Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papiery higieniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Papiery higieniczne i sanitarne od lat należą do najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych rodzajów papieru. Jako materiał wykorzystywany do wytwarzania wyrobów użytkowych, takich jak: papier toaletowy, ręczniki, chusteczki,czyściwa przemysłowe i podkłady medyczne, jest obecny naszym życiu codziennym pod wieloma postaciami.
EN
Tissue papers are still one of the most popular and widelyused types of. As a material used for the production of utilityproducts such as toilet paper, towels, handkerchiefs, industrialwipes and medical liners, it is present in our everydaylife in many forms.In 2021, in Poland, according to preliminary data from StatisticsPoland, a total of 5,219,000 tonnes of paper were produced,of which sanitary and hygienic papers accounted for 15,5%, which means a noticeable increase compared to theprevious year (16.3% in 2020) (fig. 1, 2). The sanitary and householdpaper production continued to exceeded the totalvolume of graphic paper production (their share dropped slightlyfrom 13.7% to 13.6%).Analysis of data from the Statistics Poland shows that toilet paper production in 2020 increased by 5.8% compared to 2019 (fig. 3).Kitchen towels production in 2020 increased drasticallycompared to 2019 – year to year change was –7.3% (fig. 4).The past year brought a partial normalization of the marketsituation, but it still differed from the years before thepandemic. The epidemiological situation in Poland and abroadcontinued to affect many aspects of paper mill operations.Compared to 2020, there were not as significant deviationsin production connected to successive waves of coronavirus,but production volumes were still much more volatile than in2019. A monthly production comparison for this group of papersis shown in Figure 5.Tissue market in Poland is strongly influenced by international trade. It should be noted that trade information is basedon preliminary data for 12 months of 2020.Similar to previous years the main receivers of Polish tissueproducts were Germany (51.6%), Czech Republic (14.5%), Netherlands(5.6%) and United Kingdom (5.6%) (fig. 6). Exportsin 2021 increased noticeably by 9.4% and reached 354 900tons, compared to 391 500 tons in 2020. This marks a returnto the production level from 2016.Figure 7 illustrates structure of exports for CN code group 4818. The biggest product group was toilet paper (33.5%),other towels (24.1%) and towels in rolls (20.8%). Germany is still the biggest importer of toilet paper (63.3%) and towels(52.0%) from Poland.Compared to 2020, the trade in hygiene papers looks morestable (fig. 8). No significant monthly deviations in export valueswere recorded, as was the case, for example, in preparationfor the first coronavirus wave.In 2020 most of tissue paper imports to Poland came fromGermany (20.4%), Russia (13.8%) and Italy (13.8%) (fig. 9).Compared to 2020 a significant drop of imports can be observed(9.0%). It should be noted that 2020 ended with 25.5%increase of imports. Among imported products the main were toilet paper(33.7%), towels in rolls (26.1%), other products (13.6%) andhandkerchiefs (9.3%). A noticeable change occurred in thecase of towels in rolls, whose share in imports fell by 2.7%,as well as other towels, which saw an increase of about 1.8%.Figure 10 shows the structure of imports in 2021.Last year brought a partial stabilization for hygienic and sanitary paper producers, however, disruptions in global supply chains translated into increased difficulties to obtain raw materials for production. These paper grades were also strongly impacted by rising energy costs and disruptions in transportation. There is no doubt that 2022 will be another challenging year for the industry.
PL
Producenci papierów higienicznych nieustannie poszukują rozwiązań, które pozwolą im uzyskać produkty wysokiej jakości o pożądanej specyfikacji bez konieczności zwiększania kosztów produkcji. Dotyczy to zarówno kosztów związanych ze zużyciem energii, wody, jak i części eksploatacyjnych maszyn. Obecnie, aby wyprodukować papiery o wysokiej jakości dąży się do uzyskania ich dużej pulchności (objętość właściwa) i miękkości. Jedną z możliwości uzyskania takich właściwości papieru jest stosowanie w maszynach papierniczych pras z pojedynczą strefą docisku.
PL
Papier higieniczny to jeden z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych rodzajów papierów, a jego zużycie w dalszym ciągu rośnie. Jako materiał wykorzystywany do wytwarzania wyrobów użytkowych, takich jak papier toaletowy, ręczniki, chusteczki, czyściwa przemysłowe i podkłady medyczne, jest obecny w naszych życiu codziennym pod wieloma postaciami.
EN
Tissue papers are one of the most popular and widely used types of paper and their consumption continues to grow. As a material used for the production of utility products such as toilet paper, towels, handkerchiefs, industrial wipes and medical liners, it is present in our everyday life in many forms.
PL
Omówiono czynniki związane z przygotowaniem masy, wpływające na tworzenie filmu pokrywającego powierzchnię cylindra suszącego Yankee. W szczególności przedstawiono znaczenie frakcji drobnej. Struktura papieru higienicznego jest zależna od dynamiki deflokulacji i reflokulacji we wlewie hydraulicznym. Najwyższą jakość formowania uzyskuje się, jeśli rozmiary flokuł są zminimalizowane. Charakterystykę reologiczną mas włóknistych uzyskuje się z wykorzystaniem zmodyfikowanych reometrów rotacyjnych i dynamicznego analizatora flokulacji. Charakterystyka reologiczna pozwala wyznaczyć wytrzymałość flokuł oraz dynamikę deflokulacji i flokulacji dla mas o różnym składzie frakcyjnym i stopniu zmielenia.
EN
Factors related to stock preparation affecting the formation of the film covering the surface of the Yankee drying cylinder are discussed. In particular, the importance of the fine fraction is presented. The structure of the tissue paper depends on the dynamics of deflocculation and reflocculation in the hydraulic headbox. The highest formation of sheet quality is obtained if the flocculent sizes are minimized. Rheological characteristics of pulp are obtained using modified rotational rheometers and a dynamic flocculation analyzer. Rheological characteristics allow to determine flocculus strength and deflocculation and reflocculation dynamics for stocks with different fractional composition and refining degree.
PL
Od wielu tygodni gorącym tematem na całym świecie jest pandemia Covid-19. Przykre i niebezpieczne są jej konsekwencje dla codziennego życia, swobody przemieszczania się, zatrudnienia, działalności i płynności przedsiębiorstw. Ucierpi także globalna gospodarka, która wkracza niewątpliwie w okres recesji, choć trudno oszacować, jak głębokie będzie pogorszenie koniunktury. Covid-19 będzie miał jednak wyraźnie odmienne konsekwencje dla konsumentów tissue, zwłaszcza dla sektora AFH.
PL
W przypadku wyrobów wykonanych na bazie papierów higienicznych, w szczególności ręczników papierowych, wytrzymałość mechaniczna jest jedną z najważniejszych cech użytkowych. Właściwości fizyczne ręczników papierowych zależą od tych właściwości papierów higienicznych, z których je wykonano, ale ulegają zmianie w trakcie przetwarzania papierów, w szczególności na etapie wytłaczania. Ważnym parametrem opisującym ilościowo efekt wytłaczania jest względne pole powierzchni wytłoczeń. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu tego parametru na następujące właściwości wyrobów z papierów higienicznych: wytrzymałość na rozciąganie, rozciągliwość, pochłanianie energii rozciągania oraz wytrzymałość na rozciąganie na mokro.
EN
Mechanical strength is one of the most important features for products made on the basis of tissue paper, in particular paper towels. Physical properties of paper towels depend on the physical properties of tissue paper from which they were made, but these properties are altered during paper processing, especially at the embossing stage. An important parameter describing the effect of embossing is the relative area of embossed surface. In this article the results of research on the impact of this parameter on the following properties of hygienic paper products are presented: tensile strength, stretch, tensile energy absorption and tensile wet strength.
PL
Ostateczne właściwości wyrobów wytwarzanych z papierów higienicznych są kształtowane zarówno w procesie wytwarzania surowca, jak i podczas jego przetwarzania. Proces wytłaczania wzorów w istotny sposób wpływa na właściwości mechaniczne takich wyrobów, jak chusteczki czy ręczniki. Nie tylko powoduje łączenie warstw, zwiększa grubość, ale także zmienia ich właściwości mechaniczne. Aby ocenić wpływ procesu wytłaczania na te właściwości konieczne jest określenie wymiernej wielkości, w zależności od której można badać zmiany właściwości wyrobów z papierów higienicznych. Do tego celu wybrano względne pole powierzchni wytłoczeń, a w artykule opisano oryginalną metodę zastosowaną do określania jego wartości.
EN
The final properties of products made from tissue paper are formed both in the production of raw material and during its processing. Embossing of given pattern significantly affects the mechanical properties of products such as wipes or towels. It causes not only linking of layers or increases the thickness, but also changes their mechanical properties. To evaluate the influence of the embossing process on these properties it is necessary to determine the measurable quantity as a basis to study the variation of the properties of tissue paper products. For this purpose, the relative area of the embossed pattern was selected and the original method used to determine its value is described in the paper.
PL
Dynamiczny rozwój rynku papierów higienicznych powoduje nie tylko wzrost ilości produkowanych papierów, ale także stawia coraz większe wymagania co do ich jakości. Jednocześnie w produkcji tego rodzaju papierów można zaobserwować trendy związane z ekologią i zmniejszaniem kosztów produkcji i zużycia surowców (1). Znaczna część papierów higienicznych produkowana jest na bazie włókien wtórnych. Stosowanie tańszych surowców i mniejszych gramatur sprzyja zmniejszeniu zużycia materiałów i obniżeniu cen wyrobów. W tej sytuacji osiągnięcie wysokiej jakości papierów wymaga zachowania wysokich reżimów technologicznych i utrzymania właściwego stanu technicznego maszyn. Konsumenci wymagają od wyrobów higienicznych odpowiednich właściwości użytkowych zarówno w zakresie estetyki, jak i wytrzymałości. Cechy te są kształtowane w całym procesie produkcji wyrobu finalnego, tzn. zarówno podczas wytwarzania jak i przetwarzania papieru, ale już dla poprawnego przebiegu procesów przetwórczych wymagane są określone właściwości mechaniczne surowca. Podstawowe z nich to odpowiednia przepuszczalność powietrza, wytrzymałość i rozciągliwość w kierunku maszynowym i poprzecznym, a w szczególnych przypadkach określony współczynnik ortotropii wytrzymałości lub rozciągliwości. Powszechnie wiadomo, że wymagana w przypadku papierów higienicznych „krepa” uzyskiwana jest w procesie suszenia na cylindrze Yankee, a jej wartość może być regulowana poprzez odpowiednie zróżnicowanie prędkości cylindra i nawijaka (2). Na wiele cech struktury włóknistej, a w szczególności na grubość i pulchność, wpływa proces prasowania. Ale na wytrzymałość papieru na rozciąganie, jego rozciągliwość w kierunku poprzecznym, czy przezrocze największy wpływ ma formowanie wstęgi w części sitowej (3). Właściwości te są w znacznym stopniu zależne od charakteru ułożenia włókien, który po opuszczeniu części mokrej jest już w zasadzie określony i w procesie suszenia ulega niewielkim zmianom.
EN
A dynamic growth of tissue market not only increases production capacity but also quality requirements. Apart from that, in the production of this paper grade we observe trends focused on environmental protection and reduced costs of production and consumption of raw materials (1). Significant volume of tissue paper is manufactured from secondary fibres. Cheaper raw materials and lower grammage contribute to reduced consumption of materials and lower prices for tissue products. In such situation, to obtain high quality of paper, higher technological and technical standards are required. Consumers expect tissue products with high esthetical and strength properties. These properties are formed in the entire production process of a final product, i.e. during paper manufacturing and converting. However, to maintain efficient converting processes, specific mechanical properties of raw materials are required. The basic properties include air permeability, strength and elasticity in machine and cross direction and, in some cases, a specific index of strength or elasticity. It is well known, that a crepe effect is obtained in drying process on Yankee cylinder and its value can be controlled by a speed of cylinder and winder (2). Various properties of fibrous structure, especially thickness and bulkiness, are impacted by pressing process. However, paper tensile strength, elasticity in cross direction or transparency are mainly affected by sheet formation in the wire section (3). These properties significantly depend on the fibres formation type, which when leaving a dry end is almost fixed and does not change much when being dried.
EN
The article presents application of the latest SolarSoft polyurethane covers for pressure rolls and suction pressure rolls in tissue machines. The benefits connected with with SolarSoft application include longer life time of the cover, longer operation time between grindings, energy savings, operation stability and better tissue quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.