Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supervising
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Dynamical properties of rotating circular saw blades are crucial for both production quality and personnel safety. This paper presents a novel method for monitoring circular saw vibrations and deviations. A machine vision system uses a camera and a laser line projected on the saw’s surface to estimate vibration range. Changes of the dynamic behaviour of the saw were measured as a function of the rotational speed. The critical rotational speed of the circular saw blade as well as the optimal rotational speed of the saw were detected.
3
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
EN
The aim of the paper is integrated control and supervisory systems of works transport process, which were realized using programming application type of HMI/SCADA (Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition). The grater requirements put before automation and HMI/SCADA systems in range of controlling and supervising industrial processes cause that is more and more expected evolution of such system to integrate solutions and tools which allow realizing compound tasks connected with control, diagnostic, monitoring and managing. From supervisory systems are expected solutions, which enable to aid decision-making processes for making faster and adequate diagnosis of occurrences and failures, proper estimating technical states of devices, formulating conclusions about symptoms-failures relationships and preventive or removing actions. It needs to develop tools using intelligent methods and algorithms based on fuzzy logic, experts systems and artificial neural networks, which can be applied to realize inference systems to help decision-making processes, control and diagnostic tasks. Presented in the paper examples of HMI/SCADA systems consider realization of controlling and supervising tasks with the aid of fuzzy logic and heuristic algorithms. Supervisory system of works transport process shown in the paper was based on heuristic base of knowledge used to aid decision-making process of operator.
5
Content available remote Systemy informatyczne w elektrowniach systemowych
PL
Artykuł zawiera przegląd wybranych systemów informatycznych użytkowanych w polskich elektrowniach systemowych oraz klasyfikację tych systemów ze względu na pełnione funkcje.
EN
This paper contains the presentation of computer systems used in Polish main power plants and their classification taking as the point their possibilities and tasks performed in power plant.
6
Content available remote Nadmiarowość dynamicznie sterowana.
PL
Podczas użytkowania systemów technicznych zawsze występują procesy destrukcyjne, przebiegające wolniej lub szybciej. Proces destrukcyjny można podzielić na trzy stadia: aktywizacja czynników uszkodzeniowych, proces uszkodzeniowy, proces awaryjny. Czynniki uszkodzeniowe inicjują proces uszkodzeniowy. Proces ten doprowadza do uszkodzenia i do stanu niezdatności, w którym ustaje realizacja funkcji systemu. Jeśli stan niezdatności jest stanem niestabilnym, to następuje dalszy rozwój destrukcji, czyli proces awaryjny. Doprowadza on do rozległego zniszczenia systemu, czyli do stanu awarii oraz często do zniszczenia efektu wytworzonego przed uszkodzeniem. Procesem odwrotnym do procesu destrukcyjnego jest proces przeciwdestrukcyjny. Proces ten dzieli się na trzy stadia: - stadium osłonowe, w którym następuje deaktywacja czynników inicjujących; zapobiega to rozpoczęciu procesu uszkodzeniowego; - stadium interwencyjne, w którym następuje przerwanie procesu uszkodzeniowego; zapobiega to powstawaniu uszkodzenia; - stadium przeciwawaryjne, w którym następuje przerwanie procesu awaryjnego; zapobiega to awarii. Proces przeciwdestrukcyjny realizowany jest przez system przeciwdestrukcyjny, zawierający trzy odpowiednie moduły: moduł osłonowy, moduł interwencyjny, moduł przeciwawaryjny. Każdy z tych modułów charakteryzuje się pewną, uogólnioną wielkością, określającą ich zdolność przeciwdestrukcyjną. Wielkość tę nazwiemy potencjałem przeciwdestrukcyjnym odpowiednio: osłonowym, interwencyjnym i przeciwawaryjnym. Proces destrukcyjny również charakteryzują pewne wielkości, które można nazwać destrukcyjnym potencjałem inicjującym, uszkodzeniowym i awaryjnym. Przykładem potencjału destrukcyjnego może być niszcząca energia kinetyczna rozpędzonego samochodu. Przykładem potencjału przeciwdestrukcyjnego może być praca, którą może wykonywać układ hamulcowy samochodu przed uderzeniem w przeszkodę. W ogólnym przypadku, działanie systemu przeciwdestrukcyjnego jest skuteczne, jeśli potencjał przeciwdestrukcyjny jest większy od potencjału destrukcyjnego. Ta różnica stanowi uogólniony nadmiar potencjału przeciwdestrukcyjnego. Nowoczesne, elektroniczne systemy zawierające szybkie procesory oraz szybkie układy pomiarowe i wykonawcze, pozwalają na: - wczesne wykrywanie czynników inicjujących, procesów uszkodzeniowych oraz awaryjnych we wczesnej fazie ich rozwoju. czyli dozorowanie; - szybkie uruchamianie zasobów przeciwdestrukcyjnych i skierowanie ich na ogniska destrukcji. Pozwala to na dynamiczne utrzymanie nadmiaru potencjału i wskutek tego na utrzymanie zdatności. Wynikiem tego może być podniesienie wskaźników niezawodnościowych. W artykule przedstawiono rozwinięcie tych tez oraz zilustrowano problem przykładami praktycznymi.
EN
At use of technical systems always step out destructive processes, taking place (running) solver or more quickly. Destructive process one can divide in three levels: activation of damage factors, damage process, breakdown damage. Damage factors initialize a damage process. This process leads to damages and to state of unfitness, in which system function realization stops. If state of unfitness is an unstable state, then further destruction development follows, that is to say a breakdown process. This leads then to extensive system destructions that are to say, to state of damage and to effect destructions, which were produced by the system before damage. An inverse process to destructive process is an anti-destructive process. This process splits into three levels: - protection level, in which devising factors deactivation follows; damage process is beginning; - intervention level, in which the damage process break follows, this prevents damage arise; - anti break-down level, in which the interruption of damage breakdown process follows; this prevents a breakdown. The anti-destructive process is realized by the anti-destructive system, containing three, suitable modules: protection module, intervention module, and anti-breakdown module. Every from these modules characterizes certain, generalized magnitude, qualifying their anti-destructive ability. This magnitude we will call as anti-destructive potential, properly: protection, intervention and anti-break-down. Destructive process also characterizes certain magnitudes, which one call with destructive potential initializing, damaging and breaking-down. Example of destructive potential can perhaps be the destructive kinetic energy dispersed by a brought up to speed car. Example of anti-destructive potential can perhaps be the work, which can execute a car brake arrangement - before the knock in hindrance. In general chance, system acvtivity is efficient, if anti-destructive potential is greater then the destructive potential. This difference determines a generalized anti-destructive potential redundancy. Modern, electronic systems containing quick processors and quick measuring and executive arrangements, permit on: - early damage factors, damage processes and break-down damage detecting, that is to say, permit multilevel supervising; quick anti-destructive supplies starting and directing them on destruction fireplaces. Permits then an anti-destructive potential redundancy dynamic maintenance and in consequence of this on fitness maintenance. Result of this can be the ability coefficients elevation. In this article one represents these arguments development at one illustrated this problem with practical examples.
7
Content available remote Rola diagnostyki i nadzorowania w elastycznym wytwarzaniu
PL
Omówiono znaczenie informacji sterowniczych dla potrzeb diagnostyki i nadzorowania elastycznych systemów wytwórczych. Dokonano funkcjonalnego podziału diagnostyki tych systemów i wskazano na możliwości pozyskiwania informacji, przydatnych dla wnioskowania diagnostycznego, przez sieć informatyczną, łączącą lokalne sterowniki PLC z nadrzędnym układem sterowania. Scharakteryzowano pośrednie i bezpośrednie monitorowanie prognostyczne stanu składników systemu oraz możliwości zdalnej diagnostyki serwisowej.
EN
Controlled information significance for diagnostics and supervising needs for flexible manufacturing are discussed. Diagnostics functional division of these systems has been done and possibilities of the information's gain are shown for diagnostics reasoning through the information network local controllers PIC with DNC. Direct and indirect prognostic monitoring of the system components and possibility of remote service diagnostics is characterized.
8
Content available remote Supervisory system for internal grinding with CBN wheels
EN
The paper presents the prototype supervisory system for grinding process with the cubic boron nitride (CBN) wheels. Implemented system introduces the touch dressing method. This method uses very low dressing depth assuring wheel profile shaping and restoring cutting abilities without any additional sharpening operation. During the grinding operation supervisory system detects process disturbances and determines the wheel dressing frequency. The wheel must be dressed frequently enough to restore the wheel profile with the low dressing depth. It is shown in the paper that the wheel wear can be predicted basing on the information obtained from the dressing supervisory system during the previous dressing operation. A devised algorithm allows for gradual (performed in several steps) adaptation of the batch size of machined parts to the grinding wheel potential abilities.
PL
W artykule zaprezentowano prototypowy system nadzorowania procesu szlifowania ściernicami z regularnego azotku boru (CBN). System kontroluje przebieg operacji obciągania i pozwala na wdrożenie tzw. techniki mikroobciągania ściernego (touch dressing). Opisana metoda dzięki zastosowaniu bardzo malej głębokości obciągania pozwala na odtworzenie profilu ściernicy bez konieczności dodatkowej operacji otwierania ściernicy. Zadaniem systemu nadzorowania jest również wyznaczanie częstości obciągania, by przy małej głębokości obciągania możliwe było uzyskanie właściwego profilu powierzchni czynnej ściernicy. W artykule pokazano możliwość predykcji zużycia ściernicy na podstawie informacji uzyskiwanych z układu nadzorującego obciąganie poprzedzające szlifowanie bieżącej serii przedmiotów.
9
Content available remote Nadzorowanie systemów wytwarzania
PL
Przedstawiono cel stosowania systemów diagnostyki i nadzorowania stanu systemów wytwarzania oraz kryteria doboru układów diagnostyczno-nadzorujących. Podano przykłady technicznej realizacji układów. Ukazano możliwości systemów opartych na sieciach neuronowych oraz efekty ich działania w trakcie procesu obróbki, w zakresie nadzorowania stanu narzędzi i jakości technologicznej przedmiotu obrabianego.
EN
The paper presents the purpose of using diagnostic and supervision systems for supervising manufacturing systems and criteria for selection of diagnostic-supervision systems. Examples of technical realisation of these systems are described. Capabilities of such systems based on neural networks used in machining processes for tool state and workpiece quality supervision are shown.
10
Content available remote Kierunki rozwoju inteligentnego diagnozowania i nadzorowania maszyn wytwórczych
PL
Analogie pomiędzy rozpoznawaniem pogarszania się stanu maszyn a destrukcją organizmów żywych. Kompromis dotyczący sprawności i kosztów diagnozowania. Strategie diagnozowania. Fazy niezbędne przy budowie diagnostycznego systemu ekspertowego. Składniki zautomatyzowanego systemu diagnostycznego.
EN
The analogies between identification of machines state worsening and destruction of organisms. Settlement concerns efficiency and diagnostic costs. The diagnostic strategies. The indispensable phases in constructing of diagnostic expert system. The elements of automatic expert system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.