Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik porowatości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej zależności współczynnika przewodności hydrodynamicznej (eta) od współczynnika średniej porowatości geofizycznej (Phi) dla utworów miocenu autochtonicznego południowej części zapadliska przedkarpackiego, w strefie między Tarnowem i Rzeszowem. Badania przeprowadzono na wybranych 32 wynikach testów złożowych, wykonanych rurowymi próbnikami złoża (RPZ) w interwałach niezarurowanych wykorzystując również pomiary geofizyki wiertniczej. Opracowano histogram średniej porowatości geofizycznej utworów miocenu autochtonicznego w badanej strefie oraz przedstawiono wyniki analizy statystycznej dla zależności: log eta = a x Phi + b w postaci równania regresji dla tego obszaru poszukiwań naftowych.
EN
In the paper transmissibility factor (eta) and porosity (Phi) of autochthonous Miocene deposits in the S part of the Carpathian Foredeep (zone Tarnów-Rzeszów) were analyzed. Data of transmissibility factor from 32 selected open-hole intervals of DST results were calculated and porosity and permeability from well logging were used to determine relationships between them by statistic methods. On the basis of analysis's results simple equation: log eta = a x Phi + b was established for gas-bearing autochthonous Miocene formation. The increase of transmissibility factor and porosity suggest a good pore hydraulic connectivity and in our opinion greater participation of the effective porosity in the absolute porosity of reservoir rocks which is determined by well logging.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej zależności przepuszczalności efektywnej (K) od porowatości (Phi) w celu oceny zmian właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego (ze szczególnym uwzględnieniem strefy Tarnów - Rzeszów oraz Wola Obszańska - Nowosielec), na podstawie danych uzyskanych pomiarami geofizyki wiertniczej oraz wyników testów złożowych rurowymi próbnikami złoża (RPZ), jak też porównawczo na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Metodami analizy statystycznej wyznaczono odpowiednie równania regresji w postaci : log K = a + b x Phi nadające się do prognozowania współczynnika przepuszczalności efektywnej na podstawie współczynnika porowatości utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim, w rozpatrywanych obszarach gazo- i wodonośnych.
EN
In the paper reservoir properties - effective permeability (K) and porosity (Phi), of autochthonous Miocene deposits in the area of the Carpathian Foredeep were analyzed. Two zones were selected (first - southern in area of Tarnów - Rzeszów and north-eastern of Wola Obszańska-Nowosielec) both differ in structural position and thickness of Miocene profiles. Data of effective permeability from DST and porosity from well logging as well laboratory data were used to determine relationships between them by statistic methods. On the basis of analysis's results simple equations: log K = a + b x Phi were established for gas-bearing autochthonous Miocene formation in the area of Carpathian Foredeep.
EN
The paper presents theoretical and experimental studies of development of early age concrete properties. The use of highperformance concretes means higher content of binders and lower water to binder ratios in comparison with the use of plain concrete. In this paper strength growth of seven concrete mixes with water to binder ratios between 0.52 and 0.32 are presented. A simulation model of early age concrete is presented for prediction of development of the hydration degree and structure formation in cement materials including chemical and mineral admixtures. Mathematical model showing the dependence between concrete compressive strength and porosity coefficient of its structure is presented as well. General idea of modelling is to predict strength growth of early age Plain and High Performance Concretes.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań rozwoju właściwości młodego betonu. Zastosowanie betonu wysokowartościowego oznacza wyższą zawartość spoiwa i niższe wskaźniki wodnospoiwowe w porównaniu z betonem zwykłym. W artykule przedstawiono wyniki badań przyrostu wytrzymałości mieszanek betonowych, których wskaźniki wodnospoiwowe miały wartość pomiędzy 0.52 i 0.32. Zaprezentowano także model symulacyjny do predykcji rozwoju stopnia hydratacji i tworzenia się struktury twardniejących tworzyw cementowych, zawierających także domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Przedstawiono również model matematyczny ukazujący zależność pomiędzy wytrzymałością betonu na ściskanie i współczynnikiem jego porowatości. Główną ideą tego modelowania jest predykcja wytrzymałości twardniejącego betonu zwykłego i wysokowartościowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych pomiarów prędkości rozchodzenia się fal podłużnych Vp i poprzecznych Vs w próbkach skał, przy różnym współczynniku nasycenia Sw. Próbki piaskowców pogrupowano w 5 klas o podobnej porowatości, zmieniającej się w przedziale 0-25%. Współczynnik Sw monitorowany był co 5%, w zakresie 0-100%. Badania przeprowadzono metodą desaturacji próbek w 100% nasyconych solanką. Wyznaczono związki korelacyjne pomiędzy prędkością propagacji fal a innymi właściwościami zbiornikowymi, uzyskując najlepsze zależności dla Vp i Vs ze współczynnikiem porowatości i zawartością minerałów ilastych. Określono parametry sprężyste skał i stwierdzono zróżnicowanie modułów sprężystości dla próbek suchych i nasyconych oraz w poszczególnych przedziałach porowatości. W wyniku prac eksperymentalnych wyznaczono współczynniki niezbędne do rozwiązania równania Gassmanna.
EN
This paper shows laboratory researches results for P- and S-wave velocities propagation in rock samples versus water saturation coefficient. Sandstone samples were grouped in 5 classes of similar porosity, varying in interval 0-25%. Sw coefficient was monitored at every 5% in 0-100% interval. Researches were made by samples desaturation method starting at 100% brine saturation. Correlations between wave velocities propagation and other reservoir properties obtaining the best dependences for Vp and Vs with porosity factor and clay minerals content were determined. Rock elastic parameters were defined and the differences of modulus of elasticity for dry and saturated samples as well as for different porosity intervals were identified. As a result from experiments, the necessary coefficients to solve Gassmann’s equation were determined.
PL
Do modelowanie właściwości struktury suszonej tkanki chrzanu wykorzystano metodę deformacji objętościowej. Rejestrowano zmiany wielkości siły oraz przemieszczenia osiowego i poprzecznego. Wyniki przetwarzano do postaci zależności naprężenie odkształcenie. Wyznaczano także zależność odkształcenie poprzeczne-odkształcenie osiowe. Powstałe wykresy zestawiono z obrazami zdeformowanych struktur. Wydzielono charakterystyczne fazy deformacji i określono ich granice. Modelowano wpływ naprężenia na wartości współczynnika porowatości.
EN
To model the properties of the dried horseradish tissue structure the volumetric deformation method was used. Changes in the magnitude of the force as well as axial and transverse dislocations were registered. The results were processed to the form of the stress-deformation relationship. The relationship between transverse dislocation and axial dislocation was determined as well. The diagrams produced were compared with pictures of the deformed structures. Characteristic phases of deformation were distinguished and their limits were determined. The effect of stress on the values of the porosity coefficient was modelled.
PL
Opracowano metodę wyznaczania współczynnika porowatości materiałów o budowie komórkowej, w których dominuje porowatość zamknięta. Określono warunki realizacji testów pomiarowych oraz sformułowano wymagania dotyczące dokładności wykonania próbek oraz połączenia tłok-cylinder. Wyznaczona tą metodą porowatość tkanki chrzanu, opisana wartością współczynnika porowatości, wynosiła 0,5š13,0%.
EN
A method for determining the porosity coefficient of cellular materials, in which closed porosity predominates, has been developed. The conditions for measuring tests are specified and the requirements concerning the accuracy in making samples and the piston-cylinder connection are formulated. The porosity of the horseradish tissue determined that way, described by the value of the porosity coefficient, was 13.0š0.5%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.