Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termografia w podczerwieni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Tensile deformation behavior of nuclear grade Austenitic Stainless Steel (SS) and its welded joints fabricated by Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) and Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding (AGTAW) processes were studied and correlated with relevant microstructural morphologies using Infrared Thermography (IRT) technique. The microstructure of base metal showed a complete austenite phase. GTAW Fusion Zone (FZ) exhibited both primary ferrite and primary austenite mode of solidification. Meantime, AGTAW FZ exhibited only primary austenite mode of solidification. A strain rate of 4.4x10-4 s-1 was used during the tensile test of the base metal and welded joints. The failure locations of the base metal, GTAW and AGTAW samples were noticed at the center of the gauge portion, the base metal side away from Fusion Line (FL) and Heat Affected Zone (HAZ) respectively. The temperature variations of the base metal and weld zones were recorded in the form of thermograms using the IR camera at the different stages of the tensile deformation. During deformation study, peak temperature of 39.2 °C, 38.8 °C and 34 °C were observed at the base metal, GTAW and AGTAW samples respectively. The lesser peak temperature of the AGTAW sample compared to the base metal and GTAW samples indicated that the AGTAW sample undergone lesser deformation. Moreover, tensile deformation behaviours of the base metal and welded joints were correlated with their microstructural morphologies using corresponding temperature curves.
PL
W pracy zbadano zachowanie deformacji podczas rozciągania austenitycznej stali nierdzewnej i jej połączeń spawanych wykonanych metodą GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oraz AGTAW (Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding), a następnie skorelowano je z odpowiednimi morfologiami mikrostrukturalnymi za pomocą termografii w podczerwieni (ang. lnfrared Thermography). Mikrostruktura materiału bazowego wykazała całkowitą fazę austenitu. Spoina GTAW wykazywała zarówno ferryt, jak i austenit, podczas gdy spoina AGTAW wykazywała jedynie austenit. Podczas próby rozciągania materiału bazowego i złączy spawanych zastosowano prędkość odkształcania o wartości 4,4x10-4 s-1. Do zerwania poszczególnych próbek doszło odpowiednio na środku próbki materiału bazowego, w linii wtopienia złącza spawanego GTAW i w strefie wpływu ciepła (SWC) złącza spawanego AGTAW. Zmiany temperatury w materiale rodzimym i poszczególnych obszarach złączy spawanych rejestrowano w formie termogramów za pomocą kamery na podczerwień, przy różnych etapach deformacji podczas rozciągania. Podczas badań odkształceń zaobserwowano maksymalne wartości temperatury: 39,2 °C, 38,8 °C i 34 °C odpowiednio w próbkach z materiału bazowego, spawanych GTAW i spawanych AGTAW. Niższa maksymalna temperatura próbki spawanej metodą AGTAW w porównaniu z pozostałymi próbkami wskazała, że uległa ona mniejszemu odkształceniu. Ponadto zachowania deformacji przy rozciąganiu materiału rodzimego i złączy spawanych zostały skorelowane z obrazami ich mikrostruktur przy użyciu odpowiednich krzywych temperatur.
EN
Reference samples, in which artificial discontinuities (defects) are fabricated, are used to verify non-destructive testing procedures. Artificial discontinuities are known defects of reference samples and enable verification the possibilities of using the chosen NDT method for the identification of location and depth of discontinuities. In thermographic methods the tests of reference samples also allow (helps) to determine the required thermal stimulation source parameters of the tested sample. This paper presents the results of experimental testing of defects detection in a multi-layer aramid composite used in light ballistic armour using ultrasonic infrared thermography. Samples of the aramid composite included artificial defects and were tested using different ultrasonic frequencies. The tests of the same samples were carried out with optical thermography and X-ray method and their results were compared to those determined with ultrasonic IR thermography.
PL
Do sprawdzenia procedur badań nieniszczących są stosowane próbki wzorcowe, w których wprowadzono sztuczne nieciągłości (defekty). Nieciągłości sztuczne wprowadzone w próbkach wzorcowych umożliwiają zweryfikowanie przede wszystkim możliwości zastosowania wybranej metody do określenia położenia i głębokości nieciągłości. W metodach termograficznych badania próbek wzorcowych pozwalają również określić potrzebne parametry źródła stymulacji cieplnej badanej próbki. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykrywania defektów w wielowarstwowym kompozycie aramidowym stosowanym w konstrukcji lekkich osłon balistycznych metodą ultradźwiękowej termografii w podczerwieni. Badania próbek kompozytu aramidowego z celowo wprowadzonymi defektami, przeprowadzono przy zastosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków. W celu porównania uzyskanych wyników badań, wykonano badania metodami optycznej termografii i rentgenografii.
EN
Infrared thermography has evolved as an effective condition monitoring tool for real-time temperature monitoring of objects or processes in a noncontact way. This paper presents the results of research conducted with use of infrared camera for monitoring 3AL25/30 engine, especially turbocharger, placed in Marine Engineering Faculty of Gdynia Maritime University. Research was carried out using a thermal camera NEC Thermo Gear G100 with appropriate software. Test results improved that infrared thermography is useful also for monitoring the condition of ship engine equipment, and enable anticipating failures during engine work.
PL
Termografia w podczerwieni rozwinęła się jako skuteczne narzędzie bezkontaktowego monitorowania stanu obiektów lub procesów w czasie rzeczywistym, poprzez badanie temperatury i jej rozkładu na powierzchni monitorowanych maszyn i urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano kamerę termograficzną do monitorowania stanu technicznego (cieplnego) silnika okrętowego, w szczególności turbosprężarki, na przykładzie silnika laboratoryjnego 3AL25/30. Badania zrealizowano za pomocą kamery firmy NEC, Thermo Gear G100.Wyniki badań dowiodły, że termografia w podczerwieni jest przydatna w monitorowaniu stanu silnika okrętowego i umożliwia wykrycie nieprawidłowości w czasie pracy silnika.
4
Content available remote Examples of uncertainty calculations in thermographic measurements
EN
In the contemporary metrological sciences there are two main theories - the theory of measurement errors and the measurement uncertainty theory. The purpose of this paper is to show the examples of estimation of the combined standard uncertainty and its components occurred in the non-contact temperature measurements made by means the infrared cameras. In this work the calculations conducted at the most common conditions existed in practical situations were presented. In each example the 95% coverage interval was calculated. It enabled the universal accuracy assessment in accordance with the guidelines of the international metrological organizations.
PL
We współczesnej metrologii istnieją dwie główne teorie - teoria błędów pomiarowych i teoria niepewności pomiaru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznych przykładów estymacji rozszerzonej niepewności standardowej i jej składników występujących w bezdotykowych pomiarach temperatury dokonywanych za pomocą kamer termowizyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń dla najbardziej typowych warunków występujących w praktyce. W każdym przykładzie obliczono 95% poziom ufności. Umożliwiło to uniwersalną ocenę dokładności zgodnie z wytycznymi podanymi przez międzynarodowe organizacje metrologiczne.
5
Content available remote Termografia w hali przemysłowej
PL
Termografia w podczerwieni to technika obrazowania rozkładu temperatury na powierzchni dowolnego obiektu, którego temperatura jest wyższa od temperatury zera bezwzględnego. Wykorzystuje się do tego kamery termograficzne. W nowoczesnych halach przemysłowych kamera termograficzna może być nieocenionym narzędziem zarówno na etapie budowy i odbioru hali, jak również na etapie jej eksploatacji, a w szczególności eksploatacji instalacji i maszyn w niej zainstalowanych.
6
Content available remote Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS
PL
W artykule omówiono wpływ defektów termicznych na rozkład temperatury powierzchni ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy termoizolacyjnej wpływają w zróżnicowanym stopniu na zaburzenie pola temperatury na zewnętrznej powierzchni ścian. Do zdiagnozowania defektów cieplnych wykorzystano badania termowizyjne ścian zewnętrznych, a także narzędzia obliczeniowe, bazujące m.in. na metodzie elementów skończonych.
EN
This article presents the issues of the impact of thermal defects on the surface temperature distribution of the external walls with ETICS. Irregularities related to the implementation of the insulation layer is influenced in varying degrees on temperature field of disorder on the outer surface of the walls. Recognition of issues requires the use of thermal measurements of the external walls as well as computational tools based, inter alia, on the finite element method.
PL
Przyczyną dużej śmiertelności pacjentek chorych na nowotwory piersi jest zbyt późna wykrywalność zmian nowotworowych. Konieczność wprowadzenia bezpiecznej i bezinwazyjnej metodyki stanowi obecnie wyzwanie badawcze. Jedną z metod, która może wspomóc diagnostykę nowotworów piersi, jest termografia w podczerwieni. Znalazła ona szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, jak również z powodzeniem jest stosowana w medycynie. Kamery termowizyjne wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiają analizę obrazów termograficznych różnych schorzeń, w których zmiana zlokalizowana jest na powierzchni skóry lub pod jej powierzchnią, co stanowi zaletę, ale również i wadę tej techniki diagnostycznej. Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań, które pozwolą ocenić przydatność obrazowania termograficznego w diagnostyce, jak i efektach leczenia nowotworów piersi z wykorzystaniem radioterapii.
EN
Currently, a large percentage of women’s deaths are breast cancers as opposed to other disease entities The reason for this is that the detectability of cancerous changes is too late Therefore, the current research challenge is the need to develop a new, safe and non-invasive methodology. Infrared thermography is one such method that can help diagnose the breast cancer It is a method that has successfully found application in many fields of science, including medicine. Thermal imaging cameras with specialized software allow for the analysis of thermographic images of diseases in which the lesion is located on the surface of the skin or just below the surface of the skin. Based on the temperature gradient, you can locate and assess the affected area. This work aims to conduct studies that will assess the usefulness of thermography imaging in diagnostics and to observe the effect of radiotherapy treatment of breast cancer.
EN
The study presents experiments, conducted with human subjects in an artificial cold chamber, assessing the influence of a cold environment on the temperature of the human body. Infrared thermography was applied as a non-invasive, contactless method for direct measurement of the temperature distribution of both clothed and uncovered parts of the body. Two subzero temperatures were applied and clothing ensembles with two different clothing insulation values were used to assess the effect of the clothing insulation of the torso on the temperature of clothed and uncovered parts of the body of the participants. The average temperature of the chest, back, upper arms, face and middle finger is presented and discussed in relation to the cold exposure duration and clothing insulation used. The results obtained showed the strong influence of the clothing insulation over the torso on skin and clothing temperatures of the body and overall cooling of the body in subzero temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzanych z ludźmi w sztucznej komorze chłodniczej. Oceniono wpływ zimnego otoczenia na temperaturę ciała człowieka. Termografia w podczerwieni została zastosowana jako nieinwazyjna, bezdotykowa metoda bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury zarówno zabezpieczonych odzieżą, jak i niezabezpieczonych części ciała człowieka. Zastosowano dwie temperatury ujemne i zestawy odzieżowe o dwóch różnych wartościach izolacji w celu oceny wpływu izolacji odzieży na temperaturę ubranych i niezabezpieczonych części ciała uczestników. Przedstawiono i omówiono średnią temperaturę klatki piersiowej, pleców, ramion, twarzy i środkowego palca w odniesieniu do czasu trwania ekspozycji na zimno i izolacji zastosowanej odzieży.
EN
With increasing technology development, an increasing emphasis is placed on the precision of products, but cannot be guaranteed without a stable production process. To ensure the stability of the production process, it is necessary to monitor it in detail, find its critical locations and eliminate or at least control it. With such a precise manufacturing method as investment casting, such a process is a must. This paper therefore deals with monitoring the production process of wax models of large turbine blades using infrared thermography. The aim was to evaluate the critical locations of this production and to propose recommendations for their elimination or, at the very least, significant mitigation of their impact on the final quality of the large turbine blade casting.
EN
The objective of the work is to develop numerical method for determining coupled thermo-mechanical fields based on experimental data obtained from two cameras working in the visible and infrared mode. The sequence of images recorded by the first camera is used to determine the displacement field on the sample surface using the 2D digital image correlation (DIC) method. The resulting field from DIC analysis in a form of a set of discrete points with the corresponding in-plane displacement vector is used as the input for the next step of analysis, where the coupled temperature field is computed. This paper provides a detailed description of the numerical procedures, that allow, to obtain coupled thermal and mechanical fields together with the specification of experimental data needed for calculations. The presented approach was tested on an experimental data obtained during uniaxial tension of the multicrystalline aluminum. The developed numerical routine has been implemented in dedicated software, which can be used for the testing of materials on both a macro and micro scales.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z określaniem strefy uszkodzenia materiału powstałej podczas badań niszczących wielowarstwowych kompozytów aramidowych, stosowanych w osłonach balistycznych. W celu oszacowania wielkości obszaru uszkodzenia kompozytu przeprowadzono badania, które polegały na rejestracji zmian pola temperatury na powierzchniach kompozytu podczas strzelania z użyciem dwóch kamer termowizyjnych. Strzelano standardowymi odłamkami i pociskami stosowanymi podczas badań osłon balistycznych. Na podstawie zarejestrowanych w trakcie strzelań termogramów opracowano wykresy przebiegów temperatury na powierzchniach przedniej i tylnej kompozytu wzdłuż uszkodzenia powstałego na skutek strzału. W oparciu o otrzymane wyniki oszacowano strefy zniszczeń wewnątrz kompozytu wokół punktów trafień pocisków, których wielkość może być znacznie większa niż widoczny okiem nieuzbrojonym ubytek materiału powstający w wyniku uderzenia pocisku. Dodatkowo stwierdzono, że strefa uszkodzeń materiału od strony wylotu pocisku jest większa od strefy uszkodzenia występującej po stronie uderzenia pocisku. Według dokumentów normatywnych punkty uderzeń pocisków nie powinny znajdować się w obszarach osłabienia materiału osłony spowodowanych poprzednimi strzałami. Dlatego problem wymaga przeprowadzenia poszerzonych badań, które sprawdzałyby czy ustalone odległości między trafieniami powinny zostać zwiększone oraz czy jest to możliwe z uwagi na ograniczenia wymiarów i konstrukcji osłon.
EN
The paper presents problems related to determining the damage area of material caused during destructive tests of multilayer aramid composites used in ballistic protection. In order to estimate the size of the composite damage area, tests were performed to record changes of the temperature fields on the composite surfaces by using two IR cameras during shooting. The standard fragments and bullets used during ballistic protection tests were used. On the basis of the thermograms recorded during the shooting, temperature graphs of the front and rear surfaces of the composite were prepared along the damage caused by the shot. Based on the results obtained, the damage areas within the composite around points of projectiles impact were estimated, that could be much larger than loss of material visible by unarmed eye. In addition, it was found that the material damage area at the back of the ballistic shield is larger than on the projectile impact side. According to national standards points of projectiles impact should not be located in material weakened areas caused by previous shots. Hence, the problem in question requires extensive testing to find out if the established distance between hits should be increased and if it is possible due to the limitations of the dimensions and cons truction of the ballistic protection.
EN
The eddy current thermography method is a new technique for the non-destructive detection of cracks in materials based on the conduction of an electric current. It is a combination of eddy current testing and thermography. Eddy currents are used to heat the tested sample, while the defect detection is based on changes in the temperature field profile on its surface, as recorded by a thermographic camera. The article discusses numerical modelling methods supporting the thermographic non-destructive testing of composites and presents example results of the tests.
PL
Metoda termografii z użyciem prądów wirowych jest nową techniką badań nieniszczących do wykrywania pęknięć w materiałach przewodzących prąd elektryczny. Jest ona połączeniem badań prądami wirowymi i termografii. Prądy wirowe wykorzystane są do ogrzania badanej próbki, a wykrycie defektu oparte jest na zarejestrowanych przez kamerę termowizyjną zmianach rozkładu pola temperatury na jej powierzchni. W artykule omówiono numeryczne metody modelowania wspomagające termograficzne badania nieniszczące kompozytów oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości zastosowania termografii w podczerwieni jako narzędzia wspomagającego badania diagnostyczne elementów konstrukcyjnych oraz elementów wyposażenia obiektów mostowych. Istotą termografii w podczerwieni jest pomiar promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez powierzchnię danego ciała, który przetwarzany jest w mapę termalną przedstawiającą rozkład temperatury (termogram). Moc promieniowania ciała zależy od jego temperatury, zaś przepływ ciepła zależy od przewodności, pojemności cieplnej i dyfuzyjności danego materiału. Wszelkie anomalie rozkładu temperatury, rejestrowane na powierzchni ciała przez kamerę, mogą być powiązane ze znajdującymi się pod powierzchnią defektami. Najczęściej są to wtrącenia materiałów o innych właściwościach przewodzenia ciepła, wewnętrzne pustki, delaminacje warstw lub inne nieciągłości struktury badanego ciała. Stąd termografię w podczerwieni stosuje się do wykrywania wad materiałowych, pustek wewnętrznych, mostków termicznych, rozwarstwień materiału (np. kompozytów) czy różnic właściwości powierzchni (spowodowanej np. zawilgoceniem lub zmienną grubością powłok ochronnych).
EN
The aim of the article is to analyze the applicability of infrared thermography as a diagnostic tool to support the inspections of the structure and equipment elements of bridges. Infrared thermography consists of recording the power of electromagnetic radiation emitted by the surface of a given body. Thanks to the IR camera, the energy of the infrared radiation is converted into an electrical signal whose value depends on the temperature of the object. The starting point is the assumption that the distribution of temperature anomalies, recorded by IR camera, may be associated with located under the surface hidden defects. This article briefly outlines the basic physical laws applicable to radiation thermometry, the characteristics of two types of IR cameras, and the most commonly used research techniques. In-situ and laboratory tests were performed to document the use of this NDT tool in bridge diagnostics.
EN
Purpose of the article: Human skin temperature distribution is a source of clinically relevant information about tissue pathological process and can be observed with the use of non-contact ad non-invasive measuring technique named infrared thermography (IT). The aim of the study is to establish dynamic IT measurement safety conditions in RA examination in order to prepare the refined study protocol which provides for extracting the most reliable diagnostic thermal data. Experimental part: Thirty participants (20% of males) with diagnosed RA were included in this study. The protocol consisted in registration of thermal recovery processes after immersing left and right foot separately in ice water of less than 0 Celsius degrees. Cooling procedure included immersing left and right foot separately in ice water for 5 seconds. Separate recordings of left and right foot temperature changes were performed for 3 minute periods. The following joint temperatures were measured: ankle joint and 5 metatarsophalangeal joints. Conclusions: Difference between the moment right after immersion and the moment after 3-minute recovery appeared to be the lowest in two different patients’ ankle joints. These results suggest that the slowest rewarming rate occurs in the area of ankle joint.
PL
Cel artykułu: Rozkład temperatury skóry ludzkiej stanowi źródło istotnej klinicznie informacji o patologicznym procesie toczącym się w tkance i można go obserwować za pomocą bezkontaktowej oraz nieinwazyjnej techniki pomiarowej zwanej termografią w podczerwieni (IT). Celem artykułu jest ustanowienie warunków bezpieczeństwa pomiaru za pomocą termografii dynamicznej w badaniach reumatoidalnego zapalenia stawów w celu przygotowania udoskonalonego protokołu badawczego, który zapewnia wydobycie najbardziej istotnych diagnostycznych danych termicznych. Część eksperymentalna: Trzydziestu uczestników (20% mężczyzn) ze zdiagnozowanym RZS zostało włączonych do badania. Protokół uwzględniał rejestrację termicznego powrotu do stanu wyjściowego po zanurzeniu oddzielnie lewej i prawej stopy w wodzie z lodem o temperaturze mniejszej niż 0°C. Procedura chłodzenia polegała na oddzielnym zanurzeniu lewej i prawej stopy w wodzie z lodem na 5 sekund. Wykonano oddzielne 3-minutowe nagrania zmian temperatur lewej i prawej stopy. Zmierzono temperatury następujących stawów: stawu skokowo-goleniowego oraz stawów śródstopnopaliczkowych. Wnioski: Różnica pomiędzy momentem bezpośrednio po zanurzeniu a momentem po 3-minutowej rejestracji okazała się być najniższa w stawach skokowo-goleniowych u dwóch pacjentów. Te wyniki sugerują, że najwolniejsze tempo ponownego nagrzewania występuje w obszarze stawu skokowego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów termofizycznych kompozytu aramidowego stosowanego w konstrukcji indywidualnych osłon balistycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki cieplne, takie jak przewodność cieplną, ciepło właściwe oraz dyfuzyjność cieplną. Parametry cieplne zostały wyznaczone eksperymentalnie przy zastosowaniu kilku metod pomiarowych: metodą termografii w podczerwieni: jedno- i dwustronną, metodą wymuszenia okresowego oraz metodą TPMU. Znajomość charakterystyk termofizycznych materiału jest istotna w badaniach nieniszczących metodami termografii w podczerwieni, będących przedmiotem dalszych prac badawczych.
EN
In the paper, the measurement results of thermo-physical properties of aramid composite used in the construction of individual ballistic protective shields are presented. Thermal characteristics i.e. temperature dependencies of the thermal conductivity, heat capacity and thermal diffusivity were determined on the basis of the tests. Thermal parameters were determined experimentally with the use of the following measurement methods: one-sided and two-sided infrared thermography methods, temperature oscillation technique, three-curve DSC, and the TPMU method. Knowledge of the thermophysical characteristics of the material is important in non-destructive testing of composites by infrared thermography method which will be the subject of further research work.
EN
The heat produced in metal cutting process has negative influence on the cutting tool and the machined part in many aspects. This paper deals with measurement of cutting temperature during single-point dry machining of the AISI 4140 steel, using an infrared camera. Various combinations of cutting parameters, i.e. cutting speed, feed rate and depth of cut lead to different values of the measured cutting temperature. Analysis of the measured data should explain the trends in temperature changes depending on changes in the cutting regimes. Furthermore, the temperature data is modelled using response surface methodology and fuzzy logic. The models obtained should determine the influence of cutting regimes on cutting temperature. The main objective is the reduction of cutting temperature, i.e. enabling metal cutting process in optimum conditions.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru strumieni strat ciepła za pomocą kamery termowizyjnej wykorzystywanej dotychczas jedynie do badań jakościowych, zwłaszcza do wskazywania miejsc występowania strat ciepła (wewnętrzne ubytki izolacji, mostki cieplne, nieszczelności stolarki budowlanej itd.). Zaproponowana metoda, powstała na podstawie analizy pól temperatur w powietrzu w oparciu o równanie Fouriera, pozwala nie tylko wskazać miejsca, ale również z gradientu temperatury ∂t/∂y|y=0 wyznaczyć wartości strumieni strat ciepła oraz ich rozkład na powierzchni.
EN
The paper presents a new, simple and rapid method of determining the presence, distribution and values of heat losses from buildings using a thermal imaging camera (IR camera). The method significantly extends the range of application of IR cameras in energy audits of buildings. According to Fourier’s equation, the value of this heat loss is proportional to the temperature gradient ∂t/∂y|y=0 in the air in the y direction perpendicular to the heated surface. Unfortunately, the air temperature cannot be measured by the IR camera, as gases do not emit thermal radiation. It is therefore suggested that a grid, placed vertically in the air and perpendicular to the heated surface, should be used as a detector. Warmed by convective air flows, such a grid becomes a source of infrared radiation. The temperature field reproduced on the grid, which is made from thin strands of a low thermal conductivity material, is sufficiently distinct and sharp that it can be photographed with an IR camera.
PL
W artykule przedstawiono opis matematyczny algorytmu wymuszenia cieplnego generowanego źródłem ultradźwiękowym, zastosowanego w nieniszczących badaniach metodą aktywnej termografii w podczerwieni. Algorytm został użyty w numerycznym modelowaniu przepływu ciepła w opracowanym programie ThermoSon przeznaczonym do rozwiązywania zagadnień badań termicznych. Przeprowadzono symulacje numeryczne wykrywania defektów w wielowarstwowym kompozycie aramidowym, stosując ultradźwiękowe źródło wymuszenia cieplnego oraz wstępnie oceniono możliwości tej metody.
EN
The paper includes a mathematical algorithm describing a heat extortion process generated by an ultrasonic source used in non-destructive testing method of active infrared thermography. This algorithm has been used at numerical modelling of heat propagation in developed ThermoSon program designed to solve problems of thermal testing. There are carried out numerical simulations for detection of defects in multi-layer aramide composite that was heated by an ultrasonic source and a preliminary evaluation of this method usability.
PL
Obecnie w przemyśle spożywczym poszukuje się innowacyjnych rozwiązań z zakresu monitorowania i kontroli prawidłowości przebiegu procesów produkcyjnych. Nowoczesne techniki powinny charakteryzować się niezawodnością, prostotą obsługi, dokładnością, krótkim czasem detekcji oraz nieinwazyjnością. Wśród tych metod wyróżnić można termowizję, która w sposób bezkontaktowy pozwala na zdalne rejestrowanie rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu w czasie rzeczywistym. W artykule omówiono podstawy teoretyczne termografii podczerwieni oraz dokonano przeglądu zastosowania techniki termowizyjnej w przemyśle spożywczym.
EN
Nowadays, the food industry is seeking for innovative technological solutions in the field of monitoring and controlling the production processes. Modern techniques should be characterized by reliability, ease of use, accuracy, short detection time and non-invasiveness. Among these methods, infrared thermovision could be distinguished. The thermovision technique allows contactless, remote measurement of objects surface temperature distribution in real time. The article discusses the theoretical basis of infrared thermovision and reviews the use of infrared technology in the food industry.
PL
W pracy zbadano możliwości wykorzystania kamery termograficznej do analizy procesu wtryskiwania na drodze pomiaru temperatury wypraski wtryskowej i gniazda formującego w funkcji ilości cykli wtryskiwania. Podczas badań wykorzystano wysokoudarowy polistyren (PS-HI), wtryskiwany do formy termostatowanej o temperaturze 22 °C. Do analizy zmian temperatury wyznaczono trzy punkty pomiarowe: T1 (w środku formy), T2 (w miejscu przebiegu układu chłodzącego) oraz T3 (położony w skrajnym narożniku). W trakcie realizacji pracy stwierdzono, że najwyższa temperatura, zarówno formy jak i wypraski występuje w punktach T1 a najniższa w T2. Odnotowano, że wraz ze zwiększaniem liczby cykli wtryskiwania temperatura formy wtryskowej wzrasta znacząco w odniesieniu do temperatury wypraski. Wykazano, że po 18 cyklach wtryskiwania nadal nie uzyskano stabilnej i niezmiennej temperatury formy (rozkład temperatury na powierzchni gniazda).
EN
The work concerning the application of infrared camera to analyze the injection molding process by means of measuring the temperature of injection molded parts and injection mold cavity as a function of the number of injection cycles. Mold with single cavity and cold direct runner was used. For making parts high impact polystyrene (PS-HI) was utilized. Mold temperature was set as a 22 °C and was controlled by a water chiller. Three measuring points were determined: T1 (in the middle of the mold), T2 (in the course of the cooling system) and T3 (at the edge of the cavity). Our investigations showed that the highest temperature is localized around point T1 and the lowest temperature is in T2 point, for both investigated objects: mold and the part. Also the studies has proved that increasing of the injection cycle number leads to significant rising mold temperature rather than temperature of injection part.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.