Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
In the paper, problem of proper tuning of second-order Reduced Active Disturbance Rejection Controller (RADRC2) is considered in application for industrial processes with significant (but not dominant) delay time. For First-Order plus Delay Time (FOPDT) and Second-Order plus Delay Time (SOPDT) processes, tuning rules are derived to provide minimal Integral Absolute Error (IAE) assuming robustness defined by gain and phase margins. Derivation was made using optimization procedure based on D-partition method. The paper also shows results of comprehensive simulation validation based on examplary benchmark processes of more complex dynamics as well as final practical validation. Comparison with PID controller shows that RADRC2 tuned by the proposed rules can be practical alternative for industrial control applications.
PL
Artykuł1 zawiera próbę określenia świadomości pracowników o zagrożeniach istniejących w pracowni diagnostyki obrazowej w placówkach medycznych. Przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników i dokonano analizy uzyskanych wyników, na podstawie których można stwierdzić, że istnieje potrzeba w dokształcaniu pracowników w temacie zagrożeń na stanowisku pracy.
EN
The aim of the article is to determine the self-awareness of employees about the risks existing in the radiology departments. A questionnaire-based observational was conducted and the results obtained were analyzed. This study found that employess’ knowledge of risk in radiology departments is insufficient and improvement is required.
PL
W strukturach miast zachodzą stałe przemiany funkcjonalno-przestrzenne, które znajdują odzwierciedlenie w ich współczesnym krajobrazie. Ogromna skala obecnych miast stwarza trudności w zarządzaniu ich niejednorodnym krajobrazem, który w ramach jednego miasta może składać się z szeregu różnych jednostek krajobrazowych o odrębnej charakterystyce i walorach. Identyfikacja i delimitacja jednostek architektoniczno- -krajobrazowych w oparciu o badania terenowe oraz studialne jest więc kluczem do zarządzania krajobrazem miast. Obecne podziały administracyjne nie stanowią podstawy do zarządzania krajobrazem poszczególnych dzielnic, w ramach których może występować nawet kilka jednostek architektoniczno-krajobrazowych. Delimitacja krajobrazów miasta, stanowiąca część składową Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego może stać się podstawą do ustalania szczegółowych wytycznych kształtowania krajobrazu poszczególnych jednostek architektoniczno-krajobrazowych i efektywnego zarządzania krajobrazem miast.
EN
In the structure of cities functional and spatial transformations are constant and are reflected in their contemporary landscape. The enormous scale of present cities creates difficulties in managing their heterogeneous landscape. This city landscape is composition of a number of different landscape units with distinct characteristics and values. Identification and delimitation of those landscape units based on field and study research could therefore be the key for urban landscape management. The current administrative city districts do not include landscape in as material for administration. In one administrational city district even few landscape units can be found. The delimitation of city landscapes as a part of Local Spatial Development Plan may be the basis for setting detailed guidelines for landscape administration. Landscape units therefore could become efficient management tool for urban landscaping.
EN
The article contains the results of research carried out at the SGGW Water and Sewage Institute in Warsaw regarding the pre-treatment of sewage sludge by means of microwave disintegration. Sewage sludge came from the "Mokre Łąki" sewage treatment plant in the Izabelin commune. Experiments were carried out on thickened and unthickened sludge. Every sludge was disintegrated in portions of various volumes, as well as at different times of microwave influence. Significant changes in the values of the tested parameters were noted, such as: COD, turbidity and temperature due to the use of sludge sonification process. These parameters have a significant impact on the course of further processes, which may be subject to processed sewage sludge and supernatant liquid. Therefore, determining the variability of these parameters is important.
PL
Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) badane były jako przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej. Roztwarzanie miedzi w tych roztworach badane było metodą woltamperometrii cyklicznej i poprzez pomiar ubytku masy. Oddziaływanie amoniakalnych roztworów zawierających jony miedzi(II) oraz amoniakalnych roztworów o podobnym składzie, ale nie zawierających miedzi z powierzchnią stali badane było metodą woltamperometrii cyklicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Ługowanie miedzi z powierzchni stali przy pomocy tych roztworów zachodzi łatwo, nie obserwowano również korozji stali.
EN
Ammoniacal solutions containing Cu(II) ions were tested as an replacement for chromate bath in the process of stripping copper coatings from steel elements subjected to thermochemical treatment. Dissolution of copper in those solutions was investigated by cyclic voltammetry and leaching tests. Interaction of steel surface with ammoniacal solutions containing Cu(II) ions and copper-free solutions of similar composition was investigated by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. Stripping of copper from the surface of steel in ammoniacal solutions containing Cu(II) ions proceeds easily and no corrosion of the steel surface was observed.
EN
Extension of functionality of most applications including the ones supporting agriculture, as a general rule requires an indepth knowledge of relational structures creating databases, which can be sometimes difficult to achieve. It can result from the lack of complete technical documentation as well as relatively huge complexity of relational structures. The given publication is a continuation of the author’s actions, aimed at creating a moderately universal application allowing to reproduce the existing relational structures created with the use of different relational database management systems (RDBMS), namely SQL Server, MySQL or Oracle into graph form on the level of Neo4j graph database. This form makes it possible to thoroughly recognize complex relational structures with the use of queries prepared in Cypher language in native client, which is made available from the level of the created application. During the construction process of the presented tool, technologies such as ADO.NET, graph database Neo4j together with available programming interface as well proper tables containing metadata were utilized.
PL
Rozbudowa funkcjonalności większości aplikacji, w tym również wspomagających rolnictwo z reguły wymaga pełnej znajomości struktur relacyjnych tworzących bazy danych, co czasami może być trudne do osiągnięcia. Powodem może być brak pełnej dokumentacji technicznej oraz względnie duża złożoność struktur relacyjnych. Prezentowana publikacja, to kontynuacja działań autorów, zmierzająca do wytworzenia w miarę uniwersalnej aplikacji, pozwalającej na odwzorowanie istniejących struktur relacyjnych, powstałych przy wykorzystaniu różnych systemów bazodanowych SQL Server, MySQL oraz Oracle, do postaci grafowej na poziomie Neo4j. Ta postać umożliwia wygodne, dogłębne rozpoznawanie złożonej struktury relacyjnej za pomocą pytań konstruowanych w języku Cypher w natywnym programie klienckim udostępnianym z poziomu prezentowanej aplikacji. W procesie budowy prezentowanego narzędzia wykorzystano technologie ADO.NET, bazę grafową Neo4j wraz z dostępnym interfejsem programistycznym oraz odpowiednie tabele zawierające metadane.
7
Content available remote Virtual reality in investigation of human navigational skills
EN
In recent years, virtual reality has been successfully employed in numerous studies concerning human navigational skills. This mini-survey reviews several of them, presenting their methodology and main findings, as well as discusses advantages and disadvantages of various types of virtual reality systems that have been adopted. Moreover, it provides an overview of navigational behaviors and a brief characterization of the possible cognitive processes that underlie them.
PL
Kombajny z organami walcowymi postrzegane są przede wszystkim jako maszyny urabiające sprawdzające się w przypadku urabiania węgla. W artykule poruszono wpływ warunków na spodziewane postępy dobowe kombajnów z organem walcowym w różnych warunkach geologicznych.
EN
Roadheaders with cylindrical coal mining tools are regarded fi rst of all as extracting machines that are suitable for coal mining. The paper discusses the impact of geological conditions on the expected daily progress of roadheaders with a cylindrical coal mining tool in various conditions.
PL
Ocena narażenia w radiografii ogólnej może być prowadzona przez pomiar dose area product (DAP). DAP to parametr charakteryzujący wiązkę, który może posłużyć do szacowania ryzyka działania promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki. Cel: Celem badania jest retrospektywna ocena wartości dose area product podczas radiografii stawu łokciowego w dwóch projekcjach oraz ustalenie wartości DAP przy polu kolimacji mniejszym od wartości referencyjnej. Materiały i metody: Analizie retrospektywnej poddano 338 kolejnych radiogramów stawu łokciowego wykonanych w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wykonana analiza obejmowała wartości dose area product, napięcia anodowego oraz obciążenia prądowo-czasowego radiografii w projekcji przednio-tylnej i bocznej. Przeprowadzono pomiar długości i szerokości radiogramów na stacji przeglądowej. Na podstawie uzyskanych danych z pomiarów wyliczono pola powierzchni zdjęć rentgenowskich. Wartości uzyskanych pól kolimacji porównano z wartością referencyjną 234 cm2 (13 x 18 cm). O bliczenia s tatystyczne wykonano przy użyciu programu MS Excel 2013 oraz Statistica 12,5. Wyniki: W analizowanym materiale było 170 (50,30%) radiogramów wykonanych mężczyznom oraz 168 (49,70%) kobietom. Wiek pacjentów mieścił się w przedziale od 19 do 92 lat. Średnia wielkość pola kolimacji radiogramu wynosiła 382,88 cm2. Statystycznie najczęściej wybieranymi parametrami przy wykonywaniu radiogramów stawu łokciowego było 57 kV i 2,93 mAs. Dose area product w badanym materiale wyniósł średnio 0,031 Gy·cm2. Dominanta współczynnika DAP to 0,017 Gy·cm2, a jej liczebność 42 (12,43%). Największa odnotowana wartość to 0,073 Gy·cm2, a najniższa 0,016 Gy·cm2. Średnia wartość DAP radiografii, których wielkość pola kolimacji przekraczała wartość referencyjna, wyniosła 0,033 Gy·cm2, natomiast radiografii, których pole nie przekraczało wartości uznanej za graniczną: 0,018 Gy·cm2. Wnioski: Średnie wartości dose area product w projekcji przednio- -tylnej i bocznej stawu łokciowego są podobne. Średnia wartość dose area product w grupie radiogramów o polu powyżej wartości referencyjnej jest prawie dwukrotnie wyższa.
EN
Evaluation exposure in radiography may can lead to measuring the dose area product (DAP). DAP is a parameter, which characterise the beam, and can be used to estimate the risk of X-ray radiation on the human body. Aim: The aim of the study was retrospective result of the dose area product during radiography of the elbow joint in two views and set the value of the DAP at the reference collimation. Materials and methods: We conduct a retrospecitive analisys of subsequent 338 X-ray images of the elbow joint from Radiology Department Medical University Hospital in Bialystok. The analysis included values of the dose area product, tube potential and tube current-time products for radiography in two views: anteroposterior (AP) and lateral (LAT). Length and width measurments of the X-ray fields were carried out on the review station. On the obtained data was calculated surface area radiographs. Collimation field values were compared with a reference value 234 cm2 (13 x 18 cm). Statistical analysis was done of using MS Excel 2013 and Statistica 12.5. Results: In the analyzed material was 170 (50.30%) radiographs which was making to men and 168 (49.70%) women. The age of patients ranged from 19 to 92 years. The average collimation field size of the X-rays was 382.88 cm2. Statistically, the most-selected parameters when making the radiographs of the elbow joint was 57 kV and 2.93 mAs. Dose area product i n t he m aterial was averaged about 0.031 Gy·cm2. The mode factor DAP totalled 0.017 Gy·cm2 and the number was 42 (12.43%). The largest recorded value was 0.073 Gy·cm2 and the lowest value was 0.016 Gy·cm2. The average value of the DAP in radiography, which the size of the field collimation exceeded the reference value was 0.033 Gy·cm2, but under the values limit 0.018 Gy·cm2. Conclusions: The average values of dose area product are similar in the two views elbow joint. The average value of dose area product in the group of radiographs of the field above the reference value is almost twice as high.
PL
Wprowadzenie: Co łączy ze sobą światowe sławy: piłkarza Roberta Lewandowskiego, kolarkę górską Maję Włoszczowską, tenisistkę Urszulę Radwańską, skoczka narciarskiego Kamila Stocha i lekkoatletkę Anitę Włodarczyk? Cała wyżej wymieniona grupa sportowców ma na swoim koncie urazy stawu skokowego, bo urazy tej okolicy dotykają przede wszystkim ludzi aktywnych fizycznie. Cel: Celem pracy była weryfikacja prawidłowości wykonywania zdjęć rentgenowskich stawu skokowego oraz analiza danych zawartych w skierowaniach przez dwie grupy badaczy: techników elektroradiologii i studentów kierunku elektroradiologia. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano skierowania i zdjęcia rentgenowskie stawu skokowego wykonane 105 pacjentom w dwóch projekcjach: przednio-tylnej (AP) i bocznej (LAT) w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Ocena została dokonana przez trzech techników elektroradiologii oraz trzech studentów kierunku elektroradiologia. Analizie poddano również wiek i płeć pacjentów oraz rozpoznania. Dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.1 oraz MS Excel 2010. Wyniki: Spośród 105 radiogramów objętych analizą 58 (55,24%) wykonano kobietom. Wśród radiogramów wykonanych w projekcji bocznej brak było określenia strony badanej pacjenta w 47 (44,76%) przypadkach. W sposób istotny statystycznie różniły się od siebie oceny zakresu (p = 0,01) i poprawności pozycjonowania (p = 0 ,01) radiogramów w ykonanych w projekcji A P. Istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy zastosowaniem u pacjenta opatrunku gipsowego a oceną przez techników poprawności projekcji przednio-tylnej stawu skokowego (p = 0,01). W grupie studentów wykazano związek pomiędzy opatrunkiem gipsowym a oceną zakresu radiogramów w projekcji bocznej (p = 0,04) oraz zgodnością projekcji bocznej (p = 0,01). Wnioski: 1. Wykazano różnice w ocenie radiogramów pod kątem zakresu oraz pozycjonowania pomiędzy grupą techników elektroradiologii i studentów. 2. Studenci rzadziej akceptowali zakres w ocenianych zdjęciach szczególnie w projekcji przednio-tylnej. 3. Technicy częściej akceptowali poprawność projekcji przednio-tylnej u pacjentów z opatrunkiem gipsowym.
EN
Introduction: What units the most famous sportsmen in the world? They were all subjected to ankle joint injuries, because this trauma is common among physically active people. Purpose: The main goal of this study was the analysis data in referrals and verification of the correctness of making ankle x-rays, performed by 2 groups of researchers: radiographers and radiography students. Materials and methods: Referrals a nd a nkle x-rays i n 2 projections: anterior-posterior (AP) and lateral (LAT) were retrospectively analysed. Radiograms of 105 patients from Radiology Department in Uniwersytecki Szpital Kliniczny in Białystok were used. Evaluation was performed by 3 radiographers and 3 radiology students. Age and sex of the patients and diagnosis were analysed too. Data were statistically analysed with Statistica 13.1 and MS Excel 2010. Results: 58 from 105 analysed x-rays (55,24%) were made among women. The anatomical side was not indicated on lateral radiographs in 47 cases (44,76%). Statistically significant differences were shown in evaluations of anatomical coverage assessment ( p = 0,01) and correctness of positioning ( p = 0,01) in AP x-rays. A statistically significant association between having a plaster cast and evaluation of correctness making anterior- posterior projection on ankle x-ray was observed (p = 0,01). In students group statistically significant association between having a plaster cast and evaluation of anatomical coverage assessment in lateral x-rays (p = 0,04) and compatibility of lateral projection with the guidelines (p = 0,01) was observed. Conclusions: 1. Statistically significant differences in the assessment of radiographs with regard to anatomical coverage and positioning between a group of radiology technicians and students were shown. 2. Students less frequently accepted range in evaluated images, especially in the anterior-posterior projection. 3. Technicians more often accepted the correctness of anterior- posterior projections in patients with a plaster cast.
PL
Złamania dystalnej części kości promieniowej należą do jednych z najczęstszych urazów kości. W przypadku tego typu urazów podstawnym badaniem obrazowym, ze względu na niski koszt wykonania i ogólną dostępność, jest zdjęcie rentgenowskie. Standardowo radiografię stawu nadgarstkowego wykonuje się w projekcji: tylno-przedniej, skośnej i bocznej. Dodatkowymi badaniami są radiogramy w odchyleniu promieniowym lub łokciowym, a także zdjęcie celowane na kanał nadgarstka oraz kość łódeczkowatą. Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza wartości dose area product i indeksu ekspozycji podczas radiografii stawu nadgarstkowego u pacjentów z zastosowanym opatrunkiem gipsowym oraz bez, w zależności od wielkości pola kolimacji rentgenogramu, a także wykorzystanych do diagnostyki parametrów ekspozycji. Materiały i metody: Analizie retrospektywnej poddano 208 losowo wybranych radiogramów stawu nadgarstkowego wykonanych w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku aparatem RTG Axiom Aristos firmy Siemens. Badanie obejmowało wartości dose area product i indeksu ekspozycji, napięcia anodowego, obciążenia prądowo-czasowego oraz wiel¬kości pól kolimacji. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 12,5 oraz MS Excel 2013. Wyniki: Większą część osób, którym wykonano radiogramy, sta¬nowiły kobiety. W tej grupie średnia wieku wyniosła 63,79 lat, natomiast średnia wieku mężczyzn była równa 47,56 lat. Średnia wielkość pola kolimacji rentgenogramu z grupy objętej bada¬niem wyniosła 324,17 cm2. Przy założeniu, że wartość referen¬cyjna pola kolimacji wynosi 234 cm2 (13 x 18 cm), to 160 (72,92%) zdjęć miało pole kolimacji większe od wartości referencyjnej, natomiast przy przyjęciu 432 cm2 (18 x 24 cm) jako wartość odniesienia tylko 35 (16,83%) radiogramów było większych od wartości wzorcowej. Wartość współczynnika ekspozycji wynio¬sła średnio 645,87 z wartością maksymalną równą 2980,00, na¬tomiast najniższa wartość była równa 141,00. Średnia wartość DAP w grupie objętej badaniem wyniosła 0,02 Gy∙cm2, przy od¬chyleniu standardowym 0,01 Gy∙cm2. Największa odnotowana wartość współczynnika DAP wyniosła 0,07 Gy∙cm2, natomiast najmniejsza 0,01 Gy∙cm2. Testy statystyczne wykazały korelację między polem powierzchni a DAP na poziomie rs = 0,78 i polem powierzchni a EXI rs = 0,19 oraz między wartością DAP (p = 0,00) i EXI (p = 0,00) a obecnością opatrunku gipsowego. Wnioski: W radiografii cyfrowej bezpośredniej (system Siemens) opatrunek gipsowy wpływa w istotny sposób na wartości DAP, zwiększając go średnio o 0,01 Gy∙cm2 oraz EXI, zmniejszając jego wartość niemal o połowę. Także zwiększenie pola kolimacji po¬woduje zwiększenie wartości DAP i EXI w radiografii nadgarstka.
EN
Distal part radial bone fractures are one of the most common types of trauma. The basis of imaging examination of the injury is radiography. The advantages of the X-ray examination are low costs and widespread availability. Standard projections for the wrist are posteroanterior and lateral views. However, there are many ancillary views like a radiograms obtained with radial or ulnar deviation and carpal tunel. Aim: The aim of the study is retrospective analysis of dose area product and exposure index during radiography of the wrist. The analysis included value collimation size and exposure para¬meters depending on whether plaster immobilization was used or not. Materials and methods: We conduct retrospective analysis of randomly selected 208 radiographs of the wrist. X-ray photos were taken of patients at the Department of Radiology, Medi¬cal University Hospital in Bialystok, with Axiom Aristos Siemens. The analysis included value of the dose area product, exposure index, tube potential, tube current-time product and collima¬tion field. Statistical analysis was done using Statistica 12.5 and MS Excel 2013. Results: The most frequently radiographs were taken for wo¬men which average age was 63,79 while average age for men was 47,56. The average size of X-ray was 324,17 cm2. Assuming that the reference value of the collimation field is 234 cm2 (160x160), 160 (72.92%) images had collimation field greater than reference value. On the other hand when reference va¬lue is 432 cm2 (18 x 24 cm) only 35 (16.83%) of the radiographs were greater. The average exposure index value was 645,87, while the maximum value was 2980,00 and minimum value was 141,00. The average DAP in study group was 0,02 Gy∙cm2, SD = 0,01 Gy∙cm2. The largest recorded DAP was 0,07 Gy∙cm2, while the smallest was 0,01 Gy∙cm2. Statistic tests showed a signifi¬cant dependence between collimation field size value and DAP (rs = 0 ,78), c ollimation fi eld s ize v alue a nd E XI ( rs = 0 ,19); D AP (p = 0,00) and EXI (p = 0,00), and presence of plaster cast. Conclusions: In digital radiology (Siemens), plaster cast have a si¬gnificant influence on DAP, increasing it 0,01 Gy∙cm2 on average and EXI reduced its value almost by half. The increased surface area of the radiographs causes increased DAP and EXI.
EN
In this paper, the PLC-based (Programmable Logic Controller) industrial implementation in the form of the general-purpose function block for ADRC (Active Disturbance Rejection Controller) is presented. The details of practical aspects are discussed because their reliable implementation is not trivial for higher order ADRC. Additional important novelties discussed in the paper are the impact of the derivative backoff and the method that significantly simplifies tuning of higher order ADRC by avoiding the usual trial and error procedure. The results of the practical validation of the suggested concepts complete the paper and show the potential industrial applicability of ADRC.
PL
Artykuł łączy zagadnienia z dziedziny informatyki, architektury i robotyki. Połączenie i udoskonalenie istniejących już algorytmów poskutkowało opracowaniem zupełnie nowej metody pozwalającej na zminimalizowanie czasu i kosztów potrzebnych do wykonania inwentaryzacji struktury architektonicznej. Metoda opracowana w czasie przeprowadzonych badań nadała niespotykaną dotychczas autonomiczność jednostce UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle) wykonującej prace inwentaryzacyjne. Pozwala na to między innymi nowy algorytm szacowania kubatury opracowany na podstawie analizy przebytej trasy. Użyta została m.in. technika SLAM (ang. Simultaneous Localization And Mapping). Całość procesu inwentaryzacyjnego oparto na technice fotogrametrii. Dodatkowo w pracy pokazano, że zebrano dokładniejsze wejściowe dane fotograficzne w całkowicie zautomatyzowany sposób.
EN
This paper combines issues in the fields of Computer Science, Architecture and Robotics. Alignment and refinement of already existing algorithms has resulted in the creation of a completely new method allowing to minimize the cost and time needed to collect knowledge about 2D and 3D structure of architectural objects. The method created during our study gives the unprecedented autonomy of a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) unit performing documentary work. Autonomy of the vehicle was achieved by the volume analysis of walls, which allows to better plan of the UAV indoor travel. SLAM (simultaneous location and mapping) was used for this part of work. The whole of the acquisition process was based on photogrammetry. The purpose of our activities is to bring the most comprehensive collection of photographic input data into a fully automated way. Collecting complete photographic documentation allows to create a 3D representation of an architectural object and creating its documentation, saving multiple working days of many people.
EN
The paper presents experimentally verified computational model of the collecting electrodes in ESP. Discretisation of the whole system is carried out by means of the modified rigid finite element method (RFEM). The aim of the simulations is to find correlation between stiffness of an anvil beam and vibration propagation, which guaranties the maximum amplitudes of vibrations and their proper distribution in the plates. The results of the conducted analyses may be useful to engineers and designers of ESP.
PL
W artykule przedstawiono eksperymentalnie zweryfikowany model dyskretny układu elektrod zbiorczych elektrofiltru suchego. Do modelowania układu zastosowano metodę sztywnych elementów skończonych (SES). Celem symulacji było poszukiwanie rozwiązań optymalnych sztywności drąga strzepującego ze względu na maksymalne amplitudy drgań oraz ich zrównoważony rozkład w układzie elektrod zbiorczych.
PL
W przemyśle często występuje konieczność maskowania części powierzchni obrabianych elementów stalowych poprzez nakładanie na powierzchnię warstwy miedzi. Warstwę tę usuwa się następnie najczęściej poprzez wytrawianie w roztworach kwasu chromowego(VI), co stwarza ogromne zagrożenie środowiskowe. W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania w tym celu roztworów zawierających nadtlenek wodoru, jako utleniacz, oraz związki kompleksujące miedź. Na podstawie analizy danych fizykochemicznych wytypowano jako potencjalny komplekson kwas etylenodiaminotetraoctowy. Wykazano doświadczalnie, że roztwory zawierające ten związek, oraz amoniak i nadtlenek wodoru nadają się doskonale do wytrawiania miedzi z powierzchni stali. Szybkość wytrawiania miedzi w ich przypadku jest kilkakrotnie wyższa niż w przypadku roztworów kwasu chromowego(VI), równocześnie nie wykazują one działania korozyjnego w stosunku do stali.
EN
The necessity of masking part of the surface of steel elements during processing by the deposition of copper layer occurs frequently in the industry. Most frequently these layers are removed then by etching in chromic(VI) acid solutions, what brings serious environmental problems. The possibility of replacing chromic acid solutions with the solutions containing hydrogen peroxide (H2O2) as an oxidizer and copper complexing agents was analyzed in the present paper. Basing on the analysis of the physicochemical data, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) was selected as a potential complexing agent. It was showed experimentally that solutions containing EDTA, ammonia, and H2O2 are well suited for the removal of copper from the surface of steel. In the case of those solutions the rate of etching of copper is several times higher than in the case of chromic(VI) acid solutions, at the same time they do not cause corrosion of steel.
16
Content available remote Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami.
EN
This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated.
EN
The use of zeolites as sorbents has been investigated as a replacement for existing costly methods of removing organic contaminants from water solutions. Zeolites can be modified by inorganic salts, organic surfactants, metals or metal oxides in order to increase their adsorption capacity. The unique ion exchange and adsorption properties of zeolites make them very suitable for application in the removal of organic compounds such as volatile organic compounds (VOCs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), phenols and other complex petrochemicals. Many different studies have demonstrated their effectiveness in reducing the concentrations of organic contaminants as well as petroleum derivatives in water, which has been summarized in this paper.
EN
The process of aerobic stabilization of sludge is a process used in small or medium sewage treatment plants (up to 15 000 ENI). Owing to its energy intensity resulting from the need for intensive sedimentation and longterm process, many researches are being conducted on its intensification. One such method is disintegration. The purpose of disintegration is to increase the susceptibility of sewage sludge to aerobic decomposition by breaking up sediment flocs into fine particles along with the breakdown of cell membranes and then allowing biodegradation. The paper presents results of research of aerobic stabilized sludge, which is a mixture of non-disintegrated and microwave disintegrated sludge in different volume proportions. It was shown that sludge stabilized more quickly during the first days of the process. The minimum reduction of organic solids required at 38% for stabilized sludge occure earlier in mixed sludge tests than in non-disintegrated sludge.
PL
Proces tlenowej stabilizacji osadów ściekowych jest stosowany w małych lub średnich oczyszczalniach ścieków (do 15000 RLM). Ze względu na swą energochłonność, wynikającą z konieczności intensywnego natleniania osadu i długotrwałości procesu, w wielu miejscach prowadzone są badania nad jego zintensyfikowaniem. Jedną z metod jest dezintegracja. Celem dezintegracji jest zwiększenie podatności osadów ściekowych na rozkład tlenowy przez rozbicie kłaczków osadu na drobne cząstki wraz z rozpadem błon komórkowych i wówczas umożliwienie biodegradacji. W pracy przedstawiono wyniki badań osadu stabilizowanego tlenowo, który jest mieszaniną osadu niezdezintegrowanego i poddanego dezintegracji mikrofalowej w różnej proporcji objętościowej. Wykazano, że osad dezintegrowany mikrofalowo szybciej się stabilizował, szczególnie w pierwszych dniach procesu. Wymagane minimalne zmniejszenie suchej masy organicznej dla osadu ustabilizowanego na poziomie 38% w przypadku prób osadu mieszanego następowało wcześniej niż w przypadku osadu nie poddanego dezintegracji.
PL
W artykule zaprezentowano działania algorytmów przybliżonych do wyznaczania tras przejazdu samochodów w obszarach miejskich z uwzględnieniem czasów przejazdu przez dany odcinek trasy reprezentowanych w postaci interwałów. W celu poszukiwania optymalnych tras wykorzystano algorytm genetyczny, będący jednym z rodzajów algorytmów przybliżonych.
EN
The purpose of this article is to present the activities of approximate algorithms for routing to other vehicles in an urban environment, taking into account the time of passing through the section of the route represented in the form of intervals. In this paper, in order to search for optimal routes used a genetic algorithm, which is one of the types of algorithms approximate.
PL
Wzrost konsumpcji paliw kopalnych, ich pozyskiwanie oraz eksploatacja niesie ze sobą wiele zagrożeń dla środowiska, dlatego alternatywnym źródłem energii stają się biopaliwa, w tym bio-wodór pozyskiwany w konwersji biomasy ligno-celulozowej, która poddawana jest obróbce wstępnej. Najczęściej wykorzystywaną metodą obróbki wstępnej jest hydroliza alkaliczna, podczas której powstaję bardzo dużo produktów ubocznych, nieprzydatnych do wytwarzania paliw, szczególnie powstałych z hydrolizy ligniny. Najczęściej wykorzystywaną techniką identyfikacji i oznaczania składu hydrolizatów biomasy ligno-celulozowej jest chromatografia cieczowa realizowana w różnych układach faz oraz z wykorzystaniem elucji gradientowej. W przypadku badania hydrolizatów zawierających hydrofobowe składniki, najbardziej korzystne wydają się warunki odwróconych układów faz – RP-HPLC. W niniejszej pracy porównano dwie metodyki wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej w odwróconych układach faz (RP-HPLC) do rozdzielania i wstępnej identyfikacji składników hydrofilowych mieszanin po hydrolizie zasadowej biomasy lignocelulozowej, w celu optymalizacji procesu konwersji biomasy ligno-celulozowej (BMLC) do uzyskania najlepszej efektywności procesu hydrolizy. Wyniki tych badań powinny doprowadzić w przyszłości do procedur pozyskania ubocznych produktów, powstających podczas procesu hydrolizy BMLC, przydatnych użytkowo. Konieczne będą badania uzupełniające, wykonywane w warunkach dwu-wymiarowej elucyjnej gradientowej kolumnowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej, z uwzględnieniem spektrometrii Mas (MS), oprócz detektora spektrofotometrycznego z detektorem typu DAD (Diode Array) - 2D-Grad-HPLC-UV-VIS-DAD / MS.
EN
The increase in the consumption of fossil fuels, their acquisition and exploitation carries a lot of threats to the environment, therefore an alternative source of energy are biofuels, including biohydrogen obtained in the conversion of ligno-cellulosic biomass, which undergoes pre-treatment. The most frequently used method of pre-treatment is alkaline hydrolysis, during which a lot of by-products are generated, unsuitable for the production of fuels, especially those resulting from hydrolysis of lignin. The most commonly used technique for identifying and determining the composition of lignocellulose biomass hydrolysates is liquid chromatography carried out in various phase systems and using gradient elution. In the case of testing hydrolysates containing hydrophobic components, the conditions of reversed phase systems - RP-HPLC seem to be most favorable. This paper compares two methods of high performance reverse phase column chromatography (RP-HPLC) for the separation and initial identification of components of hydrophilic mixtures after basic hydrolysis of lignocellulose biomass, in order to optimize the process of converting lignocellulose biomass (BMLC) to the best the effectiveness of the hydrolysis process. The results of these tests should lead in the future to procedures for obtaining by-products of BMLC hydrolysis which are useful for use. Supplementary tests will be required, performed in two-dimensional, elution, gradient, columnar high performance liquid chromatography, including Mas (MS) spectrometry, in addition to a spectrophotometric detector with a DAD detector (Diode Array) - 2D-Grad-HPLC-UV-VISDAD / MS.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.