Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investment pressure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Suburban villages undergo dynamic transformations that significantly affect their spatial and social structure. Particular attention should be paid to those locations situated within an attractive landscape, where investment pressure is gaining momentum. The threat of implementing new functions at the expense of open areas increases with an attractive location in the vicinity of large cities. The situation described herein concerns the Jerzmanowice-Przeginia municipality, which is adjoining the Ojców National Park. The activities on the part of municipal authorities, aimed at protecting the identity of the village, are conducted on two planes: related to land planning, and to architecture. Students from the University of Agriculture were involved in the architectural scope of planning, and they developed concepts for the management of the central area of Jerzmanowice village based on the results of social research carried out by the staff of the Faculty of Biotechnology and Horticulture at the University of Agriculture in Kraków.
PL
Wsie podmiejskie ulegają dynamicznym przekształceniom, które znacząco wpływają na ich strukturę przestrzenną i społeczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejscowości usytuowane w atrakcyjnym krajobrazie, gdzie presja inwestycyjna przybiera na sile. Zagrożenie realizacją nowych funkcji kosztem terenów otwartych wzrasta wraz z atrakcyjną lokalizacją w sąsiedztwie dużych miast. Opisana sytuacja dotyczy gminy Jerzmanowice-Przeginia, która sąsiaduje z terenem Ojcowskiego Parku Narodowego. Działania władz gminy, w celu ochrony tożsamości wsi, prowadzone są w dwóch skalach, planistycznej oraz architektonicznej. W działaniach architektonicznych wzięli udział studenci Uniwersytetu Rolniczego, którzy opracowywali koncepcje zagospodarowania przestrzeni centralnej wsi Jerzmanowice na podstawie wyników badań społecznych przeprowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
PL
W artykule podjęto analizę procesów rozwojowych wywołanych na obszarach poddanych wysokiej presji inwestycyjnej, spowodowanej oddziaływaniem centralnych terenów aglomeracji oraz lokalizacji przy obszarze morskim. Przedstawiono tło problemowe, a także przykłady interwencyjnych działań naprawczych zastosowanych w studiach gminnych, które mają na celu poprawę jakości przestrzeni tych obszarów.
EN
In this article it was analyzing development processes caused in areas subject to high investment pressure, caused by the impact of the central urban areas and the location of the maritime area. Illustrated background problem, as well as examples of intervention activities in texts of planning documents, that are aimed at improving the quality of the space in these areas.
3
Content available remote Konflikty o podłożu przestrzennym w ochronie i kształtowaniu środowiska
PL
Złożoność struktur przestrzennych rośnie, co często prowadzi do zażartej walki o dostęp do terenów o określonych walorach i zasobach środowiska. Konflikty o podłożu przestrzennym dotyczą zarówno istniejących elementów zagospodarowania, jak i planowanych lokalizacji inwestycji. W roli destruktorów środowiskowych często występują inwestycje użytku publicznego. Stąd ochrona i kształtowanie środowiska wymaga przede wszystkim większej efektywności działań zapobiegawczych, tj. proekologicznej edukacji społeczeństwa oraz skutecznej kontroli i koordynacji procesów przestrzennych jako części znacznie zreformowanego systemu planowania przestrzennego.
EN
The complexity of spatial structures grows, which frequently leads to a fierce fight for access to space with certain environmental assets and resources. Space-based conflicts regard both the existing elements of space development and the prospective investment projects. The destroyers of environment, including its protected forms, are often the public use investment projects. Hence, protecting and shaping the environment requires, first of all, higher effectiveness of preventive activities, i.e. pro-environmental education of the society and an effective control and co-ordination of spatial processes, as parts of a considerably reformed spatial planning system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.