Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żegluga śródlądowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The aim of the study was to identify the causes of the progressive stagnation in Polish river shipping (Polish inland navigation) since the middle of the 20th century. The methodology used, due to the type of research, was of a complex, eclectic nature. It was based on the analysis of empirical data, desktop research studies, a systemic analysis of relations and cause-and-effect relationships in the sphere of river transportation, and a critical interpretation of the goals contained in program documents on the development of river shipping. The studies focused on the macroeconomic level. The results obtained not only identified the causes of stagnation, but also indicated the most urgent directions for research in this area. Their implementation may allow to design such a strategy for the development of river shipping in Poland, thanks to which it will become an important part of the economy and sustainable transport. The research is original and unknown in this form in the Polish literature.
PL
Celem opracowania była identyfikacja przyczyn postępującej stagnacji w polskiej żegludze rzecznej (polskiej żegludze śródlądowej) od połowy XX wieku. Zastosowana metodologia, ze względu na rodzaj badań, miała złożony, eklektyczny charakter. Opierała się na analizie danych empirycznych, badaniach desktopowych, systemowej analizie relacji i związków przyczynowo-skutkowych w sferze transportu rzecznego oraz krytycznej interpretacji celów zawartych w dokumentach programowych dotyczących rozwoju żeglugi rzecznej. Badania koncentrowały się na poziomie makroekonomicznym. Uzyskane wyniki nie tylko zidentyfikowały przyczyny stagnacji, ale także wskazały najpilniejsze kierunki badań w tym obszarze. Ich realizacja może pozwolić na zaprojektowanie takiej strategii rozwoju żeglugi rzecznej w Polsce, dzięki której stanie się ona ważną częścią gospodarki i zrównoważonego transportu. Badania są oryginalne i nieznane w tej formie w polskiej literaturze.
PL
W artykule przedstawiono wybrane działania zmierzające do poprawy wykorzystania potencjału transportowego europejskich szlaków wodnych. Przedstawiono realizacje i plany we Francji, Belgii, Niemczech, Czechach i w Polsce z próbą wskazania najistotniejszych kwestii lub wyzwań technicznych i środowiskowych. Z dokonanego przeglądu wynika, że rozwój drogi wodnej może być atrakcyjną przyszłością dla danego regionu i jest łatwiejszy do przeprowadzenia na istniejących szlakach i kanałach lateralnych niż w przypadku rzek swobodnie płynących, gdyż rodzi to obawy o ich przyrodniczą degradację i sprzeciwy organizacji środowiskowych. Dotyczy to rzek Łaby i Odry.
EN
The article presents selected activities aimed at an improved use of the European waterways transport potential. The author describes the implemented projects and plans in France, Belgium, Germany, Czech Republic and Poland in an attempt at indicating the most important issues or technical and environmental challenges. The review indicates that the development of a waterway may be an attractive future prospect for a given region and is easier to implement on the existing routes and lateral channels than on the freely flowing rivers, as it raises concerns as to their degradation and protests of environmental organisations. It regards the Elbe and Oder rivers.
EN
Inland shipping is one of the most neglected transport modes in Eastern Europe. Despite its indisputable advantages, such as the ability to transport goods of high weight and volume at the lowest unit transportation cost, low environmental impact and thus the lowest external costs, inland shipping does not play a significant role as a transport branch in many countries of the European Union. This is primarily due to the poor condition of the waterway infrastructure, the maintenance of which has not been properly financed for decades. In the public’s opinion, IWT is often considered an outdated form of transportation that does not meet the current needs of the transportation market. This article aims to indicate that the RIS system is an important tool for managing inland waterways and inland shipping. Therefore, it is also an important innovation which can redefine the role of IWT in the transport system. RIS can contribute to improving the logistic systems and transport safety. The literature analysis, descriptive statistics and taxonomic analysis were carried out to present the importance of the RIS system and its innovativeness. The study contributes to the discussion on the impact of modern information services and IT-tools on inland shipping and its role in modern transport systems. Inland waterborne transport is the missing mode, which could supplement the infrastructure deficits, and with the use of the RIS system, interconnect inland shipping into the transportation chains.
PL
W ostatnich latach trwają intensywne prace nad planami użeglownienia rzek w Polsce, stosownie do zapisów w konwencji AGN. Przedstawiane propozycje są interesujące, obejmują różnorodne działania inwestycyjne, które wymagają wysokich nakładów finansowych. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia wnikliwych analiz ekonomicznych dla planowanych działań. Konieczne jest uwzględnienie aspektów ściśle ekonomicznych, warunków naturalnych polskich rzek a także perspektyw rozwoju, w tym potrzeb transportowych i możliwości ich zaspokajania.
EN
AGN convention requires detailed planning how to make the Polish rivers navigable. The plans are interesting but they require massive investment outlays. The paper calls for careful economic analyses of these plans. In addition to strictly economic aspects - such as the cost of meeting the demand for transport - one needs to look at physical circumstances such as the natural characteristics of the Polish rivers.
7
Content available remote Żegluga śródlądowa w aspekcie bezpieczeństwa państwa
PL
Celem artykułu jest diagnoza roli Marynarki Wojennej w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Zobowiązania powstałe w związku z ratyfikacją w 2017 roku Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) stały się determinantą do ponownej dyskusji na temat stanu żeglugi śródlądowej w Polsce. Aktualny stan śródlądowych dróg wodnych oraz taboru śródlądowego wymaga zintegrowanych działań na rzecz jego poprawy, a bezpieczeństwo państwa jako najważniejsza wartość i potrzeba narodowa traktowana jest jako priorytetowy cel państwa. Mając na uwadze powyższe, w artykule przedstawiono wpływ żeglugi śródlądowej na bezpieczeństwo państwa.
EN
The obligations arising in connection with the ratification in 2017 of the European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) have become a determinant for rediscussing the state of inland navigation in Poland. The current condition of inland waterways and inland rolling stock requires integrated actions to improve it, and state security as the most important value and national need treated as the priority goal of the state. Therefore, bearing in mind the above, the article presents the impact of inland navigation on the safety of the state understood as the sum of its individual criteria.
PL
Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, jednak dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania oraz określeniu warunków sprzyjających jej intensyfikacji i rozprzestrzenianiu się można zmniejszać lub ograniczać jej skutki.
PL
Znane metody prognozowania zapotrzebowania na transport towarów oparte są na danych szeregów czasowych, które nie zawsze są dostępne. Celem artykułu jest ocena użyteczności metody jakościowej szacowania popytu na przewozy ładunków żeglugą śródlądową na zapleczu portów morskich w przypadku niedostępności danych historycznych. Oceniana metoda obejmuje pięć etapów i opiera się na badaniu popytu, które przeprowadzono wśród gestorów ładunków. Weryfikację przeprowadzono na przykładzie Odrzańskiej Drogi Wodnej, analizując potencjalne operacje wykonywane w ramach żeglugi śródlądowej do/z portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, przy założeniu, że droga wodna została zmodernizowana do klasy żeglowności III. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić zalety i wady prognozowania opartego na badanej metodzie jakościowej, wskazując na jej użyteczność, i mogą być przydatne dla zarządów portów morskich, spedytorów, firm transportowych i instytucji rządowych podejmujących decyzje w zakresie rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych.
EN
Known methods of forecasting the demand for goods transport are based on given time series, which are not always available. The article aims to assess the usefulness of the qualitative method of estimating the demand for cargo transport by inland waterways in seaports hinterland when historical data are unavailable. The assessed method consists of five stages and is based on a demand survey, which was carried out among cargo senders. The verification performed on the Oder Waterway example, analysing potential operations performed in inland shipping to/from seaports in Szczecin and Świnoujście, on the assumption that the Waterway has been modernized to navigability class III. Obtained research results allowed to determine the strengths and weaknesses of predicting using analysed qualitative method pointing to its usability and can be useful for seaports authorities, forwarders, transport companies and government institutions making decisions regarding the development of inland waterway infrastructure.
PL
Przepływy fizyczne na Nowym Jedwabnym Szlaku to nie tylko ruch w jednym kierunku. Nawet jeżeli Europa nie wypełni juków XXI wieku, jakim są kontenery, to zarówno one, jak i ciężarówki, pociągi, feedery i kontenerowce muszą powrócić z kontenerami do miejsc załadunku, aby podjąć następne partie towaru do przewiezienia. Na ile obciążymy je towarem w drodze powrotnej, na tyle zdobędziemy przewagę nad konkurencją.
PL
Planowanie przestrzenne stanowi pochodną kilku czynników natury przyrodniczej, ekonomicznej, rynkowej, technicznej, społecznej i politycznej. W planowaniu przestrzennym śródlądowych portów wodnych jako główne czynniki przyjmuje się konfigurację powierzchni terenu, tzn. jej kształt (rzeźbę terenu) oraz obecność i wzajemne położenie obiektów i punktów charakterystycznych portów wodnych. Dodatkowo w planowaniu przestrzennym i lokalizacji duże znaczenie ma przeznaczenie portu, planowanej struktury obrotów towarowych, prognozowanego ruchu statków, ciągów komunikacyjnych, stosowanej technologii przeładunków, a także od przewidywanego popytu na rozwój żeglugi i handlu drogą śródlądową. W artykule opisano kryteria uwarunkowań logistycznych planowania lokalizacji i dostępności transportowej portu śródlądowego w dolnym odcinku rzeki Wisły. Dokonano oceny intensywności ruchu statków, planowania przestrzennego portu oraz uzasadnienia ekonomicznego.
EN
Spatial planning is a derivative of several natural, economic, market, technical, social and political factors. In spatial planning of inland water ports, the configuration of the land surface, i.e. its shape (relief) as well as the presence and mutual location of objects and points of characteristic water ports are assumed as the main factors. In addition, the planning of the port, the planned structure of trade in goods, forecasted ship traffic, communication routes, applicable transshipment technology and the anticipated demand for the development of shipping and inland waterway trade are of great importance in spatial planning and location. The article describes the criteria of logistic conditions for planning the location and transport accessibility of the inland port in the lower section of the Vistula River. The intensity of vessel traffic, port spatial planning and economic assessment were assessed.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z budową platformy logistycznej w Solcu Kujawskim pod względem zwiększenia przepustowości zaplecza Portu Gdańsk. Na samym początku przedstawiono aktualny stan zaplecza Portu Gdańsk. Następnie przyjrzano się dotychczasowym i przyszłym przeładunkom kontenerów i drobnicy oraz wskazaniu problemów pojawiających się przy funkcjonowaniu aktualnie obsługiwanych gałęzi transportu. W kolejnym rozdziale poruszony został temat budowy platformy logistycznej w Solcu Kujawskim i ocenienie jego istotności w rozwoju Portu Gdańsk.
EN
This article is about building logistics platform in Solec Kujawski in order to increase capacity at the port of Gdańsk. At the beginning there is presented the current state of the facilities of the Port of Gdańsk. Next, the focus is on current and future reloading of containers and general cargo. The article indicates problems that occur during functioning the current modes of transport. Next chapter deals with building the logistic platform in Solec Kujawski and assessing its significance in development of Port Gdansk.
PL
Referat obrazuje sposób kształtowania się stanu transportu wodnego śródlądowego w Polsce, a także charakterystykę obecnej sytuacji żeglugi śródlądowej. W referacie ujęto przyczyny wystąpienia utrudnień w rozwoju. W tekście ujęto również perspektywy rozbudowy oraz modernizacji szlaków wodnych z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych aspektów planowanych działań. Celem referatu jest przedstawienie kierunków, w których według Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej będzie rozwijać się polska żegluga śródlądowa na przestrzeni najbliższych jedenastu lat. W referacie podane zostały przykłady zadań inwestycyjnych oraz udogodnień dla armatorów, które muszą zostać zrealizowane, by ta gałąź transportu mogła rozwijać się zgodnie z obraną koncepcją. Dodatkowo pokazano potencjalne źródła i mechanizmy finansowania planowanych inwestycji.
EN
The lecture shows how the situation of inland waterway transport in Poland is shaped as well as the characteristics of the current situation of inland navigation. The lecture shows also the reasons for development difficulties and proscpects for the extension and modernization of waterways regarding the positive and negative aspects of planned actions. The aim of the lecture is to present the directions in which, according to the Ministry of Water Management and Inland Navigation, Polish inland navigation will develop over the next eleven years. The examples of investment tasks and facilities for shipowners that must be carried out in order for this branch of transport to develop due to the the chosen concept are also given. In addition, potencial sources and financing mechanisms for planned investments are shown as well.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu jednostek pływających na zagospodarowanym hydrotechnicznie odcinku drogi wodnej E70 na terenie Polski w latach 2004-2014. Analiza zmienności wieloletniej wskazała na wzrost wykorzystania drogi wodnej, niemniej przejawia się to przede wszystkim w ruchu lokalnym, głównie turystycznym. Uzyskane wyniki odniesiono do obecnego stanu i perspektyw rozwoju polskich dróg wodnych.
EN
The article presents characteristics of the watercraft traffic on the developed hydrotechnical section of the E70 waterway in Poland in the period between 2004 and 2014. The long-term variability analysis pointed out to an increased use of the waterway, manifesting itself mainly through local, mostly tourist traffic. The obtained results were compared to the current situation of the Polish waterways and their growth perspectives.
PL
Zapowiadany przez rząd intensywny rozwój żeglugi śródlądowej może stać się jednym z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju dla wielu polskich samorządów, a także "ekologicznym lewarem", pozwalającym na rozwój niskoemisyjnego transportu w całym kraju, w przeciwieństwie do obecnie królującego - energochłonnego i zanieczyszczającego środowisko naturalne - transportu samochodowego.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy problematyki planowania inwestycji infrastrukturalnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Przeanalizowano w nim źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych na ODW i podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Przedstawiono czynniki dynamizujące i opóźniające realizację inwestycji infrastrukturalnych na ODW, a także zakres prac modernizacyjnych i remontowych na w perspektywach do roku 2020 i 2030.
EN
The presented article concerns the issues of planning infrastructure investments on the Oder Waterway. It analyzed the sources of financing infrastructural investments for ODW and the entities responsible for their implementation. It presents the factors stimulating and delaying the implementation of infrastructure investments at the ODW, as well as the scope of modernization and renovation works on prospects to 2020 and 2030.
PL
Artykuł przedstawia badania wstępne dotyczące wielowarstwowego materiału kompozytowego spełniającego postawione wymagania dotyczące budowy kadłubów wybranych jednostek pływających, przeznaczonych do żeglugi śródlądowej. Dokonano analizy i opisano warunki eksploatacyjne jednostek pływających śródlądowych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i koszty obsługi eksploatacyjnej jednostek. Zaproponowano sposób zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania jednostki przez wprowadzenie wielowarstwowego materiału ograniczającego możliwości rozszczelnienia kadłuba w przypadku uderzenia o obiekty znajdujące się pod wodą. W celu badań porównawczych określono warunki przyjętej technologicznej próby zginania oraz wymagania dotyczące wielowarstwowych płyt próbnych. Wytworzono trój- i czterowarstwowe płyty próbne o grubości 14-30 mm, wykorzystując: kompozyty zawiesinowe na bazie żywicy epoksydowej zbrojone cząstkami ceramicznymi, kompozyty na bazie żywicy poliestrowej zbrojone uporządkowanym włóknem szklanym oraz piany metalowe na bazie aluminium oraz kompozytu aluminiowo-ceramicznego. Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących odporności płyt próbnych na zginanie w warunkach przyjętej próby technologicznej, a także odporności na ścieranie. Odniesiono się do możliwości wytwarzania tak skomponowanych materiałów warstwowych w warunkach znanej, szeroko stosowanej technologii formowania elementów kształtowych z kompozytów polimerowo-szklanych w formach negatywowych. Doprecyzowano typ śródlądowych obiektów pływających, wykazując zalety i celowość stosowania tych materiałów.
EN
The article presents the preliminary tests of a multilayer composite material that meets design requirements for hulls of some vessels intended for inland navigation. In the analysis and description of operating conditions of inland vessels a particular focus was put on the safety and operational costs of the vessels. The solution proposed to increase operational safety consists in introducing a multilayer material that limits the loss of hull integrity in the case a vessel hits an underwater object. For comparative studies, the conditions of the adopted technological bending test were defined along with requirements for multilayer test plates. Plates produced for the tests were three- and four-layered 14-30 mm thick plates made of three materials: epoxy resin-based suspension composites reinforced with ceramic particles, polyester resin-based composites reinforced with ordered fiberglass and metal foams based on aluminium and aluminium-ceramic epoxy. The preliminary research results include the resistanceof test plates to bending in the adopted technological test conditions and abrasive resistance. Particular reference was made to the manufacturing of so composed layered materials applying a known and widely used process of forming profiled elements of polymer-glass composites in negative moulds. The type of inland vessel was more precisely indicated, along with advantages and purpose of using the materials under consideration.
PL
Porty morskie stanowią kluczowe ogniwa łańcucha dostaw. Są swoistego rodzaju oknem na świat, łącząc gospodarkę krajową z rynkami międzynarodowymi. Na konkurencyjność poszczególnych portów, a pośrednio gospodarek krajowych wpływ ma wiele czynników takich jak: dostępność transportowa portu od strony zaplecza, dostępność transportowa portu od strony przedpola, sprawność obsługi portowo-logistycznej. Polskie porty ciągle podejmują działania, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług we wszystkich trzech obszarach. Przyglądając się historii XVII i XVIII wieku, można dostrzec, jaki potencjał w obsłudze ładunków posiadała Wisła. W tym okresie była najbardziej żeglowną rzeką Europy, czyniąc Gdańsk i dorzecze Wisły jednym z najbogatszych regionów kontynentu [1]. Obecnie w Wiśle i całym polskim układzie dróg śródlądowych drzemie olbrzymi, ale niewykorzystany potencjał. W artykule skupiono się na ocenie, jaki wpływ na porty trójmiejskie wywrze realizacja „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”. W artykule wytłumaczono, czym jest dostępność transportowa. Poddano również analizie aktualną dostępność transportową zapleczy portów oraz wizję zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich w przypadku budowy i modernizacji wodnych dróg śródlądowych oraz bez przeprowadzania tych prac.
EN
Sea ports are the key links in the supply chain. They are a kind of window to the world for the country, combining the national economy with international markets. The competitiveness of individual ports and thus of individual national economies is influenced by many factors such as transport accessibility of the port on the back side, transport accessibility of the port from the forefront, port-logistic service. Polish ports continue to work in order to ensure the highest quality services for port customers in all three areas. Looking back to the past and reaching the 17th and 18th centuries, one can see how big potential in handling the cargo Wisła had. At that time, it was Europe's most navigable river, making Gdansk and the Vistula basin one of the richest regions of the continent. At present, Vistula and the entire Polish system of inland waterways provide a huge untapped potential. The article focuses on the assessment of the impact on the Tri-city ports by the implementation of the “Assumptions for inland waterways development plans in Poland for 2016–2020 with a view to 2030.” The availability of transport, both theoretical and practical, has been explained. There are also presented analyzes of the current transport accessibility of port facilities and the vision of increasing the transport accessibility of the Tri-city seaports when the construction and modernization of inland waterways is implemented and in the case of abandoning those works.
PL
W artykule zaprezentowano etapy projektowania koncepcyjnego statków śródlądowych przeznaczonych do uprawiania żeglugi na międzynarodowych drogach wodnych Unii Europejskiej, które wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, stanowią podstawę do opracowywania nowych koncepcji śródlądowych jednostek pływających. Przedstawiono w nim m.in. schemat blokowy przebiegu procesu projektowania, model aksjomatyczny statku śródlądowego oraz wskazano zastosowanie innowacyjnych materiałów w konstrukcjach jednostek pływających. Celem artykułu było wskazanie i uporządkowanie podstawowych zasad konstruowania i projektowania statków śródlądowych zgodnie ze współczesnymi wymaganiami i wytycznymi.
EN
The article presents the stages of conceptual design of inland vessels intended for navigation on international waterways of the European Union, which, connection with the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/1629 of 14 September 2016 laying down technical requirements for inland waterway vessels, they form the basis for the development of new concepts of inland watercraft. It presents, among others, block diagram of the course of the design process, the axiomatic model of the inland ship and the use of innovative materials in the construction of inland waterway vessels. The purpose of the article was to explain and organize the basic principles of construction and design of inland vessels in accordance with modern requirements and guidelines.
PL
Każdego roku w Polsce, na śródlądowych drogach wodnych rejestrowane są przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Państwową Straż Pożarną i Policję wypadki i incydenty, prowadzące zarówno do uszkodzenia infrastruktury jak i uszczerbku na zdrowiu. Poprawa poziomu bezpieczeństwa wymaga dogłębnej analizy i wyciągania wniosków z zaistniałych sytuacji awaryjnych. Istotną rzeczą jest identyfikacja i usystematyzowanie zagrożeń występujących w żegludze śródlądowej, co pozwoli na dobór skutecznych metod ich przeciwdziałania i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na akwenach ograniczonych. Celem pracy jest analiza toku postępowania przy przeprowadzaniu identyfikacji zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji statku oraz analizy źródła i skutków wypadków i incydentów, jakie miały miejsce na śródlądowej drodze wodnej w delcie Wisły w ostatnich latach. Tok postępowania w rozwiązaniu postawionego problemu badawczego obejmuje trzy etapy: analizę stanu aktualnego, identyfikację zagrożeń i weryfikację modelu. Znajomość przyczyn i skutków zaistniałych wypadków w żegludze śródlądowej, może być użyta do tworzenia norm i procedur bezpieczeństwa, a także usprawniania ich funkcjonowania. Jest to bardzo pożądane, celem eliminacji podobnych niepożądanych zdarzeń w przyszłości. Jedną z metod pozwalającą na wykrycie i właściwą weryfikację źródeł, przebiegu i skutków zdarzeń zaistniałych w żegludze śródlądowej, jest analiza źródła przyczyn oraz skutków. Pozwala ona na wyodrębnienie czynników inicjujących oraz dalszą sekwencję zdarzeń, co w efekcie przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa żeglugi.
EN
Every year in Poland, on the inland waterways, accidents and incidents are registered by the Offshore Shipping Offices, the State Fire Service and the Police. Improving the level of security requires indepth analysis and drawing conclusions from emerging emergency situations. It is important to identify and systematize the threats occurring in inland waterway, which will allow for the selection of effective methods of counteracting them and increasing the level of safety on restricted waters. The aim of the work is to analyze the course of proceedings when conducting the analysis of identification of threats affecting the safety of ship operation and analysis of the source and consequences of accidents and incidents that took place on the inland waterway in the Vistula delta in recent years. The course of action in solving the research problem posed involves three stages: an analysis of the current state, hazard identification and model verification. Knowledge of the causes and consequences of accidents in inland navigation may be used to create safety standards and procedures, as well as to improve their functioning. It is very desirable to eliminate similar adverse events in the future. One of the methods al-lowing for the detection and proper verification of sources, course and consequences of events occurring in inland navigation is the analysis of sources of causes and consequences. It allows the identification of initiating agents and a further sequence of events, which in turn contributes to the improvement of the level of navigational safety.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.