Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Iniekcje gruntowe powszechnie wykorzystywane są do wzmacniania i uszczelniania gruntów, przy realizacji nowych obiektów oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych. Przy realizacji tych robót bardzo powszechnie wykorzystywane są żywice akrylowe, które dzięki swoim właściwościom umożliwiają poprawę właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu. Pomimo obecności od wielu lat żywic akrylowych na rynku firmy specjalistyczne realizujące te roboty nie zawsze uzyskują zamierzony cel iniekcji. Zamiarem artykułu jest usystematyzowanie niektórych czynników mających wpływ na pomyślne zrealizowanie zamierzonego celu.
EN
Ground injections universally are used to the strengthening and sealings up soils, at the realization of new objects and revitalisations of antique once. At the realization of these works, very universally are used acrylic resins which thanks to their own properties make possible the improvement of soil physical and mechanical qualities. Despite the presence, for many years now acrylic resins on the market, firms specialistic realizing these works, not always obtain the intentional target of the injection. For purposes of the article is systematizing of some factors having influence on favourable realizing of put target.
PL
Business Garden to kompleks biurowy stworzony na podstawie nowoczesnych koncepcji parków biznesowych, wdrożonych w kilku europejskich krajach. Składa się z 9 budynków biurowych oraz parkingu, zapewniając wyczekiwane połączenie wygodnych i ergonomicznych stanowisk pracy, wysokiej wydajności technicznej oraz nowoczesnej architektury. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami propagowanymi przez system certyfikacji LEED, które koncentrują się głównie na ekologii, oszczędności energii oraz dobrze zagospodarowanych przestrzeniach. Celem inwestora było ponadto stworzenie wysoce wytrzymałych budynków, wzniesionych przy użyciu struktury z betonu prefabrykowanego, dobrze zaizolowanych elewacji oraz wysoce efektywnych systemów instalacji. Wszystkie prace konstrukcyjne zostały wykonane w oparciu o wysoki standard inwestycji zgodnie z zasadami przyjaznego dla środowiska procesu konstrukcyjnego.
EN
Business Garden is an office complex made based on modern concept of business parks developed in few European countries. It consists of 9 office buildings and parking house which will finally delivered comfortable and ergonomic working places with high technical performance and modern architecture. Buildings were designed in accordance with the rules promoted by LEED certification, which mostly are concentrated on ecology, energy savings and well-developed spaces. Investor aim was also to create highly durable buildings which has been built with precast concrete structure, well insulated facades and highly effective installation systems. All construction works were performed based on high investor standard in accordance to the rules of environmentally friendly construction process.
3
Content available remote Renowacja Domu Wdowiego w Żaganiu
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę Domu Wdowiego w Żaganiu oraz proces remontu przeprowadzonego w latach 2013 – 2014, współfinansowanego z funduszy unijnych. Obiekt ze względu na funkcję, którą pełni, jest jednym z najważniejszych budynków w mieście. Niestety jego historia, mimo iż ciekawa, nie jest znana przeciętnemu mieszkańcowi Żagania. Dodatkowym celem artykułu jest więc zapoznanie czytelników z bogatą historią obiektu.
EN
The article below is written to promote the object of the Widow House in Zagan and to show the stages of the renovation that took place between 2013 and 2014 and also cofinanced by EU funds. The property, due to its function, is one of the most important buildings in the city. Unfortunately, his story, although interesting, is not known to the average inhabitant of Zagan. The secondary function of the following article is also a change of this fact.
4
Content available remote Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową
PL
W artykule przedstawiono metodę DIBt, dotyczącą „Oceny wpływu wyrobów budowlanych na glebę i wodę gruntową” [2] w odniesieniu do iniekcji gruntowych. Zaprezentowano kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wody gruntowe, umożliwiające wykazanie braku niekorzystnego wpływu na środowisko, a także warunki, jakie muszą te materiały spełnić, aby mogły zostać dopuszczone do zastosowania w budownictwie, zgodnie z przeznaczeniem wg wytycznych DIBt [2].
EN
In the article methodology DIBt [2], concerning of the „Estimation of the building products influence on soil and the underground water” in reference to ground injections was introduced. Evaluation criteria of the influence of ground injections on the ground and underground waters making possible proof of the lack of the disadvantageous influence on the environment, and also the indication of conditions, which must these materials fulfil, so that they be able to be allowed to the use in the building, appropriately according to guidelines DIBt [2] was presented.
PL
Iniekcje gruntowe, z wykorzystaniem żywic akrylowych, cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem projektantów i wykonawców w procesie rewitalizacji obiektów zabytkowych jako izolacje kurtynowe, a także przy likwidacji nieszczelności. Pomimo dużego zainteresowania nie wszystkim znane są właściwości wodoszczelne żywic akrylowych, które bezpośrednio wpływają na możliwość zrealizowania skutecznej bariery przeciw wodnej. W artykule zaprezentowano metody weryfikacji wodoszczelności wg wytycznych ABI oraz wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntu poddanego iniekcji żywicą akrylową.
EN
Ground injections, with the utilization of acrylic resins, are nowadays very pleased with the very large interest of designers, contractors in the process of the revitalisation of listed objects and also at the liquidation of resultant leaks in progress of the new investment realization. Despite the so wide interest not to all are known their waterproof properties which directly influence on the possibility of the effective anti-water barrier preparing. In the article methodologies of the verification of this property according to guidelines ABI and findings of permeable to water of the ground of the subject of the injection with the acrylic resin.
6
Content available remote Ekomiasto – scenariusze rozwoju
PL
Zrównoważony rozwój miast obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym rozwojem struktur miejskich na bazie ekologicznych technologii oraz planów, które uwzględnią analizę uwarunkowań gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Tematyka, którą podjęto w artykule, stanowi istotną gałąź współczesnej, zrównoważonej gospodarki i obecnie rozwija się bardzo dynamicznie w wyniku coraz liczniej powstających ekomiast na świecie. W artykule przedstawiono przykłady ekomiast na świecie i rozwiązania, które są zastosowane w gospodarce.
EN
Sustainable urban development embraces problems connected with the widely understood development of urban structures on the basis of ecological technologies and plans, which will take into account the analysis of conditionings economic, environmental and social. The subject matter which was undertook in the article, state the essential branch of the contemporary, sustainable economy, which at present is developed very dynamically in the result of great number of arising Eco-cities in the world. In the article example of Eco-cities in the world and solutions which are applied in the economy is introduced.
PL
Z roku na rok w Polsce wzrasta ilość olejów odpadowych. Zarówno przemysł spożywczy, jak i samochodowy wytwarza niebezpieczne odpady wymagające kosztownej utylizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań autorskiego projektu badawczego zagospodarowania niebezpiecznych odpadów olejowych poprzez zastosowanie ich jako wypełniaczy do asfaltu.
PL
Business Garden to pojęcie nowoczesnych stref biznesu, które łączą architekturę, ergonomię i technologię. Podczas fazy koncepcyjnej założono, aby budynki wykonać z prefabrykatów o dużej rozpiętości, co dało efektywne rozmieszczenie przestrzeni biurowej bez żadnych kolumn w granicach budynku. Od początku założono, że projekt będzie realizowany w systemie LEED. Projekt był certyfikowany w oparciu o wszystkie kategorie, które są częścią z całego procesu certyfikacji. Podejście oszczędnościowe do wody dało oszczędności powyżej 46%. Oszczędności energii elektrycznej wprowadzono w oparciu o wysoce efektywny system oświetlenia LED i efektywny system wentylacji. Ostatecznie, konstrukcja prefabrykowana wraz z trwałymi materiałami fasady i wysoce efektywnymi systemami instalacyjnymi stworzyły kompleks biurowy, który jest w pełni skierowany na ekologię, trwałość i długoterminowy cykl życia.
9
PL
Wraz z rozwojem techniki rośnie zapotrzebowanie na materiały o specjalnych właściwościach. Wytwórcy betonów, ceramiki, asfaltów oraz materiałów izolacyjnych zmuszeni są stosować innowacyjne, coraz bardziej skomplikowane oraz kosztowne dodatki, domieszki lub modyfikatory. W efekcie proste i niedrogie substancje zostały wyparte przez skomplikowane, długołańcuchowe polimery, wieloskładnikowe żywice lub tworzywa sztuczne. W artykule przedstawiono porównanie mechanicznej odporności na rozdrabnianie w bębnie Los Angeles wybranych kruszyw łamanych i recyklingowych (pokruszonego gruzu betonowego), pochodzących z wyburzanych obiektów inżynierskich.
PL
Technologie iniekcyjne bezpiecznymi żywicami akrylowymi umożliwiają szybkie i bezpieczne rozwiązanie problemów dotyczących uszczelniania lub wzmacniania gruntów przy wykorzystaniu chętnie stosowanych nieskomplikowanych technologii oraz ciężkiego sprzętu. W obliczu braku wiedzy, dotyczącej pełnego spektrum właściwości oraz ograniczeń z tym związanych, autorzy podjęli próbę weryfikacji metodologii badań trwałości iniekcji gruntowych, z wykorzystaniem żywic akrylowych. W artykule zaprezentowane zostały metodologie diagnostyki iniekcji gruntowych według wytycznych krajowych i zagranicznych, umożliwiających łatwiejsze szacowanie jej efektywności oraz trwałości.
PL
W pracy omówiono zagadnienie ekologiczności cementów. Przedstawiono dwa główne czynniki wpływające na fakt, czy dane spoiwo może być uznane za ekologiczne. Na podstawie badań trwałościowych związanych z odpornością korozyjną zapraw na bazie spoiw cementowych oraz geopolimerowych przedstawiono zalety i wady danych rozwiązań. W porównaniu zestawiono trzy rodzaje materiałów. Były to zaprawy na bazie dwóch cementów: CEM I oraz CEM IV a także wysoko wyspecjalizowanych zapraw na bazie modyfikowanego spoiwa cementowego oraz spoiwa geopolimerowego.
PL
Stały rozwój technologii w zakresie pozyskiwania i zarządzania energią sprawił, że zaczęły powstawać pierwsze budynki zeroenergetyczne, a nawet plusenergetyczne. Kwestią czasu było wdrożenie podobnych standardów w budynkach wysokich. Ciekawym miejscem powstawania obiektów budownictwa zrównoważonego są Chiny, a wzorcowym przykładem jest zrealizowany w 2015 roku Shanghai Tower w Szanghaju. Shanghai Tower to wieżowiec (trzeci z tria wysokich budynków w sercu Szanghaju), którego budowa rozpoczęła się w 2009 roku w dzielnicy Luijazui. Artykuł przedstawia nowe ekologiczne trendy w budownictwie wysokim na przykładzie budynku Shanghai Tower.
13
Content available remote Wpływ uziarnienia popiołów lotnych na wytrzymałość spoiw geopolimerowych
PL
Artykuł opisuje wpływ mielenia popiołów lotnych na wytrzymałość geopolimerów. Uzyskane wyniki wykazały, że zmniejszenie uziarnienia popiołu lotnego powoduje zwiększenie wytrzymałości spoiw geopolimerowych z nich otrzymanych. W miarę zwiększania wytrzymałości spoiwa na ściskanie jej stosunek do wytrzymałości na rozciąganie ulega zmniejszeniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszymi właściwościami charakteryzuje się spoiwo geopolimerowe, które uzyskano po zmieszaniu popiołu lotnego niezmielonego i mielonego przez 15 i 30 s.
EN
The article describes the influence of fly ashes grinding on the geopolymer strength. Obtained results showed that the reduction of granulometry of fly-ash caused the enlargement of geopolymer binders strength from them received. During increasing of the compression strength of the binder its relation to the tension strength subject to diminish. From carried out research it results that the best properties characterized the geopolymer binder which was obtained after the mix of the non grinded fly-ash and grinded through 15 and 30 s.
14
Content available remote Związek certyfikacji obiektów biurowych z ich trwałością
PL
Artykuł opisuje dwa główne systemy certyfikacji wykorzystywane na polskim rynku do certyfikacji obiektów biurowych – amerykański LEED oraz brytyjski BREEAM. Obydwa powstały celem certyfikacji ekologicznych, efektywnych i trwałych budynków. Każdy z nich obejmuje podobne aspekty certyfikacji, ponadto skierowane są na wydłużenie cyklu życia obiektu, przez wykorzystanie i wprowadzenie wybranych efektywnych rozwiązań ekologicznych.
EN
Article describes two certification systems used for Polish market in case of office buildings – American LEED and British BREEAM. Both were established to certify ecological, effective and durable buildings. Both systems consider similar aspects in certification process and are related to long-term building life cycle, when specified solutions can be implemented and efficiency used.
PL
Najczęściej stosowanym obecnie modyfikatorem asfaltu w różnego rodzaju budowlanych wyrobach hydroizolacyjnych jest kopolimer styren-butadien-styren (SBS).W przemyśle materiałów wodochronnych zarówno ilość, rodzaj, jak i jakość substancji użytej do modyfikacji asfaltu określana jest na podstawie obserwacji praktycznych. Przedstawione badania określają wpływ budowy kopolimeru SBS (liniowy lub rozgałęziony) na właściwości reologiczne asfaltu. Wskazano w nich optymalne proporcje mieszaniny złożonej z wymienionych kopolimerów.
EN
Nowadays, the most commonly used asphalt modifier in various kinds of building articles waterproofing is a styrene-butadiene-styrene ( SBS). In industry, waterproof materials, both the quantity, type and quality of the material used in asphalt modification, is determined on the basis of practical observations. Introduced investigations define the influence of SBS copolymer (linear or arborescent) on rheology properties of the asphalt. In research is indicated optimal, mutual proportions of the mixture composed from these copolymers.
16
Content available remote Trwałość iniekcji gruntowej
PL
Technologie iniekcyjne umożliwiają szybkie rozwiązanie problemów związanych z uszczelnieniem. W obliczu braku wiedzy, dotyczącej pełnego spektrum właściwości oraz ograniczeń, autorzy podjęli próbę weryfikacji trwałości rozwiązań iniekcji gruntowej z wykorzystaniem żywic akrylowych za pomocą badań mrozoodporności. Badania wykazały, że po przeprowadzeniu próby 150 cykli zamrażania-rozmrażania materiał ten nadal zachowuje właściwości niezbędne do pełnienia funkcji kompozytu gruntowo-żywicznego.
EN
Injection-technologies make possible quick solution of problems connected with grounds tightening or strengthening. In the face of lack of knowledge, concerning of full spectrum of property and limitations, authors made an attempt the verification of the durability solutions of ground injections with the utilization of acrylic resins by means of frost resistant. Investigations showed that after execution of the test 150 cycles of freezing-thawing this material still keeps necessary properties for functions of ground-resin composite.
17
Content available remote Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną nośności ogniowej dźwigara stropowego SP-I-50/9, będącego elementem typowego systemu konstrukcyjno-montażowego prefabrykowanych hal przemysłowych P70. Nośność ogniową elementu określono metodą tabelaryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celach porównawczych, z wycofanymi (archiwalnymi) normami.
EN
The article presents issues related to the assessment of the fire-carrying capacity of the grider slab SP-I-50/9, which is part of a typical system construction – installation of prefabricated industrial halls P70. Fire-carrying capacity resistance element was determined by tabular as applicable, and for comparison by archival standards.
18
PL
W wyniku pożaru uszkodzeniu uległa żelbetowa, prefabrykowana konstrukcja biurowca. Wizja lokalna oraz przeprowadzone badania materiałów ujawniły osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczenie fragmentów otuliny. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy budynku.
EN
A fire damaged reinforced concrete, prefabricated construction of an office building. Inspection and studies of materials revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Conducted appropriate static calculations and proposes a way to strengthen and repair the building.
19
Content available remote Naprawa murowanego budynku technicznego uszkodzonego w wyniku pożaru
PL
W wyniku pożaru budynku uszkodzeniu uległa jego konstrukcja – murowana ściana nośna, wieniec stropodachowy oraz attyka. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Niewłaściwe przewiązanie ścian przyczyniło się do powstania pionowych rys na połączeniach ścian działowych (poprzecznych) ze ścianą podłużną. Przedstawiono sposób naprawy, wzmocnienia oraz zespolenia ścian murowanych.
EN
As a result of fire damage to the building submissive its construction – brick load-bearing wall, wreath flat roof and attic. Inspection revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Improper dressing walls contributed to the vertical cracks in the joints of partition walls (cross) from the longitudinal wall. It shows how to repair, strengthen and junction brick walls.
20
Content available remote Ekohydrofobizacja strukturalna betonów
PL
Oferowane obecnie na rynku budowlanym środki do hydrofobizacji betonu, to preparaty, które nanosi się na powierzchnię. Główną wadą tego typu środków są ściśle określone warunki, w jakich można je stosować. Niewskazane jest nanoszenie preparatów na elementy znajdujące się poniżej poziomu wód, narażone na kontakt z wodą pod ciśnieniem oraz z widocznymi pęknięciami i rysami. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań innowacyjnego środka do ekohydrofobizacji betonów.
EN
Currently, the construction market are offered products for concrete hydrophobisation. These are preparations which are applied to the surface of an existing element. The main disadvantage of such product are strictly defined the conditions under which they can be used. It is inadvisable to use preparations for the elements: below the water level, exposed to contact with water under pressure, with visible cracks and scratches. The article presents preliminary results of an innovative products for concrete eco-hydrophobisation avoids the disadvantages of previously used materials.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.