Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komfort termiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Thermal Comfort Properties of Bamboo/Silk Fabrics
EN
The thermal resistance of fabrics containing silk showed a higher value in comparison with lyocell-rich blends. The water vapour permeability, absorbency and wickability of lyocell and lyocell-rich blends were found to be superior as compared to 100% silk fabrics. With respect to aesthetic comfort properties, the drape of the lyocell rich fabrics was good in comparison with 100% silk fabrics.
PL
W badaniu stwierdzono, że tkaniny zawierające jedwab mają wyższą wartość oporu cieplnego w porównaniu z mieszankami bogatymi w Lyocell. Stwierdzono również, że przepuszczalność pary wodnej, nasiąkliwość i podatność na skręcanie Lyocell i mieszanek bogatych w Lyocell były lepsze w porównaniu ze 100% tkaninami jedwabnymi. Pod względem komfortu estetycznego, tkanin bogatych w Lyocell wypadły lepiej, w porównaniu z tkaninami 100% jedwabnymi.
2
EN
Transmission of sensible and insensible perspiration is an important factor for fabric comfort. Improvement in the thermal comfort properties of knitted fabrics results in the achievement of fabric comfort. In this research, the thermal comfort properties of six bi-layer knitted fabrics were studied. The bi-layer knitted fabrics were made with different combinations of yarn in the inner layer and outer layer. The yarn combinations selected were polyester staple yarn-polyester staple yarn, polyester staple yarn-cotton, cotton-cotton, polypropylene-cotton, micro denier polyester-cotton, and micro denier polyester- micro denier polyester for the inner and outer layers, respectively. To find the thermal comfort properties of the six bi-layer knitted fabrics, an objective fabric test was carried out. The results showed that the bi-layer fabrics made from micro denier polyester, both in the inner and outer layers, exhibit better thermal comfort properties, thereby providing a higher level of comfort; hence, they are preferred for active sportswear. The water vapour permeability, air permeability, thermal resistance and thermal conductivity of the bi-layer knitted fabric made up of micro denier polyester as the outer and inner layer were found to be higher when compared to the other bi-layer structures. The results were discussed together with one – way ANOVA test results at a 0.05 significance level.
PL
Przenoszenie wyczuwalnego i niewyczuwalnego potu jest ważnym czynnikiem zapewniającym komfort użytkowania wyrobu. Poprawa właściwości komfortu termicznego dzianin skutkuje uzyskaniem komfortu użytkowania wyrobu. W pracy zbadano właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin. Dzianiny dwuwarstwowe zostały wykonane z różnych kombinacji przędzy w warstwie wewnętrznej i zewnętrznej. Wybrane kombinacje przędzy to: przędza cięta poliestrowo-poliestrowa, przędza odcinkowa poliestrowo-bawełniana, bawełniano-bawełniana, polipropylenowo-bawełniana, mikro denierowy poliester-bawełna i mikro denierowy poliester-poliester odpowiednio dla warstwy wewnętrznej i zewnętrznej. Aby określić właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin, przeprowadzono obiektywne testy wyrobów. Wyniki pokazały, że dwuwarstwowe dzianiny wykonane z poliestru mikro denierowego, zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, wykazują lepsze właściwości komfortu termicznego, zapewniając w ten sposób wyższy poziom komfortu; dlatego są preferowane w produkcji aktywnej odzieży sportowej. Stwierdzono, że przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność powietrza, opór cieplny i przewodność cieplna dzianiny dwuwarstwowej wykonanej z poliestru mikro denierowego jako warstwy zewnętrznej i wewnętrznej są wyższe w porównaniu z innymi strukturami dwuwarstwowymi. Wyniki przeanalizowano za pomoca testu ANOVA na poziomie istotności 0,05.
PL
W europejskiej strefie klimatycznej stworzenie całorocznych warunków komfortu termicznego wymaga zastosowania systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ciepło (lub chłód) po wytworzeniu musi zostać oddane w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób oraz w odpowiednim miejscu.
PL
Współczesne projekty systemów budynkowych powinny odpowiadać wzrastającym oczekiwaniom użytkowników i inwestorów. Oznacza to, iż coraz częściej poza tradycyjnym projektem zawierającym rozwiązanie techniczne, wymiarowanie systemu i zestawienie jego elementów, powinny zawierać dodatkowe opracowania, takie jak analizy komfortu, zużycia energii, czy też spełnienia standardu budynku zrównoważonego.
EN
Thermal protective clothings are produced from multilayered textile materials. Fabric layers need to allow enough evaporation of perspiration, ventilation, and also thermal protection from fire. This study aimed to evaluate the effects of different fabric layers and their different combinations on the thermal properties of multilayered fabric samples. Three-layered fabric combinations were created using two types of outer shell fabrics, four types of moisture barrier fabrics with membrane, and two types of thermal barrier fabrics. Sixteen different fabric combinations that simulate three-layered thermal protective clothing were studied. As a result of the study, it was found that thermal and moisture comfort properties were significantly affected by different fabric layers.
EN
The environment, where people are staying, should provide thermal comfort. It means that the equilibrium of the amount of heat produced in the human body and the amount of heat lost to the environment should be kept. To achieve the suitable conditions of air there the air conditioning, ventilation and heating systems are used. These systems regulate the air parameters and maintain them at the desired level. Designers locate, most commonly, the supply units of air conditioning systems in the ceiling in the central part of the room or near the windows without taking into account the specificity of the premises. However, such an approach may contribute to the lack of thermal comfort. The sensation of air is a very subjective indicator that depends on many variables. The authors of the article made an attempt to analyze the influence of the type of air conditioning system and location of air supply units on the thermal comfort in rooms of different use.
PL
Środowisko, w którym przebywa człowiek powinno zapewniać odczuwanie komfortu. tzn. powinna być zachowana równowaga pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego w ciele człowieka a ilością ciepła traconego do otoczenia. Aby uzyskać taki stan powietrza w pomieszczeniach, stosuje się różne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Układy te regulują parametry powietrza i utrzymują je na żądanym poziomie. Projektanci lokalizują elementy nawiewne instalacji klimatyzacji najczęściej w suficie w centralnej części pomieszczenia lub przy oknach bez uwzględniania specyfiki pomieszczenia. Jednak takie spojrzenie na instalację może przyczynić się do braku warunków komfortu cieplnego. Postrzeganie stanu powietrza jest bardzo subiektywnym wskaźnikiem zależnym od wielu zmiennych. W artykule podjęto próbę analizy wpływu rodzaju instalacji klimatyzacji oraz rozmieszczenia elementów nawiewnych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.
PL
Zdrowe zielone biura to raport Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych w drugiej połowie 2017 roku wśród 703 pracowników biur różnej klasy w całej Polsce. Odpowiada na pytanie, co składa się na zdrowe i zielone budownictwo, i inspiruje do projektowania środowiska pracy z nowej perspektywy.
PL
Mieszkańcy krajów wysokorozwiniętych ekonomicznie i gospodarczo większość swojego czasu spędzają w pomieszczeniach zamkniętych. Warunki kształtujące się w pomieszczeniach zależą od wielu czynników zmieniających się dynamicznie w ciągu doby. W artykule skupiono się na scharakteryzowaniu parametrów mikroklimatu wpływających na odczucie komfortu cieplnego w oparciu o wytyczne zawarte w Polskich Normach oraz rozporządzeniach. Przedstawiono wymagania prawne i zalecenia normatywne do założeń na etapie projektowania systemów HVAC dla obiektów biurowych. Dla wybranego budynku biurowego zaproponowano system wentylacyjny wraz z analizą wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz stężenia dwutlenku węgla w zależności od przyjętych jednostkowych strumieni powietrza pierwotnego (zewnętrznego) zalecanych przez Polskie Normy.
EN
In highly developed countries, people spend most of their time indoors during the day. Conditions forming in them depend on many factors that change dynamically throughout the day. The article focuses on characterizing the microclimate parameters affecting the feelings of thermal comfort. Legal requirements and normative recommendations were presented to the assumptions at the design stage of HVAC systems for office buildings were presented. For selected office building, an analysis of air humidity and carbon dioxide concentration was performed as a function of the adopted unitary primary (external) air flows recommended by Polish Standards.
PL
Każda instalacja wentylacyjna powinna zostać zgodnie ze sztuką inżynierską dobrana ew. zaprojektowana. Ponieważ wentylacja w budynku pełni bardzo ważną funkcję dla życia i zdrowia użytkowników, jak i ochrony budynku, każdy z przypadków powinien być przeanalizowany i dobrany do indywidualnych wymagań.
10
Content available remote Optymalne ogrzewanie pomieszczeń wielkokubaturowych
PL
Przy podjęciu decyzji dotyczącej wyboru systemu ogrzewania hali istotne są przede wszystkim dwie kwestie: komfort termiczny i efektywność energetyczna przyjętego rozwiązania. Jeżeli rozważamy ogrzewanie powietrzne (popularne nagrzewnice) i ogrzewanie promiennikowe, musimy mieć świadomość, że tylko ta druga opcja – promienniki – spełnia oba założenia.
EN
In 2010, Plock Country, which is located in Poland, was affected by two flood waves that covered approx. 7 hectares of land located in two communes. This paper presents one of the single-family homes affected by the flooding. The aim of the work is to evaluate the building’s microclimate, in terms of its thermal comfort, on the basis of a conducted survey. The studies involved measurements of the basic microclimate parameters, including temperature, relative air humidity and temperature on the internal surface of the partition walls. On the basis of the survey results, analyses were made of the variability of the microclimate parameters as well as of the dependencies between these parameters inside the building.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem wskaźników PMV i PPD, które - zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006 - stosowane są do oceny komfortu termicznego. Choć formuły obliczeń są skomplikowane, dziś, w dobie internetu, nie powinny sprawiać większych kłopotów. Ważne jest jednak zrozumienie zależności i uwzględnienie istotnych warunków mających wpływ na komfort, a także umiejętność weryfikacji uzyskanych danych oraz wybór dobrego programu obliczeniowego.
EN
The thermal comfort properties of different knitted fabric structures made from modal, polypropylene and micro denier polyester were studied for volleyball sportswear. Eleven knitted fabrics were produced, in which three samples were single jersey, two plated and six bi-layer knitted structures. The air permeability, water vapour permeability, thermal conductivity, wicking and drying ability of bi-layer knitted fabric made up of polypropylene as the inner layer and modal as the outer layer with one tuck point of repeat were found to be higher as compared to other bi-layer, plated and single jersey structures. Both theobjective and subjective results show that bi-layer knitted fabric with polypropylene as the inner layer and modal as the outer layer with one tuck point of repeat is mostly suitablefor sportswear. The results are discussed together with multivariate ANOVA test results ata 95% significance level.
PL
Badano komfort cieplny różnych struktur dzianin wykonanych z włókien modalnych, polipropylenowych i mikrowłókien poliestrowych przeznaczonych na odzież sportową dla siatkarzy. Wytworzono jedenaście rodzajów dzianin, spośród których trzy miały splot lewo-prawy, dwie były platerowane, a sześć miało strukturę dwuwarstwową. Przepuszczalność powietrza i pary wodnej, przewodnictwo cieplne, zwilżalność („wicking”) i zdolność suszenia dwuwarstwowej dzianiny wykonanej z polipropylenowej warstwy wewnętrznej i zewnętrznej warstwy wykonanej z włókien modalnych okazały się najlepsze. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej ANOVA przy 95% poziomie istotności.
EN
The main aim was to find out the influence of the blend ratio and linear density on the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton blended single jersey knitted fabrics. An increase in the regenerated bamboo fibre ratio in the fabric influences the thermal comfort properties. Knitted fabrics prepared from regenerated bamboo blended yarns have lesser thickness and inferior mass per square meter than cotton fabrics. The proportion of regenerated bamboo fibre increases in the yarn as the value of thermal conductivity decreases in knitted fabrics. Water vapour permeability and air permeability confirm a similar increase as the proportion of regenerated bamboo fibre increases. 100% regenerated bamboo fabrics have superior air permeability values compared with regenerated bamboo/cotton blended fabrics. The statistical investigation also showed that the results are significant for the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton knitted fabrics.
PL
Głównym celem pracy było poznanie wpływu współczynnika mieszania i gęstości liniowej przędz składowych na komfort cieplny dzianin bambusowo-bawełnianych. Zbadano właściwości komfortu cieplnego dzianin wykonanych w 100% z bawełny, w 100% z regenerowanego bambusa i dzianin mieszanych bambus/bawełna. Stwierdzono, że dzianina bambusowa ma najwyższą przepuszczalność powietrza i względną przepuszczalność pary wodnej. Powyższe wskaźniki są za to najniższe w przypadku wyrobów wykonanych z bawełny. Dzianiny bambusowe mają za to niższe od dzianin bawełnianych przewodnictwo cieplne. Zwiększenie stosunku zregenerowanego włókna bambusowego w wyrobie wpływa na jego komfort termiczny. Dzianiny bambusowe mają lepszą przepuszczalność powietrza w porównaniu z wyrobami mieszanymi bambus/bawełna.
15
EN
In this research, thermal and water vapor resistance, components of thermal comfort of 65/35 and 33/67% polyester/ cotton (PES/CO) blend fabrics woven with 2/2 twill, matt twill, cellular and diced weaves, which are commonly used for clothing, were determined. The results indicate that both the fabric construction and the constituent fiber properties affect thermal comfort properties of clothing woven fabrics. Cellular weave, which is derivative of sateen weave and diced weave, which is compound weave, has the highest thermal resistance appropriating for cold climatic conditions. On the other hand, the 2/2 twill weave and matt twill weave, which is derivative of sateen weave, depicted the lowest water vapor thermal resistance, making it convenient for hot climatic conditions. Besides, fabrics woven with 65/35% PES/CO blend yarns have higher thermal resistance, so they are suitable for cold climatic conditions. Fabrics woven with 33/67% PES/CO blend yarns have lower water vapor resistance, so they are convenient for hot climatic conditions.
EN
The aim of this study was to analyse the effects of various fabric parameters on the thermal resistance, thermal conductivity, thermal transmittance, thermal absorptivity and thermal insulation of polyester/cotton double layer knitted interlock fabrics. It was found that by increasing fibre content with higher specific heat increases the thermal insulation while decreases the thermal transmittance and absorptivity of the fabric. It was concluded that double layer knitted fabrics developed with higher specific heat fibres, coarser yarn linear densities, higher knitting loop length and fabric thickness could be adequately used for winter clothing purposes.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano metodę umożliwiającą ocenę komfortu termicznego w pomieszczeniach funkcjonujących jako termiczne strefy buforowe. Zaproponowano scenariusz gry oraz prototyp pozwalający na symulowanie zmian warunków termicznych w budynku, zachodzących pod wpływem informacji wprowadzanych do modelu przez gracza. Zaprojektowany algorytm umożliwia różne działania gracza, takie jak definiowanie kształtu i wielkości budynku, ustawianie jednego bądź wielu graczy, dla których budynek musiałby być zoptymalizowany pod kątem różnych potrzeb, a także określanie aktywności fizycznej wpływającej na metabolizm mieszkańca – tym samym na odczuwanie przez niego temperatury. Pozwala on również na prowadzenie symulacji różnych pór dnia i roku. Symulacje w programie Design Builder Energy Plus prowadzone na prototypowym modelu budynku skupiają się na zmianach czasu, przestrzeni oraz energii w teoretycznym budynku, zlokalizowanym we Wrocławiu. Ich głównym celem było określenie najlepszych ustawień dla strefy buforowej, tak aby możliwe było przebywanie w niej w najcieplejsze i najchłodniejsze dni w roku bez potrzeby dodatkowego chłodzenia czy ogrzewania tego pomieszczenia. W artykule przedstawiono proponowane ulepszenia dla strefy oraz kryteria oceny komfortu termicznego i zadowolenia użytkowników pomieszczenia.
EN
This article presents a methodology for assessing thermal comfort in building’s adjacent spaces, which may function as buffer zones. The game scenario and prototype model were proposed as the result of the research project. This prototype allows conducting simulations of the changes introduced by the player to the building’s model and consequences in the building’s thermal conditions. The created game algorithm includes the player’s actions, such as defining geometry, volume and openings in the building’s model; setting preferences (one or a multi player, members of the family) and describing the activity (metabolic rate). The algorithm also includes loops with additional changes, namely time of day and seasons, construction and insulation materials, small heat gains sources, virtual partitions, etc. Prototype analyses, conducted in Design Builder Energy Plus program, were focused on altering time, material, spatial, and energy settings in a theoretical building, located in Wrocław. The main aim of these simulations was to define best settings for the buffer zone, so that it will be possible to spend time there in the hottest week in summer and the coldest in winter. The project description also includes projected improvements and evaluation criteria for satisfying thermal comfort and happiness of the inhabitants.
18
Content available remote Naturalne przewietrzanie i komfort termiczny w budynkach użyteczności publiczne
EN
System wentylacji ma wpływ zarówno na występującą w budynku jakość powietrza, jak i na panujący w nim komfort termiczny. Jakość powietrza i klimat wewnętrzny oddziaływają na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków. Użytkownicy preferują budynki przewietrzane w sposób naturalny. Koszty eksploatacji takich budynków są niższe niż budyn - ków przewietrzanych mechanicznie, jednak ich koszty inwestycyjne mogą być większe. Budynki użyteczności publicznej mogą być przewietrzane w sposób naturalny, jednak związane jest to z wieloma ograniczeniami. Podstawową zasadą stosowaną w budynkach przewietrzanych naturalnie jest ograniczenie w nich zysków ciepła i występujących w powietrzu szkodliwych substancji oraz stosowanie materiałów i konstrukcji o dużej pojemności cieplnej i higroskopijnych. W budynkach przewietrzanych naturalnie, nie zawsze jest możliwe zachowanie stałej temperatury i innych parametrów powietrza, dlatego raczej nie jest możliwe stosowanie jej w budynkach i jego częściach, w których parametry te muszą być zachowane w sposób ciągły. Przewietrzanie naturalne wymaga zastosowania tzn. „adaptacyjnego modelu komfortu termicz - nego”, który uwzględnia warunki panujące na zewnątrz i adaptację użytkowników. W klimacie umiarkowanym systemy wen - tylacji w budynkach efektywnych energetycznie, muszą pracować, co najmniej w trzech scenariuszach: wiosenno-jesiennym, zimowym i letnim. Systemy wentylacji naturalnej najlepiej funkcjonują w okresach przejściowych. Rozwiązania stosowane zimą, muszą uwzględniać ryzyko strat ciepła powodowanych przez nawiewane zimne powietrze. Natomiast latem problemem może być zapewnienie ciągłości działania systemu wentylacji naturalnej i ochrony budynku przed przegrzewaniem się. Ze scenariuszem letnim związane są systemy nocnego chłodzenia, których skuteczność zależy od ograniczenia zysków ciepła występujących w budynku, jego pojemności cieplnej oraz temperatury nocnego powietrza. Budynek przewietrzany naturalnie wymaga zastosowania rozwiązań przestrzennych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych, które nie mogą pozostawać jedynie w gestii projektanta jednej branży. Dlatego ich projekt wymaga projektowania zinte - growanego, w którym będą brali udział projektanci wielu branż już od fazy wstępnej koncepcji. To wymaganie wraz z innymi ograniczeniami i wyższymi kosztami inwestycyjnymi powoduje, że inwestorzy często decydują się jednak na systemy me - chaniczne lub hybrydowe.
PL
Indoor air quality and building’s thermal comfort depend very much on a ventilation system. At the same time they have an influence on health and well- being of users of buildings. The users prefer the natural ventilated spaces. The running costs of naturally ventilated buildings are smaller than the running costs of mechanically ventilated buildings. How - ever, the construction costs of the naturally ventilated buildings could be bigger. Public buildings could be ventilated nat - urally, but the natural ventilation has its limits. The main rule for designing the natural ventilated spaces is to minimize the heats gains and indoor air pollution, and to expose the hygroscopic building’s components and the components with the high thermal capacity. The temperature and the other air quality components would be more variable in naturally ventilated buildings than in air conditioned buildings. This is the reason, why the natural ventilation rather cannot be used in the buildings and the buildings parts, where the indoor climate parameters have to be constant. The thermal comfort in the naturally ventilated buildings should be assessed by the adaptive comfort model. The adaptive comfort model, relates indoor climate param - eters to the outdoor conditions, and take into account the adaptation capacity of the users. The ventilation systems in the buildings located in moderate climates has to work at least in three scenarios: spring-autumn, winter and summer. The nat - ural ventilation systems the best work in spring-autumn scenario. Winter scenario has to take into account the heat losses caused by the intake air. In summer, it could be difficult to maintain the continuity of the natural ventilation and to preserve the building from overheating. The night cooling could be used in periods of the occurring of the high outside tempera - tures. The effectiveness of the night cooling depends on the limitation of the heat loads, the building’s thermal mass and the night air temperature. The natural ventilation systems require integrated planning. From the very beginning, architects, structure engineers, HVAC designers and the other specialists should work together on the design of the naturally ventilated building. This re - quirement, the limitations of the natural ventilation and the higher construction costs are the reasons why investors oft prefer the air condition or mixed mode systems.
19
Content available Thermal comfort in intelligent buildings
EN
The paper presents the issue of thermal comfort conditions with regard to intelligent buildings. First the principles of thermal comfort are discussed, namely the parameters affecting the human perception of the best indoor air conditions. Among the mentioned parameters indoor temperature seems to be especially vital for humans. In the second part the test results of temperature changes in the Energis building are presented together with the discussion.
PL
Gdy rosną wymagania komfortu termicznego w budynku, a także presja na efektywność energetyczną i sprawność instalacji grzewczych czy chłodzących, na znaczeniu zyskuje armatura sterująca i regulująca. Nie dziwne więc, że na rynku mamy jej tak duży wybór. Spróbujmy pokusić się o pewną systematykę dostępnych rozwiązań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.