Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an original evaluation model for innovative research projects that can be used by entrepreneurs and other institutions in the process of project management. The model has two aims: to be a support for the organisations, which plan to submit the project proposal (ex-ante evaluation) and, on further stages of the project (on-going, ex-post, follow-up), to decide if the topics undertaken in the project are worth being continued or terminated. The requirements of the evaluation process from the 2014–2020 perspective are considered in the model as this perspective is directed to companies, although the research institutions also can take part in the projects. The aim of the 2014–2020 perspective is to support companies in developing products that should be successfully implemented in their business activity or on the market; therefore, the evaluation must be performed precisely and carefully, and it should indicate the elements that are compulsory for the ex-ante evaluation, and which must be considered when applying for funds.
PL
Artykuł przedstawia autorski model ewaluacji innowacyjnych projektów badawczych, który może zostać zastosowany przez przedsiębiorstwa i inne instytucje w procesie zarządzania projektem. Model ma dwa cele: być narzędziem wspomagającym dla organizacji, które planują złożyć propozycję projektu (ewaluacja ex-ante) oraz, na dalszych etapach projektu (on-going, ex-post, follow-up), umożliwiać podjęcie decyzji, czy uruchomione tematy należy kontynuować, czy zaprzestać. W modelu uwzględniono wymagania dotyczące ewaluacji w perspektywie finansowej 2014–2020, jako że ta perspektywa skierowana jest głównie do firm, mimo że inne instytucje również mogą brać udział w projektach. Celem perspektywy finansowej 2014–2020 jest wspomaganie przedsiębiorstw w opracowywaniu produktów, które powinny być pomyślnie wdrożone w ich działalności gospodarczej lub na rynku, dlatego też ewaluacja musi być prowadzona starannie i dokładnie i powinna uwzględniać elementy, które są obowiązkowe w ewaluacji ex-ante propozycji projektu.
EN
A comprehensive evaluation of multifaceted R&D projects and their application potential should play a decisive role in the justification of research task continuation and a practical use of its results. It is therefore essential to use adequate, effective tools in directing these projects that allow assessing work progress and commercialization probability. This article describes a practical application of simulation methods for the assessment of implementation maturity, commercial potential, and innovation for supporting the management of project implementation, based on selected examples of innovative solutions of the Strategic Programme, “Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development”. The article presents the results of the evaluations and their interpretation, which facilitates taking appropriate corrective action. The examples of the application of assessment methods of the implementation maturity level (SDW), commercial potential (PK), and innovation potential presented in this article confirm the high suitability of the proposed methodology in the evaluation of R&D projects to rationalize product development processes. Moreover, a practical verification of assessment methods for innovative solutions facilitates the establishment of potential development directions of the methods themselves, and of the original, comprehensive assessment system of the efficiency and effectiveness of the research project implementation of innovative products as their result.
PL
Kompleksowa wieloaspektowa ocena realizacji projektów R&D oraz potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników powinny odgrywać decydującą rolę w odniesieniu do zasadności kontynuacji podjętych zadań badawczych oraz praktycznego wykorzystania ich rezultatów. Dlatego istotne jest zastosowanie w sterowaniu tymi projektami odpowiednich, skutecznych narzędzi pozwalających na ocenę stanu zaawansowania prac oraz urealnienie szans komercjalizacji. W artykule opisano praktyczne wykorzystanie autorskiej metody oceny dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego oraz innowacyjności do wspomagania zarządzania realizacją projektu na przykładzie wybranych, innowacyjnych rozwiązań stanowiących rezultat Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Zaprezentowano wyniki ocen oraz ich interpretację umożliwiającą podjęcie właściwych działań korygujących. Przykłady zastosowań metod oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), oceny potencjału komercyjnego (PK), a także potencjału innowacyjnego zaprezentowane w artykule potwierdzają wysoką przydatność proponowanej metodyki w ewaluacji projektów R&B do racjonalizacji procesów rozwoju produktu. Praktyczna weryfikacja metod oceny innowacyjnych rozwiązań pozwoliła także wyznaczyć potencjalne kierunki rozwoju samych metod i autorskiego systemu kompleksowej oceny skuteczności i efektywności realizacji projektów badawczych i innowacyjnych produktów stanowiących ich wynik.
EN
One of the key issues in the management of R&D projects is tracking the process of their implementation, and the PR of the development of created solutions. The information about the current progress of the project and the identification of risks in different spheres of its implementation provides the possibility to take appropriate corrective actions on a continuing basis. This article presents a systemic approach and a practical application of a complex assessment of the maturity level of implementation and commercial potential in tracking and predicting the development of innovative technological solutions developed through R&D projects. It presents prediction capabilities for the development of technological solutions based on the analysis of evaluations using the example of tracking research projects conducted within the framework of the Strategic Programme, „Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development”. The article proposes directions for further research, which, in the process of predicting the development of solutions, factors in various aspects occurring at the design stage, preparation for the implementation, and commercialization.
EN
The paper presents a supporting system for assessing the degree of implementation maturity (SDW) of innovative technical solutions, developed under the Strategic Programme: “Innovative technical support system for sustainable economic development.” The system was verified in the course of the assessment of more than 170 innovative solutions arising as a result of Strategic Plan: “Innovative technical support system for sustainable economic development” executed at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom. The developed tool is an important element supporting the processes of the transformation of knowledge and transfer of advanced process and products technologies in the area of production and operation of machines and equipment. The verification confirmed the usefulness of the method and system for evaluating the application potential at various stages of the development of innovative solutions. The use of the method allows more effective control of the implementation of research results into practical applications contributing to a boost of innovation and competitiveness of the economy. The effectiveness of SDW assessment system was confirmed in subsequent applications, including an application for the assessment of innovative solutions for SMEs and innovative activities undertaken by industrial and technological parks.
PL
W artykule zaprezentowano system wspomagający ocenę stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych, opracowany w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Działanie systemu zweryfikowano w trakcie oceny ponad 170 innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Weryfikacja potwierdziła przydatność metody i systemu do ewaluacji potencjału aplikacyjnego na poszczególnych etapach opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystanie metody umożliwia bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Walory systemu oceny SDW zostały potwierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych MŚP oraz innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach parków przemysłowo-technologicznych.
EN
The article presents the Analytic Hierarchy Process (AHP) method used for the development of the innovativeness level assessment method (PI) of technological solutions. The need for the development of such a method stemmed from the “Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy” strategic research programme. The AHP method helps to assign weights to the criteria of the innovativeness assessment level method. The AHP method is dedicated to support the decision making process and to facilitate the assessment with the use of multicriteria, especially in the case of qualitative criteria subjectively assessed by the experts. The developed the PI method significantly supports the process of knowledge transformation and the transfer of advanced technologies in the area of the development and the maintenance of machines and technical devices. The use of this assessment improves in the competitiveness of the economy.
PL
W artykule zaprezentowano metodę hierarchicznej analizy problemu (Analytic Hierarchy Process – AHP) w zastosowaniu do opracowania metody oceny poziomu innowacyjności (PI) rozwiązań technologicznych, w tym opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” (w zakresie wyznaczania wag obszarów problemowych oraz poszczególnych kryteriów w ramach obszarów). Metoda AHP jest dedykowana głównie do wspomagania wyboru wariantów decyzyjnych, ale również do dokonywania oceny diagnostycznej lub porównawczej w ujęciu wielokryterialnym, szczególnie w przypadku występowania kryteriów jakościowych oraz subiektywnym charakterze dokonywanych przez ekspertów ocen. Opracowana metoda oceny poziomu innowacyjności (PI) stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności procesu komercjalizacji innowacji.
EN
The article presents the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, used for the development of the commercial potential assessment method (PK) of innovative technological solutions. The need for the development of such a method was stemmed from the “Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy” strategic research programme. The AHP method helps to assign weights to the thematic assessment areas of the commercial potential method and the criteria within the areas. The AHP method is dedicated to supporting the decision making process and to facilitating the assessment with the use of multi-criteria, especially in the case of qualitative criteria subjectively assessed by the experts. The developed PK method significantly supports the process of knowledge transformation and transfer of advanced technologies in the area of the development and the maintenance of machines and technical devices. The use of this assessment improves the innovativeness and competitiveness of the economy by increasing of the efficiency and the effectiveness of the commercialisation process of innovative technological solutions.
PL
W artykule zaprezentowano metodę hierarchicznej analizy problemu (Analytic Hierarchy Process – AHP) w zastosowaniu do opracowania metody oceny potencjału komercyjnego (PK) innowacyjnych rozwiązań technicznych, w tym opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” (w zakresie wyznaczania wag obszarów problemowych oraz poszczególnych kryteriów w ramach obszarów). Metoda AHP jest dedykowana głównie do wspomagania wyboru wariantów decyzyjnych, ale także do dokonywania oceny diagnostycznej lub porównawczej w ujęciu wielokryterialnym, szczególnie w przypadku występowania kryteriów jakościowych oraz subiektywnym charakterze dokonywanych przez ekspertów ocen. Opracowana metoda oceny potencjału komercyjnego (PK) stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności procesu komercjalizacji innowacyjnych.
EN
The article presents a method for the assessment of the implementation maturity of innovative technological solutions. The method in question constitutes a crucial support element for knowledge transformation and technology transfer processes. It can be used at different stages of innovation creation and enables a systemic evaluation of the implementation maturity and the practical application readiness of new technologies. When used for the evaluation of newly created innovative products, the method improves a country’s innovation performance and boosts the level of its competitiveness, because it constitutes an effective system for the monitoring of the implementation of the results of research into practice. The advantages of the method in question have been proved by numerous practical applications of products stemming from R&D undertakings.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych opracowaną w ramach Programu Strategicznego pt. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Metoda SDW jest przydatna na różnych etapach powstawania innowacji, głównie poprzez ewaluację rozwiązań z ukierunkowaniem na ich dojrzałość wdrożeniową oraz potencjał aplikacyjny. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Walory metody SDW zostały po-twierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych związanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii warstwy wierzchniej w przemyśle.
EN
The paper presents a commercial potential method to be used for the assessment of technical innovations. The method is an element of the evaluation system in the "Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy" Strategic Research Programme. The tool developed aims at the support of the management processes in the area of technical innovations. The commercial potential method can be used at all stages of the innovation development process, i.e. the concept stage, the development stage, and the final product stage, but also some years after the development of the solution. The use of the commercial potential method can contribute to the improved efficiency and effectiveness of the innovation implementation process.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań technicznych, stanowiącą element systemu ewaluacji Programu Strategicznego pn. "Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki". Opracowane narzędzie wspomaga procesy zarządzania w odniesieniu do innowacji technicznych. Metoda oceny potencjału komercyjnego może być wykorzystana na wszystkich etapach powstawania innowacji, tj. na etapie koncepcji, w trakcie opracowania rozwiązania, w momencie uzyskania gotowego produktu, ale również w kilkuletnim okresie po zakończeniu prac nad rozwiązaniem. Wykorzystanie metody oceny potencjału komercyjnego może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności wdrożenia rozwiązań innowacyjnych do gospodarki.
PL
W funkcjonowaniu nowoczesnych, ekspansywnych gospodarek coraz większą rolę odgrywają usługi stanowiące kluczowe źródło dochodów budżetu. O jakości usług decyduje w zasadniczym stopniu udział innowacyjnych rozwiązań, w tym zaawansowanych technologii mechatronicznych, teleinformacyjnych i ekologicznych. Zgodnie z podejściem systemowym proces projektowania usługi ma charakter interdyscyplinarny i wymaga zastosowania odpowiednich metod modelowania, weryfikacji i oceny na kolejnych jego etapach, od opracowania koncepcji do wdrożenia. W artykule zaprezentowano opracowaną metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej usług ukierunkowanych głównie na obszary przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, technologii przemysłowych i technologii teleinformatycznych. W systemie oceny wykorzystywany jest algorytm identyfikacji zaawansowania rozwiązania, przeprowadzany na kolejnych poziomach. Otwarta struktura systemu umożliwia modyfikację zestawu kryteriów oceny na kolejnych poziomach oraz rozszerzanie bazy kategorii usług.
EN
In contemporary developing and expansive economies, the role and importance of services is significantly growing as they constitute one of the key income sources for the national budget. What decides on the quality of services is, to great extent, the level of contribution of innovative solutions, i.e. advanced mechatronic technologies, information and communication technologies, and environmental technologies. According to the systems approach, the services, the services design process is of interdisciplinary nature and requires appropriate modelling, verification and assessment methods to be applied at its consecutive stages, from the very idea to practical implementation. The article presents the developed method of implementation maturity assessment of service aiming particularly at R&D undertakings, industrial technologies and information and communication technologies. The algorithm for the identification of the advancement of the solution applying to the consecutive stages of the assessment is used in the original assessment system. The open structure of the system enables modification of the set of assessment criteria on consecutive levels of the assessment and also allows to expand the services category database.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych, opracowaną w ramach Projektu Badawczego Zamawianego pn. "Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii". Metoda SDW została zweryfikowana w trakcie oceny 280 innowacyjnych rozwiązań, będących rezultatem Programu Wieloletniego PW-004 pn. "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008". Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Metoda SDW jest przydatna na różnych etapach powstawania innowacji, głównie poprzez ewaluację rozwiązań z ukierunkowaniem na ich dojrzałość wdrożeniową oraz potencjał aplikacyjny. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Walory metody SDW zostały potwierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych związanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii warstwy wierzchniej w przemyśle.
EN
This article presents a method of conducting the implementation maturity assessment of innovative technological solutions, which has been devised within the Targeted Research Project 'Development of Knowledge Transformation and Technology Transfer Methods' and later verified through the evaluation of the 280 innovative solutions resulting from the PW-004 Multi-year Programme 'Development of Innovative Systems of Manufacturing and Maintenance 2004-2008. The method devised is a crucial support element of the knowledge transformation and transfer of advanced process and product technologies within the manufacturing and maintenance of the technological machines and devices. It can be used at different stages of innovation creation, mainly through systems evaluation focused on their implementation maturity and practical application potential. When used for the evaluation of newly created systems, the method results in the development of the innovation and competitiveness of economy, because it constitutes a more effective monitoring system over the implementation of the results of scientific research into practice. The advantages of the method of conducting technology implementation maturity assessment have been proven in practical applications, i.e. the evaluation of innovative systems connected with the use of the advanced surface engineering technologies in industry.
PL
W artykule podjęto próbę analizy kierunków rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki w świetle wybranych rządowych programów strategicznych. Przedmiot analizy stanowiły głównie programowe działania administracji rządowej, ukierunkowane na adaptację polskiej gospodarki do zmieniających się warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych, mające na celu podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności. Analizie poddano również strategie rozwojowe sfery naukowo-badawczej w kontekście jej relacji z gospodarką. Zagadnienia te stanowiły genezę artykułu, głównie ze względu na zainteresowania autorki, dotyczące procesów ukierunkowywania prac rozwojowych i wdrożeniowych podejmowanych przez jednostki naukowo-badawcze w priorytetowych dla polskiej gospodarki oraz preferowanych zgodnie z unijnymi i ogólnoświatowymi trendami, obszarach transferu wiedzy i nowoczesnych technologii do gospodarki [1].
EN
The article presents the results of analysis of directions of innovation development of the Polish economy in the light of selected governmental strategic programmes. The subject of the analysis constitutes mainly government administration activities oriented to the adaptation of the Polish economy to changing economic, political and social conditions, which aim at the increase of the innovation and competitiveness level. The development strategies concerning the scientific-research area and its relations with the economy are also analysed.
12
Content available remote Concept of structures supporting knowledge transformation and technology transfer
EN
The paper presents the results of research concerning the development of structures supporting the application of innovative solutions. The factors of undertaking innovative activity and conditions favourable to the effectiveness of the implementation of R&D results into economic practice are discussed. Moreover, the analysis of different types of structures, objectives and the scope of activities undertaken in the area of innovativeness support is carried out. The analysis became a basis for the preparation of the concept of building and developing systems for the improvement of innovativeness level. In the paper factors determining the need for building knowledge transformation and technology transfer structures in Poland as well as proposal of directions of their development are presented.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących rozwoju struktur wspomagających aplikacje rozwiązań innowacyjnych. Przeprowadzono dyskusje przesłanek podejmowania działalności innowacyjnej oraz uwarunkowań sprzyjających efektywności wdrożeń wyników B+R do praktyki gospodarczej. Dokonana analiza rozwoju różnych typów struktur oraz celów i zakresu podejmowanych działań z obszaru wspomagania innowacyjności stała się podstawą opracowania koncepcji budowy i rozwoju systemów na rzecz poprawy poziomu innowacyjności. W artykule przedstawiono przesłanki determinujące potrzebę budowy struktur transformacji wiedzy i transferu technologii w Polsce oraz propozycję kierunków ich rozwoju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.