Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higher education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
2
Content available Czas pionierów. Politechnika Gdańska 1945
PL
24 maja 2020 roku minęła 75 rocznica przekształcenia Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką. Decyzja dotycząca odbudowy Politechniki i rozpoczęcia nauki po zakończeniu działań wojennych została podjęta na początku 1945 roku. W dniu 5 kwietnia 1945 r. przybyła do Gdańska delegacja Ministerstwa Oświaty, której zadaniem było zabezpieczenie, zorganizowanie i uruchomienie opuszczonej politechniki. W październiku 1945 roku rozpoczęto naukę na sześciu wydziałach. Powojenni twórcy Uczelni pochodzili z różnych środowisk naukowych, przede wszystkim z Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Wileńskiego, w tym wielu wybitnych profesorów, często z ogromnym dorobkiem naukowym i zawodowym oraz fachowców w dziedzinie przemysłu i życia gospodarczego. Przybywając do Gdańska rozpoczęli trudne dzieło tworzenia polskiej Politechniki Gdańskiej. Wszyscy oni włączyli się do prac przy odbudowie uczelni, przenosząc doświadczenie i tradycje, które kształtowały Uczelnię w pierwszych latach jej działalności.
EN
May 2020 marks the 75th anniversary of the transformation of the technical university in Gdańsk into a Polish technical higher education institution. The decision to reconstruct the university and restore its educational mission after World War II was taken in 1945. A delegation from the then-Ministry of Education visited Gdańsk on 5 April 1945 to secure, organise, and resume the operation of the abandoned building. A decree of the State National Council (KRN) dated 24 May 1945 established the Gdańsk University of Technology, the largest technical institute in northern Poland. Six faculties welcomed their students in October 1945. The post-war fathers of the university originated from diverse academic circles; mostly from the Lviv Polytechnic, Warsaw University of Technology, and the Vilnius University. Among them were many eminent professors, often with abundant academic and professional achievements and experts in the industry. By coming to Gdańsk, they started the daunting task of building the Polish Gdańsk University of Technology. They all contributed to the revival of the institute by sharing the experience and traditions that shaped it in its first years. Professors contributed significantly to the revival and development of the Gdańsk University of Technology, establishment of the teaching staff, and education of young engineers. Their effort moved forward the Polish shipbuilding, chemical, pharmaceutical, food, electrotechnical, and electronic industry, power engineering and transport. They created concepts for the reconstruction of Gdańsk and led the rebuilding of the devastated city while preserving its past air. Their work on hydraulic structures conditioned the expansion and construction of ports, roads, and hydroelectric power plants in Poland. It was their alumni and colleagues who took over the task of educating new generations of engineers.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to explore why and how generational changes and modern ICT have contributed to the development of didactic methods used by academic teachers in the field of teaching information and communication technologies (ICT). Design/methodology/approach: In-depth interviews were conducted with academic teachers who have been working at a university for 10 to 20 years. They do classes for full-time and part-time students, teaching mainly science subjects. Findings: This article clarifies why and how generational changes and modern ICT have contributed to the development of educational methods used by academic teachers. The article describes three generations of students: X, Y, Z, which are currently undertaking intramural and extramural studies. The report contains an analysis of the results of research concerning the work of contemporary academic teachers in terms of educational methods, teaching materials, methods of communication with students, evaluation, and control methods. The conclusions provided answers to the research questions. Research limitations/implications: The article presents the results of qualitative research, which allowed us to initially determine the characteristics of the phenomenon of generational changes and its influence on the methods of teaching used. In the next stage of the research, the authors intend to conduct surveys among academic teachers and students to explore this topic from the point of view of quantitative analysis. Originality/value: This study indicated that generational changes had transformed the teaching and working methods of academic teachers. However, this transformation does not mean the complete abandonment of previously used teaching methods, but their enrichment with new techniques related to ICT and social media.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to identify factors influencing marketing activities undertaken in the context of postgraduate studies. It addresses issues of undertaking marketing activities in this respect. Design/methodology/approach: Objectives were achieved by the use of surveys, which were carried out at a public and private higher education institution among the managers of postgraduate studies in the field of management sciences. Findings: The authors identified factors that could affect the choice of marketing activities, as well as assessed their significance based on interviews and surveys. Originality/value: The authors identify factors influencing the marketing activities undertaken in the context of postgraduate studies.
PL
Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 spowodował ograniczenia bieżącej działalności uczelni i sprawił, że zmianie uległo prawo i jego stosowanie. Praca uczelni w czasie pandemii nie została zawieszona, stopniowo były znoszone kolejne ograniczenia i przywracano bieżącą działalność. Uczelnie zmuszone zostały do szybkiego wypracowania nowych rozwiązań, które umożliwiały prowadzenie kształcenia i bieżącą pracę uczelni w zdalnej formie przy zachowaniu wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW i wymagań sanitarnych. Celem opracowania jest przedstawienie wprowadzonych w roku akademickim 2019-2020 rozwiązań ustawowych i wykonawczych oraz ocena ich realizacji i skuteczności w kontekście transformacji cyfrowej. W tekście, weryfikowana jest teza, że przepisy prawne umożliwiają realizację statutowych celów uczelni, a ich ewolucja i stosowanie są adekwatne do sytuacji i zagrożeń. W artykule wykazano ponadto, że funkcjonowanie uczelni wymagało jednocześnie gruntownej zmiany w organizacji pracy, w zakresie: procesu kształcenia, weryfikacji efektów kształcenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej. Uczelnie musiały dokonać transformacji cyfrowej. Rozwiązania elektroniczne wymagały zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagało to zarówno od studentów jak i pracowników uczelni nabycia nowych kompetencji cyfrowych. Czas ten z całą pewnością nie jest stracony a część rozwiązań wprowadzonych w czasie pandemii będzie prawdopodobnie wykorzystywana również po jej ustaniu. Zmiany jakie zaistniały w czasie pandemii ukazały zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Szansą i zadaniem dla uczelni jest bowiem rozwijanie dalszych kompetencji cyfrowych pracowników uczelni i studentów.
EN
The COVID-19 epidemic threats caused significant restrictions on current activities of the Universities and other academical institutions. The consequences of these resulted in changes of legal provisions and their application. The functioning of Universities during the pandemic was not suspended; successive restrictions were gradually lifted, until the current activity was restored. Universities were forced to develop new solutions that made conducting education possible as well as ongoing work of institution in a remote form. The above-mentioned activities were in compliance with regulations of the Ministry of Science and Higher Education as well as sanitary requirements. The aim of this article is to present the statutory and regulatory solutions and to assess their implementation and effectiveness in the context of digital transformation. The Author verifies the thesis, that “COVID-19 legal regulations” enable the achievement of statutory goals of Universities, and furthermore, that their evolution and application is adequate to the situation and hazards caused by pandemic situation. The article also showed that the functioning of the Universities required a thorough change in the organization of their work in the fields of, the education process, verification of learning outcomes and keeping the studies documentation in the electronic form. Universities were forced to go through a digital transformation. Electronic solutions required appropriate protection of computers and telecommunications infrastructure. It required both students and university staff to acquire new digital competences. This period was certainly not wasted and some of the solutions introduced during the pandemic will probably be also used after it has ceased. The changes that took place during the pandemic showed the need for new competences. The opportunity and task for universities is to develop further digital competences of university employees and students.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.
EN
The article presents considerations regarding the culture of quality in higher education institutions. Particular attention was paid to factors that support the development of quality culture at universities and those that constitute barriers to its positive development. This issue was presented on the basis of various research results on quality culture as a specific organizational subculture.
EN
It is well-recognized from various business sectors that learning organization occupies a significant role in boosting the performance of organizations and is employed for gaining competitive advantage. Despite many studies in this management topic, there is a dearth of studies investigating public Higher Education. This study aims at investigating the implementation of learning organization at the individual, group, and organizational levels and the relationship with organizational innovativeness among academics in Indonesian public universities. Statistical results analyzed with regression analysis from 170 academics indicate significant positive associations between all variables. The finding of this research emphasizes the urgency to manage knowledge-based assets to accomplish the integration of personal knowledge to the organizational level. On the top priority, to gain competitive advantage, the public universities should create opportunities for continuous learning as well as promote a principle of inquiry and dialogue. Being one of the most essential sources of knowledge creation, it is imperative for higher education to implant organizational learning to accomplish literary greatness to contend satisfactorily in an unpredictable situation.
PL
Z różnych sektorów biznesu dobrze wiadomo, że organizacja ucząca się odgrywa znaczącą rolę w zwiększaniu wydajności organizacji i jest wykorzystywana do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Pomimo wielu badań w tym temacie zarządzania, brakuje badań dotyczących publicznego szkolnictwa wyższego. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie wdrożenia organizacji uczenia się na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym oraz związku z innowacyjnością organizacyjną wśród naukowców na indonezyjskich uniwersytetach publicznych. Wyniki statystyczne analizowane za pomocą analizy regresji 170 naukowców wskazują na znaczące pozytywne powiązania między wszystkimi zmiennymi. Wyniki tych badań podkreślają pilną potrzebę zarządzania zasobami opartymi na wiedzy, aby osiągnąć integrację wiedzy osobistej z poziomem organizacyjnym. Nadrzędnym celem, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, publiczne uniwersytety powinny stworzyć możliwości ciągłego uczenia się, a także promować zasadę dochodzenia i dialogu. Będąc jednym z najistotniejszych źródeł tworzenia wiedzy, konieczne jest, aby szkolnictwo wyższe zaimplementowało uczenie się organizacji, aby osiągnąć dużą zdolność do skutecznego radzenia sobie, w nieprzewidywalnych sytuacjach.
EN
Higher education institutions (HEIs) typically generate income from two main sources; student fees and research income. In contrast, the predominant waste streams in HEIs tend to include; (1) assignment/examination mark submission process, (2) photocopying process and (3) the funding application process. Unintended internal process complexities and barriers typically aggravate the challenges already inherent in the research grant application process. Although Lean Six Sigma (LSS) has been adopted by a number of HEIs in Ireland, very few have adopted an integrated LSS approach for waste reduction in the research grant application process. To identify barriers and waste in the research grant application process within an Irish HEI in an EU environment, the authors used an online survey deployed to 240 academics and researchers. The survey response rate was 13%. The participating HEI in this pilot study generated an annual income (including student fees and research income) exceeding €240 million for the academic year 2017/2018. Using an LSS lens, this paper identified the primary waste in the research grant application process from an academic and researcher perspective to be; editing and revising applications, liaising and communicating with collaborators and waiting for information. Organised thematically, the main barriers were strategic thinking, collaborator identification and co-ordination, eligibility, process, time and support & mentoring. The results from this study can be used to inform the next stage of the research where empirical studies will be carried out in other HEIs to develop a practical roadmap for the implementation of LSS as an operational excellence improvement methodology in the research grant application process.
EN
Mining and mineral processing is a significant field of research in Poland, mainly due to huge deposits of various raw materials located in this country. Several Polish universities offer studies in the field of mineral processing. AGH University of Science and Technology, located in Cracow is major Polish university offering MSc programmes in mineral processing discipline. There are also several other universities, where students can gain knowledge in the field of mineral processing. Teaching programmes cover all main issues related to mineral processing, with cooperation with coal, copper, zinc and lead, coal and rock material industries. Article also describes the issues related to scientific staff in Poland. There are also presented general possibilities for career development for graduates, with characteristics of main potentials and problems.
PL
Górnictwo i przeróbka surowców to znaczące kierunki badań w Polsce, głównie dzięki bogatym krajowym zasobom licznych surowców mineralnych. Kilka uczelni wyższych w Polsce prowadzi studia z zakresu przeróbki surowców. AGH w Krakowie to jedna z głównych uczelni oferujących studia magisterskie w dziedzinie przeróbki. Także na innych uczelniach studenci mogą zdobyć wykształcenie z zakresu przeróbki. Oferowane programy edukacyjne obejmują wszystkie kluczowe tematy związane z przeróbka surowców, we współpracy z przemysłem węglowym, miedziowym, cynkowo-ołowiowym, oraz kruszywowym. Artykuł także porusza kwestie związane z kadrą naukową w Polsce. Zaprezentowane zostały także możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów z uwzględnieniem głównych szans oraz zagrożeń.
EN
The article is dedicated to current trends in University-Business Cooperation (UBC) in Russia on the example of Saint Petersburg. UBC plays an important role in the success of all the stakeholders of the process: higher education institutions (HEIs), students, employers and the government. The ongoing interaction between HEIs and employers helps achieve a high quality and relevance of education as well as to diminish the gap between the competences the employers expect and the knowledge of graduates and to develop the national economy. The benefits for stakeholders are presented in the paper. Saint Petersburg has 72 HEIs and is called one of the 100 best cities for students globally. Some universities in Saint Petersburg hold high positions in Russian and world rankings. All universities are interested in cooperating with employers. The models of UBC in Saint Petersburg are analyzed and examples of each type are given in the paper. One of the most important indicators of the efficiency of UBC is the employment of graduates. The current state of UBC in the city is assessed by analyzing the employment rates of graduates.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym trendom we współpracy uniwersytecko-biznesowej (UBC) w Rosji na przykładzie Sankt Petersburga. UBC odgrywa ważną rolę dla sukcesu wszystkich interesariuszy procesu: uczelni wyższych, studentów, pracodawców i rządu. Bieżące kontakty między uczelniami a pracodawcami pomagają osiągnąć wysoką jakość w edukacji, a także zmniejszyć lukę w oczekiwaniach dotyczących jakości kompetencji i wiedzy absolwentów. Korzyści dla interesariuszy przedstawiono w artykule. W Sankt Petersburgu znajdują się 72 uczelnie i jest to jedno ze 100 najlepszych dla studentów miast na świecie. Niektóre uniwersytety w Sankt Petersburgu mają wysokie pozycje w rankingach rosyjskich i światowych. Wszystkie uniwersytety są zainteresowane rozwojem współpracy z pracodawcami. Przeanalizowano modele UBC w Sankt Petersburgu i podano przykłady każdego z nich. Jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności UBC jest zatrudnianie absolwentów. Obecny stan UBC w mieście ocenia się, analizując wskaźniki zatrudnienia absolwentów.
EN
The article has two aims - first, to discuss changes in the Polish higher education system, and secondly, to investigate the role of university in developing environmental awareness in relation to this transformation. Particularly, the author focuses on a selected group of students as representatives of a region. Environmental sustainability is a crucial and contemporarily relevant issue, which attracts attention of both institutions and individuals. The state formulates laws and administrative regulations and procedures aimed at sustaining the natural environment. These instruments are often mentioned together with instruments of social influence, which include educational measures. Thus, universities can play an important role in their regions. They are a part of the system affecting their environment. The transformation they are undergoing poses a question concerning their social function, which comprises dissemination of environmental knowledge and fostering environmental awareness among both external and internal stakeholders. An analysis of the literature indicates that the transformation of Polish university does not exclude its social mission, which includes dissemination of environmental knowledge. The results of the survey conducted among a selected group of students indicate the need for such educational. University educates prospective workers, managers, entrepreneurs, whose environmental awareness will have a significant impact.
EN
The aim of this article is to identify and discuss research problems, methods and conclusions existing in the studies on quality culture in higher education institutions. A systematic review of literature was used. The study was conducted on the basis of 27 peer-reviewed, English-language scientific articles published in academic journals. These papers were selected based on the list of excluding (i.g. type of the publication, etc.) and including criterions (i.g. keywords, etc.). There are three conclusions. Firstly, there is a need to continue research in the areas of factors affecting quality culture and the development of quality culture. Secondly, although surveys, literature reviews and document analysis are the most often used quality culture research methods, this list might be extended to other methods. Finally, factors promoting and inhibiting the development of quality culture, elements binding structural/managerial and cultural/psychological parts of the concept and effects of quality culture, appear to be interesting, cognitively valuable and worth recognizing in further studies.
EN
The objective of this article is to present an outline of a concept aimed at identifying the possibilities of using Lean Management foundations in determining the sources of irregularities occurring in university processes from the perspective of various stakeholder groups. A research methodology is presented that creates the basis for initiating programmes modernising university processes in line with the principles of the LM concept from the perspective of the most important stakeholder groups. Thanks to the obtained results, it will be possible to raise the general level of awareness regarding losses and their causes, which have a negative impact on the effectiveness and efficiency of a university's activities. This would give rise to the active participation of important groups of stakeholders in activities improving university systems. The research results will contribute to the development of management sciences with reference to the sector of public services by identifying the factors determining changes in university management systems in a manner consistent with global trends. It will also be possible to develop a theoretical model supporting the LM-based identification of irregularities and their causes in universities.
18
Content available Brainbay centre - responsibility from two sides
EN
The role of corporate social responsibility is increasingly significant in the life of companies. It can be found in different forms in the competitive sector, from the smallest enterprises to large-scale corporations. The Óbuda University is not only trying to teach how important this is, but it also sets a good example and demonstrates to students that their responsibility may be integrated into their everyday life in multiple areas. BrainBay Centre was established at the Keleti Károly Faculty in 2017. In my case study, I present the operation of the Centre and its potential for the university and students. The objective of our Centre is to carry out research in partnership with other university lecturers. It is our top priority to transfer the results of research projects carried out at the university as quickly as possible and in a meaningful and practical way to the executives working in different areas of corporations. This bilateral relation creates a win-win situation between the university and the corporations. In the last two years, we could see that the joint objectives and thinking together have built up a new type of community with the students as well. With this small venture operating in this special form, we intend to meet market challenges and our responsibility to educate the entrepreneurs, scientists and lecturers of the future.
EN
The article describes the number and composition of scientific institutions dealing with geology in interwar Poland (1918-1939), including researchers, lecturers, laboratory technicians and technical service staff. Cooperation of public scientific institutions with private companies and broadly understood business is also discussed.
EN
The standard of Indonesian higher education is not well recognized globally. There are several loopholes which decreases the performance of these higher educational institutions. To expedite the organizational performance, it is needed to increase the quality of education. Therefore, primary aim of this research is to review the role of quality management practices (QMPs) in organizational performance. Additionally, the role of human oriented element and work environment were also examined. Data were gathered from the Indonesian universities. The respondents of the research were based on the educational staff of these universities such as lecturers, assistant professor, associate professors and professors. By applying the area cluster sampling, 400 survey questionnaires were utilized for data collection. Partial least square was used to analyse the collected data. It is found that QMPs have significant positive role in organizational performance. Additionally, human oriented element and work environment as moderating variable enhance the positive relationship between QMPs and organizational performance among Indonesian higher educational institutions.
PL
Standard indonezyjskiego szkolnictwa wyższego nie jest uznawany na całym świecie. Istnieje kilka luk, które zmniejszają wydajność tych szkół wyższych. Aby przyspieszyć działanie organizacji, konieczne jest podniesienie jakości edukacji. Dlatego głównym celem tych badań prezentowanych w tym artykule jest przegląd roli praktyk zarządzania jakością (QMP) w wydajności organizacji. Dodatkowo zbadano rolę elementu zorientowanego na człowieka i środowisko pracy. Dane zebrano z indonezyjskich uniwersytetów. Respondentami badań byli pracownicy dydaktyczni tych uniwersytetów, tacy jak wykładowcy, adiunkci, profesorowie nadzwyczajni i profesorowie. Dzięki zastosowaniu próbkowania klastra obszarowego do gromadzenia danych wykorzystano 400 kwestionariuszy ankiet. Do analizy zebranych danych użyto częściowego najmniejszego kwadratu. Stwierdzono, że QMP odgrywają znaczącą pozytywną rolę w wydajności organizacji. Ponadto element zorientowany na człowieka i środowisko pracy jako zmienna moderująca wzmacniają pozytywny związek między QMP a wynikami organizacyjnymi wśród indonezyjskich szkół wyższych.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.