Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wykorzystanie wskaźnika eksploatacyjnej efektywności energetycznej EEOI do analizy efektywności eksploatacyjnej i planowania przebiegu rejsu jednostek rybackich to rozwiązanie innowacyjne. W artykule przedstawiono autorskie oprogramowania dedykowanego dla tego typu jednostek, pozwalające na zbieranie w trybie on-line danych opisujących przebieg rejsu i pojedynczych działań wykonywanych przez jednostkę. Odpowiednia interpretacja i korelacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych z wykorzystaniem programu komputerowego, umożliwi uzyskanie danych pozwalających na ocenę efektywności eksploatacyjnej, z uwzględnieniem stanu technicznego jednostki w dowolnych warunkach eksploatacyjnych. Pozwoli również na planowanie rejsu.
EN
The use of the energy efficiency operational index to analyse the operational efficiency and planning of fishing vessels trips is an innovative solution. This article presents authoring software dedicated to this type of vessel, allowing online collection of data describing the course of the trip and individual activities performed by the fishing vessel. Correct interpretation and correlation of technical and operational parameters with the use of this program will allow to obtain data allowing to evaluate the energy efficiency, taking into account technical condition of the unit under any operating conditions. It will also allow you to plan your trip.
PL
Monitorowanie efektywności eksploatacyjnej statków wg wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, nie uwzględnia specyfiki pracy jednostek rybackich. Proponowany wskaźnik EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) ze względu na różne rodzaje wykonywanych prac (podróż na łowisko, trałowanie, zmiana pozycji, powrót z ładunkiem) nie nadaje się do monitorowania pracy jednostki rybackiej, gdyż ocenia on efektywność transportową. Wykorzystanie wskaźnika EEOI powinno być dostosowane i analizowane w zależności od wykonywanych prac, prowadzonych przez jednostkę. Monitorowanie takiego wskaźnika jest trudne, ponieważ obliczenia nie dotyczą całego rejsu lecz poszczególnych prac wykonywanych przez jednostkę rybacką. Celowym wydaje się więc stworzenie programu wspomagającego efektywność pracy jednostki rybackiej. W artykule przedstawiono, wykorzystanie autorskiego programu jako elementu SEEMP (okrętowy plan zarządzania efektywnością), służącego do monitorowania i analizy efektywności energetycznej jednostki rybackiej.
EN
Monitoring the operational efficiency of a fishing vessels according to IMO guidelines does not take into account the specific nature of the work of the vessels, and the proposed EEOI indicator for different types of work (fishing trip, trawling, change of position, return with load) does not give to monitor the work of the fishing unit as it assesses the transport efficiency. The use of the EEOI should be adjusted and analyzed according to the work carried out by the fishing vessels. Monitoring such an indicator is difficult because calculations do not cover the whole trip but individual work performed by the vessels. It is therefore pointless to create a program supporting the effectiveness of the work of the fishing vessels. The paper presents the use of the author's program as a SEEMP component for monitoring and analyzing the effectiveness of a fishing vessels.
EN
A pulse field - pulse current system for critical current measurements has been modified to allow control of the current pulse shape. Regression analysis of the voltage vs. current behaviour has been used to determine the critical current and n value using a specified electric field criterion from a single measurement cycle, in place of the previous qualitative approach from a series of pulses. The results for a superconducting magnesium diboride wire agree well with conventional DC measurements in a constant magnetic field.
PL
System do pomiarów prądu krytycznego przy użyciu impulsowego prądu i pola magnetycznego został zmodyfikowany, aby umożliwić kontrolę kształtu impulsu prądu. Prąd krytyczny i parametr n określono z przebiegu napięcia od prądu używając analizę regresji i kryterium pola elektrycznego z pojedynczego cyklu pomiarowego w zastępstwie poprzednio używanego jakościowego sposobu opartego na serii impulsów. Wyniki otrzymane dla przewodu z dwuborkiem magnezu dobrze zgadzają się z konwencjonalnymi pomiarami stałym prądem i polem magnetycznym.
5
Content available remote Influence of reinforcement phase form on bending strenght of polymer composites
EN
Composites belong those materials that are systematically developed due to the rapid technological advancements observed in recent years. These materials are successfully used in various fields just because it is possible to obtain the desired properties through adequate selection of the reinforcement and matrix, the components of a new material. It is important, however, that the distribution of the reinforcement phase be as uniform as possible, particularly in laminates, where reinforcement layers undergo saturation. If this requirement is satisfied, the composite has good quality, especially when high material strength is the desired property. In this study, two kinds of laminate composites that differ in their reinforcement type are compared. In both cases, the reinforcement was composed of glass fiber (a mat, made of roving, cut into short pieces, chaotically placed in a plane; and a woven fabric, made of long roving, produced by interweaving bundles of fiber glass at a right angle in the plane). The matrix was epoxy resin (Epidian 5 with Z1 hardener). A series of samples was prepared, that differed in the number of reinforcement layers (3, 6, 9, 12). They were tested for bending according to the PN-EN ISO 178 standard: 'Synthetic materials: determination of properties in bending tests', using a testing machine H10K-T. The test results lead to a conclusion that the best bending properties are obtained for laminates with reinforcement arranged in the form of a fabric, which is due to the advantageous distribution of stresses on the long fibres of the reinforcement. Bending strength also depends on the number of reinforcement layers. In this respect, both types of material (mat, fabric) with nine layers yield the best results. The calculated values will be utilized in further research for the creation of a mathematical model describing the strength of tested laminates depending on the number of layers and type of reinforcement phase.
PL
Materiały kompozytowe należą do grupy materiałów, których technologia rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko. Materiały te swój sukces zawdzięczają możliwości uzyskania korzystnych właściwości przez umiejętne dobranie wzmocnienia i osnowy stanowiące komponenty nowego, innego materiału. Ważne jest jednak, aby rozkład fazy wzmocnienia (szczególnie w przypadku kompozytów warstwowych wytwarzanych przez nasycanie) był możliwie równomierny. Zapewnia to dobrą jakość kompozytu i jest bardzo ważnym elementem z punktu widzenia wytrzymałości materiału. W pracy porównano dwa rodzaje kompozytów w formie laminatów różniące się typem fazy wzmocnienia. Wzmocnienie stanowiło w obu przypadkach włókno szklane (w pierwszym przypadku: maty wykonanej z rovingu ciętego na krótkie odcinki, które były rozłożone w sposób chaotyczny w płaszczyźnie; w drugim: tkaniny wykonanej z rovingu długiego, powstającego w wyniku przeplatania ze sobą wzajemnie prostopadłego ułożenia pasm włókna), osnowę: żywica epoksydowa (Epidian 5 z utwardzaczem Z1). Przygotowano serię próbek w układzie 3, 6, 9, 12 warstw wzmocnienia, które poddano próbie zginania zgodnie z PN-EN ISO 178 ("Tworzywa sztuczne: oznaczanie właściwości przy zginaniu"), na maszynie wytrzymałościowej H10K-T. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najlepsze właściwości na zginanie daje zastosowanie w laminacie wzmocnienia w formie tkaniny, co spowodowane jest korzystnym rozkładem naprężeń w długich włóknach wzmocnienia. Wpływ na wytrzymałość na zginanie ma również ilość warstw wzmocnienia i w obu badanych przypadkach (tkanina, mata) najkorzystniej wypada laminat o 9 warstwach wzmocnienia. Wyznaczone wartości będą podstawą (w dalszych badaniach) do stworzenia modelu matematycznego opisującego wytrzymałości badanych laminatów w zależności od ilości warstw i rodzaju fazy wzmocnienia.
EN
The possible analogy between the concept of the giant component that occurs in 2D living neural networks, and induced superconducting currents in granular coated conductors, was investigated. Studies of YBCO coated conductors were conducted using transport and Hall probe magnetometry. Encouraging results suggest that the design of superconducting polycrystalline coatings can benefit from knowledge of degrading neural networks.
PL
Badano możliwość istnienia analogii pomiędzy pojęciem gigantycznego komponentu pojawiającego się w dwuwymiarowych żywych sieciach neuronowych oraz indukowanych prądach nadprzewodnikowych w ziarnistych cienkowarstwowych taśmach nadprzewodnikowych. Badania przewodów YBCO były prowadzone za pomocą czujników Halla. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów dowodzą, że wiedza na temat rozpadających się sieci neuronowych może być korzystna dla projektowania polikrystalicznych powłok.
EN
The influence of the materials inhomogeneities of the ceramic superconductors on the critical current and related phenomena is investigated. These inhomogeneities act as the pinning centers which interact with specific for HTc superconductors pancake shape vortices. The dependence of this interaction on the size of the inhomogeneities - pinning centers is considered and compared with experimental data. The influence on trapped flux of inhomogeneities related to the granular structure of oxide, ceramic superconductors is analyzed.
PL
W pracy zbadano wpływ niejednorodności materiałowych występujących w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych na wartość prądu krytycznego i związane zagadnienia. Zanalizowano wpływ defektów tworzących centra zakotwiczenia na wartość prądu krytycznego oraz wpływ ziarnistej struktury ceramik nadprzewodnikowych na wartość zamrożonego strumienia.
8
Content available remote Influence of magnetic materials on transport properties of applied superconductors
EN
Magnetic materials can help to improve the performance of practical superconductors on the macro/micro scale as magnetic diverters and also on the nanoscale as effective pinning centres. It was established by numerical modelling that magnetic shielding of the superconducting filaments reduces AC losses in self-field conditions due to decoupling of the filaments and, at the same time, it increases the critical current of the superconducting composite.
PL
Magnetyczne materiały umożlowiają polepszene wlasności naprzewodzących nadprzewodników technicznych w skali makro jako magnetyczne osłony, jak również w skali nano jako efektywne centra zaczepiania strumienia magnetycznego. Udowodniono przy użyciu modelowania numerycznego, że magnetyczne ekranowanie włókien nadprzewodnikowych redukuje straty przemiennoprądowe w wyniku magnetycznego rozłączenia włókien, jak rownież powoduje wzrost prądu krytycznego przewodu.
EN
The use of pulsed magnetic fields and currents for transport critical current characterisation has many potential benefits, but introduces challenges in obtaining measurements consistent with conventional DC characterisation for some types of sample. This will be illustrated by comparative DC and pulsed critical current testing of two dissimilar NbTi conductors. The factors influencing pulsed measurements will be identified, the prospects for pulsed critical current testing assessed, and recommendations made for obtaining good agreement with DC characterisation.
PL
Użycie impulsowego prądu i pola magnetycznego do wyznaczania krytycznego natężenia prądu przewodów nadprzewodnikowych oferuje wiele korzyści, jednocześnie powodując trudności w interpretacji i porównaniu wyników z tradycyjnymi pomiarami prądem stałym. Na podstawie porównania wyników pomiarów prądem stałym z pomiarami impulsowymi, dla dwóch różnych przewodów NbTi, zostaną określone główne czynniki powodujące rozbieżności, a także zalecenia mogące poprawić zgodność pomiarów.
EN
The article presents the influence of cooling time on the structure of metal matrix composites (MMC) castings. The examination covered two types of composites manufactured by mechanical mixing. Composite reinforcement consisted of SiC particles, and the matrix consisted of AlSi9 alloy in the first case and AlSill in the second. Comparison covered samples cooled in sand moulds and gravity dies by presenting their cooling curves and their abrasive resistance.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wpływ szybkości chłodzenia na strukturę odlewów z metalowych materiałów kompozytowych. Badano dwa rodzaje kompozytów wytworzonych metodą mechanicznego mieszania. Zbrojenie kompozytu stanowiły cząstki SiC, osnowę w pierwszym przypadku stop AlSi9, w drugim AlSi11. Porównano materiały chłodzone w formie piaskowej i kokili i przedstawiono ich krzywe krzepnięcia oraz odporność na ścieranie.
PL
Artykuł ten dotyczy zjawisk, jakie zachodzą podczas krzepnięcia odlewu kompozytowego. Powodują one zmniejszenie twardości osnowy w gotowym wyrobie. Postrzegać to można jako wadę w odlewach kompozytowych. Zmianę w/w parametru powoduje stosowanie innej temperatury, różnej od właściwej dla procesów wytwarzania kompozytu o włóknistym zbrojeniu węglowym o osnowie AlSi11. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią uzupełnienie pracy związanej z systematyka wad odlewów metalowych materiałów kompozytowych.
EN
The article focuses on processes which occur during composite casting solidification. They result in reducing the hardness of matrix in a finished product. It can be considered a defect of a composite casting. The parameter can be changed by applying temperature different from temperature proper for producing composite with fibre carbon reinforcement and AlSi11 matrix. Findings of the research complement a study on classification of defects in metal castings made of composite materials.
12
Content available remote Wady zbrojenia w odlewanych metalowych materiałach kompozytowych
PL
W odlewach z kompozytów metalowych występują wady. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu wad zbrojenia jakie występują w odlewanych kompozytach metalowych. Przedstawiono wady zbrojenia występujące w kompozytach „in situ” oraz „ex situ” (zawiesinowych i wytwarzanych przez nasycanie zbrojenia metalem osnowy). Artykuł stanowi fragment pracy nad klasyfikacją wszystkich wad występujących w tych materiałach.
EN
Defects have been found in composite metal castings. The paper provides a review of reinforcement defects in composite metal castings. The paper presents two types of defects ‘in situ’ and ‘ex situ’ (suspension and manufactured because of reinforcement saturation with matrix metal). The article is a part of a larger study on classifying all defects in such materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych wybranych metalowych materiałów kompozytowych w warunkach tarcia suchego. Badanie wykonano dla różnych wartości nacisku jednostkowego w warunkach ruchu posuwisto-zwrotnego. Przeprowadzono badania porównawcze zużycia odlewanych kompozytów metalowych o zróżnicowanej budowie: zbrojonych cząstkami ceramicznymi (węglik krzemu) oraz zbrojonych włóknem ceramicznym (tlenek aluminium) lub węglowym. Określono wartości zużycia masowego badanych próbek i żeliwnej przeciwpróbki. Dokonano analizy mikroskopowej zmian stanu powierzchni w celu identyfikacji mechanizmów zużywania materiałów kompozytowych o zróżnicowanej budowie.
EN
Results of research on tribological characteristics of selected metal matrix composites in dry friction conditions were presented. The research was carried out using an apparatus making a reciprocating motion for various values of unit pressure. The research was performed concerning comparative study of wear of metal-matrix composites of varied structure: reinforced with ceramic particles (silicon carbide) and reinforced with ceramic fibre (aluminium oxide) or carbonate. Values of mass and linear wear of examined samples and a cast iron counter-sample were established. Microscopic analysis of the change in the surface state was performed in order to identify a composite material wear mechanism.
14
Content available remote Propozycja oceny porowatości w odlewach z metalowych kompozytów nasycanych
PL
Jedną z wad odlewu kompozytowego, silnie wpływającą na jego właściwości użytkowe, jest porowatość. Właściwe przeprowadzenie rejestracji i jednoznacznej identyfikacji typu porowatości jest zadaniem bardzo trudnym. Istotnym zatem jest właściwy dobór metod badawczych. Przeprowadzono ocenę metod służących określeniu porowatości metalowych kompozytów nasycanych. Wykazano zalety i wady poszczególnych metod, zarówno niszczących jak i nieniszczących. Zaproponowano sposób prowadzenia oceny jakościowej metalowego odlewu kompozytowego, umożliwiający uzyskanie dostatecznej ilości informacji pozwalających na identyfikację wady typu porowatość.
EN
One of the drawbacks of a composite cast, strongly influencing its characteristics of use, is porosity. Appropriate introduction of registration and cIear-cut identification of porosity type is a very difficult task. Therefore, a correct selection of research methods is very important. An assessment of methods aiming at establishing the porosity of metal-matrix composite casts made by pressurized saturation of a preform made from unordered ceramic fibres with liquid metal has been carried out. Advantages and disadvantages of respective methods, both destructive and non-destructive, have been shown. A method of quality assessment of a metal-matrix composite cast, enabling obtaining sufficient information to register and identify a defect of porosity type, has been proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.