Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryteria oceny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The study presents selected issues concerning management principles in implementing balanced and sustainable development. These include the principles of: (1) traditional extensive economy, (2) intensive traditional economy, (3) alternative economies, (4) eco-development, (5) Sustainable Development and (6) entropy sustainable development. Selected criteria for the evaluation of these principles were also characterised.
PL
W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zasad gospodarowania (zarządzania) realizacją zrównoważonego i trwałego rozwoju. Są to między innymi zasady: (1) tradycyjnej gospodarki ekstensywnej, (2) intensywnej tradycyjnej gospodarki, (3) gospodarek alternatywnych, (4) ekorozwoju, (5) Sustainable Development i (6) zrównoważonego entropijnie rozwoju. Scharakteryzowano również wybrane kryteria oceny tych zasad.
EN
In recent years, various cities have continued to build urban landscapes with typical characteristics, but most of the urban landscape constructions are too similar. There is even a problem that the urban landscape is not recognised by the local people, and the same is true for the problem of ecological water governance. This article aims to study the sustainable innovation of urban landscape construction and ecological water environment governance process. To this end, this article proposes fuzzy comprehensive evaluation criteria and goals, through this evaluation system to evaluate the urban landscape construction and ecological water environment management process, and at the same time design experiments to investigate. The experimental results of this paper show that the evaluation system can help improve the urban landscape construction and ecological water environment management. At the same time, the analysis results show that under this evaluation system, urban residents’ satisfaction with the urban landscape has increased by 47 %. At the same time, the effect of water treatment has also been improved, with an improvement effect of 31 %. For the actual governance process, the effect is huge.
EN
A method for evaluating the characteristics of a sequential multiphase technological process in printing production is proposed. This method uses a simulation model based on the mathematical apparatus of queuing systems, which allows us to study the flow of production processes taking into account the employment of time resources and the availability of the necessary amount of material resources. The article considers two cost models of queuing, which are aimed at achieving a compromise between the profit received from the implementation of the planned production volume, and the loss of profit caused by delays in the production process and possible restrictions on the volume of production.
PL
Celem pracy było zaproponowanie metody oceny charakterystyk sekwencyjnego wielofazowego procesu technologicznego dla produkcji poligraficznej. Metoda ta wykorzystuje model symulacyjny oparty na aparacie matematycznym. Pozwala on badać przebieg procesów produkcyjnych z uwzględnieniem wykorzystania zasobów czasowych oraz dostępności wymaganej ilości zasobów materialnych. W artykule zaprezentowano dwa modele wartościowe usług masowych, które mają na celu osiągnięcie kompromisu między zyskiem uzyskiwanym z realizacji planowanej wielkości produkcji a utratą zysku z powodu opóźnień w procesie produkcyjnym i ewentualnych ograniczeń wielkości produkcji.
4
Content available remote An empirical study on discussion and evaluation of green university
EN
Sustainable development has become an important criterion for human beings to pursue happiness in their daily lives. In order to ensure the sustainable development of the earth, the first step is to let this concept take root. Hence, the key to making a campus into a green university and promoting national consensus lies in the implementation quality. Moreover, the influence of the factors can be effectively examined and improved by providing correction plans on a rolling basis according to the green university certification criteria and from the perspective of business performance. The aim is to provide detailed coping strategies and facilitate schools moving towards the goal of a green university. By the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL), this study explored the criteria for green university evaluation, investigated the causal relationship and mutual influence among criteria. It also offered suggestions on green performance management for the case university. The findings of this study can help schools to develop environmental policies, identify the priorities for implementing green university policies, and achieve the goal of a green university efficiently.
PL
Firmy budowlane wprowadzają nowe technologie, systemy i materiały stosowane przy realizacji nowoczesnych budynków mieszkalnych, usługowych, biurowych, które wymagają nowego podejścia do oceny stanu technicznego obiektów o tak różnej konstrukcji.
EN
Construction companies introduce new technologies, systems and materials used in the construction of modern residential, service and office buildings, which require a new approach to the assessment of the technical condition of facilities of such a different structure.
EN
An article inspired by Czech review exhibition The Star Circle (Z hvězdykruh) presenting books awarded in editorial competitions of five countries: the Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia and Switzerland. The author emphasizes the importance of book functionality and aesthetics, analyzes issues related to the criteria for evaluating design and production quality as well as the procedures used by jurors in competitions of various countries. One points out that the accumulated achievements of the annual competitions constitute a potential, interdisciplinary research material for book scholars, designers and printers, as well as an important source of examples and information about the quality of print and book-binding solutions.
PL
Głównym celem pracy była ocena i analiza wybranych wariantów zagospodarowania przestrzennego obszaru poprzemysłowego znajdującego się w Zielonej Górze. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej oraz sporządzonej dokumentacji fotograficznej wybranego obszaru, a także analizy dokumentacji planistycznych określono możliwe kierunki przekształcenia istniejącego terenu. W analizach wykorzystano metodę AHP w celu określenia optymalnego sposobu rewitalizacji obszaru.
EN
The main aim of the project was to assess and analyze the possible spatial development methods of the post-industrial area being developed in Zielona Góra. On the basis of the conducted field inventory and photographic documentation of the selected area and the analysis of planning documents, possible directions of transformation of the existing area were defined. In the analyzes, the AHP method was used to determine the optimal way to revitalize the area.
8
Content available remote Analiza i ocena operatorów logistycznych w Polsce
PL
W artykule scharakteryzowano operatorów logistycznych, którzy świadczą różnorodne usługi. Zwrócono uwagę na prawidłowe przygotowanie procedury ocenowej, w szczególności uwzgledniającej identyfikację kryteriów oceny oraz dobór metod. Umożliwi to wówczas klientom podjąć właściwe decyzje dotyczące zlecania usług sprawdzonym operatorom. Wskazano, że szczególnie przydatne do oceny firm logistycznych są wielokryterialne analizy porównawcze, gdyż pozwalają badać obiekty w sposób całościowy z uwzględnieniem różnych aspektów działalności takich podmiotów. Do praktycznej realizacji oceny operatorów logistycznych zaproponowano metodę taksonomii numerycznej wraz z wybranymi etapami metody AHP.
EN
The article characterizes logistic operators which provide various services. Attention was paid to the appropriate preparation of the evaluation procedure, in particular considering the identification of assessment criteria and the selection of methods. This will enable customers to make the right decisions to outsource services to reliable operators. It was pointed out that multicriterial comparative analyzes are particularly useful for the assessment of logistic companies, because they allow to study objects in a holistic way, taking into account various aspects of the activities of such entities. The method of numeric taxonomy with selected stages of the AHP method was proposed for the practical implementation of the assessment of logistic operators.
9
Content available remote Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową
PL
W artykule przedstawiono metodę DIBt, dotyczącą „Oceny wpływu wyrobów budowlanych na glebę i wodę gruntową” [2] w odniesieniu do iniekcji gruntowych. Zaprezentowano kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wody gruntowe, umożliwiające wykazanie braku niekorzystnego wpływu na środowisko, a także warunki, jakie muszą te materiały spełnić, aby mogły zostać dopuszczone do zastosowania w budownictwie, zgodnie z przeznaczeniem wg wytycznych DIBt [2].
EN
In the article methodology DIBt [2], concerning of the „Estimation of the building products influence on soil and the underground water” in reference to ground injections was introduced. Evaluation criteria of the influence of ground injections on the ground and underground waters making possible proof of the lack of the disadvantageous influence on the environment, and also the indication of conditions, which must these materials fulfil, so that they be able to be allowed to the use in the building, appropriately according to guidelines DIBt [2] was presented.
PL
Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach publicznych obok opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu jest jednym z najistotniejszych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W artykule dokonano analizy przepisów prawa krajowego i unijnego oraz orzecznictwa dotyczącego opisywania i oceniania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Zasadniczym celem autorki było wskazanie w artykule najczęściej popełnianych błędów zamawiających w tym zakresie oraz sformułowanie zaleceń dla zamawiających zobligowanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.
EN
The description of the criteria for selecting the most advantageous tender in public procurement, along with the description of the subject of the order and the conditions for participation in the procedure, is one of the most important elements of the specification of essential terms of the contract. The article analyzes the provisions of national and EU law as well as the case law concerning describing and assessing non-price criteria for the evaluation of offers. The main goal of the author was to indicate in the article the most common mistakes made by the ordering parties in this respect and to formulate recommendations for the ordering parties obliged to apply the provisions of the PPL Act.
EN
The comparative analysis of methods for assessing the fatigue strength of the rail vehicle used in the Ukraine and the EU is described in this article. As a result of the comparison, the following main diff erences of the indicated methods are distinguished: 1. In Ukraine, fatigue strength assessment is carried out using the fatigue strength factor, which should not exceed the normative value. In the countries of the European Union, the fatigue strength is evaluated according to the permissible stresses, and the permissible stresses are determined using stress strain diagrams. 2. According to the requirements of the Norms in Ukraine for determining the fatigue strength factor, the endurance limits of standard samples in a symmetrical loading cycle are used. The stress limit diagrams, which are used in European norms, are constructed for characteristic structural elements taking into account the asymmetry of the stress cycle coeffi cients. Analytic studies and analysis of experimental data carried out by the author have made it possible to develop a number of recommendations aimed at increasing the reliability of the results of estimating the fatigue strength of load-bearing structures of selfpropelled rolling stock and to make proposals for harmonizing the relevant regulatory documents in Ukraine and the EU countries.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą metod oceny wytrzymałości zmęczeniowej pojazdów szynowych wykorzystywanych na Ukrainie i w krajach UE. W wyniku wyżej wymienionego porównania wyróżniono następujące istotne różnice w opisanych metodach: 1. Na Ukrainie, ocena wytrzymałości zmęczeniowej prowadzona jest przy użyciu wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej, który nie powinien przekraczać wartości normatywnej. W krajach Unii Europejskiej, wartość zmęczeniowa jest oceniana w odniesieniu do poziomu do dopuszczalnego naprężenia, a dopuszczalne naprężenia określane są przy użyciu wykresu naprężeń i odkształceń. 2. Zgodnie z wymaganiami norm na Ukrainie, dla określenia wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej wykorzystuje się granice wytrzymałości standardowych próbek przy symetrycznym obciążeniu. Wykresy granic naprężenia używane w europejskich normach, są konstruowane dla charakterystycznych elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem współczynników niesymetrycznego cyklu naprężenia. Przeprowadzone przez autora opracowania analityczne oraz analiza danych doświadczalnych umożliwiły opracowanie szeregu rekomendacji mających na celu podwyższenie rzetelności wyników oceny wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji nośnych elementów taboru z własnym napędem i przygotowanie propozycji zharmonizowania odpowiednich dokumentów regulacyjnych na Ukrainie i w krajach UE.
PL
Inwestycje celu publicznego stanowią szczególną grupę wśród inwestycji budowlanych. Są one z reguły dużych rozmiarów a ich budowa warunkowana jest potrzebami społeczności lokalnych. Przepisy narzucają konieczność analizy wariantów tego typu inwestycji oraz uwzględnienie rozwiązań powodujących jak najmniejsze szkody dla środowiska. Analizowany przykład jest obiektem specyficznym, głównie z powodu przebywania na nim w trakcie imprez sportowych jednocześnie bardzo dużych grup ludzi. Procedura przygotowania inwestycji powinna uwzględniać różne warianty lokalizacji oraz rozwiązania konstrukcyjno-projektowe. Ocena wariantów inwestycji przeprowadzona w artykule uwzględnia specyficzną funkcję obiektu, a kryteria stosowane w analizie dotyczą takich zjawisk jak: redukcja zanieczyszczeń i hałasu, strefa oddziaływania na otoczenie, kolizje z elementami środowiska naturalnego oraz możliwość bezpiecznego parkowania dużej liczby samochodów. Ze względu na dużą liczbę czynników uwzględnionych w postępowaniu konieczne jest zastosowanie sprawnych metod wspomagania procesów decyzyjnych. W artykule opisano przykład oceny wariantów z zastosowaniem metod analizy wielokryterialnej. Otrzymany wynik badań potwierdził przydatność proponowanej procedury.
EN
Public purpose investments constitute a special group among the construction investments. They are generally large and their construction is conditioned by the needs of the local communities. The regulations impose the need to analyze variants of this type of investment and to take into account the solutions that cause the low environmental damage. The analyzed example is a specific object, mainly due to the presence of very large groups of people during sporting events. The analysis of the evaluation criteria should cover different location variants as well as design and construction solutions. The assessment of investment variants in this paper takes into account the specific function of the facility, and the criteria used in the analysis concern such phenomena as pollution and noise reduction, environmental impact, collisions with environmental elements, and the ability to safely park a large number of cars. Due to the large number of factors involved in the procedure, it is necessary to employ effective methods of supporting the decision-making processes. The article describes an example of evaluating variants using multicriteria analysis methods. The obtained results confirmed the usefulness of the proposed procedure.
13
Content available remote Metoda oceny przydatności produkcyjnej specjalnych urządzeń montażowych
PL
W pracy przedstawiono ogólne podejście do oceny jakościowej wykonywanych specjalnych urządzeń montażowych, stosowanych w przemyśle elektromaszynowym. Omówiono podstawowe wymagania względem ich jakości projektowania i wykonania oraz zaproponowano ogólną metodykę postępowania w celu określenia i porównania jakości poszczególnych opracowań. W tym celu podano propozycje ważniejszych kryteriów takich ocen, parametrów charakteryzujących te kryteria oraz omówiono sposób postępowania w celu ilościowej oceny jakościowej wytwarzanych urządzeń.
EN
This paper presents a general approach to the qualitative assessment carried out special assembly devices used in the electric machinery industry. They discussed the basic requirements for their quality of design and execution, and proposed a general methodology conduct in order to determine and compare the quality of individual studies. To this end, the proposals are given the most important criteria for such assessments, the parameters characterizing these criteria and discusses the procedure in order to quantitatively assess the quality of the manufactured equipment.
PL
Budowanie relacji jest immanentną cechą każdej organizacji, wynikającą z jej właściwości, jako systemu otwartego, który, aby przetrwać i rozwijać się musi dokonywać stałej wymiany z otoczeniem. Wyzwaniem staje się identyfikacja elementów otoczenia znaczących dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno w sensie stwarzanych przez nie okazji, jak i zagrożeń i kształtowanie relacji pomiędzy nim a elementami otoczenia. Tymi elementami otoczenia przedsiębiorstwa są jego interesariusze zewnętrzni. Jedną z ważnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa są dostawcy. Celem artykułu jest przedstawienie modelu budowania relacji z dostawcami w przedsiębiorstwach branży spożywczej.
EN
Building relationships is an inherent characteristic of any organization, resulting from its properties, and especially its openness. The consequence of being an open system for any organization is that in order to survive and develop it must make permanent exchange with its environment. The challenge is to identify the elements of the environment important for the operation of the company, both in terms posed by the occasion as well as the risks and shaping the relationship between him and the elements of the environment. These elements of the environment are the company’s external stakeholders. One of the important stakeholders are business suppliers. This article presents a model of building relationships with suppliers in the food industry enterprises.
PL
Zewnętrzna ocena jakości pracy laboratorium stanowi narzędzie do właściwego zarządzania laboratorium. Na świecie funkcjonuje wiele różnych programów zewnętrznej kontroli jakości przeznaczonych dla laboratoriów mikrobiologicznych. W Polsce Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej organizuje Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii. Od roku 2015 Program POLMICRO przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 1704:2011. Celem programu POLMICRO jest ocena biegłości laboratoriów w identyfikacji drobnoustrojów, oznaczaniu i klinicznej interpretacji wrażliwości bakterii na antybiotyki, wykrywaniu różnych mechanizmów oporności, oceny mikroskopowej preparatów barwionych metodą Grama.
EN
External Quality Assessment (EQA) of laboratory work is a tool to manage a lab. In the world there are many different programs of External Quality Control (EQC) designed for microbiology laboratories. In Poland, the Centre for Quality Control in Microbiology (CQCM) organizes the National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO. Since 2015, POLMICRO has been conducted according to the requirements of PN-EN ISO/IEC 17043:2011. The aim of the POLMICRO 2015 programme is to evaluate the proficiency of laboratories in the identification of microorganisms, determination and clinical interpretation of bacteria susceptibility to antibiotics, detection of different resistance mechanisms and interpretation of Gram slides.
16
Content available remote Eksploatacyjne kryteria oceny pojazdów pożarniczych w cyklu życia
PL
W artykule scharakteryzowano istotę i znaczenie jakości pojazdów pożarniczych w cyklu ich życia. Odniesiono się do ogólnych zagadnień dotyczących wyznaczania kryteriów oceny pojazdów pożarniczych. Skupiono się na eksploatacyjnych kryteriach oceny w obszarach: bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii, zarządzania konfiguracją, nieuszkadzalności i obsługiwalności pojazdów pożarniczych.
EN
In the article a being and meaning of the quality of fire fighting vehicles were characterised in the cycle of their life. They referred to general issues concerning fixing evaluation criteria of fire fighting vehicles. They concentrated on exploitation evaluation criteria in areas: the safety of the use and the ergonomics, the configuration management, reliability and maintainability of fire fighting vehicles.
PL
W artykule przedstawiono kryteria i metodologię pomiarów szorstkości (współczynnika tarcia) na nawierzchniach dróg publicznych w Norwegii. Zaprezentowano sprzęt stosowany w przeszłości oraz jego najnowsze wersje, opracowane w kooperacji z innymi krajami z regionu Skandynawii.
EN
In the paper, there have been presented the criteria and methodology of skid resistance (coefficient of friction) measurements on the public road pavements in Norway. The equipment used in the past has been presented as well as its newest versions, developed in co-operation with other countries from Scandinavia.
PL
Niniejsza praca opisuje ocenę wpływu wibracji komunikacyjnych na budynki historyczne i ludzi znajdujących się w ich wnętrzach. Tekst opisuje także metody pomiaru i interpretacji wyników badań diagnostycznych. Szczególną uwagę poświęcono problemom wynikającym z braku analiz symulacyjnych w przypadku izolacji wibracyjnych dróg. Ponadto, praca opisuje także przygotowywane nowelizacje norm.
EN
The present paper describes the criteria used to evaluate the effect that road traffic-induced vibration has on historical buildings and on the people inside these structures. The article additionally describes the methodology for measurement and interpretation of the results, adopted throughout the diagnostic procedures. The paper additionally focuses on the issues, resulting from the lack of proper simulation analyses regarding the vibration dampening and isolation methods, when it comes to road design. The author additionally creates amendment proposals, for the standards in force.
20
Content available remote Postgraduate professional education development in Ukraine
EN
The paper analyzes the current state of modern lifelong education in Ukraine and the ways of its reformation. Current issues in adult education were considered and analyzed. Structured presentation and classification of varieties of lifelong professional education are given. Main paths for professional education upgrading are determined. An integrated approach for the modern educational service system implementation based on lifelong learning is proposed. The principles of cooperation between local authorities, State Employment Service, employers, training centers for providing educational services are explained. Ways of implementation of the information system for postgraduate education quality assessment and career adaptation providing are proposed. Personal and group assessment criteria of higher professional education efficiency on the basis of graduates career monitoring are given.
PL
W artykule przeanalizowano aktualny stan współczesnego kształcenia na Ukrainie i sposoby jego zmian. Przedstawiono bieżące kwestie edukacji dorosłych w zakresie kształcenia zawodowego. Zaproponowano przyjęcie zintegrowanego podejścia do wdrożenia systemu nowoczesnych usług edukacyjnych poprzez ciągłe szkolenia. Omówiono zasady współdziałania władz lokalnych, publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, centrów szkoleniowych. Autorzy sugerują sposoby wdrożenia systemu informacji dla oceny jakości kształcenia podyplomowego. Omówiono też kryteria skuteczności szkolnictwa wyższego oparte na monitoringu dalszych losów zawodowych absolwentów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.