników przeprowadzonych badań rozpływu energii samochodu ciężarowo - terenowego STAR 266M2. Zwiększenie sprawności jest równoznaczne ze zmniejszeniem zużycia energii, a dążenie do jak najwyższej sprawności wymaga redukcji strat. Sprawność tego układu ma bezpośredni wpływ na zużycie energii w formie paliwa, pobieranej przez silnik. Uzyskane wyniki badań mogą ułatwić identyfikację miejsc występowania strat energii w układzie napędowym pojazdów będących w procesie eksploatacji.
EN
In the article were introduced the methodology of the all-terrain vehicle power transmission system efficiency evaluation. Basis on the vehicle Star 266M2 energy flow investigations this method was verified and could be used in the vehicle efficiency estimation. The efficiency enlargement is equivalent with the energy waste decrease, so the aspiration to the highest efficiency require of losses reduction. The efficiency of vehicle power transmission system has the direct influence on the fuel waste in combustion engine. The received results of investigations could be helpful in identification of the power transmission system energy losses occurrence places for vehicles during exploitation.
EN
The results of the investigations of the post and exploitation emissions of the harmful components of the fumes of engines from ZS were introducedin the work. Obtained results were subjected to a statistical study according to new computer procedures. Qualitative and quantitative reports were established for the level and kind of emission in reference to the changes of the state of studied engines.
PL
Wyniki badań Poczty i eksploatacyjnych emisji szkodliwych składników spalin silników z ZS zostały wprowadzone w pracy. Uzyskane wyniki poddano badaniu statystycznym według nowych procedur komputerowych. Raporty jakościowe i ilościowe zostały ustalone dla poziomu i rodzaju emisji w odniesieniu do zmian stanu silników badanych.
EN
In this work, taking into account the depletion of oil resources presents the development of research on alternative sources of fuel, possible to use in industry and transport water, land and air. With the sudden drop in availability of oil many poor countries today is facing economic paralysis because no alternative source is not able to supply us with the basic amount of energy not to mention the amount of energy, it takes for our civilization. This paper presents methodology and results of studies on the proposed "new" fuel substitute the E-20.
PL
W tej pracy, biorąc pod uwagę wyczerpujące się zasoby ropy naftowej przedstawiono rozwój badań w zakresie alternatywnych źródeł paliw, możliwych do wykorzystania w przemyśle i transporcie wodnym, lądowym i powietrznym. Z nagłym spadkiem dostępności ropy wiele ubogich krajów stoi dzisiaj na skraju paraliżu gospodarczego, ponieważ alternatywne źródła nie są w stanie dostarczyć nam podstawowej ilości energii nie wspominając już o ilości energii potrzebnej całej naszej cywilizacji. W artykule przedstawiono metodykę i wstępne wyniki badań dotyczących proponowanego "nowego" substytut paliwa E-20.
PL
Zagadnienia kontroli stanu zdatności i wykrywania uszkodzeń są podstawowymi problemami istnienia obiektów technicznych, w tym i mechaniki technicznej, z którą związana jest dynamika. Spełnianie tych wymagań prowadzone jest wieloma sposobami, głównie jednak metodami eksperymentalnymi, które opierają się na realizowanych badaniach - dostarczających wielu (często w nadmiarze) danych pomiarowych. Redukcja nadmiaru informacji w zagadnieniach opisu dynamiki systemów stanowi treści przedstawianego opracowania.
EN
Problems of control to an airworthy condition and fault detection are the basic problems of existence of technical objects, including the technical mechanics, which is related to the dynamics. Compliance with these requirements is carried out in many ways, but mostly by experimental methods, which are based on tests performed - providing a plurality (often in excess) data. Reduction of excess information in the description of the dynamics of systems issues is the content presented in this study.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.