Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie modelowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis zachowania się połączeń zbrojonych ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jako zbrojenie zastosowano klasyczne blaszki perforowane, a także autorskie łączniki. Analogicznie jak w przypadku połączeń niezbrojonych (przedstawionych we wcześniejszej publikacji) określono i zdefiniowano fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia z wykorzystaniem wyników badań pochodzących z mniej skomplikowanych badań standardowych.
EN
The article presents a description of the behavior of joints of reinforced walls of autoclaved aerated concrete. Classic a punched flat profile were used as reinforcements, as well as proprietary connectors. Similarly as in the case of unreinforced connections (presented in an earlier publication) individual phases of the connection's operation were defined. An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using test results from less complex standard tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.
EN
This paper describes results from studies on effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry. Tests were carried out on models with one vertical crack and without crack. The research program included walls without any strengthening, strengthened at two or four sides. In addition, models with additional anchorage of superficial strengthening by steel plates were tested. Strengthened masonry did not demonstrate an increase of compressive strength and deformability. Increased deformability was observed for circumferentially strengthened masonry.
4
Content available remote Analiza porównawcza nieskrępowanych i skrępowanych ściskanych ścian z ABK
PL
Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było określenie wpływu skrępowania, w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem, na nośność, odkształcalność oraz rysoodporność ścian murowanych, poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. Badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów próbnych.
EN
Although this type of construction is used quite widely, there is not much research on its behavior under static load. In the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at Silesian University of Technology, masonry walls made of autoclaved aerated concrete were tested under static load. The main purpose of the research was determine the influence of confining masonry walls by reinforced concrete columns and beam on the load-bearing capacity, deformability and scratch resistance of masonry walls subjected to compression in their plane. Indirectly, the research also allowed for observations of the mechanism of scratches and destruction of sample elements.
PL
Opisano autorski pomysł dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery jako efektywną metodę wentylacji i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych. Przeprowadzone badania dotyczyły efektywności wież wentylacyjnych i komina wentylacyjnego oraz współpracy koncentrycznego wentylatorów systemu z kominem wentylacyjnym. Wyniki potwierdziły, że sprawność systemu jest wystarczająca.
EN
This paper describes the original ideas about dynamic action on atmospheric boundary layer as an effective method of urban ventilation and smog reduction. The performed tests focuses on efficiency of ventilation towers and vertical exhaust (ventilation chimney) and cooperation between a concentric system of ventilation towers and a ventilation chimney. The results confirmed a sufficient level of efficiency of cleaning an area where the system is located.
EN
The article presents the results of experimental research aimed at recognizing the impact of the design of energy dissipation devices on the formation of bed local scouring below the sluice gate. The experiments were carried out on a model of a sluice gate built in a rectangular flume with a width of 0.58 m, with the outflow of the stream from under the slider to a horizontal bed 0.80 m long. Behind the dam gate valve three different constructions of energy dissipation devices were used: flat, horizontal slab, slab equipped with baffle blocks arranged in two rows and rip-rap. The experiments assumed forming a scour hole in 480 minutes downstream the sluice, where the bed was filled with sorted sand. The depths of the scour were measured in the longitudinal profile after 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 and 480 minutes. The deepest scour holes of the bed, both in terms of depth and length, occurred on the structure model with energy dissipation devices made as a flat, horizontal plate. At the same time, in this case, the hole was developing the most rapidly, and its shape and size posed the greatest threat to the stability of the structure. The use of baffle blocks arranged in two rows or a rip-rap behind the structure slide noticeably reduced the size of the scour and delayed the erosion of the bottom in time, as compared to the course of this process on a model with a flat, horizontal slab.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było rozpoznanie wpływu konstrukcji urządzeń do rozpraszania energii na kształtowanie się miejscowych rozmyć dna poniżej śluzy. Doświadczenia przeprowadzono na modelu śluzy zbudowanym w korycie o przekroju prostokątnym i szerokości wynoszącej 0,58m, z wypływem strumienia spod zasuwy piętrzącej na poziome dno o długości 0,80m. Na dnie za zasuwą piętrzącą zastosowano trzy różne konstrukcje urządzeń do rozpraszania energii: płaską, poziomą płytę (W1), płytę z szykanami rozmieszczonymi w dwóch rzędach (W2) i narzut kamienny (W3) o chropowatości względnej w zakresie 0,061÷0,078. Doświadczenia polegały na formowaniu rozmycia w czasie 480 minut przez strumień w dolnym stanowisku na odcinku, gdzie dno koryta wypełnione było piaskiem sortowanym (d50=1,1mm, (d84/d16)0,5=1,77). Podczas doświadczeń mierzono głębokości rozmycia w profilu podłużnym, w osiowej płaszczyźnie koryta po upływie 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 i 480 minut. Analizowano wpływ konstrukcji urządzeń do rozpraszania energii na parametry charakteryzujące rozmycie pod względem bezpieczeństwa budowli, takie jak głębokość maksymalna rozmycia, odległość wystąpienia największego rozmycia od końca wypadu budowli, kształt wyboju. Są to parametry najczęściej uwzględniane w ocenie skuteczności działania urządzeń do rozpraszania energii w badaniach modelowych. Zastosowano także kryterium wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa budowli wodnych, uwzględniające nachylenie prostej przechodzącej przez koniec wypadu i dół rozmycia w miejscu występowania jego maksymalnej głębokości. Obliczono wartości graniczne współczynników nachylenia tej prostej i na ich tle analizowano wartości tych samych współczynników uzyskane w oparciu o wyniki pomiarów na modelu o różnej konstrukcji urządzeń do rozpraszania energii.
7
Content available remote Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo
PL
W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2. Analizowano wartości naprężeń rysujących i niszczących w odniesieniu do wyników badań ścian niezbrojonych, zbrojonych stalowymi kratowniczkami i siatkami z tworzywa sztucznego.
EN
The paper presents the results of cracking and ultimate shear stresses of 6 confined walls made of AAC masonry units. The external dimensions of the walls were: thickness t = 0.18 m; length l = 4.43 m; height h = 2.49 m. The walls were tested at initial compressive stresses equal to σc = 0.1; 0.75 and 1.0 N/mm2. The values of cracking and ultimate shear stresses were analyzed in relation to the results of tests of unreinforced walls, walls reinforced with steel trusses and plastic grid.
8
Content available remote Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów oraz określono wartości sił rysujących i niszczących. Badania wykazały wpływ skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined (with unfilled and filled head joints) and confined walls (with unfilled and filled head joints) were made. During the tests loads and deformations of walls were monitored and the values of crack and destructive forces were determined. Tests have shown the effect of confining and filling the joints with mortar on the compressive strength of the wall. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.
PL
Omówiono wyniki badań modelowych dotyczących komfortu wiatrowego przechodniów na przykładzie konkretnej zabudowy w centrum Warszawy. Celem badań była ocena możliwości uzyskania wystarczającego poziomu komfortu wiatrowego przechodniów przy użyciu ekranów przeciwwiatrowych.
EN
The paper deals with the problem of pedestrian wind comfort in urbanized area. Investigations concerning pedestrian wind comfort were conducted in the wind tunnel of the Cracow University of Technology. The specific case of building arrangement representing Warsaw center area was considered. The aim of the measurements was to obtain sufficient level of pedestrian wind comfort by using wind protection screens.
PL
Podano wyniki badań rozkładu współczynników ciśnienia wiatru na dachach czterech różnych hal namiotowych. W tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej przebadano cztery tego rodzaju hale różnych kształtów. Na podstawie tych pomiarów określono schematy rozkładu współczynników ciśnienia wiatru. Otrzymane wyniki oddziaływań wiatru na membrany i ramy nośne badanych hal namiotowych oraz ich analizy i porównania mają duże znaczenie z punktu widzenia projektowania tego rodzaju konstrukcji.
EN
This paper concerns measurements of wind pressure distributions on the roofs of four different tent hall models. Four tent halls of different shapes and constructions were investigated in the boundary layer wind tunnel at Cracow University of Technology, Poland. On the basis of these measurements, different schemes of wind pressure coefficient distributions on membranes and bearing frames for these structures were determined. The obtained results, their analyses and comparisons are of great importance from a structural design point of view for such types of structures.
PL
Głównym celem badań było określenie rozkładów ciśnienia wiatru na powierzchniach budynków Platinum Towers w Warszawie w dwóch sytuacjach pomiarowych: obecnej i projektowanej. Druga sytuacja dotyczy przypadku, w którym nowo projektowany budynek wysokościowy zostanie zbudowany blisko Platinum Towers. Badania modelowe przeprowadzono, przyjmując 24 kąty natarcia wiatru. Wyniki badań pokazują, że wpływ interferencji aerodynamicznej zależy od kierunku wiatru.
EN
The main purpose of the research was to determine the distributions of the wind pressure on the surfaces of Platinum Towers buildings. Objects of measurements were tested in two configurations: today and in the near future. The second situation concerns the case when the new designed high-rise building will be built closely to Platinum Towers in the future. There were carried out wind tunnel tests for 24 angles of wind attack. The results of wind tunnel tests show that aerodynamic interference effects depend strongly on wind direction.
13
Content available remote Badanie połączeń ścian murowych
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przeanalizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależność obciążenie - przemieszczenie różnych typów połączeń. Uzyskane wyniki odniesiono do rezultatów otrzymanych z modelu referencyjnego z klasycznym wiązaniem murarskim. W pozostałych modelach badawczych połączenie zostało ukształtowane przy użyciu najpowszechniej stosowanych w Polsce łączników stalowych w postaci: kątowników oraz blaszek perforowanych. Wykazano różny mechanizm zarysowania i zniszczenia oraz wyraźne różnice nośności każdego typu połączenia.
EN
The paper presents original results of the tests performed on the joints of the walls made of AAC blocks. The analysis covered morphology of cracking and failure mechanism, as well as comparison of stress - strain relationship of different types of joints. The obtained results were related to the results of the reference model which was the model with classical masonry joint. In the remaining testing models the joint was made with the use of the most commonly used steel connectors in Poland applied in these joints: angle profiles and punched flat profiles. It has been shown that the joints differ in the cracking pattern and failure mechanism as well as in the load-bearing capacity.
PL
Artykuł ten rozpoczyna cykl publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Omówione zostaną w nim wyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów różnych kształtów, wykonanych z silikatowych elementów murowych, a w kolejnej publikacji – z autoklawizowanego betonu komórkowego. Prezentując wyniki badań, skoncentrowano się na wpływie kształtu na wartości naprężeń rysujących i niszczących, kącie odkształcenia i deformacji postaciowej oraz początkowej sztywności oraz sztywności w chwili zarysowania.
EN
This article begins a series of publications on research issues related to the shear. We will discuss the results of the study of unarmed walls without holes of various shapes, made of calcium silicate masonry units in the following issue – of autoclaved aerated concrete. Presenting the results of the study one focused on the influence of the shape on the values of the cracking and ultimate stresses, the strain and deformation angles, the initial and cracking stiffness.
15
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, z dwoma otworami okiennymi. Analizowano je pod kątem porównania z publikowanymi wcześniej wynikami badań modeli strefy podokiennej. Na podstawie analizy wykresów naprężenie – odkształcenie ustalono, że poziome naprężenie w strefie podokiennej wynosi ok. 0,2 MPa.
EN
The article presents the results of the study of wall models in natural scale, with two window openings. The results were analyzed in comparison with the previously published models of spandrel walls. Based on the analysis of the stress-strain graphs, it was found that the horizontal stress in the area under the window is approximately 0,2 N/mm2.
PL
W artykule przedstawiono badania modelowe dynamiki złożonego układu transportowego pojazd szynowy - tor - tunel - podłoże gruntowe. W badaniach uwzględniono własności dynamiczne gruntu stanowiącego podłoże torów lub jezdni, który zamodelowano półprzestrzenią sprężystą. Przedstawione w pracy wyniki badań obejmują wyznaczone transmitancje tunelu dla warunków pierwszej linii metra warszawskiego. Wykazano przydatność zaproponowanego sposobu modelowania w badaniach wpływu nowoczesnych środków transportu na infrastrukturę miejską.
EN
The article presents model research of dynamics of complex transport system of rail vehicle - track - tunnel - subsoil. The study included the dynamic properties of the soil underlying /the track or roadway, which was modeled with an elastic half-space. The research results presented include the designated tunnel transmissions for the first line of the Warsaw metro. The usefulness of the proposed modeling method in the study of the influence of modern means of transport on urban infrastructure has been demonstrated.
PL
W artykule omówiono najważniejsze wyniki z badań prowadzonych na nadprożach murowanych półkolistych. Wykazano wzrost nośności dla nadproży z warstwami muru ponad łukiem. Zaprezentowano otrzymane wyniki z symulacji numerycznych oraz badań doświadczalnych.
EN
The article discusses the most important research results referring to brick laid lintels of semi-circular shape. Increased carrying capacity has been proven for lintels with bricklaid layers above the arch. Moreover, the obtained numerical simulation and experimental research results are also presented within the article content.
18
Content available remote Weryfikacja charakterystyki przelewów Creagera stopnia wodnego Niedów
PL
Przedstawiono wyniki badań modelowych nowo projektowanej zapory zbiornika wodnego w Niedowie na rzece Witce, na fizycznym modelu w skali 1 : 27, w celu określenia warunków przepływu przez istniejące przelewy w kształcie Creagera. Sporządzono charakterystykę przelewu i porównano z charakterystyką stosowaną przed katastrofą oraz nową, opracowaną w ramach projektu odbudowy. Stwierdzono istotne różnice, które mogą wynikać ze zmienionych warunków napływu wody na przelewy.
EN
The purpose of this work is to provide the results of modeling of the newly designed water reservoir Niedów's dam on the Witka river. The results estimate existing flow conditions over Creager shaped spillways obtained on physical model scaled 1:27. The discharge characteristics were obtain and compared with the results applied before the catastrophe and a new one developed after the catastrophe in the frame of the reconstruction project. Significant differences were obtained that may be a result due to the change of the inflow conditions.
PL
Przedstawiono wyniki badań w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wysoki pylon reklamowy o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta równoramiennego. Pomiary ciśnienia wiatru w obszarze powierzchni reklamowej pozwoliły wyznaczyć płaski układ sił w płaszczyźnie poziomej. Wyznaczono współczynniki ciśnienia wiatru, współczynniki sił i momentu aerodynamicznego oraz położenie środka aerodynamicznego w zależności od kierunku wiatru.
EN
The paper summarizes results of tunnel investigations of wind action on a high advertisement support with the equilateral triangle cross-section shape. Wind pressure measurements in the advertisement area let to obtained the coplanar forces in the horizontal plane. The wind pressure coefficients, the forces, moment coefficients and a position of the aerodynamic center as a function of wind direction were determined.
EN
Experiments of filling the model moulds cavity of various inner shapes inserted in rectangular cavity of the casting die (dimensions: 280 mm (height) x 190 mm (width) x 10 mm (depth) by applying model liquids of various density and viscosity are presented in the paper. Influence of die venting as well as inlet system area and inlet velocity on the volumetric rate of filling of the model liquid – achieved by means of filming the process in the system of a cold-chamber casting die was tested. Experiments compared with the results of simulation performed by means of the calculation module Novacast (Novaflow&Solid) for the selected various casting conditions – are also presented in the paper.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.