Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne, w tym rozwiązań wolnych od gazu SF6, techniki próżniowej dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie w rozdzielnicach z izolacją gazową powietrza syntetycznego bądź mieszanek fluoronitrylu. Godne zauważenia są także nowoczesne technologie informatyczne wspierające proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych. Wymieniono modelowanie trójwymiarowe pozwalające na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowanie trójwymiarowe, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Obserwuje się zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
EN
Presented are issues prepared in the form of papers and discussed during Technical Session of the Study Committee B3 Substations and electrical installations. Special attention was paid to building and maintaining proper relationships between energy industry and natural environment including promotion of technologies which are neutral or even supporting the natural environment like SF6 free solutions, vacuum technology for HV circuit-breakers and application of synthetic air or fluoronitrile compounds in gas-insulated switchgears. Worth noting are also modern information technologies supporting the process of creation and operation of power facilities. Mentioned is also three-dimensional modelling enabling at the designing stage to foresee all events that can occur during building and operation and then manage them effectively as well as three-dimensional printing that helps quickly and quite cheap to produce spare parts for equipment and various devices. A distinct area of issues is the proper attitude to maintenance and repair works. Observed is a strong preference for interventions resulting from the actual state of an element in place of previously applied routine inspections carried out at regular intervals. Given are informations concerning security of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the EMF impact.
PL
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa na stacji odbywa się na wielu płaszczyznach. Kryptografia umożliwia uwierzytelnianie urządzeń, ale nie wszystkim atakom można zapobiec za pomocą tych środków. Zapory ogniowe i „dziury” można ominąć za pomocą istniejących tuneli zdalnego dostępu lub za pośrednictwem komputerów serwisowych, bezpośrednio podłączonych do urządzeń IED lub szyny stacyjnej.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i dyskutowane podczas Sesji Technicznych Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Położono nacisk na bieżące tendencje, które istotnie kształtują i będą kształtować w przyszłości kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie promowano rozwiązania wolne od gazu SF6, technikę próżniową dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Podkreślono znaczenie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych, zwłaszcza modelowania trójwymiarowego pozwalającego na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowania trójwymiarowego, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Wskazano na zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
EN
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during Technical Sessions of the Study Committee B3 Substations and electrical installations. An emphasis was put to current tendences which significantly shape now and will shape in future directions of development in this field. Special attention was paid to build and maintain proper relations between energy industry and the natural environment including promotion of neutral technologies and the ones which even support the environment. In this scope promoted are SF6 gas free solutions, vacuum technology for HV breakers and application of clean air in gas-insulated switchgears. Emphasized is the importance of modern information technologies supporting the process of construction and operation of power industry objects especially including 3D modelling which allow at the designing stage to foresee all events that can happen during construction and operation and help to manage them effectively. At the same level of importance is the 3D printing that helps quickly and not too expensively produce spare parts for equipment and appliances. The separate topics area is the proper attitude to maintenance and repair operations. Indicated is a strong preference for interventions resulting from the actual condition of an element in place of previously used periodic inspections carried out at fixed time intervals. Given are informations concerning safety of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the impact of electromagnetic fields.
PL
W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych. Omówiono wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy. Przedstawiono dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono dokumentację techniczną i prawną stacji, zwracając szczególną uwagę na dokumentację eksploatacyjną i ruchową. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji związane z dokonywaniem oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów stacji elektroenergetycznej lub urządzeń i instalacji w niej zlokalizowanych.
EN
Described are issues concerning operation of electrical power substations in energy enterprises. Discussed is the importance of proper substation operation for its correct work. Presented are documents containing requirements and recommendations regarding operation of electrical power substations. Shown is technical and legal documantation of such substations with special attention paid to operational and service documentations. Discussed are selected issues connected with visual examination, technical inspections, assesment of technical condition and also maintenance and repairs of a substation itself and of an equipment and installations mounted inside it.
PL
Funkcjonalność stacji elektroenergetycznych w polskim systemie elektroenergetycznym na poziomie średniego napięcia zmienia się od kilku lat. Obecnie na tę zmianę największy wpływ ma rozwój generacji rozproszonej i możliwości magazynowania energii. W niedalekiej przyszłości zabraknie paliw kopalnych, nieunikniona jest więc transformacja polskiej energetyki ze stanu obecnego do stanu postulowanego w przyszłości. Aby proces ten był efektywny, konieczna jest zmiana wyobrażenia o funkcjonowaniu całego systemu, w tym również stacji elektroenergetycznych. Artykuł ten jest przyczynkiem w dyskusji uzasadniającej niezwłoczne podjęcie określonych działań w celu wypracowania racjonalnej i merytorycznie uzasadnionej strategii transformacji polskiej energetyki. Strategia ta pozwoli na ścisłe określenie funkcjonalności stacji elektroenergetycznych współpracujących z sieciami dystrybucyjnymi w nowym polskim systemie elektroenergetycznym, wtedy gdy nie będzie już paliw kopalnych. W artykule pokazano wybrane aspekty przyszłej funkcjonalności stacji, które rysują się na podstawie dzisiejszej wiedzy i stanu techniki.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z wdrożeniem demonstracyjnego układu gromadzenia energii w stacji elektroenergetycznej. Przyjęto, że celem działania zasobnika w stacji SN/nn jest modyfikacja profilu obciążenia obiektu przez zmniejszenie współczynnika szczytu. Omówiono algorytm sterowania zasobnikiem, jak również dokonano oceny efektywności zastosowania takich rozwiązań w przyszłości.
EN
The article discusses issues related to the implementation of a demonstration energy storage system in a power substation. The container control algorithm was discussed as well as the effectiveness of using such solutions in the future was assessed.
PL
W pracy przedstawiono specyfikacje poszczególnych elementów systemów ochrony technicznej będących zabezpieczeniami stacji elektroenergetycznej, a także zaproponowano koncepcję systemu zabezpieczeń. Opisano również sposoby integracji realizowanych systemów na stacjach elektroenergetycznych. Przedstawiono skrótowo metodologię doboru podstawowych parametrów niezbędnych do użytkowania systemów.
EN
The paper presents specifications of individual elements of technical protection systems that are power station protections, and also proposes a concept of a security system. Methods of integration of implemented systems at power stations were also described. The methodology for selecting the basic parameters necessary to use the systems is briefly presented.
PL
Instalacje uziemiające stacji SN/nn spełniają różne funkcje, a stawiane im wymagania wynikają z kilku norm. Mają one ograniczać do dopuszczalnych wartości napięcie rażeniowe pojawiające się podczas zwarć doziemnych w sieci niskiego napięcia, zapewniać właściwe wartości napięć rażeniowych wokół stacji, gwarantować działania środkom dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu przewodu PEN, a także właściwych potencjałów w sieci nn podczas doziemienia po stronie SN stacji.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane w stacjach wysokich napięć na terenie kraju. Przedstawiono stacje elektroenergetyczne 110 kV i określono ich rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przeanalizowano stosowane w stacjach elektroenergetycznych 110 kV rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie.
EN
In this paper, selected constructional and technological solutions used in High Voltage (HV) substations are shown. 110 kV substations in distribution grid are shown and their role in National Electric Power System (NEPS) is described. Constructional solutions and technologies ol HV substations are analysed.
11
EN
According to the Energy Efficiency Act, the burden of searching for solutions to limit losses incurred during the transformation and transmission of electricity also rests with distribution system operators (DSOs). One of the intermediary facilities in the electric power supply chain to consumers is an HV/MV substation, which is characterized by relatively high energy losses. The paper analyses the rationale for the use of renewable energy micro-sources in HV/MV substations to increase the efficiency of their operation and the impact on CO2 reduction.
PL
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej ciężar poszukiwania rozwiązań służących do ograniczania strat ponoszonych podczas transformacji i przesyłu energii elektrycznej spoczywa również na operatorach systemów dystrybucyjnych (OSD). Jednym z obiektów pośredniczących w dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom są stacje elektroenergetyczne WN/SN (główne punkty zasilania, GPZ), które charakteryzują się relatywnie wysokimi stratami energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano zasadność zastosowania mikroźródła OZE w stacjach GPZ pod kątem podnoszenia efektywności ich pracy i wpływu na redukcję CO2.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące realizacji procesu budowy, stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii w stacjach najwyższych napięć. Przedstawiono stacje elektroenergetyczne 400 i 220 kV i określono ich rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Omówiono uwarunkowania formalno-prawne realizacji budowy stacji najwyższych napięć. Przeanalizowano stosowane w stacjach elektroenergetycznych 400 i 220 kV rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie.
EN
In this paper, selected aspects concerned realization of construction process, applied constructional solutions and technologies in Ultra High Voltage (UHV) power substations are shown. 400 and 220 kV power substations are shown and their role in National Electric Power System (NEPS) is described. Formal, legal conditionings of realization of construction of UHV power substations are described. Constructional solutions and technologies of 400 and 220 kV power substations are analyzed.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykonywania pomiarów wyładowań niezupełnych (WNZ) w miejscu zainstalowania transformatora na stacji elektroenergetycznej. Scharakteryzowano trzy metody umożliwiające wykonanie pomiarów w warunkach stacyjnych: metodę elektryczną, ultra wysokiej częstotliwości (UHF) i akustyczną. Przedstawiono urządzenie pomiarowe umożliwiające wykonywanie pomiarów w trybie off-line, a także rejestrację ciągłą parametrów charakteryzujących WNZ w trybie on-line. Dodatkowo omówiono możliwości praktycznego wykorzystania pomiarów WNZ wykonywanych na miejscu zainstalowania transformatora w codziennej praktyce eksploatacyjnej.
EN
The article presents the possibilities of performing partial discharge measurements (PD) at the place where the transformer is installed at the power station. Three methods have been characterized enabling measurements to be carried out under station conditions: electrical, ultrahigh frequency (UHF) and acoustic methods. A measuring device enabling measurements in off-line mode as well as continuous recording of parameters characterizing PD in on-line mode were presented. In addition, the possibilities of practical use of PD measurements taken at the place of installation of the transformer in everyday operational practice were exploitation.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Zwrócono uwagę na bieżące tendencje, które kształtują kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególny nacisk położono na budowanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie można znaleźć promocję techniki próżniowej dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Godne zauważenia są także nowoczesne technologie informatyczne wspierające proces tworzenia obiektów elektroenergetycznych, jak modelowanie trójwymiarowe pozwalające na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowanie trójwymiarowe, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne do aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Zdecydowanie preferowane są interwencje wynikające z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych. Jako odrębne zagadnienie przedstawiono skutki ataków hackerskich na systemy elektroenergetyczne i wynikające stąd kierunki działania.
EN
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during the Technical Session of B3 Study Committee – Substations and electrical installations. Attention is turned to current trends which shape the development directions in this field. Special emphasis is placed on building proper relationship between power industry and natural environment, including promotion of neutral technologies or even the ones that support the environment. Here one can also find promotion of vacuum technology for HV circuit breakers and application of pure air in gas-insulated switchgears. Worth noting are also the modern information technologies supporting the process of power objects constructing like 3D modelling, allowing to foresee on the design stage all events that may occur during building and operation and how to effectively manage them, or 3D printing that allows in a quick and a quite cheap way to manufacture spare parts for equipment and instruments. A separate area of problems is the proper approach to maintenance and repair works – here a strong preference is given to interventions resulting from the actual condition of components instead of the currently applied routine inspections. As a separate issue presented are results of hacker attacks on power systems and the ensuing lines of action.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan Polskich Norm dotyczący ochrony przeciwporażeniowej stosowanej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Omówiono wymagania zawarte w normach polskojęzycznych: PN-EN 61936-1:2011 i PN-EN 50522:2011.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia wraz z przykładowymi rozwiązaniami budowy poszczególnych pól rozdzielczych.
EN
The article presents the equipment of medium voltage switchgear with examples of construction solutions for individual distribution fields.
PL
W artykule opisano niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe, które są elementami cyfrowych stacji elektroenergetycznych. Stacje te do swego działania wykorzystują standard IEC 61850. Informacje o zmierzonych przez przekładniki niekonwencjonalne wielkościach przesyłane są do urządzeń typu IED w sposób cyfrowy, a nie analogowy, jak to się odbywało w przypadku przekładników konwencjonalnych. Opisano zasady działania przekładników niekonwencjonalnych wykorzystujących takie zjawiska fizyczne jak efekt Faradaya, Halla, Pockelsa oraz cewkę Rogowskiego, dzielniki pojemnościowe. Przedstawiono wady i zalety przekładników niekonwencjonalnych.
EN
The article describes nonconventional current and voltage instrument transformers, which are elements of digital power stations. These stations use IEC 61850 standard for their operation. Information on measurements measured by nonconventional instrument transformers are sent to IED devices in a digital way, not analog, as was the case with conventional instrument transformers. The principles of operation of nonconventional transformers using such physical phenomena as the Faraday, Hall, Pockels effect and Rogowski coil, capacitive dividers are described. The advantages and disadvantages of nonconventional instrument transformers are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania rozpływu prądów zwarć jednofazowych w stacjach elektroenergetycznych WN/SN, a w szczególności wartości prądów wpływających do uziomów stacji. Znajomość wartości tych prądów jest istotna dla oceny zagrożenia porażeniowego na terenie stacji. W badaniach wykorzystano program EMTP-ATP, w którym odwzorowano strukturę analizowanych układów. Przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla wybranych układów stacji elektroenergetycznych.
EN
The values of the currents flowing into the earthing system of HV/MV substations, during single-phase earth faults, are important for assessing the risk of electric shock hazard in a substation. The article presents computer based models for calculating the flow of short-circuit currents in a substation earthing system. The influence of selected parameters of power lines, transformers and substations scheme on currents value is presented. The analysis was performed for a 110/15 kV substation model with overhead power lines using the EMTP-ATP software. The scenarios chosen for further analysis show that, as the nominal power of the HV/MV transformer increases, the value of the current flowing into the earthing system of the substation decreases. The analysis showed that number of connected power lines, number of installed transformers and their nominal power have a significant influence on the values of currents flowing into the substation earthing system.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.