Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The objective of this paper is to describe the effect of cavities on the bearing capacity of two interfering footings based on granular soil using an exclusively experimental approach with a test model designed in the laboratory. The experimental protocol was carried out based on the variation of several parameters such as the spacing (x) (axis to axis) between the footings, and the distance (H) between the footings and cavities and between the cavities axes (L). The results highlight the effect of cavities and the interference of two strip footings on the bearing capacity factor (q) and efficiency factor (EF). Moreover, the results revealed that, in the case wherein the distance between the footings and the cavity is greater than 3, the cavity impact is eliminated.
PL
W artykule przedstawiono opis zachowania się połączeń zbrojonych ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jako zbrojenie zastosowano klasyczne blaszki perforowane, a także autorskie łączniki. Analogicznie jak w przypadku połączeń niezbrojonych (przedstawionych we wcześniejszej publikacji) określono i zdefiniowano fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia z wykorzystaniem wyników badań pochodzących z mniej skomplikowanych badań standardowych.
EN
The article presents a description of the behavior of joints of reinforced walls of autoclaved aerated concrete. Classic a punched flat profile were used as reinforcements, as well as proprietary connectors. Similarly as in the case of unreinforced connections (presented in an earlier publication) individual phases of the connection's operation were defined. An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using test results from less complex standard tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.
EN
This paper describes results from studies on effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry. Tests were carried out on models with one vertical crack and without crack. The research program included walls without any strengthening, strengthened at two or four sides. In addition, models with additional anchorage of superficial strengthening by steel plates were tested. Strengthened masonry did not demonstrate an increase of compressive strength and deformability. Increased deformability was observed for circumferentially strengthened masonry.
5
Content available remote Analiza porównawcza nieskrępowanych i skrępowanych ściskanych ścian z ABK
PL
Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było określenie wpływu skrępowania, w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem, na nośność, odkształcalność oraz rysoodporność ścian murowanych, poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. Badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów próbnych.
EN
Although this type of construction is used quite widely, there is not much research on its behavior under static load. In the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at Silesian University of Technology, masonry walls made of autoclaved aerated concrete were tested under static load. The main purpose of the research was determine the influence of confining masonry walls by reinforced concrete columns and beam on the load-bearing capacity, deformability and scratch resistance of masonry walls subjected to compression in their plane. Indirectly, the research also allowed for observations of the mechanism of scratches and destruction of sample elements.
PL
Opisano autorski pomysł dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery jako efektywną metodę wentylacji i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych. Przeprowadzone badania dotyczyły efektywności wież wentylacyjnych i komina wentylacyjnego oraz współpracy koncentrycznego wentylatorów systemu z kominem wentylacyjnym. Wyniki potwierdziły, że sprawność systemu jest wystarczająca.
EN
This paper describes the original ideas about dynamic action on atmospheric boundary layer as an effective method of urban ventilation and smog reduction. The performed tests focuses on efficiency of ventilation towers and vertical exhaust (ventilation chimney) and cooperation between a concentric system of ventilation towers and a ventilation chimney. The results confirmed a sufficient level of efficiency of cleaning an area where the system is located.
EN
This paper presents the results obtained from an experimental programme and numerical investigations conducted on model tests of strip footing resting on reinforced and unreinforced sand slopes. The study focused on the determination of ultimate bearing capacity of strip footing subjected to eccentric load located either towards or opposite to the slope facing. Strip footing models were tested under different eccentricities of vertical load. The obtained results from tests conducted on unreinforced sand slope showed that the increase in eccentricity of applied load towards the slope facing decreases the ultimate bearing capacity of footing. Predictions of the ultimate bearing capacity obtained by the effective width rule are in good agreement with those proposed from the consideration of total width of footing subjected to eccentric load. The ultimate bearing capacity of an eccentrically loaded footing on a reinforced sand slope can be derived from that of axially loaded footing resting on horizontal sand ground when adopting the effective width rule and the coefficient of reduction due to the slope. When increasing the distance between the footing border to the slope crest, for unreinforced and reinforced ground slope by geogrids, the ultimate bearing capacity of footing is no more affected by the slope ground.
EN
The longitudinal motion characteristics of a slender trimaran equipped with and without a T-foil near the bow are investigated by experimental and numerical methods. Computational fluid dynamics ( CFD) method is used in this study. The seakeeping characteristics such as heave, pitch and vertical acceleration in head regular waves are analyzed in various wave conditions. Numerical simulations have been validated by comparisons with experimental tests. The influence of large wave amplitudes and size of T-foil on the longitudinal motion of trimaran are analyzed. The present systematic study demonstrates that the numerical results are in a reasonable agreement with the experimental data. The research implied that the longitudinal motion response values are greatly reduced with the use of T-foil.
9
Content available remote Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo
PL
W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2. Analizowano wartości naprężeń rysujących i niszczących w odniesieniu do wyników badań ścian niezbrojonych, zbrojonych stalowymi kratowniczkami i siatkami z tworzywa sztucznego.
EN
The paper presents the results of cracking and ultimate shear stresses of 6 confined walls made of AAC masonry units. The external dimensions of the walls were: thickness t = 0.18 m; length l = 4.43 m; height h = 2.49 m. The walls were tested at initial compressive stresses equal to σc = 0.1; 0.75 and 1.0 N/mm2. The values of cracking and ultimate shear stresses were analyzed in relation to the results of tests of unreinforced walls, walls reinforced with steel trusses and plastic grid.
10
Content available remote Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów oraz określono wartości sił rysujących i niszczących. Badania wykazały wpływ skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined (with unfilled and filled head joints) and confined walls (with unfilled and filled head joints) were made. During the tests loads and deformations of walls were monitored and the values of crack and destructive forces were determined. Tests have shown the effect of confining and filling the joints with mortar on the compressive strength of the wall. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.
EN
Suction caissons are often used for the caissons of both offshore oil platforms and offshore wind power projects because of their advantages of simple construction, economical cost, and reusability. In this study, model tests were conducted in sand in order to investigate the effects of the caisson installation method on the penetration depth and the critical suction. Results of the test program showed that the method of changing the frequency of suction during different stages of the process can increase the penetration depth of the caisson. Combining with the deformation of the soil body inside and outside the caisson, the existing method for calculating the critical suction is modified, and the critical suction calculation equation of the discontinuous penetration test is proposed. Based on the test results, the calculation equation of the soil heave height can be more accurate predicted. The analysis results verify that the calculation method and the actual results are in good agreement.
EN
The calculation of unknown hydrodynamic derivatives of the equations of motion is the first step to estimate ship maneuverability and dynamic stability. These derivatives can be obtained theoretically, experimentally and numerically. Despite the development of the oblique towing model test to measure the hydrodynamic derivatives of displacement ships, limited experimental results are available for hydrodynamic derivatives of high speed crafts and speed dependency of the hydrodynamic derivatives is not understood well. In this paper a systematic series of model tests is described to determine the effect of forward speed on hydrodynamic derivatives of a monohull planing craft and the variations of the hydrodynamic derivatives by forward speed are derived. According to the results, hydrodynamic derivatives of planing hull are dramatically changed by variations of forward speed. Moreover, it is not possible to introduce a constant hydrodynamic derivative in the all the ranges of drift angle. Thus, the method of known constant hydrodynamic derivatives is not applicable to the simulation of planing craft maneuvering and variable hydrodynamic derivatives should be applied.
PL
Artykuł ten rozpoczyna cykl publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Omówione zostaną w nim wyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów różnych kształtów, wykonanych z silikatowych elementów murowych, a w kolejnej publikacji – z autoklawizowanego betonu komórkowego. Prezentując wyniki badań, skoncentrowano się na wpływie kształtu na wartości naprężeń rysujących i niszczących, kącie odkształcenia i deformacji postaciowej oraz początkowej sztywności oraz sztywności w chwili zarysowania.
EN
This article begins a series of publications on research issues related to the shear. We will discuss the results of the study of unarmed walls without holes of various shapes, made of calcium silicate masonry units in the following issue – of autoclaved aerated concrete. Presenting the results of the study one focused on the influence of the shape on the values of the cracking and ultimate stresses, the strain and deformation angles, the initial and cracking stiffness.
15
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, z dwoma otworami okiennymi. Analizowano je pod kątem porównania z publikowanymi wcześniej wynikami badań modeli strefy podokiennej. Na podstawie analizy wykresów naprężenie – odkształcenie ustalono, że poziome naprężenie w strefie podokiennej wynosi ok. 0,2 MPa.
EN
The article presents the results of the study of wall models in natural scale, with two window openings. The results were analyzed in comparison with the previously published models of spandrel walls. Based on the analysis of the stress-strain graphs, it was found that the horizontal stress in the area under the window is approximately 0,2 N/mm2.
EN
Compared with standard vessels, a slender catamaran with a semi-submerged bow (SSB) demonstrates superior seakeeping performance. To predict the motion of an SSB catamaran, computational fluid dynamics methods are adopted in this study and results are validated through small-scale model tests. The pitch, heave, and vertical acceleration are calculated at various wavelengths and speeds. Based on the overset grid and motion region methods, this study obtains the motion responses of an SSB catamaran in regular head waves. The results of the numerical studies are validated with the experimental data and show that the overset grid method is more accurate in predicting the motion of an SSB catamaran; the errors can be controlled within 20%. The movement data in regular waves shows that at a constant speed, the motion response initially increases and then decreases with increasing wavelength. This motion response peak is due to the encountering frequency being close to the natural frequency. Under identical sea conditions, the motion response increases with the increasing Froude number. The motion prediction results, that derive from a shortterm irregular sea state, show that there is an optimal speed range that can effectively reduce the amplitude of motion.
PL
W pracy przedstawiono procedurę wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących lokalne warunki przepływu powietrza oraz turbulencji termicznej. Eksperyment został przeprowadzony w tunelu aerodynamicznym przy wykorzystaniu wąskiej wiązki światła laserowego. Przydatność tej metody w odniesieniu do badań modelowych potwierdzono między innymi w pracy Consortini [1], gdzie wykazano dużą wrażliwość wiązki w przypadku krótkich ścieżek. Analizie poddany został teren o wymiarach rzeczywistych 100x100m, na którym zlokalizowany był obiekt o kształcie walca o średnicy φ=10m i wysokości h=10m. Wiązka światła przebiegała prostopadle do osi tunelu. Pomiary prowadzono dla 11 ścieżek światła laserowego na wysokości z=0,12m, w odstępach ∆L=0,07m, po stronie dowietrznej modelu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów kąta wychylenia wiązki światła laserowego oraz jego fluktuacji możliwe było wyznaczenie głównych parametrów turbulencji tj. współczynnika struktury optycznej i skali wewnętrznej lo, a w dalszej kolejności dyssypacji energii kinetycznej turbulencji ε i współczynnika struktury termicznej C2T. Wprowadzając dodatkowe pomiary prędkości na wysokości z=0,12m możliwe stało się również oszacowanie szorstkości powierzchni terenu zo. Przeprowadzone badania wykazały, że nawet w przypadku pojedynczego obiektu obserwowane są zmiany podstawowych parametrów przepływu oraz ciepła.
EN
The paper presents a procedure for determination of the basic quantities of local wind flow and thermal turbulence. The experiment was conducted in wind tunnel with the use of the narrow laser beam. The suitability of this method in relation to the model tests were confirmed among others in work of Consortini [1], where high sensitivity of the beam for short paths has been displayed. The analysis have been subjected to an area with real dimensions of 100x100m, where the simple object was located in the shape of a cylinder with a diameter φ =10m and a height h=10m. The roughness of the surface was assumed to be equal to zo=0.02m. A laser beam rans perpendicular to the axis of the tunnel. Measurements were carried out for the 11 paths of the laser beam at a height z = 0.12m at intervals ∆L = 0.07m on the upwind side of the model. The measurements of angle of deflection and fluctuations of laser beam allowed determination of basic turbulence parameters, i.e. refractive index structure parameter and inner scale and therefore dissipation of turbulent kinetic energy and thermal structure. By introducing additional measurements of speed at the height of z = 0.12m it was possible to estimate the roughness length zo. The study showed that even in the case of a single object change of the basic flow parameters and thermal turbulence can be observed.
EN
Geomechnical model testing has been widely applied as a kind of research technique in underground engineering problems. However, during the practical application process, due to the influence of many factors, the desired results cannot be obtained. In order to solve this problem, based on the measurement requirements of the model test, combined with FBG(Fiber Bragg Grating) sensor technology and traditional measurement methods, an FBG monitoring system, Micro-multi-point displacement test system, resistance strain test system and surrounding rock pressure monitoring system are developed. Applying the systems to a model test of the tunnel construction process, the displacement in advance laws of tunnel face, radial displacement distribution laws and surrounding rock pressure laws are obtained. Test results show that a multivariate information monitoring system has the advantage of high precision, stability and strong anti-jamming capability. It lays a solid foundation for the real-time data monitoring of the tunnel construction process model test.
PL
Niniejsza praca omawia system dynamicznego monitorowania wieloczynnikowej informacji podczas badania modelu procesu budowy tunelu. Geometryczna metoda badania modelu jest skuteczną metodą badania poważnych problemów geotechnicznych, które wiążą się ze stosowaniem podobnych materiałów w pomieszczeniu, tworzeniem podobnych modeli na podstawie podobnych zasad oraz opierają się na obserwacji naprężeń, odkształceń i przemieszczeń wielowymiarowej informacji, w celu zrozumienia zjawiska mechanicznego i prawa stanu naprężeń i przemieszczeń na prototypie, aby osiągnąć cel realizacji geotechnicznego projektowania i budowy. Z uwagi na praktyczne, zaawansowane przemieszczenie w przedniej części tunelu oraz przemieszczenie samej powierzchni tunelu, pomiary są trudne do przeprowadzenia za pośrednictwem monitorowania. Możemy prowadzić skuteczną analizę i dyskusję dotyczącą słabej/uszkodzonej skały otaczającej przy użyciu podobnej geometrycznej metody badania modelu. Jednakże, badania modelu zależą od wielu czynników w rzeczywistym procesie zastosowania, przez co trudno jest osiągnąć pożądany efekt. Wśród nich, technologia pozyskiwania licznych informacji na temat dynamicznego monitorowania procesu badania stała się ważnym czynnikiem, ograniczającym rozwój geometrycznej metody badań modelu. Jak wiemy, mnogość informacji geometrycznej na temat metody badań modelu obejmuje napięcie, naprężenie, ciśnienie, przemieszczenie, itp. Mnogość informacji w procesie budowy tunelu, takich jak dynamiczne monitorowanie pierwszego przemieszczenia, przemieszczenie i tylne przemieszczenie powierzchni tunelu, jest rzadko analizowana. Jednakże, pomyślne zdobycie licznych informacji podczas budowy tunelu jest kluczem do sukcesu w badaniu modelu. Dlatego też, w celu zbadania systemu monitorowania wielu informacji w procesie budowy tunelu, należy uchwycić stan przekształcenia i naprężenia, jak również zwiększyć dokładność pomiarów i nie ma wątpliwości co do pełnego wykorzystania zalet technologii badań modelu. Na podstawie techniki monitorowania światłowodu, różnorodny zbiór informacji dla systemu monitorowania jest tworzony jako rdzeń systemu dynamicznego monitorowania światłowodu w czasie rzeczywistym. W połączeniu z wysokoprecyzyjnym mechanicznym i mikroprzemieszczającym miernikiem o typie kraty i innymi środkami, zgodnie z wymogami pomiarów badania modelu, system monitorowania licznych informacji został opracowany i skutecznie wykorzystany w procesie budowy tunelu. Wyniki badania modelu pokazują, że system może być stosowany do monitorowania procesu budowy tunelu, a ponadto jest zdolny do wychwytywania drobnych zmian i wartości fluktuacji komunikatów wielojednostkowych, jak również do tworzenia podwaliny dla powodzenia badania modelu.
EN
Towing tank tests in calm water were performed on a trimaran planing hull to verify its navigational properties with different displacements and centres of gravity, as well as to assess the effects of air jets and bilge keels on the hull’s planing capabilities, and to increase the longitudinal stability of the hull. Hydrostatic roll tests, zero speed tests, and sea trials in the presence of regular waves were conducted to investigate the hull’s seakeeping ability. The test results indicate that the influence of the location of the centre of gravity on the hull resistance is similar to that of a normal trimaran planing hull; namely, moving the centre of gravity backward will reduce the resistance but lower the stability. Bilge keels improve the longitudinal stability but slightly affect the resistance, and the presence of air jets in the hull’s channels decreases the trim angle and increases heaving but has little effect on the resistance. Frequent small-angle rolling occurs in waves. The heaving and pitching motions peak at the encounter frequency of , and the peaks increase with velocity and move towards greater encounter frequencies. When the encounter frequency exceeds, the hull motion decreases, which leads to changes in the navigation speed and frequency.
EN
In order to identify high-speed navigation ability of trimaran planing hull, as well as investigate the characteristics of its resistance and hull form, ship model tests were conducted to measure resistance, trim and heaving under different displacements and gravity centre locations. The test results were then used to study the influence of spray strips on resistance and sea-keeping qualities. Moreover, different planning surfaces were compared in the model tests which helped to look into influence of steps on hull resistance and its moving position. Also, the resistance features of monohull and trimaran planing hulls, both with and without steps, were compared to each other. From the tests it can be concluded that: the two auxiliary side hulls increase aerodynamic lift at high-speed motion, which improves the hydrodynamic performance; the trimaran planing hull has also excellent longitudinal stability and low wave-making action; when Fr∇> 8, its motion is still stable and two distinct resistance peaks and two changes of sailing state (the second change is smaller) appear; spray strips are favourable for sea-keeping qualities at high speed. The change trends before the second resistance peak as to the resistance and sailing behaviour of trimaran planing hull without steps are the same as for monohull planing hull without steps. but when steps in both hulls exist the change trends are different; more specifically: trimaran planing hull with steps has only one resistance peak and its resistance increases along with its speed increasing, and the resistance is improved at the increasing speed as the number of steps increases.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.