Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage fluctuations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawione zostało porównanie metod oceny indywidualnej emisji harmonicznych i wahań napięcia, na podstawie zagregowanych 10 minutowych wartości. Zaprezentowane przykłady wykorzystania opisanych metod bazują na pomiarach wykonanych w sieci dystrybucyjnej. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania danych 10-minutowych do oceny emisji analizowanych zaburzeń.
EN
The assessment of individual emission of electromagnetic disturbances in distribution networks is a very demanding task. The paper presents a comparison of methods for assessing individual harmonic emissions and voltage fluctuations, based on aggregated 10-minute values. IEC technical reports suggest that measurements of the aggregated 10-minute RMS current and voltage, used to assess individual harmonic emissions, should be performed for a sufficiently long time - a minimum of a week. The work used real measurements made in the distribution network. The obtained results confirm the legitimacy of using 10-minute data to assess the emissions of the analyzed disturbances.
PL
Przedstawiono analizę parametrów jakościowych energii elektrycznej w wybranym zakładzie przemysłowym oraz zaproponowano środki zaradcze.
EN
This paper presents an analysis of the power quality parameters in selected industrial plant and the proposed remedies
PL
W artykule rozwiązano zadanie minimalizacji zmian sygnału napięcia wewnątrz stratnego źródła energii elektrycznej w stanie nieustalonym (zmodulowanym) przy użyciu rachunku operatorowego. Określono sposób deformacji operatorów rozwiązujących poprzez tzw. poprawkę modulacyjną oraz wyznaczono ich rozkłady czasowe. Przedstawiono przykład obliczeniowy z siłą elektromotoryczną e(t,t’), okresową względem zmiennej t, zmodulowaną według czasu t’, zawierającą operator impedancji wewnętrznej typu RL.
EN
In the paper was solved the task of minimizing changes the voltage signal inside the lossy electrical power source in a transient state (modulated) by using the operational calculus. A deformation of the solving operators by the so-called modulation amendment was described and their time distributions was determined. The calculation example with the electromotive force e(t,t’), periodical respect to the variable t and modulated by time t', which contains an internal impedance operator type RL was presented.
PL
W artykule opisano proces minimalizacji normy kwadratowej sygnału napięcia wewnątrz stratnego źródła energii elektrycznej używając do tego celu dziedziny czasowej zamiast częściej stosowanej dziedziny widmowej. Wyniki wyprowadzono za pomocą metod analizy funkcjonalnej, by w szczególnym przypadku przejść do sygnałów i operatorów okresowych opisujących stan ustalony źródła energii. Zwrócono uwagę na fakt, że podejście czasowe jest szczególnie przydatne w przypadkach szybkozmiennych sygnałów zajmujących stosunkowo szerokie pasmo częstotliwości.
EN
This article describes the process of minimize the squared norm of a voltage signal within a lossy electrical power source in the time domain instead of the often used spectral domain. The results obtained by functional analysis, in the particular case are transferred to the periodic signals and operators that describe the steady-state power source. It was noted that the time approach is particularly useful in cases of rapidly changing signals occupying a relatively wide frequency range.
PL
W artykule rozwiązano zagadnienie minimalizacji normy wahania napięcia rzeczywistego źródła energii elektrycznej, które zastępuje złożoną sieć zasilającą, uwzględniając również stany przejściowe. Stany te wywoływane są zmianami poboru mocy czynnej od strony odbiornika i kołysaniami sygnału napięcia źródłowego sieci. Użyto nowego aparatu matematycznego wynikłego z połączenia pojęcia ruchomej mocy czynnej i modulacji sygnałów harmonicznych.
EN
In the paper was solved the problem of minimizing the standard voltage fluctuations real source of electricity, which replaces a complex supply network, also taking into account transient states. These states are caused by changes in active power consumption from the receiver and signal rocking of voltage source network. It was used a new mathematical concepts resulting from the merger of moving active power and harmonic signals modulation.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia korzyści płynące z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.
EN
This article presents the benefits of connecting distributed generation for power losses and voltage levels in medium-voltage grids. Effect of place of connection and generator power on power loses has been shown. Parameters of existing medium-voltage lines have been used for calculations. The results of the calculations have been shown in the charts. Moreover, it has been proved that, in the case of inappropriate selection of parameters of the generator, power losses in the line may increase.
7
Content available remote Wykorzystanie zmienności napięcia w diagnostyce stanu sieci elektroenergetycznej
PL
W pracy zestawiono najczęściej stosowane miary zmienności napięcia pomocne w diagnostyce stanu sieci elektroenergetycznej. Należą do nich miary przeznaczone do oceny uciążliwości migotania światła oraz te, które są pomocne w identyfikacji odbiorników niespokojnych. Zaprezentowano wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu wahań napięcia na odczuwanie migotania dla wybranych źródeł promieniowania optycznego. Zaproponowano sposób postępowania podczas poszukiwania odbiorników wywołujących zmienność napięcia. Wykorzystuje on dwie miary zmienności: wskaźnik Pst oraz wartości maksymalne i minimalne napięć i prądów. Zamieszczono analizę przykładowych wyników pomiarów zarejestrowanych w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przeprowadzono analizę metrologiczną uzyskanych wyników pomiarów, która pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych.
EN
The paper discusses a set of the most frequently used measures of voltage fluctuation, which are useful in the diagnostic of power network condition. The set includes, among others, the measures designed to evaluate obnoxious light flickering and to support the identification of the disturbing loads. The research results, permitting us to formulate a conclusion concerning the description of the influence of voltage fluctuations on flickering feeling for selected optical radiation sources, are described in the paper. A procedure appropriate for searching the loads causing voltage fluctuation is proposed. The procedure utilizes two measures of fluctuation: Pst indicator as well as the minimal and maximal values of voltages and currents. An analysis is included of exemplary measuring results, recorded in an LV network, is included. The author of the present publication carried out a metrological analysis of the obtained measurement results, which made it possible to draw the final conclusions.
PL
W referacie omówiono wpływ warunków zasilania stalowni na wartość wahań napięcia generowanych przez urządzenia łukowe. Przedstawiono wyniki badań modelowych oraz pomiarów wskaźników migotania światła zarejestrowanych w sieciach o różnych mocach zwarciowych zasilających urządzenia łukowe. Wskazano, jaki powinien być minimalny stosunek mocy zwarciowej na szynach stalowni do mocy przy trójfazowym zwarciu elektrod z wsadem, by piec nie generował nadmiernych wahań napięcia objawiających się uciążliwym migotaniem światła.
EN
The paper discusses the influence of the steelworks on the value of supply voltage fluctuations generated by arc device. The results of model tests and measurements of flicker rates recorded in real networks with different power circuit have been presented. It was pointed out what should be the minimum ratio of short-circuit on steel rails to power the three-phase short circuit with an input electrode to the furnace does not generate excessive voltage fluctuations manifested by flickering light nuisance.
PL
W artykule opisano w uproszczony sposób proces odczuwania przez człowieka migotania światła. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych laboratoryjnych badań widzenia migotania. Stwierdzono, że zależność widzenia migotania światła od częstotliwości jest przedziałami niemonotoniczna, a częstotliwości najbardziej widocznego migotania światła nie zależą od jego barwy. Odwołując się do modelu miernika migotania, zwanego potocznie flickermetrem, wykazano, że odczuwalne migotanie może występować w sieci elektroenergetycznej dla wahań napięcia o częstotliwości do około 150 Hz.
EN
In the paper, a simplified description of the process of flicker observing by people is presented. The results of the author's own laboratory studies are discussed. A relationship between flicker observing and frequency is nonmonotonic, and frequency values of the most visible flicker do not depend on light color. Referring to the flickermeter model, it was shown that the observed flicker can occur in power network at the voltage fluctuations of frequency equal up to about 150 Hz.
11
Content available remote Wahania napięcia
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych i migotania światła. Opisano przyrząd pomiarowy służący do ilościowej oceny zaburzenia. Podano wskaźniki charakteryzujące wahania napięcia i wymagania norm dotyczące ich dopuszczalnych wartości. Rozwój energoelektroniki, a głównie technologii elementów półprzewodnikowych, pozwala obecnie na stosowanie, prócz tradycyjnych sposobów redukcji skutków migotania światła, również przekształtnikowych, dynamicznych stabilizatorów napięcia o bardzo dużej szybkości działania i o znaczących mocach jednostkowych.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących zależności widzenia migotania światła od wahań napięcia. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i skonstruowanym stanowisku pomiarowym, składającym się z badanego źródła światła, generatora napięcia o modulowanej amplitudzie zasilającego źródło światła wraz z oprogramowaniem sterującym oraz układu pozycjonowania obserwatora względem obserwowanej powierzchni. W badaniach wykorzystano następujące źródła światła: inkadescencyjne, halogenowe, oraz tzw. energooszczędne różnych producentów. W publikacji zestawiono uzyskane wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących określenia wpływu wahań napięcia na odczuwanie migotania dla wybranych źródeł światła. Przeprowadzono analizę metrologiczną uzyskanych wyników pomiarów, która pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych.
EN
results of laboratory research, concerning a dependence of light flickering on voltage fluctuations, were presented in the paper. The research was realized on a designed measuring stand which includs the examined light source, a voltage generator with amplitude modulation supplying the light source with control software and a positioning system of observer with respect to the observed surface. In the research the following light sources were used: incandescence, halogen lamps, and the so-called energy-saving lamps by different producers. The research results, permitting us to formulate a conclusion concerning the description of the influence of voltage fluctuations on flickering feeling for selected light sources, were described in the paper. The author of the present publication carried out a metrological analysis of the obtained measurement results, which made it possible to draw the final conclusions.
13
Content available remote Three-phase load imbalance enhances voltage fluctuations in distribution network
EN
The analysis presented in this paper aims at the determination of the possibilities of detecting network load imbalance on the basis of standard measurements of electric power quality in transformer stations. The imbalance of the load represented by imbalance coefficient directly affects the number of voltage events in the network. The term events used here denotes voltage dip and swell beyond the range stated in the limits. On the basis of the definition of voltage dispersion and imbalance coefficient the relation between the phenomena was established. On the basis of statistical analysis of the results of the measurements the applicability of the voltage measurements in transformer station for the determination of load imbalance in the network was assessed.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki pomiaru odchyleń wartości napięcia sieci niskiego napięcia od wartości znamionowych. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na określenie wpływu niesymetrycznego obciążenia sieci reprezentowanego przez współczynnik asymetrii napięcia na liczbę zdarzeń i głębokość zapadów napięcia występujących u odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch poziomów napięcia znamionowego - 220 V i 230V.
14
PL
W artykule opisano parametry jakościowe napięcia sieci energetycznej. Przedstawiono model cyfrowego miernika migotania światła, który umożliwia ocenę poziomu wahań napięcia pod kątem komfortu użytkownika energii elektrycznej oraz zaproponowano wzór aproksymacyjny, który pozwala na wyznaczenie wartości wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst na podstawie amplitudy wahań napięcia i ich częstotliwości bez konieczności stosowania miernika migotania światła.
EN
Electrical power quality parameters have been described in the paper. A model of a digital flick-ermeter for evaluation of voltage fluctuations, basing on the degree of human irritation, was presented as well as an approximation formula, which allows us to evaluate the short term flicker Pst values, on the basis of amplitude and frequency of voltage fluctuations, was given.
EN
It can be shown, that many flickermeters do not yield credible output readings although the manufacturers declare their compliance with the requirements of standard IEC 61000-4-15 [4]. Modifications or revisions to the standard and increasing the number of requirements, what is currently taking place, seem to be interim actions, whose results are dubious. On the other hand, it should be acknowledged that since over ten years the standardization of voltage fluctuations is based on the UIE flickermeter. The authors' idea is to treat a flickermeter - from its analogue input to the output of block 4 - as a black box, filled in by a designer accordingly to its decision, while maintaining the IN/OUT characteristics in conformity with those of the flickermeter regarded as a standard one.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych do pomiaru jednego z parametrów energii elektrycznej - wahań napięcia. Przy konstrukcji "neuronowego" miernika migotania światła oparto się na normie IEC 61000-4-15. Jednak miernik migotania światła potraktowano jako "czarną skrzynkę" przy zachowaniu charakterystyk wejścia/wyjścia.
16
Content available remote Wahania napięcia w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PL
W pracy przedstawiono sposób pomiaru wartości wskaźników migotania światła stanowiących miarę intensywności zjawiska wahania napięcia. Zaprezentowano wyniki pomiarów napięć oraz przebiegi zmian wartości współczynnika długookresowego migotania światła zarejestrowane na poziomie SN i nn w sieci elektroenergetycznej zasilającej odbiorców komunalnych oraz zakład przemysłowy posiadający zainstalowane piece indukcyjne. Dokonano analizy wpływu pracy pieców indukcyjnych oraz stanów awaryjnych i rekonfiguracji sieci zasilającej na wahania napięcia w wybranych węzłach systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper deals with a method of measurement of light flicker indices that are a measure of voltage fluctuations. There are presented the results of voltage measurement and changes of the long-term light flicker coefficient recorded at medium (SN) and Iow (NN) voltage levels in a power network that supplies municipal consumers and an industrial plant in which inductive furnaces are installed. The influence of the inductive furnaces as well as the network failures and reconfigurations on the voltage fluctuations in selected nodes of the power system is analyzed.
17
Content available remote Lokalizacja źródeł wahań napięcia w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody lokalizacji źródeł wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Ich przegląd ma na celu ułatwienie doboru odpowiedniej metody w zależności od aktualnej topologii sieci oraz charakterystyk i liczby zaburzających odbiorników.
EN
This paper presents methods of voltage fluctuations sources localization in supply systems. Review this methods to tend towards enable choice appropriate methods localization of distortion source depending on network topology and also characteristics and number of distortion loads.
18
Content available remote IEC flickermeter used in power system monitoring. Part 1, Comparative tests
EN
The test has been carried out for the flickermeters being designed according to the requirements and provisions of IEC 61000-4-15 standard. Objective of the test is the assessment of flickermeters suitability for measuring voltage fluctuations of various waveforms, occurring in power supply systems. The paper presents results of the measurements carried out at one of Polish steelworks, at the electric steelworks supply bus-bars. Duration of the measurement was seven days. Ten various flickermeters, their conformity to IEC 61000-4-15 standard requirements declared in specifications, have been used for these measurements. The second part of this paper presents results of laboratory Bests performed for five selected flickermeters. The investigation has been carried out according to UIE WG 2 "Power Quality" specified tests for calibration and verification of a flickermeter [11]. Because of the limitations of instruments used during the investigation not every test has been performed in accordance with the original proposition. The other tests, as being unrealizable, were performed for the flickermter model developed in MATLAB - SIMULINK environt [10].
PL
Testy przeprowadzone zostały dla mierników migotania swiatła skonstruowanych w oparciu o przepisy normy IEC 61000-4-15. Ich celem było sprawdzenie przydatności przyrządów do pomiarów różnorodnych przypadków wahań napięcia występujących w systemach zasilania. W artykule przedstawiono wyniki tygodniowych pomiarów wykonanych na szynach elektrostalowni w jednej z polskich hut, za pomocą dziesięciu mierników migotania, które zgodnie z specyfikacją techniczną ich producentów spełniają wymagania normy IEC 61000-4-15. W części drugiej niniejszego artykułu przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych pięciu wybranych mierników migotania przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapropo-nowaną przez UIE WG 2 "Power Quality" [11]. Nie wszyst-kie testy zostały przeprowadzone zgodnie z oryginalną pro-pozycją, ze względu na techniczne ograniczenia aparatury stosowanej podczas badań. Pozostałe testy, niemożliwe do realizacji przeprowadzono dla modelu miernika migotania opracowanego w środowisku MATLAB - SIMULENK [10].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.