Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flow reactor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych sposobu rozruchu politropowego autotermicznego reaktora zbiornikowego (RZCM) opartego na zmianach wartości średniego czasu przebywania płynu w aparacie. Wykazano, że sposób zmian tego parametru ma istotny wpływ na ustalający się ostatecznie stan stacjonarny. Zdefiniowano pojęcie czasu przełączania i opisano metodę wyznaczania jego minimalnej wartości.
EN
Startup strategy for a continuous stirred-tank reactor based on appropriate changes of a mean residence time of reaction mixt. was numerically simulated. The effect of residence time switching mode on final steady state of reactor was evidenced. The idea of switching time was recommended as a method for detn. of the min. switching time.
EN
The aim of the study was to obtain nanometric zinc-alumina spinel in a stop-flow reactor with microwave emission. The water solution of zinc and aluminium nitrates was used as a reaction substrate. The mole ratio of Al:Zn = 2:1. A 2M water solution of potassium hydroxide was used as mineraliser. The process was carried out under the pressure of 3.9 MPa for 15, 30 and 60 min. The obtained product had grains of about 6 nm, determined on the basis of the specific surface area and density measurements, observed using SEM and TEM microscopes. According to XRD analysis, a pure phase of Al-Zn spinel was obtained for optimum reaction time of 30 min. The specific surface area measured using BET method was in the range of 230-270 m2/g. For the first time a nanocrystalline zinc aluminate spinel of high specific surface area and high phase purity was obtained in a stop flow microwave solvothermal reactor.
PL
Celem prac było uzyskanie manometrycznego spineklu cynkowo-aluminiowego w mikrofalowym reaktorze pracującym w cyklu stop-flow. Jako substratów reakcji użyto azotków cynku i aluminium w stosunku molowym Al:Zn = 2:1. Jako mineralizator zastosowano 2M wodny roztwór wodorotlenku potasu. Procesy prowadzone były przy ciśnieniu 3.9 MPa przez 15, 30 i 60 minut. Otrzymano produkt o rozmiarze ziaren około 6 nm. Rozmiar ziaren określono z wykorzystaniem pomiarów powierzchni właściwej i gęstości oraz obserwacji wykonywanych z użyciem mikroskopów SEM i TEM. Przepro-wadzona analiza XRD wykazała, że czystą fazę Al-Zn uzyskano dla czasu reakcji wynoszącego 30 minut. Powierzchnia właściwa, określona metodą BET, zawierała się w zakresie 230-270 m2/g. Po raz pierwszy uzyskano, w reaktorze mikrofalowym typu stop-flow, nanokrystaliczny spinel cynkowo-aluminiowy o dużej powierzchni właściwej i dużej czystości fazowej.
EN
The aim of the presented work was the removal of organic dye, Acid Red 18, from water using a novel reactor with the photoactive refill. Titanium dioxide was immobilized on the base material as a thin layer from the alcoholic suspension followed by thermal stabilization. The prepared coating exhibits high stability in repeated cycles of water treatment. The complete removal of colour was achieved in a relatively short time of 14 hours. The proposed reactor with the photoactive refill solves the problem of the necessity of the replacement of the reactor or parts of the reactor when the photocatalysts activity decreases. In the case of activity drop of the photocatalyst, only the photoactivve refill can be easily replaced.
EN
Characteristics of used photocatalyst. Phenol disintegration level for different initial concentrations of reacting mixture. Installation scheme for photocatalytic phenol oxidation in water.
PL
Związki stilbenu poddano procesowi termohydrolizy w warunkach wody pod- i nadkrytycznej w zakresie temp. 20-600°C i pod ciśnieniem 250 bar. Doświadczenia prowadzono w laboratoryjnym reaktorze przepływowym. Przebadano zakres stężeń tych związków 16-2000 mg/dm3. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania modelu matematycznego tego procesu.
EN
Stilbene compounds hydrolysis in sub- and supercritical water were examined in the range 20-600°C and at 250 bar in a tubular laboratory-scale reactor. Stilbene compounds feed concentrations were between 16 and 2000 mg/dm3. Obtained results were basis for elaboration of mathematical model of the process.
PL
Przedstawiono wyniki badań osuwania związków azotowych ze ścieków w reaktorze przepływowym, z użyciem osadu czynnego. Surowe ścieki kierowane były do komory beztlenowej (denitryfikacji) a następnie do komory tlenowej (nitryfikacji). Badania prowadzono ze stałym natężeniem strumienia zawracanego z komory tlenowej do reaktora denitryfikacji oraz dla stałej wartości stopnia recyrkulacji. Określono wpływ natężenia przepływu ścieków na sprawność usuwania związków azotowych. Stwierdzono występowanie optymalnego natężenia przepływu dla którego uzyskiwano największą sprawność denitryfikacji. Stwierdzono, że niezależnie od sposobu prowadzenia procesu i stosunku C/N, dla długich czasów przebywania w reaktorze występuje spadek sprawności denitryfikacji.
EN
The denitrification - nitrification process in continuous reactors has been studied. The influence of flow rate and C/N ratio on denitrification efficiency has been investigated. It was shown that for low flow rate the denitrification efficiency decreases as flow rate decreases. At high flow rates, due to decreasing of biomass concentration, efficiency of nitrogen removal is low. As a results an optimum rate occurs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.