Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model Kano
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie możliwości wykorzystania modelu Kano w ocenie zdalnych procesów certyfikacji prowadzonych przez jednostki certyfikujące. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami różnych stron zainteresowanych wynikami procesów certyfikacji, w tym z przedstawicielem jednostki certyfikującej odpowiedzialnym za zarządzanie procesami certyfikacji, audytorami prowadzącymi zdalną certyfikację oraz przedstawicielami organizacji, które poddane zostały procesowi oceny zgodności. Do badań wybrano działalność związaną z certyfikacją produktów rolnictwa ekologicznego. Badania przeprowadzono w 2021 roku w formie wywiadów bezpośrednich. Wyniki/wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań określono cechy jakości wpływające na postrzeganą jakość zdalnych procesów certyfikacji. Cechy te zostały pogrupowane w pięć kategorii, tj.: wykorzystywane narzędzia informatyczne, forma komunikacji, elastyczność planowania audytów, sposoby zbierania dowodów audytowych oraz koszty. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykorzystanie modelu Kano do określenia podstawowych cech jakości usług certyfikacyjnych oraz wskazania różnic w sposobie oceny usług certyfikacyjnych w zależności od wykorzystanych metod prowadzonej oceny jest możliwe do realizacji, jednak konieczne jest uwzględnienie różnych grup klientów, ponieważ nie stanowią oni homogenicznej całości. Ograniczenia: Badania miały charakter pilotażowy, w związku z czym liczba i zakres przeprowadzonych wywiadów był ograniczony. Jednocześnie w badaniu brali udział wyłącznie przedstawiciele organizacji prowadzący wyspecjalizowaną działalność w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez jednostki certyfikujące do projektowania badań satysfakcji oraz przez inne organizacje, które prowadzą audyty w formie zdalnej. Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy procesy certyfikacji procesów można doskonalić z wykorzystaniem modelu Kano.
EN
Purpose: The main purpose of the study was to determine the possibility of using the Kano model in the assessment of remote certification processes carried out by certification bodies. Design/methodology/approach: Interviews were conducted with representatives of various parties interested in the results of the certification processes. That includes a representative of the certification body responsible for managing certification processes, auditors conducting remote certification processes and representatives of organizations that have been certified. Processes related to the certification of organic farming products were selected for the research. The research was conducted in 2021 in the form of face-to-face interviews. Findings/conclusions: As a result of the conducted research, the quality features influencing the perceived quality of remote certification processes were determined. These features have been grouped into five categories such as: IT tools, the form of communication, flexibility in audit planning, methods of collecting audit evidence and costs. As a result of the conducted research, it was found that the use of the Kano model to determine the basic features of the quality of certification services and the indication of differences in the method of evaluation of certification services depending on the methods of the conducted evaluation is possible to implement, however, it is necessary to take into account different groups of clients, because this group is not homogeneous. Research limitations: The research was in a form of pilot study therefore the number and scope of the interviews was limited. At the same time, only representatives of organizations conducting specialized activities in the processing of organic products participated in the study. Practical implications: The results of the research can be used by certification bodies to design satisfaction surveys and by other organizations that conduct audits in a remote form Originality/value: The article is an attempt to answer the question of how the certification processes can be improved with the use of the Kano model.
EN
The paper presents the use of the Kano model and the questionnaire contained in it to analyze customer preferences in relation to children's furniture - a travel cot. A representative group of 30 people was created. The survey showed which attributes of the travel cot were assessed by the respondents as must-have, one dimensional, and which are excitement attributes (delighters) and mistakes for them. The study will help design a new travel cot model according to expectations of customers - future parents and parents of young children.
EN
Background: The inspiration to undertake research in the field of logistics customer service was formed by the strong relationship between service performance and customer satisfaction, observed within a study of the needs of logistics service providers' (LSPs) customers. The paper aims to understand which elements of service performance are important to customers purchasing logistics services in Poland and are worth investing in by LSPs. Methods: The study was conducted among 112 production and trade enterprises - customers of LSPs selected in a targeted manner. A questionnaire method was used. Based on the respondents' answers, a model was built in the form of a classification tree with customer satisfaction as a response variable and features of service performance as predictors. Results: The results show that two main characteristics affect customer satisfaction levels, namely logistics costs and shorter delivery times. According to the respondents, improving the level of customer service and increasing flexibility turned out to be less significant. However, the discriminant analysis has shown that high satisfaction with logistics outsourcing can also be achieved with the assumption of longer delivery. Conclusions: In order to stand out in the logistics services market, LSPs should not only invest in reducing costs and improving service times, but also in factors that will cause above-average customer satisfaction, like improved operational flexibility and service levels, including pro-environmental activities.
PL
Wstęp: Inspiracją do podjęcia badań z zakresu logistycznej obsługi klienta była silna relacja między performance'm obsługi a satysfakcją klienta, którą zaobserwowano w badaniu klientów operatorów logistycznych. Autorzy chcieli bliżej poznać, które elementy performance'u obsługi są istotne dla klientów nabywających usługi logistyczne w Polsce i jak te elementy wpływają na poziom satysfakcji klientów z usług logistycznych. Badanie miało na celu wskazanie operatorom logistycznym, w które elementy performance'u obsługi warto inwestować. Metody: Badanie zostało przeprowadzone wśród 112 przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych - klientów LSPs dobranych w sposób celowy. Wykorzystano metodę kwestionariusza ankietowego. W oparciu o odpowiedzi respondentów zbudowano model w postaci drzewa klasyfikacyjnego z satysfakcją klienta w charakterze zmiennej objaśnianej oraz cechami performance'u obsługi w roli zmiennych objaśniających. Wyniki: Wyniki pokazują, iż o poziomie satysfakcji klienta decydują głównie dwie cechy, tj. niższe koszty logistyczne oraz krótsze czasy dostaw. Mniej istotne, wg respondentów, okazały się poprawa poziomu obsługi klienta oraz wzrost elastyczności. Jednak analiza dyskryminacyjna pozwoliła zauważyć, że wysoką satysfakcję z logistycznej obsługi klienta można również osiągnąć przy założeniu dłuższych czasów dostaw. Wnioski: Chcąc wyróżnić się na rynku usług logistycznych, LSP powinien inwestować nie tylko w obniżkę kosztów i poprawę czasu obsługi, ale również w czynniki, które spowodują ponadprzeciętną satysfakcję klienta, tj. poprawę elastyczności działania i poziomu obsługi, w tym działania proekologiczne.
EN
Noriaki Kano has developed a very effective method to characterize customer needs. He proposed to divide product or service features into six attributes: one-dimentional, must-be attributes, attractive, questionable, indifferent and reverse and presented the relations between them, constructing the Kano Model. The Kano method of implementing the Model, based on assessment and evaluation of customer requirement, consists of some general steps like: identification of customer's needs and expectations, construction of the Kano questionnaire, administrating customer interviews and interpretation and evaluation of the results. The publication focuses on implementing the Kano Model and on develops general steps into particular stages, that help to understand the methodology. The example given is tourist backpack.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.