Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda spektralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this research, we discuss the construction of the analytic solution of the homogenous initial boundary value problem including partial differential equations of fractional order. Since the homogenous initial boundary value problem involves a local fractional order derivative, it has classical initial and boundary conditions. By means of separation of the variables method and the inner product defined on L2 [0, l], the solution is constructed in the form of a Fourier series including the exponential function. The illustrative examples present the applicability and influence of the separation of variables method on time fractional diffusion problems. Moreover, as the fractional order α tends to 1, the solution of the fractional diffusion problem tends to the solution of the diffusion problem which proves the accuracy of the solution.
EN
In this research, we discuss the construction of the analytic solution of homogenous initial boundary value problem including partial differential equations of fractional order. Since the homogenous initial boundary value problem involves the Hybrid fractional order derivative with various coefficients functions, it has classical initial and boundary conditions. By means of separation of the variables method and the inner product defined on L 2 [0,l], the solution is constructed in the form of a Fourier series including the bivariate Mittag-Leffler function. An illustrative example presents the applicability and influence of the separation of variables method on time fractional diffusion problems. Moreover, as the fractional order α tends to 1, the solution of the fractional diffusion problem tends to the solution of the diffusion problem which proves the accuracy of the solution.
EN
The objective of the paper is to calculate fatigue life with the use of the spectral method for 10HNAP steel under non-Gaussian loading conditions with the use energy parameter and non-Gaussian correction. The energy parameter has not yet been used in the frequency domain for fatigue calculations under non-Gaussian loading conditions. Some calculations regarding the energy parameter and spectral method have been performed by Banvilett et al. [1] for the case with non-Gaussian loading but with no non-Gaussian correction. In terms of non-Gaussian correction recently, a paper has been published by Niesłony et al. [20] where the authors are using a correction factor presented by Bracessi et al. [8], and it is used to correct the damage degree of the loading signal. The correction factor used in the calculations has been modified to address the specific description of the Wa-Nf curve. The results for the energy parameter have been compared with results for the stress calculation with spectral method with the use of the Bracessi correction factor.
PL
Celem pracy jest obliczenie trwałości zmęczeniowej za pomocą metody spektralnej dla stali 10HNAP w warunkach obciążeń o charakterze nie-Gaussowskim z parametrem energetycznym i korektą z uwagi na nie-Gaussowość. Parametr energetyczny nie został jeszcze wykorzystany w dziedzinie częstotliwości do obliczeń zmęczeniowych w warunkach obciążenia o charakterze nie-Gaussowskim. Niektóre obliczenia dotyczące parametru energetycznego i metody spektralnej zostały wykonane przez Banviletta i innych [1], dla przypadku z obciążeniem o charakterze nie-Gaussowskim, ale bez korekcji z uwagi na nie-Gaussowość. Pod względem nie-Gaussowskiej korekty ostatnio opublikowano pracę Niesłonego i innych [20], w której autorzy stosują współczynnik korekcyjny przedstawiony przez Bracessiego i innych [8]. Służy on do korekcji stopnia uszkodzenia przebiegu obciążenia. Współczynnik korekcyjny zastosowany w obliczeniach został zmodyfikowany, aby uwzględnić konkretny opis krzywej Wa-Nf. Wyniki dla parametru energetycznego zostały porównane z wynikami obliczeń dla naprężeń za pomocą metody spektralnej z wykorzystaniem współczynnika korekcji Bracessiego i innych.
EN
Many computer aided design methods that are being presented in the literature are using advanced fatigue life assessment methods. The problem with the assessment is especially interesting in the moment when the calculations are performed for random loads. In such cases it is common to use one of two calculation methods. The first one is based in the time domain and it uses cycle counting algorithms to assess the damage degree. The second is based in the frequency domain and it uses statistical information to assess the damage degree. Due to the emerging need of industry many fatigue life calculation methods have been developed for both domains. One of these methods is the spectral method for fatigue life assessment. The idea of this method is set in performing calculations in the frequency domain. That means that the operating information are the power spectral density and probability density function of loading amplitudes. Frequency domain fatigue life assessment methods have a young history compared to the time domain methods. Due to this fact many issues which have been solved within the time domain are still an unsolved issue in spectral method. That means that a certain question: why to use spectral method when it has many unsolved issues suddenly emerges. One of the simplest answers to that question is that spectral method is faster, which means that it is more time and money efficient. That was one of the main reasons to perform an analysis of issues that have to be solved, and awaiting challenges of the spectral method. Another question that had to be asked, in regards to the analysis: are there any areas where this method might be the only potentially applicable? The paper is divided into four parts that are taking these questions to further discussion. Some of the presented discussion points might be analyzed in both uniaxial and multiaxial loading condition.
PL
Wiele metod projektowania wspomaganych komputerowo, które są prezentowane w literaturze, wykorzystuje zaawansowane metody oceny zmęczenia konstrukcji. Problem z oceną jest szczególnie interesujący w momencie, gdy obliczenia wykonywane są dla losowych obciążeń. W takich przypadkach często stosuje się jedną z dwóch metod obliczeniowych. Pierwsza opiera się na dziedzinie czasu i wykorzystuje algorytmy zliczania cykli do oceny stopnia uszkodzenia. Druga opiera się na dziedzinie częstotliwości i wykorzystuje informacje statystyczne do oceny stopnia uszkodzenia. Ze względu na pojawiające się potrzeby przemysłu opracowano wiele metod obliczania trwałości zmęczeniowej dla obu dziedzin. Jedną z tych metod jest metoda spektralna oceny trwałości zmęczeniowej. Metoda ta wykorzystuje obliczenia w dziedzinie częstotliwości. Oznacza to, że informacja operacyjna to gęstość widmowa mocy i funkcja gęstości prawdopodobieństwa amplitud obciążenia. Metody oceny trwałości zmęczeniowej w dziedzinie częstotliwości mają młodą historię w porównaniu z metodami w dziedzinie czasu. Z tego powodu wiele problemów, które rozwiązano w dziedzinie czasu, wciąż pozostaje nierozwiązanym problemem w metodzie spektralnej. Oznacza to, że pojawia się pewne pytanie: po co stosuje się metodę spektralną, skoro nadal istnieje tak wiele nierozwiązanych problemów. Jedno z najprostszych odpowiedzi na to pytanie brzmi następująco: metoda spektralna jest szybsza, co oznacza, że jest ona wydajniejsza pod względem czasu i pieniędzy. Był to jeden z głównych powodów do przeprowadzenia analizy zagadnień, które należy rozwiązać, jak również wyzwań stojących przed metodą spektralną. Kolejne pytanie, które należało zadać w odniesieniu do analizy: czy istnieją obszary, w których ta metoda może być jedyną potencjalnie możliwą do zastosowania? Artykuł jest podzielony na cztery części, które stawiają te pytania do dalszej dyskusji.
EN
This article compares the results of a high cycle fatigue analysis obtained through the application of the two methods dedicated to analysis of response of the structure of the bi-modal type – the direct spectral method and the Fu-Cebon one. The compared parameter is the lifetime for an assumed material S–N curve and stress spectrum defined in an article by Fu & Cebon.
PL
W artykule dokonano porównania rezultatów wysokocyklowych analiz zmęczeniowych wykonanych przy zastosowaniu dwu metod dedykowanych dla przypadków odpowiedzi struktury o charakterze dwumodalnym: metody spektralnej bezpośredniej i metody Fu-Cebona. Porównywaną wielkością był czas życia konstrukcji przy założonej postaci krzywej S–N materiału i zmienności naprężeń o charakterystyce wykorzystywanej w artykule Fu i Cebona.
EN
In the article, the means of application of the direct spectral method for the identification of the stress cycles for multiaxial stress is discussed. Two cases are analyzed. The first, when components of stress tensor are in phase, and the second, when they are shifted in phase. The second case is associated with the practical application for the crane wheel.
PL
W artykule przedstawiono sposób zastosowania metody spektralnej bezpośredniej do identyfikacji cykli naprężeń o charakterze wieloosiowym. Rozważane są dwa przypadki. Pierwszy, gdy składowe tensora naprężeń są zgodne w fazie i drugi, gdy są one przesunięte w fazie. Drugi przypadek jest związany z praktycznym zastosowaniem dla koła suwnicy.
PL
Przedstawiono rozszerzone założenia teoretyczne metody spektralnej wyznaczania trwałości zmęczeniowej z uwzględnieniem odkształceń sprężysto-plastycznych. Zagadnienie jest szczególnie interesujące dla przemysłu energetycznego z uwagi na częste występowanie karbów geometrycznych i strukturalnych w konstrukcjach. Przedstawiono propozycję rozszerzenia stosowalności algorytmu wyznaczania trwałości zmęczeniowej metodą spektralną o zakres odkształceń sprężysto-plastycznych.
EN
The paper presents the theoretical assumptions behind the solution of the problem with taking into account the influence of the local elastic-plastic deformations on the calculated fatigue life using the spectral method for fatigue life assessment. The topic is interesting for the energy production industry due to the large amount of geometrical and construction notches occurring in the power plant constructions. The main formulas and algorithm modification are presented.
EN
The paper presents the computation procedure of fatigue life assessment with the influence of static component of the frequency domain in the spectral method. The calculation has been done for the S355JR steel for broad band and narrow band loads. Two probability density functions have been chosen to calculate the fatigue life which are the Rayleigh and Dirlik functions as well as three mean stress compensation models.
EN
The paper presents a proposal of account of mean stress value in the process of the determination of the fatigue life, using the spectral method. The existing approaches have been described and some chosen stress models used to take into account the influence of the mean value in the process of the determination of fatigue life have been introduced. Those models, referring to their linear character, have been used to determine the power spectral density function (PSD) of the transformed stress taking into account the mean value. The method introduced by the authors allows a wide usage of many formulas used to predict the fatigue life by means of the spectral method.
EN
A method of left cardiac ventricle's contractility abnormalities recognition and assessment, based on computer-aided analysis of sequences of ultrasonographic images is presented. The method is based on an analytical model of ventricle's shape time-variations during a single or several heart evolution cycles. An approach to ventricle's contractility abnormalities detection and evaluation based on a concept of spectral analysis of the shape coefficients' time-variations is proposed. The shape coefficients can be obtained by a computer-aided analysis of sequences of ultrasonographic cardiac images. The contraction process is characterized by spectral indicators: the contraction-depth ratio and the smoothness ratio. The results of preliminary testing of the method on clinical data are presented.
PL
W pracy zaproponowano metodę wyznaczania map stopnia uszkodzenia zmęczeniowego elementów maszyn przy obciążeniach losowych wykorzystującą kryteria wieloosiowego zmęczenia w płaszczyźnie krytycznej. Założono, że właściwości zmęczeniowe materiału opisuje charakterystyka naprężeniowa uzyskana przy obciążeniach cyklicznych. Stopień uszkodzenia wyznaczano metodą spektralną na podstawie gęstości widmowej mocy przebiegu naprężenia ekwiwalentnego. Zaproponowano wykorzystanie liniowo-sprężystej analizy MES do wyznaczania tensora naprężenia w danym punkcie konstrukcji.
EN
In the paper the method of damage map determination for machine elements subjected to random loading has been proposed. The method uses the multiaxial fatigue failure criteria in the critical plane. It has been assumed that fatigue properties of the material are described by the stress characteristics obtained under cyclic loading. The damage degree was determined by the spectral method and based on the power spectral density of the equivalent stress history. Application of the linear-elastic analysis of the finite element method has been proposed for determination of the stress tensor in a given structure point.
PL
W pracy do opisu oddziaływania wieloosiowych obciążeń przyjęto macierz gęstości widmowych mocy składowych tensora odkształcenia. W celu wyznaczenia trwałości zmęczeniowej metodą spektralną zastosowano liniowe kryteria wieloosiowego zmęczenia losowego bazujące na pojęciu płaszczyzny krytycznej. Proponowany algorytm wyznaczania trwałości zweryfikowano na podstawie badań zmęczeniowych próbek krzyżowych ze stali 10HNAP w warunkach złożonych obciążeń losowych.
EN
There are described the multiaxial loads impact expressed in spectral concentration of powers of the strain tensor components. In order to determine fatigue life by the spectral methiod, linear criteria of multiaxial random fatigue based on critical plane approach were applied. The algorithm of fatigue life determination was verified by experiments on 10HNAP steel cross specimens in complex random loads conditions.
EN
The problem of the simulation of rheological properties of metals is considered at numerical modeling processes of profile extrusion with high extrusion ratio. The existing ways of the mathematical description of rheological properties of metal at extrusion are limited with maximum achievable values at deformation tests and opportunity of the account of dynamic processes of hardening and recovery. The laws of development of dislocation density as factor determining rheological properties of an alloy at extrusion are using as possible alternative. The integration of received rheological equations in mathematical model three-dimensional forming of metal is executed at extrusion, based on a finite element method. The advantages of offered models are shown with reference to tasks of extrusion of profiles.
PL
Opisano sposób sprawdzania jakości, a także sposób wykorzystania w praktyce analitycznej certyfikowanych materiałów odniesienia przewidzianych dla mosiądzów do przeróbki plastycznej typu M68, M70 (seria MH) i M90, M95 (seria MI) poprzez opracowanie na nich spektralnych metod analitycznych z iskrą niskowoltową, z plazmą indukcyjnie sprzężoną oraz metod fluorescencji rentgenowskiej. Obie serie wytworzonych certyfikowanych materiałów odniesienia zawierają w swym składzie chemicznym następujące składniki stopowe i zanieczyszczenia: Cu (65,93+95,69 %), Zn (3,57+33,41 %), Fe (0,015+0,25 %), Pb (0,0060+0,33 %), Ni(0,0059+0,26 %), Mn (0,0017+0,085 %), Cd(0,0012+0,026 %), Sb (0,000044+0,024 %), Sn (0,0021+0,15 %), Ag (0,0029+0,026 %), As (0,0011+0,072 %), Bi (0,0006+0,0043 %), P (0,0011+0,028 %), S (0,0020+0,049 %), Al (0,0010+0,019 %), Te (0,0004+0,0047 %), Be (0,00004+0,0088 %), Si (0,0032+0,082 %). Wykazano uniwersalność certyfikowanych materiałów odniesienia opracowanych w IMN przystosowanych do wymagań nowoczesnej aparatury spektralnej.
EN
The authors describe a way for quality checking of certified reference materials, produced by IMN Poland, for wrought brasses (cartridge brass MH series and gilding metal MI series) by a developed spectral analytical method, using low voltage argon spark, inductively coupled plasma and X-ray fluorescence methods. The investigated series of certified reference materials (MH and MI) contain the following main elements and impurities: Cu (65.93+95.69 %), Zn (3.57+33.41 %), Fe (0.015+0.25 %), Pb (0.0060+0.33 %), Ni (0.0059+026%),Mn (0.0017+0.085%), Cd (0.0012+0.026%),Sb (0.000044+0.024%), Sn (0.0021+0.15 %), Ag (0.0029+0.026 %), As (0.001 l+aO72%),Bi (O.0006+O.0O43 %) P(0.0011+0.028 %), S (O.002O+0.O49 %), A1 (0.0010+0.019 %), Te (0.0004+0.0047 %), Be (0.00004+0.0088 %), Si (0.0032+0.082 %). The certified reference materials, elaborated by IMN, are of high universality, adapted to the requirements of modern spectral analytical equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.