Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
W Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła dynamika podejmowanych i planowanych inwestycji związanych z realizacją podziemnych sieci sanitarnych. Wiele z tych inwestycji jest realizowana z pomocą dofinansowania z UE. Warto zadbać, aby środki te były zużywane możliwie najefektywniej. Jednym z ważnych etapów osiągnięcia tego celu jest właściwe przygotowanie tych inwestycji. Istotnym elementem jest zatem szczegółowa analiza dokumentów kontraktowych oraz zmian, jakie zachodzą w kontekście nowelizacji podstawowych aktów prawnych, jak np. nowelizacja ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W artykule zaprezentowano analizę zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie planowania oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych, pozyskiwanych w ramach zamówień publicznych.
EN
In Poland, the dynamics of undertaken and planned investments related to the implementation of underground sewer lines has significantly increased in recent years. Many of these investments are implemented with the help of EU funding. It is worth ensuring that these resources are used as efficiently as possible. One of the important steps in achieving this goal is the proper preparation of these investments. An important element is therefore a detailed analysis of contract documents and changes that occur in the context of the amendment of basic legal acts, such as the amendment to the Construction Law Act and the Regulation of the Minister of Development on the detailed scope and form of the construction project. The article presents an analysis of threats that may occur during the planning and implementation of public contracts projects.
2
Content available remote Termin wystąpienia z powództwem waloryzacyjnym
PL
Utrzymanie zieleni na terenie miast i wsi w dużej mierze uzależnione jest od warunków występujących na konkretnym terenie. A te różnią się w zależności od tego, czy teren jest zurbanizowany, czy też nie. Wpływ na zieleń może mieć także ukształtowanie terenu czy warunki klimatyczne. Wszystkie te okoliczności mogą determinować rodzaj działań niezbędnych do utrzymania zieleni we właściwym stanie.
PL
Właściwa troska o utrzymanie terenów zieleni wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu prac utrzymaniowych, takich jak np. koszenie trawników lub pielęgnacja zieleni. W dużej mierze prace te przeprowadzane są przez podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. W procesie tym powstają odpady – skoszona trawa czy przycięte gałęzie. Może jednak dojść do wytworzenia również innych pozostałości, takich jak zużyty sprzęt czy opakowania po stosowanych preparatach. I tu już do głosu dochodzi prawo.
PL
Sposób załatwiania spraw z wniosków o usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i będących parkiem, ogrodem lub inną formą projektowanej zieleni, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako lasy, w praktyce rodzi wątpliwości prawne.
PL
Drzewa znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków mają szczególne znaczenie. Z jednej strony mogą stanowić znaczącą wartość przyrodniczą, a z drugiej – wchodzić w skład obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej. Z punktu widzenia skutecznej ich ochrony niezbędna jest więc wiedza z obu tych zakresów. Podstawowym środkiem prawnym mającym zapewnić skuteczną ochronę tych składników środowiska jest zezwolenie na ich usunięcie.
PL
Drzewa i krzewy owocowe są istotnym elementem otaczającej nas zieleni. Spełniają one jednak zróżnicowane funkcje – zaczynając od typowo gospodarczych, a na dekoracyjnych kończąc. Z tego powodu podstawy ich ochrony są zróżnicowane.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (DzU z 2022 r. poz. 916, ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się poza lasami co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Jednak od tej reguły w art. 83f tego aktu prawnego został wprowadzony szereg wyjątków. W niniejszym artykule dokonamy ich analizy.
PL
Bardzo często zdarza się, że zamierzenia inwestycyjne użytkowników nieruchomości kolidują z drzewami lub krzewami znajdującymi się na jej terenie. W związku z tym pojawiają się pytania, czy w pierwszej kolejności powinny być wydane decyzje stanowiące podstawę realizacji procesu inwestycyjnego, czy też te zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów.
PL
Stare i okazałych rozmiarów drzewo jest w powszechnym odczuciu wymagającym ochrony pomnikiem przyrody. Motywy tej ochrony są obecnie dość zróżnicowane. Obejmują ochronę drzew jako zabytków przyrody i kultury, ochronę ze względów historycznych, estetycznych i ekologicznych, a także jako obiektów naukowych.
PL
Obecnie bardzo często słyszymy lub czytamy w mediach o potrzebie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Intuicyjnie rozumiemy, co kryje się pod tym pojęciem, ale bardzo często zapominamy o tym, że jest to termin przynależny do języka prawnego, a przeprowadzenie rewitalizacji znajduje oparcie w przepisach prawa.
PL
W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji o tym, że kot domowy zaliczony został do kategorii inwazyjnych gatunków obcych (IGO), co dla właścicieli tych czworonogów mogło mieć wiele kłopotliwych następstw. Na szczęście, prawda jest całkiem inna, o czym w specjalnym komunikacie poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
PL
Na terenie Polski cały czas normalnym widokiem są szpalery drzew rosnących przy drogach, które cieszą oko, spełniając jednocześnie inne funkcje, np. sanitarne – jako swoisty ekran akustyczny. Jednak z wielu stron słyszymy głosy mówiące o tym, że drzewa w pasie drogowym stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i dlatego te rosnące powinny zostać usunięte, a nowe powinny być sadzone z zachowaniem bezpiecznej odległości. Warto więc przypomnieć, które przepisy prawa w tym zakresie determinują działania zarządców dróg oraz organów administracji odpowiedzialnych za ochronę zieleni.
EN
On March 11, 2022, Polish parliament, the Sejm passed the Law on Homeland Defense. The Law replaces 14 other legal acts in the field of military law. The main goal of the Law was to prepare the Polish Armed Forces for the processes of rapid increase in the manpower and technical modernization, also due to the current geopolitical context related to the war in Ukraine. The Law is extensive. Although the improvement of Poland’s cybersecurity was not its primary goal, the Law introduces a number of solutions that undoubtedly pursue such a goal. This paper discusses selected issues in the field of cybersecurity included in the Law, and regarding the method of defining the cyberspace, organization and tasks of the Cyberspace Defense Forces, including the socalled proactive protection and active defense, as well as the competence of military authorities to access and manage data.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie działań podjętych przez państwo w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz jego wpływie na bezpieczeństwo społeczne państwa polskiego. Scharakteryzowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem społecznym, w tym zagrożenia związane z zaburzeniem bezpieczeństwa. Opisano różnice między uchodźcą a migrantem, powołując się na oficjalne definicje organizacji międzynarodowej oraz konwencji, a także przedmiotową literaturę. W dalszej części charakterystyki pokazano uwarunkowania dla cudzoziemców w polskim prawie przed 24 lutego 2022 r., a także rozwiązania prawne, które ustawodawca stworzył dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak też ich adaptację w państwie oraz odbiór przez Polaków. Zastosowaną metodą badawczą była analiza danych i literatury przedmiotu. W wyniku analizy danych ustalono, że państwo podjęło wszystkie niezbędne kroki legislacyjne, aby dać uchodźcom z Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym doraźną podstawę pobytu na terytorium Rzeczypospolitej i zapewnić ułatwienia i środki niezbędne do adaptacji w polskim społeczeństwie. Obywatele Polski są w dużej mierze zgodni co do pomocy uchodźcom z Ukrainy, mimo zanotowania nieznacznej niechęci wśród pewnych grup, a sami uchodźcy coraz liczniej podejmują się zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej. Wszelkie obawy uchodźców związane z życiem poza terytorium swojego państwa wydały się pokrywać z rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyniki analizy ukazują znaczenie zbadania mentalności społeczeństwa kraju przyjmującego oraz obaw uchodźców, by mogło to stanowić solidną podstawę do nakierowania ustawodawcy, jak i społeczeństwa jakie środki prawne powinny być podjęte i czy zostały w nich uwzględnione potrzeby uchodźców, co będzie skutkowało zachowaniem bezpieczeństwa społecznego państwa.
EN
The study presents an analysis of the actions taken by the state due to the armed conflict in Ukraine, as well as the impact on the social security of Poland. The issues related to social security were characterized, including the threats related to security disruption. It describes the differences between a refugee and a migrant, referring to the official definitions of an international organization and convention, as well as the subject literature. Further on the description it presented legal conditions for foreigners in Polish law before 24th february 2022, as well as legal solutions that the legislator created for refugees affected by the armed conflict in Ukraine, their adaptation in the country and recievement by Poles. The research method used was the analysis of data and literature on the subject. As a result of the data analysis, it was found that the state had taken all the necessary legislative steps to give refugees from Ukraine an ad hoc basis for their stay on the territory of the Republic of Poland and to ensure the facilities and resources necessary for adaptation to Polish society. Polish citizens are largely unanimous about helping refugees from Ukraine despite the fact there was a slight aversion among certain groups. The refugees are increasingly taking up employment in Poland. All the refugees’ concerns about living outside of the territory of their country seemed to coincide with the solutions provided in the Act on Assistance to Ukrainian Citizens in connection with an armed conflict in the territory of that state. The results of the analysis show the importance of examining the mentality of the host country’s society and the fears of refugees, so it could constitute a solid basis for guiding the legislator and the society what legal measures should be taken and wheter they take the needs of refugees into account, which will result in maintaining the social security of the country.
EN
Introduction/background: The performance of construction work is a process in which the legislator deeply interferes by devoting to it not only a separate act but also by regulating construction issues in several other acts. The management literature does not pay sufficient attention to legal matters, even though that they conclude some traps for the investor or the manager. Aim of the paper: To indicate and explain the idea and the stages of a construction investment project in light of the law with attention to the risks involved for the investor or the manager. Materials and methods: Analysis of literature, laws, and judgments. Results and conclusions: Regulations deeply interfere with the construction process, forcing the execution of subsequent steps in a specific order. Furthermore, every effort needs to carry out some actions. At the same time, there is a risk of failure of the investment for legal reasons during its course despite fulfilling the requirements stipulated at earlier stages. For this reason, it is essential to plan the construction investment and the project manager has to have a legal culture greater than in the case of other projects.
17
Content available remote Dylematy odpowiedzialności za roboty sterowane sztuczną inteligencją
PL
Wielu naukowców na całym świecie zajmujących się prawem i ekonomią argumentuje za potrzebą ponownego przemyślenia środków prawnych, jeśli stosuje się je do ewentualnych szkód będących efektem zastosowania sztucznej inteligencji (robotów). Do tej pory nie istnieje jednak ogólne sformułowanie odpowiedzialności w wymienionych przypadkach, a proponowane rozwiązania różnią się w zależności od jurysdykcji. W niniejszym artykule, opierając się na analizie literatury i dokumentów źródłowych w postaci istniejących (lub proponowanych) aktów prawnych, przedstawiono problemy związane z deliktami robotów oraz podjęto próbę oceny wyzwań, przed którymi stoją decydenci w zakresie regulacji dotyczących deliktów robotów sterowanych sztuczną inteligencją w kontekście ich wpływu na rozwój postępu technologicznego. Zagadnienie to uznano za celowe. Jest ono istotne w zakresie zarządzania innowacjami. To, jak prawo reaguje na delikty robotów, jest kwestią o doniosłym znaczeniu: może stymulować bądź hamować rozwój sztucznej inteligencji. Ustalenie określonych ram prawnych w tym względzie ma także duże znaczenie w kontekście obowiązków po stronie tworzących i wdrażających określone rozwiązania. Ryzyko związane z odpowiedzialnością jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie nowych technologii, produktów i usług. Odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem jest niezbędne do zapewnienia społeczeństwu, że może ono zaufać nowej technologii mimo możliwości poniesienia szkody. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nadal brak odpowiedzi na pytanie: jak można, wykorzystując prawo, stymulować rozwój technologii? Stosowane systemy odpowiedzialności najczęściej nie są w tym względzie pomocne. Standardowe prawo dotyczące zaniedbań i odpowiedzialność za produkt nie odnoszą się odpowiednio do wielowymiarowych kwestii motywacyjnych, ważnych z punktu widzenia zarządzania innowacjami i rozwojem technologicznym. Występuje zatem konieczność prowadzenia dalszych badań w zakresie konstrukcji prawa określającego odpowiedzialność za delikty robotów/sztucznej inteligencji.
EN
Many legal and economic scientists around the world argue for the need to rethink legal measures when applying them to possible damages resulting from the use of artificial intelligence (robots). So far, however, there is no general formulation of liability in the above-mentioned cases, and the proposed solutions differ depending on the jurisdiction. This article, based on an analysis of the literature and source documents in the form of existing (or proposed) legal acts, presents problems related to robot tort and attempts to assess the challenges faced by decision-makers regarding the regulation of AI-controlled robot tort in the context of their influence on the development of technological progress. This issue was considered to be intentional. It is important from the point of view of innovation management. How the law responds to robot delicacies is a question of paramount importance: it can stimulate or inhibit the development of artificial intelligence. Establishing a specific legal framework in this area is also of great importance in the context of obligations on the part of creating and implementing specific solutions. Liability risk is one of the key success factors for new technologies, products and services. Adequate risk cover is essential to ensuring that the public can trust the new technology despite the potential for harm. As a result of the analysis, it was found that there is still no answer to the question of how to use the law to stimulate the development of technology. The liability systems used are most often not helpful in this regard. Standard law on negligence and product liability does not adequately address the multi-dimensional incentive issues important to managing innovation and technological development. Therefore, there is a need for further research on the construction of the law governing liability for robots/artificial intelligence.
PL
Doświadczenia autorów jako biegłych sądowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykazały, że w sprawach dotyczących wypadków przy pracy z udziałem maszyn powtarza się problem niewłaściwego rozumienia kwestii obowiązków pracodawców w zakresie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny. Często pracodawcy nie dopełniają swojego obowiązku prawnego w powyższym zakresie, co w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych jest przedmiotem niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć. Rozróżnienia bowiem wymaga obowiązek posiadania dokumentacji pochodzącej od producenta maszyny oraz instrukcji obsługi, którą opracowuje pracodawca. W artykule poruszone zostały powyższe zagadnienia na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
EN
Authors, based on their background as court experts in the field of occupational health and safety, note that where accidents at work involve machinery, a recurring problem is the misunderstanding of the employers’ obligations in the field of occupational health and safety instructions. Employers often fail to fulfill their legal obligations in this respect, which in the case of accidents at work is the reason for unfavorable court decisions for them. A clear distinction should be made between the obligation to have documentation provided by the manufacturer of the machine and the obligation to create an operating manual prepared by the employer. The article discusses the above issues on the basis of the currently applicable legal provisions.
20
Content available remote E - dodatki, czy takie złe?
PL
W niniejszej pracy opisano charakterystykę i klasyfikację dodatków do żywności. Opisano poszczególne grupy, opisując ich właściwości i zastosowanie w żywności. Opisano także w jakiej żywności występują. Następnie odniesiono się do prawa. Opisano jak poszczególne organy nadzorujące odnoszą się do stosowania dodatków do żywności. Poruszono temat inspekcji i kontroli dotyczących użytkowania dodatków w żywności. Ostatnim zagadnieniem jest temat ekonomii. Wyjaśniono, dlaczego używa się dodatków do żywności w nawiązaniu do kwestii transportu i bezpieczeństwa przewozu żywności.
EN
This paper describes characteristics and classification of food additives. Individual groups are described with their properties and application in food. It is described in what food they occur. Then, the reference was made to the law. It is described how the individual regulatory authorities relate to the use of food additives. The subject of inspections and controls related to the use of additives in food was discussed. The last issue is the topic of economics. It is explained why food additives are used for transport and food safety.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.