Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rotterdam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wiele lat temu w sercu Rotterdamu podjęto krok w kierunku nadania centralnej roli rzece Mozie. W 2010 r. zrealizowano tam, zgodnie ze strategią opracowaną przez pracownię OKRA, przy współpracy Pieta Outdolfa, projekt nabrzeżnego parku Westerkade. Stanowiło to przyczynek do wykreowania wizji miasta, która opiera się na pojęciu „zielonego miasta nad rzeką”.
PL
Być może kiedyś będziemy musieli sadzać drzewa na wodzie, przynajmniej w niektórych rejonach Europy. Wyjście na przeciw takiemu wyzwaniu było jednym z celów, jakie przyświecały autorom niecodziennego porjektu "Pływającego lasu" w Rotterdamie. Drugim z nich była artystyczno-ogrodnicza ekspresja i wprowadzanie nowatorskiech rozwiązań do zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu obowiązujących, międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska morskiego oraz dokonano analizy organizacji odbioru odpadów ze statków morskich na przykładzie wybranych portów europejskich. W pracy zwrócono szczególną uwagę na przebieg organizacji odbioru odpadów ze statków, procedurę powiadamiania o odpadach znajdujących się na zmierzającym do portu statku oraz na obowiązujący w portach system opłat w tym zwolnienia i wyłączenia. Zamieszczone w niniejszym artykule informacje pochodzą ze źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych oraz z ogólnodostępnych planów gospodarowania odpadami w wybranych portach UE.
EN
This article focuses on the presentation of the applicable international regulations concerning the protection of the marine environment and the analysis of organizations to collect waste from ships on the example of some European ports. The study paid particular attention to the course of the organization of waste from ships, the procedure for notification of waste on tending to the port of the ship and on effective ports system of charges including exemptions and exclusions. Presented in this article uses information obtained from literature sources of domestic and foreign and public waste management plans in some EU ports.
4
Content available remote Nowoczesne terminale kontenerowe w porcie Rotterdam
PL
W artykule omówiono układ przestrzenny, organizację oraz niektóre rozwiązania techniczne, zastosowane w najnowocześniejszych terminalach kontenerowych portu Rotterdam, w tym w terminalu Euromax, ECT Delta, RWG i APM. Terminale te, położone na nowo zalądowionym obszarze Maasvlakte II, przedstawiają całkowicie odmienną koncepcję funkcjonowania niż rozwiązania stosowane dotychczas. Analiza ich budowy może pozwolić na wysunięcie wniosków odnośnie do potencjalnych kierunków rozwoju polskich terminali kontenerowych.
EN
As a result of growth of the geometric parameters and the capacity of container vessels, the surface of land required for storage of containers increased significantly. At the same time, with the increasing ship-to-shore gantry cranes’ efficiency, a demand for a number of berths in container terminals decreased. The consequence of these changes was a new concept of building container terminals – vast port areas, located on entirely new land, having the depths sufficient to serve the world’s biggest container ships. This article discusses some spatial, technical and organizational aspects of "going towards the sea", while constructing modern container terminals in the port of Rotterdam (terminal Euromax ECT, RWG, and APM).
PL
W artykule omówiono zagrożenia i sposoby ochrony przed powodzią oraz ich wpływ na sposób kształtowania obszarów zurbanizowanych. Na przykładzie strategii rozwoju Rotterdamu Rotterdam Waterstad 2035 zilustrowano zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem powodzi, uwzględniające zagrożenia ze strony morza, rzek i opadów. Głównym celem strategii jest nie tylko kompleksowa ochrona przed powodzią, ale budowanie tożsamości miasta w oparciu o atrakcyjność żywiołu wody. Rewitalizacja nadbrzeży rzeki Mozy oraz unikalny system wodnych placów służących retencji deszczówki mają stworzyć nowy wizerunek Rotterdamu jako wodnego miasta.
EN
The paper describes flood hazards as well as protection methods against them and their impact on the way of urban areas development. An integrated approach to flood risk management, including see, river and rainwater threats, was illustrated on the basis of Rotterdam development strategy called Waterstad 2035. Its main objective is not only a complex flood protection but also creating the identity of the city which is founded on water element attractiveness. The revitalisation of the Meuse River banks along with a unique system of water squares designed for rainwater retention are supposed to create a new image of Rotterdam as a water city.
PL
Artykuł porządkuje dotychczasowy dorobek teoretyczny z zakresu negatywnego wpływu działalności portowej na otoczenie, a także przedstawia obecne uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania portów morskich. Przedstawiono również przykłady działań władz portowych oraz innych uczestników obrotu morsko-portowego nakierowane na zmniejszenie konfliktów między racjami gospodarczymi a środowiskowymi.
7
PL
Idea osiedla społecznego wynikała z modernistycznych koncepcji uzdrowienia stosunków mieszkaniowych, racjonalizacji i zaangażowania społecznego architektury. Osiedle społeczne miało być podstawową jednostką mieszkalną funkcjonalnie zaprojektowanego miasta, zespołem samowystarczalnym w zakresie podstawowych usług, opieki nad dzieckiem, szkolnictwa podstawowego oraz podstawowych potrzeb kulturalnych. Zespoły takie projektowano jako przestrzennie wyodrębnione, z racjonalnie rozmieszczonymi usługami. Po II Wojnie Światowej dzięki zwiększonej interwencji państw w planowanie, architekci uzyskali szansę wdrożenia tej koncepcji na masową skalę. Choć zupełnie inne były społeczno-polityczne uwarunkowania na wschodzie i zachodzie Europy, to u podstaw społecznej koncepcji osiedla leżało przede wszystkim wspomaganie wytwarzania więzi społecznej między mieszkańcami i prowokowanie ich do społecznej aktywności. Na przykładzie osiedla WSM Mokotów w Warszawie przeanalizowano strukturę przestrzenną i architekturę zespołu. Przykład ten zestawiono z osiedlem Pendrecht w Rotterdamie. Znacznie większa skala osiedla holenderskiego wynikała z uwzględnienia wyznaniowego podziału społeczeństwa holenderskiego i innych priorytetów usług. Samo kształtowanie przestrzeni osiedli było w Polsce i Holandii podobne, polegało na hierarchicznym podziale osiedla na mniejsze jednostki, co miało zapewnić nie tylko racjonalny dostęp do usług, identyfikację z przestrzenią zamieszkania, ale i aktywizację mieszkańców do współpracy na rzecz zbiorowości. Wdrożenie idei osiedla społecznego przyczyniło się do poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych w miastach. Nie spełniły się natomiast pokładane w tej koncepcji nadzieje tworzenia zwartych społeczności osiedlowych.
EN
The concept of the neighborhood unit was based on modernist ideals for dealing with the housing problems and contribution of architecture in social policy. The neighborhood was to become a basic residential unit in the functionally designed city, self-sufficient in terms of child care, elementary education and indispensable social and commercial infrastructure. The units were rationally planned and separated from the surrounding quarters. After the IIWW due to the increased state intervention in planning, architects gained a chance to implement the neighborhood ideal on a mass scale. However the socio-political contexts in the East and West of Europe were divergent, same principle for enhancing social activities and community cohesion was applied. Neighborhood's spatial structure and architecture is analyzed on the case of Mokotów in Warsaw. This example is compared with the Pendrecht neighborhood in Rotterdam. Much larger scale of the Dutch unit was a consequence of different infrastructure priorities and religious composition of the Dutch society. The principle of planning in both countries was based on the same idea for hierarchical division of nested smaller units, rational structure, spatial identity but also enhancing residents activities in neighborhood's associations. Implementation of the neighborhood ideal helped to considerably improve housing conditions in postwar cities. Nevertheless the anticipations for enhancing social cohesion and residents' bonds largely fell short.
8
Content available remote Rotterdam jako suma architektonicznych dzieł
PL
W 2007 roku Rotterdam stał się Miastem Architektury. Zostało wytypowanych 40 budowli zlokalizowanych w centrum miasta reprezentujących ostatnie stulecie nowoczesnej architektury, która z wielkim impetem zmieniła oblicze miasta. Obok tych wybranych przykładów, istnieje także wiele budowli ciekawych, interesujących, tworzących wspólnie współczesną panoramę miasta jako sumy architektonicznych dzieł.
EN
In the year 2007 Rotterdam was celebrated as a City of Architecture. There were selected forty buildings in the city centre, representing a hundred years of modern architecture, which had great impact of city appearance. But there are still others examples of interesting architecture, which all together create a contemporary panorama of Rotterdam estimated as a sum of architectural works of art.
PL
Omówiono rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne budynku mieszkalnego "Waterstad Toren" o wysokości 110 m, wzniesionego w Rotterdamie, całkowicie prefabrykowanego. Stwierdzono, że prefabrykacja jest w Holandii jedną z najbardziej rozwijających się technologii. Jest wykorzystywana również przy wznoszeniu budynków o nieregularnych rzutach i dużej wysokości.
EN
A general trend that answers of our buildings development is an increased degree of industrialization that minimizes the labor on the building side, cuts the construction time and increase the quality. In the Netherlands a fully precast-concrete technology has been recently used for construction of 110 m high "Waterstad Toren" residential tower block in the city of Rotterdam - the tallest building in Europe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.