Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olfactometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The presence of vapours and gases of chemical compounds in the atmospheric air contributes to mental discomfort as well as irritation of the respiratory tract and eyes. The technical solutions applied, such as collective protection measures, namely the encapsulation of processes or local ventilation equipped with appropriate air filters, are often insufficient. In such a case, respiratory protective equipment (RPE) is the basic and, in many cases, the only technical means that protects humans against the harmful effects of this type of harmful substance. The study evaluated the ergonomic and anti-odour properties of a novel filtering half-mask model with an oxygen indicator in functional workplace tests. In addition, the subjective anti-odour assessment results from functional tests were statistically compared with the results of olfactometric tests. The differences identified are attributable to the fact that the olfactometric method excludes subjects with olfactory impairments. Moreover, statistical analysis indicated significant differences in anti-odour properties between a reference half-mask and the filtering half-mask model with a nonwoven adsorbent layer (91% odour reduction). The filtering half-mask developed was found to provide high and very high levels of user comfort and exhibited excellent protective and functional properties, with a filtration performance of 96% and breathing resistance of 147 Pa. Those parameters qualify the filtering half-mask presented for protection class FFP2. In addition, the half-mask effectively absorber the vapours of malodorous substances up to 3 h and displayed oxygen concentration in the breathing zone. It should be noted that currently no such device is commercially available either in Poland or in the European Union.
PL
Obecność wonnych par i gazów w powietrzu atmosferycznym może wiązać się z występowaniem dyskomfortu psychicznego, podrażnienia układu oddechowego i oczu. Stosowane rozwiązania techniczne w postaci środków ochrony zbiorowej, czyli hermetyzowania procesów czy wentylacja miejscowa wyposażona w odpowiednie filtry powietrza, są często niewystarczające. W takim przypadku sprzęt ochrony układu oddechowego (SOUO) jest podstawowym, a w wielu przypadkach jedynym, środkiem technicznym chroniącym człowieka przed szkodliwym działaniem tego typu substancji. W artykule przedstawiono ergonomiczne i przeciwodorowe właściwości nowego modelu półmaski filtrującej ze wskaźnikiem tlenu ocenione w funkcjonalnych testach prowadzonych na wybranych stanowiskach pracy. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice we właściwościach antyzapachowych między referencyjną półmaską a modelem półmaski filtrującej z włókninową warstwą adsorbentu (redukcja zapachu o 91%). Stwierdzono, że opracowana półmaska filtrująca zapewnia wysoki lub bardzo wysoki poziom komfortu użytkownika oraz wykazuje bardzo dobre właściwości ochronne i użytkowe przy skuteczności filtracji 96% i oporze oddychania 147 Pa. Parametry te kwalifikują prezentowaną półmaskę filtrującą do klasy ochrony FFP2. Dodatkowo półmaska skutecznie absorbuje pary substancji o nieprzyjemnym zapachu do 3 godzin i wskazuje stężenie tlenu w strefie oddychania w czasie rzeczywistym. Należy zaznaczyć, że obecnie żadne takie urządzenie nie jest dostępne na rynku ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
EN
Waste management is an important element of sustainable urban development. One of the directions of waste management is mechanical-biological treatment (MBT) of waste with biogas installation. In addition to the benefits of purifying waste from separate collection and sorting of raw material waste from the mixed waste stream (subsequently diverted to recovery or recycling), this direction is also characterised by energy benefits (energy production from biogas). Mechanical and biological treatment of municipal waste inevitably entails also negative impacts, such as odour emission. In Poland, there are no legal regulations concerning odour nuisances. Reference could be made, inter alia, to BAT conclusions on waste treatment or standards in other countries. There are many methods of testing for odour emissions, but none of them, taken individually, characterises it sufficiently. The paper presents the results of research carried out in one of the biogas plants in Poland. The results present the sources of the highest odour emission in the examined plant, to which they belong: digestate during oxygen stabilisation 2° in the open air and pump station of technological sludge.
EN
Olfactory studies can be a criterion for evaluating rhinosurgical intervention, and olfactory impairment may indicate respiratory impairment. Therefore, the urgent task is to develop an integrated approach to determining respiratory and olfactory disorders. A structural scheme was developed for the method of objective diagnosis of respiratory and olfactory disorders, taking into account the measu, rement of both the aerodynamic parameters of nasal breathing and the calculation of energy characteristics, which are used to determine olfactory sensitivity. The diagnostic significance of the proposed method of analyzing rhinofolipometry data with regard to additional parameters was assessed - it is necessary to take into account the time and power of breathing when the threshold of sensation of the odorivector is at the transition point of the airflow mode to the turbulent quadratic. It has been established that it is advisable to use the energy criteria of nasal breathing, pneumatic power and energy of nasal breathing under the action of the corresponding odor vector for the assessment of respiratory impaired olfactory. To assess the respiratory impairment of olfactory, it is necessary to use the method in which an odor vector is installed in the air path of the rhinomanometer, and the patient is asked to perform breathing maneuvers with a consistent increase in respiration rate while fixing the time at which olfactory sensitivity is achieved and then determining the respiratory energy characteristics. A statistical processing of diagnostic results was carried out, which confirms the adequacy of the model of independent statistical verification and makes it possible to use this method for the functional diagnosis of respiratory-olfactory disorders and testing of respiratory-olfactory sensitivity. The probability index of the error of the second kind is 0.17.
PL
Badania węchowe mogą być kryterium oceny interwencji chirurgicznej nosa, a zaburzenia węchu mogą wskazywać na zaburzenia oddychania. Dlatego też pilnym zadaniem jest opracowanie zintegrowanego podejścia do określania zaburzeń oddechowych i węchowych. Opracowano schemat strukturalny dla metody obiektywnej diagnostyki zaburzeń oddechowych i węchowych, uwzględniający zarówno pomiar parametrów aerodynamicznych oddychania nosowego, jak i obliczenie charakterystyki energetycznej, które są wykorzystywane do określenia wrażliwości węchowej. Oceniono znaczenie diagnostyczne proponowanej metody analizy danych rhinofolipometrycznych w odniesieniu do dodatkowych parametrów – konieczne jest uwzględnienie czasu i mocy oddychania, gdy próg czucia zapachu znajduje się w punkcie przejściowym przepływu powietrza do trybu turbulentnego. Ustalono, że wskazane jest stosowanie kryteriów energetycznych oddychania nosowego, siły pneumatycznej i energii oddychania nosowego pod wpływem odpowiedniego wektora zapachu do oceny zaburzeń oddechowych. W celu oceny zaburzeń oddychania węchu konieczne jest zastosowanie metody, w której wektor zapachu jest zainstalowany w przewodzie powietrznym rhinomanometru, a pacjent jest proszony o wykonywanie czynności oddechowych ze stałym zwiększeniem częstości oddychania przy jednoczesnym ustaleniu czasu, w którym osiągana jest wrażliwość węchowa, a następnie o kreślenie charakterystyki energetycznej oddechu. Przeprowadzono statystyczną obróbkę wyników diagnostycznych, która potwierdza adekwatność modelu niezależnej weryfikacji statystycznej i umożliwia wykorzystanie tej metody do diagnostyki funkcjonalnej zaburzeń oddechowo-zapachowych i badania wrażliwości oddechowo-zapachowej. Wskaźnik prawdopodobieństwa błędu drugiego rodzaju wynosi 0,17.
PL
Przedstawione metody mogą być przydatne w ocenach jakości środowiska, w szczególności wykonywanych dla wielofunkcyjnych obszarów o dużym zagęszczeniu zabudowy lub w przypadku ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
PL
Monitorowanie emisji związków złowonnych jest bez wątpienia jednym z istotnych zagadnień w procesie kontroli stabilizacji odpadów komunalnych, zachodzącej m.in. w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W Europie, do oceny stopnia biostabilizacji stosuje się zarówno beztlenowe, jak i tlenowe testy aktywności mikrobiologicznej. Wykonanie analizy w oparciu o najczęściej wykorzystywane testy może trwać do 7 dni, zaś decyzje o zakończeniu pierwszej fazy (termofilowej), muszą być podejmowane w czasie rzeczywistym. Ze względu na czasochłonność tych badań, sugeruje się zastąpienie lub uzupełnienie wyżej wymienionych testów takimi oznaczeniami, które pozwolą na uzyskanie wyniku in situ, w warunkach procesowych, w krótkim czasie, „online". Problemem badawczym była weryfikacja stwierdzenia, czy badania olfaktometryczne (ze szczególnym uwzględnieniem badań in situ) mogą być odpowiednią, adekwatną techniką do monitorowania procesu tlenowej stabilizacji odpadów komunalnych. Podczas jego realizacji scharakteryzowano zależności pomiędzy stężeniem zapachu emitowanym z pryzmy a wybranymi parametrami biodegradacji, w szczególności czasem trwania tego procesu. Dodatkowo, by zweryfikować zasadność stosowania zaproponowanych metod, dokonano oceny poszczególnych wariantów technologicznych procesu biostabilizacj i, różniących się m.in. rodzajem substancji, którymi zaszczepiano pryzmy odpadów, a także temperaturą wewnątrz pryzmy i tonażem odpadów w pryzmach. W pracy dowiedziono, że oddziaływanie zapachowe jest najbardziej uciążliwe, zaś stężenie zapachu największe, w termofilowej fazie tlenowej biostabilizacji (pierwsze 2-3 tygodnie), gdy występować mogą największe deficyty tlenowe. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono tezę, że badania olfaktometryczne, w szczególności prowadzone in situ, mogą - w połączeniu z używanymi obecnie metodami - stanowić odpowiednią metodę do monitorowania procesu stabilizacji tlenowej odpadów. W pracy wdrożono również zaproponowane metodyki celem oceny poszczególnych wariantów technologicznych procesu biostabilizacji, co przyczyniło się do wyboru najefektywniejszego rodzaju preparatu dodawanego do pryzm, biorąc pod uwagę zarówno stopień stabilizacji biologicznej odpadów, jak i zminimalizowanie uciążliwości zapachowej.
EN
Monitoring the emission of odorous compounds is undoubtedly one of the important issues in the proces of controlling the stabilization of municipal waste, occurring among others in mechanical and biological waste treatment installations (MBP). In Europe, for the assessment of the biostability stage, both anaerobic and aerobic tests of biological activity. The most frequently used analysis may take up to 7 days, while decisions about the end of the first (thermophilic) phase must be made in real time, "online". Therefore, the scientific problem of the study was to verify whether olfactometric studies (with particular emphasis on in situ research) can be an adequate technique for monitoring the process of aerobic stabilization of wastes. During its implementation, the relationships between the odor concentration emitted from the heap and selected biodegradation parameters were characterized - in particular the duration of this process. Additionally, in order to verify the legitimacy of using the proposed methods, individual technological variants of the biostabilization process were acessed, differing, e.g. the type of substances that have been inoculated with waste heaps, as well as the temperature inside the heap and tonnage of waste in heaps. It has been proved that the odour impact is the most onerous, and the highest odor concentration values, in the thermophilic phase of aerobic biostabilization (the first 2-3 weeks), when the largest oxygen deficits can occur. Based on the obtained results, the thesis was confirmed that olfactometric studies, in particular conducted in situ examinations - in combination with currently used methods – may be an appropriate method for monitoring the process of aerobic stabilization of waste, both as an individual method and in combination with currently used methods. The work also implemented the proposed methodologies to evaluate individual technological variants of the biostabilization process, which contributed to the selection of the most effective type of formulation added to the prisms, considering both the degree of biological stabilization of waste and minimizing odor nuisance.
EN
Current standard odor measurement methods are lab-based and require substantial investment in hardware, sample collection, training, and maintenance. Odor samples must be collected in the field using bags and brought to the lab to test. This can be a time-consuming process, with the possibility of the sample loss. The actual odor measurements are based on dilution olfactometry, embodied in the AC’SCENT® International Olfactometer, following the ASTM E679-04 standard. In recent years a portable olfactometer, the Scentroid SM100i, has been developed for odor measurements. The portable olfactometer has many advantages over lab-based standard method, especially the lower cost-per-sample. However, very little is known about the performance and reliability of portable olfactometer where the dilutions are controlled with orifices in metallic plates. It is important to evaluate the Scentroid SM100i accuracy to determine the usefulness of using it as a comparable technology for odor measurements. The main objective of this research is to compare the performance of the lab-based ASTM E679-04 method with portable odor measurement technology. Specific objectives include: (1) determining the accuracy of the dilution ratios specified by the manufacturer of both the AC’SCENT International Olfactometer and the Scentroid SM100i; (2) comparing results between olfactometers using n-butanol, a commonly used standard gas in the olfactometry field, and (3) determining the accuracy of odor measurement using real odor samples collected from livestock farms in Iowa. The AC’SCENT olfactometer had an average percent error between the factory specifications and measured dilution ratios of 5.23% compared with 14.1% for Scentroid SM100i (using plate i-2 with dilution range most comparable to the AC’SCENT olfactometer). The use of other dilution plates resulted in average percent errors ranging from 9.68% to 25.31%. The Scentroid SM100i deviated from the manufacturer specifications for flowrates and dilution ratios, but these flowrates were generally consistent with each dilution setting. Overall, the Scentroid SM100i overestimated the odor concentrations with the mean difference of 22.9% (ranging from 0.95% to 93.34%). When the post-measurement adjustment using dilution correction was made, the mean percent average difference was 11.8%.
EN
Odor measurement is a crucial element of odor management and regulation. In Japan, nationwide interlaboratory evaluation of olfactometry using a variety of test odorants started in 2002. In the interlaboratory tests, odor index, a sensory index of odor determined by the triangular odor bag method, is measured. In 2016, interlaboratory evaluation method of olfactometry was improved. Isoamyl acetate with a concentration of 50 ppm was used as a test odor, and a total of 128 olfactometry laboratories participated in the test. In this method, test results of 11 ‘excellent qualified laboratories’ designated by the Japan Association on Odor Environment (JAOE) were used to determine reference value and repeatability and reproducibility standard deviations of odor index. On the bases of these statistical values, measurement results of each laboratory were evaluated, including trueness and precision. Among 127 evaluated laboratories, 87 laboratories (68%) conformed to both trueness and precision criteria. In the case of ‘qualified odor measurement laboratories’ designated by the JAOE, 53 out of 68 laboratories (78%) conformed to both criteria. The qualified odor measurement laboratories registration system of the JAOE contributes to the improvement of the quality of olfactometry laboratories and the reliability of odor measurement in Japan.
PL
Wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej do oceny jakości powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowanie techniki olfaktometrii terenowej umożliwiło pomiar emisji odorów in-situ, wskazanie miejsc charakteryzujących się największą uciążliwością zapachową oraz określenie stężenia zapachowego w poszczególnych punktach pomiarowych.
EN
Air quality in the areas adjacent to a municipal wastewater treatment plant was studied by field olfactometry to det. the odor concns. and localize the odor in-situ emissions under Polish conditions.
PL
Na podstawie obszernej literatury opracowano przegląd metod badawczych, wykorzystywanych w ocenie oddziaływania zapachowego różnych źródeł odorantów. Scharakteryzowano metody sensoryczne, chemiczne oraz sensoryczno-intrumentalne oraz opisano poszczególne obszary ich zastosowań. Wskazano ograniczenia stosowalności metod w kontekście celu badań. Została przeanalizowana możliwość stosowania wybranych metod badawczych w zależności od: rodzaju badanych źródeł odorów, wartości stężeń zapachowych i stężeń wybranych odorantów oraz warunków atmosferycznych.
EN
Based on the extensive literature review the developed test of methods used in odour impact assessment of different odorant sources was made. Sensory, chemical and sensory-instrumental methods were characterized and the different areas of their applications were describes as well. Limit the applicability of methods indicated in the context of the research. It was examined the possibility of using selected research methods, depending on: the type of the examined sources of odor concentrations and odor concentrations of the odorants selected and the weather conditions.
EN
The methods used to the identification of odour concentrations from public utility objects, under Polish legal regulations have been presented with exemplary results of measurements by the dynamic olfactometry and model calculations. The results of the study indicate the usefulness of the dynamic olfactometry in determining odour concentrations (from point and area emission sources located in public utility objects) suitable in odour emissions calculations. Based on results of such calculations, it is possible to determine odour concentrations in the receptor points and to evaluate olfactory impact range of considered objects, taking into account all types of odour sources affecting the quality of air in the area under study. Selected methods – as an alternative to field research: measurements in the grid and in the plume – can be less time and cost consuming but also require careful planning the number of samples and proper selection of representative sampling areas, especially in the case of the area sources.
PL
Emisja uciążliwych zapachów stanowi poważny problem związany z oddziaływaniem obiektów gospodarki komunalnej na środowisko naturalne oraz na mieszkańców zabudowy z nimi sąsiadującej. Polowa skarg na zanieczyszczone powietrze dotyczy nieprzyjemnych zapachów, tymczasem przepisy regulujące ten typ oddziaywania właściwie nie istnieją. W artykule omówiono problematykę związaną z oceną uciążliwości zapachowej i sposobami redukcji nieprzyjemnych zapachów na przykładzie działań podejmowanych w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu (LOS).
EN
Emission of odors is a serious issue connected with influence of waste management facilities on the environment and on the inhabitants of the neighboring building. Half of the complaints about air pollution concerns odors, while the rules governing this type of interaction are virtually nonexistent. The article discusses the issues associated with the assessment of odor nuisance and odor reduction methods on the actions taken in the Left Bank Sewage Treatment Plant in Poznań.
PL
Olfaktometria pełni istotną rolę w ocenie substancji zapachowych wprowadzanych do środowiska. Olfaktometrię środowiskową wykorzystuje się do oceny stopnia uciążliwości, częstotliwości występowania oraz wpływu zapachów na komfort życia mieszkańców danego terenu.
13
Content available Emisja odorów z tuczarni na głębokiej ściółce
PL
Celem pracy było określenie wskaźnika emisji odorów z tuczarni, w której trzoda chlewna była utrzymywana w systemie na głębokiej ściółce oraz porównanie jego wartości z podawanymi w dostępnych publikacjach. Badania prowadzono w gospodarstwie rolnym w województwie wielkopolskim, w okresie od marca do grudnia 2011 r. Wartości stężeń odorów wyznaczono metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnie z normą europejską EN 13725:2003. Koncentracja substancji zapachowych mieściła się w przedziale od 151 do 1247 ouE·m-3 i cechowała ją duża zmienność. Wy-znaczony wskaźnik emisji odorów kształtował się na poziomie od 0,056 do 0,195 ouE·s-1·kg-1 (średnio 0,101 ouE·s-1·kg-1) i jest porównywalny z wartościami uzyskiwanymi w innych badaniach prowadzonych na świecie.
EN
The aim of this study was to determine the odour emission factor from fattening pigs kept on deep litter and to compare it with the values available in the literature. Research was carried out on a farm in Wielkopolska province, from March to December 2011. Odour concentrations were determined by dynamic olfactometry in accordance with European standard EN 13725:2003. The concentration of odour was variable and ranged from 137 to 1247 ouE·m-3. Calculated odour emission factor ranged from 0.056 to 0.195 ouE·s-1·kg-1 (average value 0.101 ouE·s-1·kg-1) and is comparable with valuesobtained in other studies in the world.
PL
Wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego w okolicy odbiornika wody odprowadzanej z hypolimnionu jeziora wskazują, że takie działania naprawcze dzieją się kosztem zanieczyszczania powietrza. Rekultywacja Jeziora Kortowskiego od 1956 r. realizowana jest metodą selektywnego odprowadzania wody rurociągiem z jego strefy przydennej do odpływającej z jeziora rzeki Kortówki. Z tego względu podjęto próbę zastosowania badań olfaktometrycznych do oceny wpływu rekultywacji jeziora na uciążliwość zapachową tej metody. Badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza substancjami złowonnymi (m.in. siarkowodór) w miejscu wprowadzania wody z hypolimnionu do rzeki ulegało silnym wahaniom, jednak stężenie zapachowe zawsze wynosiło powyżej 200 ouE/m3. Największe odnotowane stężenie odorów osiągnęło w tym miejscu prawie 40 tys. ouE/m3. W miarę oddalania się od ujścia rurociągu stężenie substancji zapachowych przeważnie malało aż do zaniku, jednakże było wyczuwalne nawet w odległości ok. 500 m wzdłuż biegu rzeki. Dalsze badania prowadzone są w celu określenia tzw. godzin odorowych oraz wyznaczenia mapy zasięgu uciążliwości zapachowej tego obiektu.
EN
Results of analysis of air quality around the receiver of hypolimnetic discharge demonstrate that such corrective measures take place at the expense of air pollution. Lake Kortowskie (Olsztyn, Poland) restoration is being carried out by selective hypolimnetic water withdrawal through a pipeline to Kortowka river, the receiver of the lake water. This is the reason why olfactometric studies were undertaken to evaluate the impact of lake restoration on the odor nuisance related to the use of this method. The analyses demonstrated that the odorant (e.g. hydrogen sulfide) concentration (immission) in the air just at the river outlet was subject to strong fluctuations. However, it always exceeded 200 ouE/m3. The highest concentration recorded at this site reached almost 40,000 ouE/m3. As the distance from the pipeline outlet increased, the immission usually decreased, until no odor could be detected. However, the odor was still detectable for about 500 m along the course of the river. Further studies are being carried out in order to determine the 'odor hours' and produce an odor map for the site.
EN
In 2012-2013 a series of laboratory and field experiments were carried out to check out, if beers can be used as olfactory attractants in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus. Six brands of lager beer were used for olfactory analysis (Goolman Premium, Harnas Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Lezajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pelny). During laboratory and field tests it was evidenced that beers of all types were more attractive for slugs than water.
PL
W latach 2012-2013 w warunkach laboratoryjnych i polowych przeprowadzono cykl eksperymentów mających na celu sprawdzenie, czy piwo stanowi atraktant, mogący znaleźć zastosowanie w walce ze szkodliwym ślimakiem z gatunku Arion lusitanicus Mab. W badaniach preferencji węchowych wykorzystano sześć piw typu lager (Goolman Premium, Harnaś Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Leżajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pełny). Zarówno podczas testów laboratoryjnych, jak i terenowych wykazano, że dla osobników A. lusitanicus piwa wszystkich badanych marek okazały się bardziej atrakcyjne od wody.
EN
A characteristic feature of many chemicals, also emitted during industrial processes, is the smell, which is a matter of individual perception, depending on the individual features. Odor emission significantly influences on the quality of people life and can significantly decrease the quality of the environment. Over the world there is used several methods to assess odor air quality including analytical chemistry methods, dynamic olfactometry and static dilutions, field inspections, surveys and modeling. In Poland, the standardization document regarding to odor is the PN-EN 13725:2007 standard "Air Quality. Determination of odor concentration by dynamic olfactometry." that includes a description of the methodology of the odor concentration measuring and sets out the requirements necessary to ensure the quality of olfactometric research. In order to determine odor emissions, it is necessary to determine the odor concentration, which is expressed in European odor units per cubic meter (ouE/m3). It is the amount of odorant vaporized in a volume of 1 m3 of inert gas that at standard conditions is sensed by half of representative group exposed to odorant. Due to the nature of olfactometric research in that the main role of odor sensor fully plays human nose in Olfactometric Laboratory is particularly important to take care of the quality and precision of the measurements. It should be provided a pleasant working environment for the evaluation team and ensured the reliability of its members through appropriate incentives, training in the methodology of measurements and the applicable rules, and careful selection by the use of the certified reference material. To ensure the quality of the measurements in the Olfactometric Laboratory it is necessary to ensure measurement devices that require periodic controls and calibration. To ensure accuracy and precision criteria must be also performed compliance testing to the laboratory and inter-laboratory tests.
PL
Problem usuwania zanieczyszczonego powietrza i odorów z budynków inwentarskich, zwłaszcza z ferm drobiarskich, nie został do dziś rozwiązany. W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przeprowadzono badania możliwości dezodoryzacji powietrza usuwanego z kurników w komorze fitotronowej. W ramach wstępnych obserwacji wyselekcjonowano rośliny paciorecznika jako absorbenty substancji odorowych. Przez komorę fitotronową przeprowadzano zanieczyszczone powietrze, a następnie dokonano jego jakościowej i ilościowej analizy pod kątem zawartości związków chemicznych przed i po procesie biofiltracji. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie skuteczności stosowania roślin jako biofiltrów oczyszczających powietrze z substancji odorowych, powstających w kurnikach. Przeprowadzone badania wykazały ogólne zmniejszenie zawartości związków odorowych w powietrzu o 20-30%. W wyniku pomiarów stężenia wyselekcjonowanego odorantu - amoniaku, stwierdzono jego zmniejszenie nawet o 41%. Wyniki te są przesłanką do prowadzenia dalszych badań w kierunku zastosowania komory fitotronowej do zmniejszania emisji odorów z kurników.
EN
The problem of removing polluted air and odours from the livestock buildings, and from the poultry farms in particular, was not solved until now. The tests of possibilities to deodorize in phytotron chamber the air removed from the poultry houses were conducted at the Institute of Technology and Life Sciences, Branch in Poznań.. For the preliminary investigations the plants of canna were selected as the absorbents of odour substances. Polluted air flowed through the phytotron chamber. The air was qualitatively and quantitatively analysed in aspect of the chemical compound contents, before and after process of biofiltration. The aim of investigations was to prove the effectiveness of using canna plants as biofilters purifying air from odour substances generated in the poultry houses. The tests showed general reduction of odour compounds in air by 20-30%. Measurements of selected gas - ammonia, indicated its concentration decrease even by 41%. Obtained results are pointing the further research direction, with the use of phytotron chamber to reduce the odour emission from poultry houses.
19
Content available Emisja odorów z kurników
PL
W pracy przeprowadzono analizę uciążliwości zapachowej w dwóch kurnikach reprodukcyjnych. W pierwszym kurniku kury były utrzymywane na ściółce, z ręcznym zbiorem jaj. W drugim - w systemie z podłożem ściołowo-rusztowym i mechanicznym zbiorem jaj. Pomiary stężenia zapachowego w próbkach powietrza wykonano metodą olfaktometrii dynamicznej. Na podstawie pomiarów stężeń zapachowych, ilości wymienianego powietrza i masy ptaków w kurnikach wyznaczono wskaźniki emisji odoru, które wyniosły od 0,13 do 0,48 ouE*s-1*kg-1.
EN
The study analysed noxiousness of offensive odours in two poultry houses. In the first poultry house the hens were kept on litter, with manual gathering of eggs. In the second - the system with littered slatted floor and mechanized gathering of eggs was applied. The odour intensity was measured in air samples with the use of dynamic olfactometry method. On the basis of measured odour concentrations, amount of the air exchanged and the weight of birds in poultry houses, the indices of odour emission were determined, which ranged from 0.13 to 0.48 ouE*s-1*kg-1.
PL
Zmysł węchu to jeden z dwóch, oprócz smaku, zmysłów chemicznych. Jego istota działania opiera się na umiejętności rozpoznawania zapachu określonych związków chemicznych lub ich mieszanin w otoczeniu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.