Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The work was based on the results of a research project aimed at quantifying the accumulation of CBM (Coal Bed Methane) natural gas in hard coal seams and tight gas in mudstone and sandstone formation in the western part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). The area covered is about 1300 km2 , which accounts for almost 25% of the USCB area within the Polish territory The task was realized out using the method of dynamic spatial modeling of petroleum systems, using Petrel and PetroMod software. The input data for building the model were structural surfaces of major lithostratigraphic series and array of geological and geophysical data from 10 wells in the research area. Particular attention has been paid to the optimization of lithological models of individual facies, as well as the thermal model, as well as the integration and calibration of all component models of the general hydrocarbon system model, which allowed for a fairly precise reconstruction of the current structural and parametric image. The processes of hydrocarbon generation had the most intense course during the upper Carboniferous, which was associated with their buried and reaching the highest temperatures Numerous alternative models have been constructed and simulated under various scenarios of structural and thermal evolution, which have allowed us to estimate the resource potential of Carboniferous USCB formations. Total amounts of generated and stored gas in individual lithostratigraphic series with free gas localized in unconventional (tight) accumulations and adsorbed gas (in coal seams) have been estimated. The results obtained from the scenario considered by the authors as the most likely are presented and analysed. The decisive influence on the amount of accumulated hydrocarbons seems to have the tectonic’s activity timing, due to results of the model simulation proved to be the most sensitive to the length of the interval opening the faults.
PL
Praca powstała na podstawie wyników przedsięwzięcia badawczego, którego celem było oszacowanie ilościowej akumulacji gazu ziemnego typu CBM (coalbed methane) w pokładach węgla kamiennego oraz typu tight gas (gazu zamkniętego) w formacjach mułowcowych i mułowcowo-piaszczystych w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Analizowany obszar zajmuje około 1300 km2 , co stanowi prawie 25% powierzchni GZW znajdującego się w granicach Polski. Zadanie zrealizowano za pomocą metody dynamicznego przestrzennego modelowania systemów naftowych, używając oprogramowania Petrel oraz PetroMod. Jako dane wejściowe do budowy modelu wykorzystano powierzchnie strukturalne głównych wydzieleń litostratygraficznych oraz szereg danych geologicznych i geofizycznych pochodzących z 10 otworów wiertniczych znajdujących się w obszarze badań. W ramach realizacji przedsięwzięcia skonstruowano i symulowano wiele alternatywnych modeli według różnych scenariuszy ewolucji strukturalnej i termicznej. Optymalizacja, integracja i kalibracja wszystkich modeli składowych ogólnie pojętego modelu systemu naftowego umożliwiły dość precyzyjne odtworzenie obecnego obrazu strukturalnego i parametrycznego w analizowanym obszarze. Procesy generowania węglowodorów najintensywniejszy przebieg miały w czasie górnego karbonu, co wiązało się z ich najgłębszym pogrążeniem oraz osiągnięciem najwyższych temperatur. W wyniku przeprowadzonych symulacji obliczono szacunkową metanonośność karbońskich utworów GZW. Oszacowano całkowite ilości wygenerowanego oraz zakumulowanego gazu w poszczególnych seriach litostratygraficznych, z wyodrębnieniem gazu wolnego ulokowanego w akumulacjach niekonwencjonalnych typu tight i gazu zaadsorbowanego (w pokładach węgla). W artykule przedstawiono i poddano analizie wyniki otrzymane w rezultacie realizacji scenariusza uważanego przez autorów za najbardziej prawdopodobny. Wydaje się, że decydujący wpływ na ilość zakumulowanych węglowodorów ma czas aktywności tektonicznej analizowanego obszaru, gdyż wyniki symulacji modelu okazały się najbardziej wrażliwe na długość interwału czasowego otwarcia uskoków.
EN
This paper deals with fuel consumption estimations relating to container ships on the basis of ship service and wave parameters. Data, on which to base estimations, was measured and recorded from a container ship during 96 months at sea. Approximating functions were calculated by the use of curve fitting techniques and regression methods, utilizing newly developed software named ndCurveMaster. The approximation function presented in this paper could have practical application for the estimation of container ship fuel consumption, while considering weather routing. In addition the study clearly shows the relationship between the fuel consumption of a container ship and the number of months since its last docking. These results may form the basis for further research in this direction.
PL
W artykule opisano metodę zwiększania intensywności przepływu tlenu przez katodę ogniwa paliwowego typu PEM. W tym celu umieszczono między ogniwem a zbiornikiem tlenu pompkę elektryczną, sterowaną za pomocą mikrokontrolera. Napisano program komputerowy, który powoduje włączenie pompki za pomocą tranzystora przy określonym napięciu ogniwa paliwowego i przepływ gazu w obiegu zamkniętym. Proces ten powoduje wzrost napięcia i prądu ogniwa. Badania i pomiary wykonano dla elementarnych ogniw paliwowych pracujących indywidualnie i grupowo. Zarejestrowano przebiegi napięcia i prądu ogniwa przy różnych obciążeniach. Porównano zmienność napięcia ogniwa w czasie pracy z otwartym zaworem wylotowym tlenu i z przepływem tego gazu w obiegu zamkniętym.
EN
The paper describes method of boosting intensity oxygen flow trough the cathode of PEM fuel cell. To that end electric pump controlled with a microcontroller was installed between cell and oxygen tank. Computer software was written which produces turn on of electric pump with a transistor at definite voltage of fuel cell and gas flow in closed cycle. This process produces increase of cell's voltage and current. Research and measurements were made for elementary fuel cells operating individually and in group. Voltage and current courses for different load were recorded. Change of fuel cell voltage in time operation with open oxygen exhaust valve and this gas flow in closed cycle was compared.
4
Content available Symulacja uszkodzeń rozrusznika samochodowego
PL
Tematyka artykułu dotyczy obszaru badań związanych z nowo opracowaną metodą diagnostyki rozrusznika samochodowego z wykorzystaniem analizy charakterystyk mocy rozrusznika i rozkładu indukcji magnetycznej. Nowością w pracy jest wykorzystanie oprogramowania QuickField do analizy rozpływu strumienia i rozkładu indukcji magnetycznej oraz analizy uszkodzeń w postaci przerwy i zwarcia wirnika rozrusznika samochodowego. Weryfikację otrzymanych wyników przeprowadzono na obiekcie rzeczywistym poprzez rejestrację rozkładu indukcji magnetycznej za pomocą czujnika Halla umieszczonego w szczelinie przyjarzmowej rozrusznika. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie wzorców diagnostycznych dla wybranych uszkodzeń rozruszników z zastosowaniem rejestracji komputerowej.
EN
This article applies to the area of research related to the newly developed method of diagnosis of the starter motor with the use of the analysis of the characteristics of the starter power and the distribution of magnetic induction. New in the article is to use QuickField software to analyze the propagation flow and distribution of magnetic induction for failure analysis in the form of break and short–circuit rotor of the starter motor. The verification of the results was carried out on a real object by recording the distribution of magnetic induction by means of a Hall sensor placed in the starter link slot. The study made it possible to develop a diagnostic patterns for selected starters failure using computer registration.
PL
Stratygrafia sekwencji jest multikompontentowym narzędziem służącym do odwzorowywania architektury depozycyjnej, środowisk sedymentacji, litofacji i ich przestrzennego rozmieszczenia. Podstawową jednostką wyróżnianą w tej metodzie jest sekwencja depozycyjna, definiowana jako genetyczne następstwo powiązanych ze sobą warstw, ograniczone w spągu i stropie poprzez subaeralne niezgodności lub ich korelatywne zgodności (granic sekwencji), które są wynikiem zmian względnego poziomu morza, towarzyszących wypełnianiu basenów sedymentacyjnych. Przedstawiona próba interpretacji materiałów sejsmicznych, obejmująca mioceńską sukcesję nadewaporatową w rejonie Brzeska, na podstawie założeń tej metodyki i przy wykorzystaniu pomiarów geofizyki otworowej i ich wzajemnym dowiązaniu, pozwoliła na zidentyfikowanie 11 granic sekwencji (SB) i 9 powierzchni maksimum zalewu (MFS). W obrębie tych sekwencji, w zapisie sejsmicznym, karotażowym i w oparciu o dane literaturowe, zinterpretowano elementy architektury depozycyjnej zdominowane litofacją piaskowcową, deponowaną głównie w trakcie niskiego stanu WMP. Zostały one zinterpretowane jako nasypy przyujściowe/bary piaszczyste oraz fragmenty wciętych dolin w strefie szelfu.
EN
Sequence stratigraphy is a multi-component tool for mapping the depositional architecture, sedimentary environments, lithofacies and their spatial distribution. The basic unit of distinction in this method is a depositional sequence, defined as a genetic consequence of interconnected layers, limited in the bottom and top by unconformities or corelative conformities (sequences borders). They are the result of changes in relative sea level that accompanies filling sedimentary basins. The study area included upper Badenian-lower Sarmatian (Miocen) strata in the region of Brzesko. Methodology used in conjunction with well logs and geological data allowed identification in the seismic 11 sequence boundaries (SB) and 9 of the maximum flooding surface (MFS). Within the sequence the elements of depositional architecture were interpreted. They were dominated by sandstone facies that had been deposited mainly during the low state of relative sea level.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń jednostkowego potencjału zasobowego metanu w pokładach węgla kamiennego niecki GZW (coalbed methane) oraz ocenę możliwości występowania akumulacji gazu ziemnego typu tight w formacjach mułowcowopiaszczystych zalegających pomiędzy pokładami węgla. Zadanie zrealizowano, wykorzystując metodę dynamicznego przestrzennego modelowania 4D systemów naftowych przy użyciu oprogramowania PetroMod firmy Schlumberger. Modelowaniu poddano fragment karbońskiego wypełnienia niecki GZW o wymiarach 2,5  2,5 km, zlokalizowanego w jej południowo-zachodniej części. W ramach realizacji pracy skonstruowano przestrzenny dynamiczny model karbońskiego systemu naftowego, który był symulowany przy założeniach różnych scenariuszy ewolucji basenu sedymentacyjnego. Do budowy i kalibracji modeli wykorzystano dane dostępne w materiałach publikowanych, dane otworowe oraz wyniki badań laboratoryjnych próbek utworów karbońskich z odwiertów Jastrzębie-7b i Jastrzębie-8b, a także węgli kamiennych z KWK Zofiówka. W wyniku przeprowadzonych prac oszacowano jednostkowy potencjał zasobowy metanu w pokładach węgla kamiennego niecki GZW, wykazano zależność jego wielkości od typów węgli oraz przebiegu ewolucji basenu sedymentacyjnego niecki, a także oceniono możliwości występowania niekonwencjonalnych akumulacji typu tight w formacjach mułowcowo-piaszczystych.
EN
The article presents the results of the unitary resource potential assessment of coal bed methane of the Upper Silesian Coal Basin (Coal Bed Methane) and an evaluation of the possibility of natural gas occurrences in tight, sandy mudstone formations interbedding coal seams. The task was carried out using the method of 4D dynamic petroleum systems modeling using the PetroMod software. Modeling tasks were carried for Carboniferous strata in the south-western part of the Upper Silesian Coal Basin, in the area of the Zofiówka coal mine. A spatial dynamic model (4D) of the Carboniferous petroleum system was developed, which was subsequently simulated assuming different scenarios for the evolution of the sedimentary basin. For model construction and calibration purposes, several data sources were used: well data of Jastrzębie-7B and Jastrzębie-8B wells, results of laboratory measurements of coal and rock samples from Zofiówka coal mine as well as published data. As a result, unitary estimation of the resource potential of coal bed methane of the Upper Silesian Coal Basin was presented, as well as its dependence upon the geological conditions of coal seams burial depths. The possibilities of the occurrence of unconventional accumulation of tight gas in sandy mudstone formations interbedding coal seams, were also indicated.
PL
W artykule przedstawiono rozmieszczenie i wartości udokumentowanych zasobów geologicznych metanu w pokładach węgla (CBM) na świecie oraz dane dotyczące ich wydobycia. Scharakteryzowano warunki występowania akumulacji metanu w pokładach węgla kamiennego. Omówiono korzyści płynące z wykorzystania metanu w procesach technologiczno-produkcyjnych oraz zagrożenia związane z jego wydobyciem.
EN
The paper presents the distribution and value of documented coalbed methane (CBM) geological resources in the world and presents the history of the production of coaldbed gas. Conditions of the CBM accumulations occurrence were characterized. The benefits of using methane in the process of technological production – and the risks associated with its extraction were discussed.
8
Content available remote Simulation of automotive starter faults
EN
The article presents a new diagnostic method of a motor starter based on the analysis of the starter’s power and the Hall effect. Using the Matlab Simulink program the wear and tear impact of the starter sleeves on power characteristics was simulated. For the analysis of the flux propagation and the distribution of magnetic induction for selected states of the wear and tear of the sleeve the QuickField program was used. Within the experimental tests, registration of the distribution of magnetic induction was conducted by the Hall sensor placed in the link slot. The model and the tests made it possible to develop diagnostic patterns within the OBD diagnostics.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę diagnostyki rozrusznika samochodowego na podstawie analizy mocy rozrusznika i zjawiska Halla. Wykorzystując oprogramowanie Matlab Silmulink zasymulowano wpływ eksploatacyjnego zużycia tulejek rozrusznika na charakterystyki mocy. Do analizy rozpływu strumienia i rozkładu indukcji magnetycznej dla wybranych stanów eksploatacyjnego zużycia tulejki został wykorzystany program QuickField. W ramach eksperymentalnych badań przeprowadzono rejestrację rozkładu indukcji magnetycznej za pomocą czujnika Halla umieszczonego w szczelinie przyjarzmowej rozrusznika. Opracowany model oraz przeprowadzane badania umożliwiły opracowanie wzorców diagnostycznych w ramach diagnostyki OBD.
9
Content available remote Simulation of automotive starter faults
EN
The article presents a new diagnostic method of a motor starter based on the analysis of the starter’s power and the Hall effect. Using the Matlab Simulink program the wear and tear impact of the starter sleeves on power characteristics was simulated. For the analysis of the flux propagation and the distribution of magnetic induction for selected states of the wear and tear of the sleeve the QuickField program was used. Within the experimental tests, registration of the distribution of magnetic induction was conducted by the Hall sensor placed in the link slot. The model and the tests made it possible to develop diagnostic patterns within the OBD diagnostics.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę diagnostyki rozrusznika samochodowego na podstawie analizy mocy rozrusznika i zjawiska Halla. Wykorzystując oprogramowanie Matlab Silmulink zasymulowano wpływ eksploatacyjnego zużycia tulejek rozrusznika na charakterystyki mocy. Do analizy rozpływu strumienia i rozkładu indukcji magnetycznej dla wybranych stanów eksploatacyjnego zużycia tulejki został wykorzystany program QuickField. W ramach eksperymentalnych badań przeprowadzono rejestrację rozkładu indukcji magnetycznej za pomocą czujnika Halla umieszczonego w szczelinie przyjarzmowej rozrusznika. Opracowany model oraz przeprowadzane badania umożliwiły opracowanie wzorców diagnostycznych w ramach diagnostyki OBD.
10
Content available Ecological aspects of electronic diesiel control
EN
The article presents the simulation of damage to the engine power (EP) system components and to verify the impact of damage on toxic components emission. The other aim of the article is to simulate the failure of two sensors (the rail pressure sensor and the flow meter), which directly affect the toxicity, and to analyse signal paths during simulated damage. Simulation studies were conducted using the Oliver D60 ophthalmometer following the free acceleration method. Studies included driving a Toyota Avensis powered by 2.2D-4D diesel engine with 2AD-FTV designation and recording of thirty signals in the EP engine control system. The results will allow to correct the exhaust gas composition model.
11
Content available Diagnosing the automobile starting system
EN
This article presents a new method for analysing the torque of an internal combustion engine using registered electromechanical runs and magnetic field distribution in a starter. The aim of the study was to develop a model of the starting current of an internal combustion engine and carry out verification tests on real objects. The developed model allows to simulate the shutdown of individual cylinders. Experimental research was conducted using the Bosch FSA 740 equipment for four internal combustion engines under variable operating conditions. During testing, the starting current and relative compression in cylinders were recorded. Simulating the variable load of the starter, the magnetic induction distribution of the magnetic induction was recorded in the feed slot. The research will be used to develop a method of diagnosing the starter and determining the torque of the internal combustion engine.
12
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań na dwóch zaprojektowanych i wykonanych układach sterowania paneli fotowoltaicznych. Zaprojektowany i wykonany model umożliwia przeprowadzenie analizy wpływu wybranych parametrów sterowania na uzyskiwaną energię z paneli fotowoltaicznych. W artykule przedstawiono koncepcję fotowoltaicznego układu hybrydowego. Nowością rozwiązania jest układ sterowania umożliwiający zmianę kąta nachylenia paneli słonecznych względem podłoża i kąta obrotu. Otrzymane wyniki z pomiarów potwierdziły funkcjonalne możliwości systemu sterowania.
EN
The article presents the results of the experimental studies designed and built control system of photovoltaic panels. The designed and executed model enables analysis of the influence of selected control parameters on the obtained energy from photovoltaic panels. A novel solution is the control system that allows the sun angle to be adjusted relative to the ground and the angle of rotation. The results obtained from the measurements confirm the functional capabilities of the control system.
EN
The paper describes the results of a diagnostics research of automotive starting batteries. For the purpose of the experiment, seven lead-acid batteries of different capacities, starting currents, structures, lengths of operation and levels of exploitation were used. The tests were performed in similar conditions and the preparations included charging up and cleaning the batteries. The experiments were realized on measurement site and in a motor vehicle with the use of battery chargers, electronic testers, diagnoscope, analog and digital measurement apparatus. The tests on measurement site included checking the technical condition with testers and evaluation the voltage-current characteristics. The tests in the vehicle were performed when starting a combustion engine, when it was idling as well as with the engine turned off but with working electrical receivers. The electrical values for specific batteries and receivers were measured, recorded and calculated by means of a diagnoscope and other instruments. On the basis of the results, a comparative analysis was conducted with special attention paid to the most differing results. The set physical values were compared as well as the recorded changes of voltage and current. Finally, an attempt was made to assess the condition of batteries and their usefulness in a motor vehicle.
PL
W artykule opisano wyniki badań diagnostycznych samochodowych akumulatorów rozruchowych. Do badań wykorzystano siedem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które różniły się między sobą pojemnością, prądem rozruchowym, konstrukcją, czasem eksploatacji i stopniem zużycia. Doświadczenia wykonywano w podobnych warunkach zewnętrznych, a przed testami każdy z akumulatorów został naładowany i zewnętrznie oczyszczony. Badania wykonano na stanowisku pomiarowym oraz w pojeździe samochodowym. Wykorzystano ładowarki akumulatorów, testery elektroniczne, diagnoskop samochodowy oraz przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Badania stanowiskowe akumulatorów polegały na sprawdzeniu ich stanu technicznego za pomocą testerów oraz wyznaczeniu charakterystyki napięciowo-prądowej. Badania w pojeździe przeprowadzono w trakcie rozruchu silnika spalinowego, w czasie jego pracy na biegu jałowym oraz przy unieruchomionym silniku i zasilanych odbiornikach elektrycznych pojazdu. Za pomocą diagnoskopu i jego oprzyrządowania zmierzono, zarejestrowano i obliczono wielkości elektryczne charakteryzujące pracę akumulatora i zasilanych przez niego odbiorników. Na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzono analizę porównawczą akumulatorów, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań najbardziej różniących się między sobą. Porównano ze sobą zmierzone i wyznaczone wartości wielkości fizycznych, charakterystyki oraz zarejestrowane czasowe przebiegi napięcia i prądu. Podjęto próbę oceny stanu technicznego poszczególnych akumulatorów i ich przydatności do zastosowania w pojeździe samochodowym.
EN
The carried out modelling of SI engine injection system characteristics in various steady-state conditions has been presented in the article. Also, the two ways of determining injection time have been shown: by means of a virtual model made with the use of software worked out by National Instruments LabVIEW and on the experimental test stand ‘’Integrated injection-ignition system of the K16 engine”.
15
Content available Energy intensity of the electric vehicle
EN
Continuous energy intensity is a relationship between continuous energy intensity and energy intensity of movement. In the paper we proposed to analyze energy intensity of the movement, as the size specifying the power demand to the wheel drive and presented the balance of power of an electric car moving in the urban cycle. The object of the test was a hybrid vehicle with an internal combustion engine and electric motor. The measurements were carried out for 4 speeds and 2 driving profiles.
16
Content available remote Experimental studies of wheelchair energy consumption
EN
Modern cars have engines eąuipped with multi point fuel injection system electronically controlled. These system co-operate with a series of sensors and actors. The purpose of this study was to show the most common electric defects and to evaluate the reliability of selected elements of petrol fuel electric injections system Motronic and Simos during driving. The benches make it possible to realize the control of injection and ignition systems thanks to the connection of all elements sensors and actuators with ECU (Electronic Control Unit). The simulation of work was carried out thanks to the power transmission systems, in which the rotational speed of the ignition system was controlled, sensors of rotational speed and crankshaft position and also the sensor of timing phases. Te bench was connected to the computer through the diagnostic connector OBD (On Board Diagnostics). The simulations of other sensors work, e.g. the flowmeter, were realized by changing air flow and temperaturę by changing the resistance of the sensor for different temperatures. The cooperation of particular sensors and execution elements with the driver was monitored by the diagnostic błock of Audi-VW interface software. The designed and made-up bench made it possible to control engine work and carry out tests and the analysis of particular parameters of engine work in order to identify error codes.
17
Content available remote Experimental comparative studies of injection systems
EN
The maintenance of modern means of transport requires an assessment of energy consumption. This paper presents a methodology for testing electric wheelchair. The analysis of vehicle movement and the knowledge of forces affecting the vehicle are necessary to determine the components of energy balance, such as kinetic energy, energy of rolling resistance and losses in the power transmission system. The study was conducted for three different driving cycles. The motion parameters for each of the driving cycles were analyzed. The control electronics in electric wheelchair drives converts the commands of the driver: direction, accelerator, brake pedał position, into the corresponding control commands input to the power semiconductors, while at the same time observing specified limits: current, voltage, motor speed. The paper describes a research method for testing a wheelchair eąuipped with electric engine. The tests were conducted for specified operating conditions involving the following constrained motion on a horizontal road section. The effect of selected operating parameters on the work of the electric drive system was investigated. The paper also gives examples of the results if the conducted road tests of the wheelchair. The object of the tests was the electric wheelchair. The vehicle is suitable for transporting people weighing 80 kg. Two electric engines powered by batteries with the voltage of 24 V were used for driving the vehicle.
PL
Delty krawędzi szelfu, jako efekt spadku względnego poziomu morza (tzw. wymuszonej regresji) [7], wiążą się z progradacją facji osadowych w kierunku centrum basenu [6] i są przedmiotem zainteresowania poszukiwań naftowych ze względu na tworzenie się w takich warunkach dobrych kolektorów i pułapek złożowych [2, 7]. Przyczyną ich powstawania jest duża ilość transportowanego systemem fluwialnym i akumulowanego w strefie szelfu piasku oraz możliwość jego zachowania w obrębie wcinających się w obrębie szelfu dolin [2] i jego redepozycji do podnóża skłonu [2, 6]. Obecność takich warunków depozycji jest opisywana i dokumentowana bogato w literaturze (np. [2, 6, 8, 9]), jak i w obszarze zapadliska przedkarpackiego, w jego części zachodniej [4, 5, 7]. W rejonie badań (między Bochnią a Tarnowem), który częściowo obejmuje, ale też przesunięty jest nieco na wschód od obszaru opracowanego w cytowanych pracach, na materiałach sejsmicznych 2D i 3D (zdjęcie Kosiarnia – Maszkienice) widoczna jest wielkoskalowa forma o geometrii interpretowanej jako klinoform [1]. Odzwierciedla on aktywną strefę sedymentacji związaną z nasuwającymi się ku północy Karpatami [1, 3] i posiada nachylony ku północy stok przechodzący w równinę basenową [3]. Nasuwający się górotwór i towarzyszące temu zjawisku zmiany bazy erozyjnej wymuszały przesuwanie się progu progradacyjnego, czego następstwem było przemieszczanie się pasa facji przybrzeżnych w czasie. Taki progradacyjny charakter przesuwania się facji ku centrum basenu (i ku północy) wraz z sedymentacją coraz młodszych utworów jest dobrze widoczny w zapisie sejsmicznym. Jego trajektoria, wyinterpretowana w pracy Steela i Porębskiego [7] może być rzeczywistym ich położeniem w basenie, ale w połączeniu z interpretacją sejmiki 3D facje te nie muszą mieć charakteru ciągłych, zachowanych pasów przybrzeżnych z akumulacją piasku. Mogą stanowić również izolowane wypełnione wcięte doliny, zachowane w wyniku spadku WMP (zmiany położenia bazy erozyjnej). Piaskowce te zostały później przykryte przez facje ilaste związane ze wzrostu WPM. Obydwie interpretacje nie wykluczają się wzajemnie i należy w tej sytuacji rozpatrywać możliwość występowania dwóch rodzajów potencjalnych pułapek o charakterze stratygraficznym, co również sugerowali wcześniej wspomniani autorzy. Pułapkami mogą zatem być: 1) piaszczyste nasypy przybrzeżne o dużej lateralnej kontynuacji i 2) izolowane ciała piaszczyste, które można interpretować jako fragmenty wciętych dolin w szelfie. Przeprowadzona interpretacja materiałów sejsmicznych w oparciu o założenia metodyki identyfikacji sekwencji dyspozycyjnych (sensu exxonowskiego, [9]) z wykorzystaniem pomiarów geofizyki otworowej i ich wzajemnym dowiązaniu pozwoliło na zidentyfikowanie granic, którym nadano rangę granic sekwencji i powierzchni maksimum zalewu. W obrębie tych granic, a zasadniczo pomiędzy wyinterpretowanymi granicami sekwencji można identyfikować w zapisie sejsmicznym (i karotażowym) facje piaskowcowe. Generalnie podążają one za trajektorią progu progradacyjnego w kierunku coraz młodszych utworów i ku centrum basenu. Obecność kolektorów i nasyceń w ich obrębie została potwierdzona w strefie przykarpackiej. Podobnie w centralnej i północnej części basenu, w obszarze badań, gdzie zaobserwowano ślady węglowodorów, które mogą one mieć związek z rozwijającym się systemem deltowym i towarzyszącymi mu facjami piaszczystymi. Regionalne sejsmiczne przekroje korelacyjne i ich interpretacja potwierdza wcześniejsze poglądy, ale jednocześnie uzupełnia i pokazuje, w jaki sposób następuje przemieszczanie się aktywnej części czoła delty wraz z facjami piaskowcowymi. Część z nich może stanowić pozostałości wciętych i wypełnionych dolin. Wpływ na geometrię osadów mioceńskich w badanym rejonie ma również tektonika związana nasuwającymi się Karpatami, obecność u ich czoła tzw. jednostki zgłobickiej oraz morfologia podłoża i zazębianie się z systemem depozycyjnym wkraczającym do basenu mioceńskiego od północy.
EN
Shelf margin deltas, as a result of decrease of relative sea level, are the most efficient mechanism for transport of large volume of sand within delta and delta-fed submarine fans. The presence of conditions typical for this kind of deposition was described in the area of the Carpathian Foredeep (in front of active Carpathians margin). In the study area available geophysical data show a seismic clinoform that reflects deltaic shelf with offlap break, slope and basin floor. The seismic interpretation based on sequence stratigraphy methodology calibrated with gamma-ray logs allows to identify two kinds of reservoir facies (incised shelf valley fills and mouth bars) and their spatial distribution.
19
Content available Simulation tests of the starting system
EN
The purpose of the investigation was to work out a simulation model for the starting system and to verify it on a real object. The reliability analysis of the starting system was carried out on the worked out model. Experimental tests were carried out on the ELKON-SUPER 3 test stand. Angular velocity, torque, voltage and current drawn by the starter were recorded during the tests.
20
Content available remote Modelling and simulation characteristics of starting system
EN
The main purpose of the work was to develop the analytical simulation model for the starting system and to verify it on the real object. The reliability analysis of the starting system connected with operating use of mechanical and electric elements has been carried out in the developed model. It was a novelty in the conducted examination to use the LabView software for the registration of electric signals (current and voltage) and mechanical ones (rotational speed and torque).
PL
Głównym celem pracy było opracowanie analitycznego modelu symulacyjnego dla obwodu rozruchowego oraz weryfikacja na obiekcie rzeczywistym. W opracowanym modelu przeprowadzono analizę niezawodnościową układu rozruchu związaną z eksploatacyjnym zużyciem elementów o charakterze mechanicznym i elektrycznym. Nowością w przeprowadzonych badaniach było wykorzystanie oprogramowania LabView do rejestracji sygnałów elektrycznych (prądu i napięcia) oraz mechanicznych prędkości obrotowej i momentu obrotowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.