Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunty organiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the methods of determining the characteristic value on the basis of the standards: PN-B-03020:1981, PN-EN 1997-1:2008, prEN 1997-1:2022-09 and Schneider formula. Determination of the characteristic value of the undrained shear strength tfu was carried out using statistical method on the basis of the prEN 1997-1:2022-09 standard and Schneider formula. The statistical calculations were based on the results of field vane tests carried out in organic subsoil of test embankment in Antoniny test site before loading and after the 2nd embankment stage. In order to determine the undrained shear strength tfu of organic soils from field vane tests, the measured values of shear strength tf v were corrected using the average values of correction factors µ = µ(lab) determined on the basis of triaxial compression, simple shear and triaxial extension tests. The analysis of the calculation results shows that with relatively numerous data sets, large values of the coefficient of variation Vx result in significantly lower characteristic values of tfu obtained according to prEN 1997-1:2022-09, compared to the values obtained according to the Schneider formula. In the case of few data sets, for which high values of the coefficient kn are obtained, with high values of the coefficient of variation Vx , the comparison of the values according to prEN 1997-1:2022-09 with the values obtained according to the Schneider formula shows the greatest differences.
PL
W artykule opisano sposób wyznaczenia wartości charakterystycznych parametru geotechnicznego na podstawie norm: PN-B-03020:1981, PN-EN 1997-1:2008, prEN 1997-1:2022-09 oraz wzoru Schneidera. Obliczenia metodą statystyczną wartości charakterystycznych wytrzymałości na ścinanie bez odpływu tfu przeprowadzono na podstawie projektu normy prEN 1997-1:2022-09 oraz propozycji Schneidera. W obliczeniach wykorzystano wyniki badan polową sondą krzyżakową przeprowadzone w podłożu organicznym nasypu doświadczalnego przed obciążeniem podłoża nasypem oraz po 2. etapie obciążenia podłoża nasypem. W celu wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie bez odpływu tfu gruntów organicznych z badan polową sondą krzyżakową pomierzone wartości wytrzymałości na ścinanie tf v skorygowano za pomocą średnich wartości współczynników poprawkowych µ = µ(lab) wyznaczonych na podstawie badan trójosiowego ściskania, prostego ścinania i trójosiowego rozciągania. Analiza wyników obliczeń wskazuje, że w przypadku wyznaczenia wartości charakterystycznych wytrzymałości na ścinanie bez odpływu Xk = tfu warstw torfu i gytii przed obciążeniem nasypem, ze stosunkowo licznymi zbiorami danych przy dużych wartościach wskaźnika zmienności Vx przy podobnych wartościach współczynnika kn znacznie mniejsze wartości charakterystyczne parametru tfu uzyskano według prEN 1997-1:2022-09 w porównaniu z wartościami otrzymanymi według wzoru Schneidera. W przypadku wyznaczenia wartości charakterystycznych wytrzymałości na ścinanie bez odpływu tfu warstw torfu i gytii po skarpą i pod koroną nasypu po 2. etapie obciążenia podłoża nasypem, przy nielicznych zbiorach danych (dla których uzyskuje się duże wartości współczynnika kn), przy dużych wartościach wskaźnika zmienności Vx porównanie wartości według prEN 1997-1:2022-09 z wartościami otrzymanymi według wzoru Schneidera wskazuje na największe różnice. Zatem na wartość charakterystyczną parametru geotechnicznego ma znaczny wpływ współczynnik kn, który uwzględnia liczebność zbioru pomiarów. Duzy rozrzut wyników badań, który jest wyrażony za pomocą wskaźnika zmienności Vx także zdecydowanie obniża wartość charakterystyczną parametru geotechnicznego.
PL
Zlokalizowanie budowy w skomplikowanych warunkach gruntowych wiąże się z koniecznością zastosowania różnorodnych rozwiązań. Dworzec Zachodni w Warszawie znajduje się w rejonie występowania gruntów organicznych w postaci głównie gytii i torfów osiągających miąższość nawet kilkunastu metrów, co powoduje konieczność zwiększenia grubości obudowy wykopu w technologii ścian szczelinowych aż do 100 cm. W artykule opisano warunki geotechniczne, typowe rozwiązania oraz konieczność zmian i ograniczenia związane z występowaniem gruntów organicznych.
EN
Locating a construction site in complicated ground conditions requires the use of various solutions. The West Railway Station in Warsaw is located in the area of organic soils, mainly gyttja and peat, reaching a thickness of up to several meters and making it necessary to increase the thickness of the diaphragm wall up to 100 cm. The article describes the geotechnical conditions, typical solutions as well as the necessity to change and limitations related to the presence of organic soils.
PL
Technologie konsolidacyjne jako najczęściej stosowane metody wzmocnienia podłoża. Przyspieszenie procesu konsolidacji w gruntach słabo przepuszczalnych dzięki zainstalowaniu w podłożu drenów prefabrykowanych w stosunkowo gęstej siatce. Tymczasowy nasyp przeciążający stosowany wraz z drenażem pionowym w celu zwiększenia efektywności procesu konsolidacji. Konsolidacja próżniowa (technologia Menard Vacuum – MV) jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do klasycznej konsolidacji nasypem. Regularnie prowadzony monitoring osiadań podczas realizacji oraz w trakcie eksploatacji. Technologia drenów prefabrykowanych z nasypem przeciążającym zastosowana między innymi podczas realizacji budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, jednego z największych projektów geotechnicznych w Polsce. Porównanie wyników projektowanych osiadań całkowitych z wartościami rzeczywistymi z wybranych obszarów trasy S7 dla zadania 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.
EN
Consolidation methods as the most commonly used techniques of ground improvement. Acceleration of the consolidation process in soils with low permeability due to vertical drains, installed in a very dense grid. The temporary surcharge used along with vertical drains in order to increase the effectiveness of the consolidation process. Vacuum consolidation (Menard Vacuum – MV technology) as an alternative solution to classic vertical drainage with surcharge. The detailed geodetic surveys required during the whole process along with the exploitation period. Vertical drains consolidation method with surcharge used, among the others, during the execution of one of the biggest geotechnical projects in Poland – express way S7 Koszwały – Kazimierzowo. The results of complete settlements design values compared with real values from some regions of S7 expressway, section 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.
PL
W artykule została opisana metoda stabilizacji masowej gruntów organicznych na sucho. Zostały przytoczone i przeanalizowane badania laboratoryjne tworzywa gruntowo-cementowego wytworzonego w technologii MS. Badania obejmowały wykonanie 140 próbek tworzywa, a następnie wykonanie na nich próby wytrzymałości na ściskanie wraz z rejestracją ścieżki naprężeń. Głównym aspektem badań był przyrost modułu odkształcalności pierwotnej w czasie, w zależności od ilości zastosowanego cementu. Przedstawiono także przykład projektu wzmocnienia warstwy namułów pod posadzką w hali. Wzmocnienie zostało wykonane w technologii MS.
EN
The article describes a method of the mass stabilization of dry organic soils. The laboratory tests of soil and cement plastic produced in MS technology have been cited and analyzed. The tests included the fabrication of 140 plastic samples, and then performing a compression strength test on them along with the registration of the stress path. The main aspect of the test has been the increase in the modulus of primary deformability over time, depending on the amount of cement used. An example of a design aiming to strengthen the layer of impurities under a floor in a hall is also presented. The reinforcement was made in MS technology.
PL
W artykule została opisana metoda stabilizacji masowej gruntów organicznych na sucho. Zostały przytoczone i przeanalizowane badania laboratoryjne tworzywa gruntowo-cementowego wytworzonego w technologii MS. Badania obejmowały wykonanie 140 próbek tworzywa, a następnie wykonanie na nich próby wytrzymałości na ściskanie wraz z rejestracją ścieżki naprężeń. Głównym aspektem badań był przyrost modułu odkształcalności pierwotnej w czasie, w zależności od ilości zastosowanego cementu. Przedstawiono także przykład projektu wzmocnienia warstwy namułów pod posadzką w hali. Wzmocnienie zostało wykonane w technologii MS.
EN
The article describes a method of the mass stabilization of dry organic soils. The laboratory tests of soil and cement plastic produced in MS technology have been cited and analyzed. The tests included the fabrication of 140 plastic samples, and then performing a compression strength test on them along with the registration of the stress path. The main aspect of the test has been the increase in the modulus of primary deformability over time, depending on the amount of cement used. An example of a design aiming to strengthen the layer of impurities under a floor in a hall is also presented. The reinforcement was made in MS technology.
PL
W pracy zwrócono uwagę na problemy z rozpoznaniem, klasyfikacją, nazewnictwem oraz badaniami gruntów organicznych zgodnie z Eurokodem 7 oraz powiązanymi normami. Zebrano i zestawiono aktualne zalecenia w tym temacie. Odniesiono się do innych wytycznych oraz wskazano na potrzebę sprecyzowania i uzupełnienia zaleceń.
EN
This paper draw attention to problems connected with recognize, classification, nomenclature and researches of organic soils according to Eurocode 7 and connected standards. Gather and put together current standard recommendation in the subject matter. Related to another guidelines and point on necessity to specify and supplement the recommendations.
7
Content available remote Ocena organicznego podłoża gruntowego za pomocą metody GPR
PL
Prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego oraz określenie stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych są niezmiernie ważne w procesie projektowania i realizacji obiektów liniowych. Precyzyjne określenie budowy badanego ośrodka oraz zlokalizowanie wszystkich jego nieciągłości i anomalii metodami klasycznymi jest niemożliwe ze względu na punktowy charakter badań geotechnicznych. Można wówczas wykorzystać nieniszczące metody geofizyczne, w tym metodę GPR. Przeprowadzona analiza wykazała, że technika georadarowa może być wykorzystywana do zobrazowania granic warstw organicznych w podłożu gruntowym.
EN
In the design and realisation process of the linear objects it is extremely important to identify ground properties and specify the extent of the complexity of hydrogeological conditions. Aiming at detailed site identification as well as proper discontinuity and anomaly detection is impossible in the light of the point character of geotechnical investigations. In order to deal successfully with such impediments, various non-invasive geophysical methods, including the ground penetrating method, are worth using. The analysis carried out proves that the GPR technique can be used for illustrating the boundaries of the organic layers in the subsoil.
PL
Porównanie wartości wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu cu dla normalnie skonsolidowanych i przekonsolidowanych gruntów organicznych. Porównanie wartości uzyskanych z sondowań statycznych CPTU z bezpośrednimi badaniami sondą krzyżakową FVT na tle znanych z literatury korelacji. Propozycja własnych wartości parametru Nkt dla badanych grup litologicznych gruntów oraz wykazanie wpływu procesów konsolidacji na jego zmienność.
EN
Comparison of the values of undrained shear strength cu for normally consolidated and over consolidated organic soils. Comparison of the values obtained from CPTU static soundings with direct cross-probe FVT test results in regard to correlations known from the literature. Proposition of the Nkt parameter values for the studied lithological groups of soils and demonstration of the influence of consolidation processes on their variability.
PL
Z punktu widzenia oceny parametrów geotechnicznych (klasyfikacje, interpretacje) bardzo ważne jest poprawne oznaczenie zawartości substancji organicznej. Zawartość substancji organicznej w gruntach najczęściej oznacza się metodą bezpośrednią przez ocenę strat masy przy prażeniu. Czynnikiem decydującym o częstym wyborze tej metody jest jej prostota i nieskomplikowana aparatura. Tym samym dużo rzadziej stosowane są metody pośrednie – objętościowe. Jedną z nich jest powszechnie znana metoda Tiurina. Zawartość substancji organicznej zależy nie tylko od zastosowanej metody. W przypadku metody bezpośredniej, tj. strat prażenia, na zawartość substancji organicznej ma wpływ również zastosowana temperatura prażenia. Artykuł zawiera wyniki badań własnych, które pozwoliły na określenie, w jakim stopniu zmiana metody wpływa na uzyskiwane wartości zawartości substancji organicznej. Przeanalizowano jednocześnie wpływ temperatury prażenia na otrzymywane wyniki. Jak odniesienie przyjęto wyniki uzyskane metodą Tiurina, będące na ogół niższe niż otrzymywane metodą prażenia.
EN
From point of view geotechnical parameters evaluation (classifications, interpretations) it is important to determine organic matter content correctly. Most frequently approach is to use for that purpose direct method – loss on ignition at different temperatures. Key factors which influence choosing that approach are: simplicity of this method and non-complex equipment. Thereby, much less used are indirect methods – volumetric. One of indirect methods is common known Tiurin’s method. Organic matter content depends not only from applied method. In case of direct method – loss on ignition at different temperatures, temperature which is applied in examination has also influence on organic matter content. The following article presents results of examinations which gave opportunity to determine to what extent chosen method influences value of organic matter content. The authors were investigated what infl uence has applied temperature in the loss of ignition method. For that purpose as a reference Tiurin’s method was chosen, which generally outputs values lower than the method loss on ignition at different temperatures.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano procedury badań i wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu dla wybranego gruntu organicznego zalegającego na terenie Rzeszowa. Wykorzystano w tym celu wyniki badań przeprowadzonych za pomocą sondy obrotowej FVT warunkach „in situ” oraz laboratoryjnych. Analiza wyników wykazała, że wartości wytrzymałości na ścinanie wyprowadzone bezpośrednio z pomiarów oporu podczas ścinania gruntu organicznego są zawyżone w odniesieniu do rezultatów alternatywnych badań laboratoryjnych. Dokonano przeglądu literatury i przeanalizowano problematykę związaną z koniecznością korygowania otrzymanych wyników do celów projektowania geotechnicznego za pomocą współczynnika poprawkowego µ. Przedstawiono własną propozycję wartości współczynnika poprawkowego, właściwą wyłącznie dla badanego gruntu organicznego. Skorygowaną wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu porównano z alternatywnymi propozycjami innych badaczy.
EN
This paper presents the procedures and results of the estimation of undrained shear strength for selected organic soil located in the area of Rzeszow. The results of "in situ" tests performed with the FVT rotary probe were used for this purpose. The study showed that undrained shear strength values derived directly from field measurements are overestimated with respect to the results of alternative laboratory tests. The overview of the selected scientific literature was done in order to analyze the problems related to the need to correct the results obtained for the geotechnical aims by using of correction factor µ. The paper suggest the proper value of the factor µ, appropriate only for the analyzed organic soil. The value of undrained shear strength obtained by this method was compared with those given by other researchers.
PL
W pracy została przeprowadzona analiza wartości osiadań konsolidowanych gruntów organicznych modelem numerycznym w porównaniu z wartościami pomierzonymi. Na podstawie przedstawionego modelu do obliczeń wyznaczono osiadania dla nasypu posadowionego na gruncie organicznym. Osiadanie zostało obliczone metodą odkształceń jednoosiowych (metoda normowa) z edometrycznym modułem ściśliwości pierwotnej oraz metodą, która uwzględnia moduł ściśliwości konsolidowanych gruntów organicznych według Meyera. Następnie otrzymane wyniki obu metod porównano z osiadaniami pomierzonymi.
EN
The article analyzes the value of settlement of organic soil by numerical model compared with measured values. On the basic of presented numerical model settlement values were determined for an embankment built on the ground of organic soil. Settlement was calculated by means of simple classical one-dimensional method with an oedometric modulus of compressibility and a method that takes into account the modulus of compressibility of the consolidated organic soil according to Meyer. The obtained results of both methods were then compared with the actual settlement of the embankment.
PL
Kluczowe znaczenie dla bezpiecznego, a zarazem ekonomicznego zaprojektowania drogowej inwestycji liniowej mają informacje dotyczące obszaru i głębokości występowania gruntów słabonośnych, ich rodzaju (charakterystyki) oraz wartości prawidłowo określonych parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono analizy przeprowadzone w celu wyznaczenia wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych słabonośnych gruntów organicznych, tj. torfów gytii i namułów, oraz korelacje ich cech fizycznych i mechanicznych występujących w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku Białe Błota – granica województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W analizie wykorzystano wartości parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie badań terenowych (wiercenia, sondowania CPTU, sondowania sondą krzyżakową, badania dylatometrem Marchettiego) oraz badań laboratoryjnych (badania w aparacie trójosiowym, testy edometryczne). W odniesieniu do badanych gruntów organicznych należy stwierdzić, że zawartość części organicznych ma istotny wpływ na inne cechy fizyczne gruntów, takie jak: wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, oraz na parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe i może być używana (obok rodzaju gruntu) jako cecha charakteryzująca występujące w podłożu warstwy gruntów organicznych.
EN
The information related to the area and depth of occurrence of soft soils, their type (characteristics) and correctly defined strain and strength parameters is essential for safe and in the same time economic design of a road linear investment. The paper presents evaluation of derived values of geotechnical parameters of soft organic soils as well as the correlations of their index and mechanical properties. Organic soils, i.e. peats, gyttja and muds, were encountered in the subsoil of the planned S5 express road from the location of Białe Błota to the border of Wielkopolska and Kujawsko-Pomorskie voivodeships. The evaluation of derived values of geotechnical soil parameters was based on the results of field tests (boreholes, CPTU tests, vane tests, DMT tests) and laboratory tests (triaxial tests, oedometer tests). With reference to the tested organic soils it was concluded that organic matter content is of essential impact on index properties like: natural water content, bulk density, and on strain–strength parameters. It may be applied (in addition to the type of soil) as a specific feature that indicates the presence of organic soil.
13
Content available remote Model gruntu organicznego w warunkach częściowego odciążenia
PL
Analiza zachowania gruntu organicznego po częściowym zmniejszeniu obciążenia – konstrukcja krzywej elementarnej. Identyfikacja parametrów modelu empirycznego oraz analiza porównawcza wartości osiadań pomierzonych i obliczonych.
EN
The analysis of the organic soil behaviour after partial reduction of the load – the construction of the elementary curve. Identification of the empirical model parameters and a comparative analysis of measured and calculated values of the sedimentation.
14
Content available remote Analiza przyczyn powstania oraz likwidacja osuwiska w starym nasypie drogowym
PL
Warunki geotechniczne podłoża oraz korpusu starego nasypu drogowego. Powstania osuwiska na skutek wzrostu natężenia ruchu kołowego. Wyniki analizy numerycznej stateczności nasypu oraz trzy koncepcje naprawy stanu awaryjnego. Pomyślna realizacja jednej z koncepcji naprawy stanu awaryjnego.
EN
Geotechnical properties of substratum and old road embankment body. Occurrence of the landslide caused by the increase of traffic. Results of numerical stability analysis and three ways of failure state improvement. Successful completion of one of the ways of failure state improvement.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz tendencji zmian przepuszczalności gruntów organicznych pod obciążeniem. Analizie poddano 10 próbek torfów oraz gytii pochodzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. Do analiz wykorzystano wyniki wieloletnich badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego na UWM w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono duży rozrzut wartości wskaźnika zmian przepuszczalności w zależności od rodzaju gruntu i stopnia obciążenia. Takie wyniki sugerują, poza błędami pomiarowymi, bardzo duży wpływ mikrostruktury gruntów organicznych na wartość współczynnika filtracji, a tym samym i tendencje zmian tego parametru w procesie konsolidacji. Dokładne rozpoznanie zależności współczynnika filtracji k od wskaźnika porowatości e oraz znajomość tendencji zmian przepuszczalności gruntu wraz ze zmianą wskaźnika porowatości lub porowatości pozwoli przewidywać wartość współczynnika filtracji k przy różnych wartościach osiadań, umożliwi określenie przepuszczalności na podstawie jego parametrów początkowych.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of organic soil permeability under load. Ten samples of peats and gyttjas from the Warmia and Mazury Province were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship at five load degrees was analyzed. The results of multi-year research on organic soils conducted at the laboratory of the Chair of Geotechnics and Road Engineering at the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. A large spread in the permeability change index value, depending on the soil type and the load degree, was found as a result of the performed analysis. Such results suggest, apart from measuring errors, a very high effect of the microstructure of organic soils on the filtration coefficient value and thus also on the tendencies in the changes of this parameter in the consolidation process. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e and knowledge of the tendencies in soil permeability changes with changes in the void ratio or porosity will allow the value of the filtration coefficient k at different settlement values to be predicted. It will also enable the determination of permeability based on the initial soil parameters.
EN
The paper presents problems connected with failure in a road section of an interchange, which geotechnical causes were manifested in the initial period of its operation. Genesis of the failure stems from the stage of investment preparation and construction. The failure was caused first of all by inadequate identification of geological and engineering conditions in the area of deposition of unconsolidated Holocene organic soils. As a result of failure damage occurred in the road embankment and in the subsoil. The paper presents an attempt at an explanation for the failure.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie warunków geotechnicznych oraz wyznaczeniu zależności, pozwalających na obliczenie modułu ścinania Go dla gruntów mineralnych i organicznych obiektów zlokalizowanych na terenie kampusu SGGW i osiedla Stegny. We wstępie przedstawiono opis badań standardowym dylatometrem Marchettiego i sejsmicznym dylatometrem SDMT oraz sposób interpretacji uzyskanych wyników. Zaprezentowano także ogólny opis teoretyczny badań sejsmicznych wraz z charakterystyką fal poprzecznych, podłużnych i powierzchniowych, wykorzystywanych w geotechnice. Ponadto omówiono budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne oraz scharakteryzowano parametry geotechniczne na terenie wyżej wymienionych obiektów. Ostatnia część artykułu to propozycja nomogramów klasyfikacyjnych dla gruntów mineralnych i organicznych oraz możliwości wykorzystania modułu ścinania w interpretacji wyników badań SDMT.
EN
The paper is devoted to the analysis of the geotechnical conditions and determination of relationships allowing to estimate the shear modulus of mineral and organic soils for sites located in SGGW campus and in Stegny site in Warsaw. In the literature overview there have been presented description of Marchetti Dilatometer test and Seismic Dilatometer test (SDMT) as well as the methodology of these tests and parameters evaluation. Also there have been shown a theoretical description of seismic tests with characteristics of transverse, longitudinal and surface waves used in geotechnics. Furthermore there have been presented geological and hydrogeological structure as well as geotechnical conditions of sites mentioned above. In the last stage of this work there have been proposed relationships and classification charts of mineral and organic soils and the possibilities of using shear modulus.
PL
Osady międzyglinowe występujące na terenie miasta Poznania okresu zlodowacenia środkowopolskiego, interglacjału eemskiego, zlodowacenia północnopolskiego. Budowa geologiczna opróbowanego obszaru badań. Osady organiczne (namuły, gytie) wieku eemskiego. Wstępne określenie parametrów geotechnicznych (właściwości fizycznych i mechanicznych) gruntów organicznych interglacjału eemskiego.
EN
Inter-clay deposits located within Poznan city limits, originating from the middle-polish glaciation, eem interglacial period, north-Polish glaciation, geology of the investigations site. Consolidated organic deposits (mud and gyttia) of eem period. Preliminary testing of soil parameters (physical and mechanical) of eem interglacial organic deposits in order to optimize foundation design.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki prób identyfikacji gruntów organicznych na podstawie rezultatów badań przeprowadzonych w warunkach in situ za pomocą sondy statycznej CPT. Przeanalizowano wyniki wybranych 439 sondowań, które odzwierciedlały zachowanie lokalnych gruntów organicznych zawierających od 6,3 do 17,4% części organicznych. Postawę rozpoznania gruntów stanowiły wartości pomierzone oporu pod stożkiem (qc) i na pobocznicy walcowej końcówki sondy (fs) oraz obliczony na ich podstawie współczynnik tarcia (Rf). Do identyfikacji gruntów organicznych wykorzystano wybrane kryteria zaprezentowane między innymi przez: Mayne’a [1], Marra [2,3,4], Bergmanna [2], Schmertmanna [2], Capanellę oraz Robertsona [3,4,5,6] i Młynarka [3,7]. Przeprowadzona analiza wykazała, że identyfikacja rodzajów gruntów organicznych w aspekcie współczesnej klasyfikacji normowej [8,9] z uwzględnieniem przyjętych kryteriów jest niejednoznaczna i nie pozwala na ich dokładne rozpoznanie na podstawie sondowań CPT.
EN
This paper presents the results of attempts to identify organic soils on the basis of test results performed under in situ conditions by cone penetration testing (CPT). The results of 439 selected tests were analysed which reflected the behaviour of local organic soils of organic matter ranging from 6,3 to 17,4%. Crucial to soil investigation were values measured of cone resistance (qc) and sleeve friction (fs) and the friction ratio (Rf) estimated according to those values. To identify organic soils, selected criteria were used, proposed among others by: Mayne, Marr, Bergmann, Schmertmann, Capanella and Robertson [2,5]. An analysis showed that an identification of organic soil types in terms of the present classification of standards, in view of the criteria used, is ambiguous and does not allow to identify them precisely by CPT.
PL
W dzielnicy Białogon, znajdującej się w południowej części Kielc, w strefie ochronnej największego komunalnego ujęcia wody od około 200 lat funkcjonuje przemysł metalowy. Przeprowadzone badania gleb wykazały występowanie w nich podwyższonych zawartości pierwiastków śladowych (głównie: Zn, Pb, Cu, Cr). Warunki środowiskowe nie sprzyjają jednak ich wymywaniu i dalszej migracji z wodą do wód podziemnych. Środowisko glebowe jest słabo kwaśne i obojętne, a w głębszych węglanowych ośrodkach skalnych odczyn wody jest jeszcze wyższy (pH 7–8). Sprawia to, że zanieczyszczenia nie przemieszczają się i nie powodują pogorszenia jakości wody w studniach położonych w sąsiedztwie komunalnego ujęcia wód podziemnych. Zanieczyszczenie gleb cynkiem i ołowiem nie przekracza wartości dopuszczalnych dla gleb użytkowanych rolniczo. Zawartość cynku i ołowiu w badanych próbkach gleb wynosi: Zn 24,4–1646,0 mg/kg; Pb 12,5–1904,0 mg/kg. Zawartość w próbkach gleby chromu, miedzi, kadmu, manganu i niklu była niższa od wartości dopuszczalnych. Zawartość badanych metali w wodach podziemnych dotychczas nie przekroczyła dopuszczalnych stężeń dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
In the protective zone of municipal groundwater intake, in the former industrial district named Białogon, which is the southern part of the city of Kielce, the metal industry has operated for about 200 years. The studies of soils demonstrated elevated levels of trace elements (mostly Zn, Pb, Cu, Cr). However, environmental conditions do not facilitate their leaching and further migration to groundwater. The soil environment is weakly acidic and neutral, while the pH value is even higher (pH 7–8) in deeper carbonate deposits. This is the reason why the pollutants do not migrate and do not worsen the water quality in the wells situated near the municipal groundwater intake. The concentrations of zinc and lead in the polluted soils do not exceed the limit values for agricultural soils, and are as follows: Zn 24.4–1646.0 mg/kg, Pb 12.5–1904.0 mg/kg. The contents of chromium, copper, cadmium, manganese and nickel in the soil samples were lower than the limit values. The contents of the metals in the groundwater do not exceed the amount allowable for drinking water.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.