Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza MES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono proponowaną metodę szacowania stateczności skarp gruntowych narażonych na oddziaływania dynamiczne w efekcie prowadzonych w pobliżu prac. Omówiono założenia metody oraz sposób weryfikacji uzyskanych wyników metodą porównania efektów analizy MES z wynikami bezpośrednich pomiarów drgań wierzchniej płaszczyzny gruntu w pobliżu frontu prac. Proponowaną metodę zilustrowano wynikami przykładowych analiz dla dwóch różnych gruntów budujących skarpę.
EN
The paper presents a proposed method for estimating the stability of ground slopes subjected to dynamic inputs as a result of work carried out nearby. The assumptions of the method and the verification procedure of the obtained results by comparison of the effects of FEM analysis with the results of direct measurements of vibrations of the topsoil plane in the vicinity of the work front are discussed. The proposed method is illustrated with the results of exemplary analyses for two different soils forming the slope.
2
Content available remote Wpływ koncentratora pola magnetycznego na proces hartowania indukcyjnego
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki sprzężonej symulacji modelu obwodowego przekształtnika rezonansowego z modelem MES układu grzejnego wzbudnik-wsad dla kilku wariantów nagrzewania indukcyjnego. Ponadto, przedstawiono wpływ zastosowania w układzie grzejnym wzbudnik-wsad dodatkowego koncentratora pola magnetycznego wykonanego z materiału magnetycznie miękkiego (Fluxtrol LFM). Wsad w postaci koła zębatego został zamodelowany ze stopu stali konstrukcyjnej (C45) używanej powszechnie do produkcji tego typu elementów mechanicznych. Przekształtnik energoelektroniczny o mocy 3 kW został zamodelowany w postaci mostkowego falownika rezonansowego zasilanego z sieci 3×400 V poprzez prostownik z filtrem RC i obciążonego szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym. W wyniku badań symulacyjnych sprzężonych modeli uzyskano rozkłady pola magnetycznego i gęstości energii na powierzchni wsadu, charakterystyki gęstości energii w płaszczyźnie poprzecznej pojedynczego zęba oraz wartości temperatury zarejestrowanej na wierzchołku zęba (w połowie jego wysokości) dla kilku wariantów pracy układu grzejnego i przyjętych w analizie częstotliwości prądu wzbudnika.
EN
This paper presents a co-simulation FEM of induction heating of gears. The co-simulation was made in ANSYS software used a circuit model (resonant inverter with MOSFET SiC transistors) and FEM model (coil, magnetic field concentrator and gear). The circuit model was built in a bridge structure of inverter with a series-parallel resonant circuit. The output power of inverter was 3 kW and the drain efficiency was equal to 96%. The co-simulation of models was made for C45 alloy steel of gear, and two type of induction heating of gear (with magnetic field concentrator and without him) at three operating frequency (MF, HF and 2F). Additionally, in this paper presents a distribution of magnetic induction in the gear, energy density in the gear, the characteristics of energy density in a single tooth on the length 8 mm and the temperature of tooth tip for two type of induction heating.
3
EN
A structural and material analysis of individual elements of the mixing-unloading spiral and shell segments of the innovative mixer drum of the hydraulic truck concrete mixer with a capacity of 12 m3 was developed. A complex CAD design process of individual elements in terms of the developed manufacturing technology was carried out. The construction of the mixer components was verified in the 3D-CAD system and a numerical analysis of stress distribution using the finite element method (FEM) was carried out for key segments of the spiral, which directly determines the implementation of the correct and efficient concrete mixing process. The research resulted in the development of comprehensive technical documentation of the original mixer structure, including executive drawings of the components along with a description of the manufacturing technology and the choice of the initial material-steel with increased abrasion resistance. The results of the completed research process were used in the next stage of research, i.e. bench tests of the innovative design of the 12 m3 mixer drum.
PL
Opracowano analizę konstrukcyjno-materiałową elementów spirali mieszająco-rozładowującej i segmentów płaszcza innowacyjnego bębna mieszalnika hydraulicznej betonomieszarki samochodowej o pojemności 12 m3. Przeprowadzono złożony proces projektowania CAD poszczególnych przedmiotowych elementów w aspekcie opracowanej technologii wytwarzania. Konstrukcję członów składowych mieszalnika poddano weryfikacji w systemie 3D-CAD oraz przeprowadzono analizę numeryczną rozkładu naprężeń metodą elementów skończonych MES dla kluczowych segmentów spirali, która bezpośrednio warunkuje realizację poprawnego i wydajnego procesu mieszania masy betonowej. Badania pozwoliły na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej autorskiej konstrukcji mieszalnika, obejmującej rysunki wykonawcze elementów składowych wraz z opisem technologii wytwarzania oraz wyborem materiału wstępnego - stali o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie. Wyniki zrealizowanego procesu badawczego zostały wykorzystane na kolejnym etapie badań, tj. w testach stanowiskowych innowacyjnej konstrukcji bębna mieszalnika o pojemności 12 m3.
4
Content available remote Analiza numeryczna belek ze zmodyfikowanymi połączeniami doczołowymi
PL
Skręcane połączenia doczołowe są nieodzownym elementem każdej konstrukcji stalowej. Umożliwiają szybki i łatwy montaż elementów konstrukcji na budowie. W połączeniach doczołowych mogą wystąpić nierówności podczas spawania blachy czołowej do belki, co może uniemożliwić prawidłowe sprężenie śrub, a w efekcie doprowadzić do nierównomiernego rozkładu w nich sił. Artykuł obejmuje analizę zmodyfikowanych skręcanych połączeń doczołowych stalowych belek dwuteowych z dwuczęściowymi blachami czołowymi w porównaniu z powszechnie stosowanymi połączeniami doczołowymi z pełnymi blachami czołowymi. Przeprowadzono obliczenia analityczne oraz analizę numeryczną belek z połączeniami w przypadku dwóch schematów zamocowania belki: swobodnie podpartej oraz wspornikowej. Badanymi parametrami były: rozkład naprężeń w połączeniach, maksymalne ugięcie belek oraz sztywność obrotowa połączeń. Wyniki wykazały, że zaproponowane zmodyfikowane połączenia doczołowe charakteryzują się dużą efektywnością przenoszenia obciążeń oraz większą sztywnością obrotową w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami połączeń doczołowych.
EN
Bolted end-plate joints are an indispensable element of any steel structure. They enable quick and easy assembly of structural elements on the construction site. In end-plate joints irregularities may occur during the welding of the end plate to the beam, which may prevent proper prestressing of the bolts and, as a result, may lead to uneven distribution of forces in the bolts. The article includes an analysis of modified bolted end-plate joints with two-part end-plates in comparison to commonly used full end-plate end-plate joints. An analytical and numerical analysis of beams with connections was carried out for two beam attachment schemes: simply supported and cantilevered. The parameters tested were stress distribution in the connections, maximum beam deflections and rotational stiffness of the connections. The results have shown that the proposed modified end-plate joints are characterized by high load transfer efficiency and greater rotational stiffness compared to standard end-plate joint solutions.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych czterech śrubowych styków doczołowych belek o przekroju dwuteowym wysokości 1,0 i 1,5 m, z wieloma szeregami śrub i liczbą śrub 2, 4 i 6 w szeregach przy pasie rozciąganym. Na podstawie wyników badań i analizy MES stwierdzono, że ocena stanu granicznego nośności wielośrubowych styków doczołowych o modelu zniszczenia 2 i 3, przeprowadzona metodą składnikową wg PN-EN 1993-1-8, nie zapewnia ich bezpieczeństwa. Zaproponowano dwie metody modyfikacji metody składnikowej: MCM (Modified Component Method) i SRM (Stiffness and Rotation Method).
EN
Results of experimental tests of four extended multi-rows bolted end-plate beam splices of height 1,0 and 1,5 m having 2, 4 or 6 bolts in rows around tension flange, has been presented. On the basis of tests and FEM results it was concluded that moment resistance of joints with 2 and 3 failure mode calculated using component method of EN 1993-1-8 is highly underestimated and not safe. Two modification methods have been proposed: MCM (Modified Component Method) and SRM (Stiffness and Rotation Method).
PL
W artykule omówiono metodę oceny wpływów dynamicznych obciążających podziemny gazociąg w całości osadzony w podłożu gruntowym, bazującą na numerycznej analizie obliczeniowej układu grunt + gazociąg i pomiarze drgań wierzchniej płaszczyzny gruntu ponad ocenianym przewodem. Przedstawione podejście, poparte przykładowymi wynikami, jest zgodne z aktualną normą i bezpieczne - nie wymaga bowiem wykonania odkrywek w celu osadzenia czujników pomiarowych bezpośrednio na konstrukcji gazociągu.
EN
The paper discusses a method for evaluation of the dynamic loads acting on an underground gas pipeline fully embedded in the ground. The method is based on a numerical computational analysis of the soil with pipeline system and the measurement of vibrations of the top ground plane above the pipeline analysed. The approach, supported by exemplary results, complies with the current standard and is a safe alternative to direct vibration measurements which require excavating and placing measurement sensors directly on the pipeline structure.
PL
Wśród zestawu badań NDT znajduje się próba ciśnieniowa, której celem jest potwierdzenie szczelności układu. W celu przeprowadzenia próby ciśnieniowej niezbędne jest wykonanie kształtek zaślepiających rurociąg, w tym dna płaskie, będące przedmiotem artykułu. Opisane zastosowanie obliczeń MES pozwoliło na sprawdzenie poprawności przyjętej geometrii dna płaskiego ze wzmocnieniem czterema żebrami. Obliczenia MES den wzmocnionych żebrami pozwalają na większą elastyczność w stosowaniu materiałów oraz na optymalizację geometrii elementów ciśnieniowych. Wykazano podobieństwa pomiędzy metodami obliczeniowymi okrągłych den płaskich według trzech różnych standardów.
EN
One of the NDT tests which aim is to confirm the system tightness is the pressure test. In order to carry out such test it is necessary to prepare fittings for blinding the pipeline, including flat end caps which are the subject of this article. The described application of MES calculations enables to check the accuracy of the accepted gemetry of a flat end cap reinforced with four ribs. MES calculations for rib-reinforced end caps allow greater flexibility in application of various materials and optimisation of pressure elements geometry. Shown are similarities between methods of round flat end caps calculations carried out with the use of three different standards.
EN
This paper aims to conceptualise the construction of noise barrier panels from components recovered from used wind turbine propellers. At present, they are mainly waste, but many ideas for their reuse are emerging. Based on previously conducted material tests, the strength of the panels was calculated in accordance with EN 14388. The finite element method and the ANSYS space-claim programme were used to analyse the strength and generate a 3D numerical model of the cracked wind turbine propeller panels. The permissible values given in the standard were compared with those obtained for the deflection of the component.
PL
Celem artykułu jest koncepcja budowy paneli ekranów akustycznych z elementów odzyskanych ze zużytych śmigieł turbin wiatrowych. Obecnie stanowią one głównie odpady, lecz pojawia się wiele pomysłów ich powtórnego wykorzystania. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań materiałowych obliczono wytrzymałość paneli zgodnie z normą PN-EN 14388. Do analizy wytrzymałości i wygenerowania trójwymiarowego modelu numerycznego pękniętych paneli śmigła wiatraka wykorzystano metodę elementów skończonych oraz program ANSYS Space-claim. Dopuszczalne wartości podane w normie zestawiono z wartościami uzyskanymi dla ugięcia elementu.
EN
There are many reasons to utilize various grades of steel in car body production. Automotive producers tend to choose steels with great formability and the capacity to absorb impact energy. The dominant method used for joining car body sheets has for many years been resistance spot welding, but the use of various steel sheets leads to research into alternative joining methods. Mechanical joining - clinching, is the innovative method to join these materials. Numerical simulation tools are used to optimize the joining of materials. Simufact Forming software was used to analyse the clinching joining of three sheets of material DP600 and DC06. According to the axisymmetric character of the mechanical joining process, the simulation was stream-lined to a 2D representation. The results of the simulation of the mechanical joining process were compared with the real samples prepared for metallographic observation.
PL
Istnieje wiele powodów dla których warto wykorzystywać różne gatunki stali do produkcji karoserii. Producenci motoryzacyjni wykorzystują blachy stalowe o dużej plastyczności i zdolności pochłaniania energii uderzenia. Od wielu lat dominującą metodą łączenia blach karoserii samochodowej jest punktowe zgrzewanie oporowe. Zastosowanie różnych blach stalowych prowadzi do badań nad alternatywnymi metodami łączenia. Łączenie mechaniczne – przetłaczanie, to innowacyjna metoda łączenia tych materiałów. Numeryczne narzędzia symulacyjne służą do optymalizacji łączenia materiałów. Oprogramowanie Simufact Forming zostało wykorzystane do analizy łączenia przez przetłaczanie trzech arkuszy materiałów DP600 i DC06. Zgodnie z osiowosymetrycznym charakterem procesu łączenia mechanicznego, symulacja została uproszczona do reprezentacji 2D. Wyniki symulacji procesu łączenia mechanicznego porównano z rzeczywistymi próbkami przygotowanymi do obserwacji metalograficznych.
PL
Publikacja obejmuje analizę opracowanej konstrukcji poszczególnych elementów płaszcza i spirali mieszająco-rozładowującej innowacyjnego bębna mieszalnika hydraulicznej betonomieszarki samochodowej o pojemności 9 m3 . Przeprowadzono złożony proces projektowania poszczególnych przedmiotowych elementów w aspekcie opracowanej analizy materiałowej oraz technologii wytwarzania. Konstrukcję członów składowych mieszalnika poddano weryfikacji w systemie 3D-CAD oraz przeprowadzono numeryczną analizę metodą elementów skończonych MES dla kluczowych segmentów spirali, która bezpośrednio warunkuje realizację poprawnego i wydajnego procesu mieszania masy betonowej. Wynikiem zrealizowanych prac było opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej autorskiej konstrukcji mieszalnika obejmującej rysunki wykonawcze elementów składowych wraz z opisem technologii wytwarzania oraz wyborem materiału wstępnego – stali o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie.
EN
The publication includes an analysis of the developed structure of individual shell elements and the mixing and unloading spiral of an innovative drum of a hydraulic truck mixer with a capacity of 9 m3 . A complex process of designing individual elements in question was carried out in terms of the developed material analysis and manufacturing technology. The structure of the mixer components was verified in the 3D-CAD system and numerical analysis was carried out using the FEM method for the key segments of the spiral, which directly determines the correct and efficient mixing process of the concrete mass. The result of the work carried out was the development of a comprehensive technical documentation of the proprietary mixer structure, including detailed drawings of the components together with a description of the production technology and the selection of the initial material – steel with increased resistance to abrasion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki sprzężonej symulacji modelu obwodowego przekształtnika rezonansowego z modelem MES układu grzejnego wzbudnik-wsad dla nagrzewania indukcyjnego wysoką (HF) częstotliwością wynoszącą 300 kHz. Ponadto, porównano otrzymane wyniki symulacji sprzężonej dla dwóch trybów pracy układu grzejnego: z koncentratorem pola magnetycznego i bez koncentratora. Wsad w postaci koła zębatego został zamodelowany ze stopu stali konstrukcyjnej (C45) używanej powszechnie do produkcji tego typu elementów mechanicznych. Przekształtnik energoelektroniczny o mocy 3 kW został zamodelowany w postaci mostkowego falownika rezonansowego zasilanego z sieci 3×400 V poprzez prostownik z filtrem RC i obciążonego szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym. W wyniku badań symulacyjnych sprzężonych modeli uzyskano rozkłady pola magnetycznego i gęstości energii na powierzchni wsadu, charakterystyki gęstości energii w płaszczyźnie poprzecznej pojedynczego zęba oraz wartości temperatury zarejestrowanej na wierzchołku zęba (w połowie jego wysokości) dla dwóch trybów pracy układu grzejnego i częstotliwości pracy 300 kHz.
EN
This paper presents a co-simulation FEM of induction heating of gears. The co-simulation was made in ANSYS used a circuit model (resonant inverter with MOSFET SiC transistors) and FEM model (coil, magnetic field concentrator and gear). The circuit model was built in a bridge structure of inverter with a series-parallel resonant circuit. The output power of inverter was 3 kW and the drain efficiency was equal to 96%. The cosimulation of models was made for C45 alloy steel of gear, and two type of induction heating of gear (with magnetic field concentrator and without him) at operating frequency of 300 kHz. Additionally, in this paper presents a distribution of magnetic induction in the gear, energy density in the gear, the characteristics of energy density in a single tooth on the length 8 mm and the temperature of tooth tip for two type of induction heating.
PL
Artykuł przybliża czytelnikowi analizę MES węzłów stalowych obarczonych imperfekcjami w strefie styku blachy czołowej. Zawarto w nim podstawowe informacje dotyczące imperfekcji oraz charakterystyk sztywnościowych węzłów doczołowych. Pokazano przebieg tworzenia modelu obliczeniowego oraz rezultaty wynikające z analizy MES.
EN
The article introduces the reader to the FEM analysis of steel nodes with imperfections in the end plate contact surface. Contains basic information on imperfections and stiffness characteristics of the butt nodes. The course of creating the computational model and the results of the FEM analysis are shown.
EN
The article describes the requirements that screw couplings must meet before they can be put into service. In the paper, the results of fatigue testing simulating a 30-year service life of a screw coupling are presented, as well as the results of CT and Nondestructive Testing, NDT, non-destructive magnetic particle inspection, and then, the test results are compared with the results obtained with the application of Finite Element Method, FEM.
PL
W artykule opisano wymagania, dotyczące sprzęgów śrubowych, obowiązujące przed wprowadzeniem ich do eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych symulujących 30-letni okres użytkowania sprzęgu śrubowego, wyniki badań metodą tomografii komputerowej i NDT (ang. Nondestructive Testing), nieniszczącą metodą magnetyczno-proszkową, następnie porównano wyniki badań z wynikami obliczonymi metodą elementów skończonych MES (ang. Finite Element Method - FEM).
15
Content available remote Operational tests of a distributor injection pump
EN
Research on drive units confirms that, as a result of many years of operation, the fastest-wearing components in diesel engines of machines and vehicles are in-line and distributor pumps. The durability of the pumps is several times shorter than that of the motors. A dozen or so different sizes and types of in-line injection pumps were used in diesel engines of vehicles, which significantly complicated the service capacity. The authors of the work created a pump that has a universal application and can be used interchangeably for many types of diesel engines and also meets the increased durability requirements. The analysis partially presents the results of operational tests of the pump working under load and the analysis of the causes of damage. Model studies of the contact stresses between damaged elements were also carried out.
PL
Badania zespołów napędowych potwierdzają, że do najszybciej zużywających się w wyniku wieloletniej eksploatacji podzespołów w silnikach wysokoprężnych maszyn i pojazdów należą pompy wtryskowe rzędowe i rozdzielaczowe. Trwałość pomp jest kilkakrotnie mniejsza od trwałości silników. W silnikach wysokoprężnych pojazdów stosowano kilkanaście różnych wielkości i rodzajów pomp wtryskowych rzędowych, co znacznie komplikowało możliwości serwisowe. Autorzy pracy skonstruowali pompę, która ma uniwersalne zastosowanie i może być montowana zamiennie w wielu typach silników wysokoprężnych, ponadto spełnia podwyższone wymogi trwałości. W analizie przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych pompy pracującej pod obciążeniem i przyczyny uszkodzeń. Przeprowadzono również badania modelowe naprężeń kontaktowych między elementami, które uległy uszkodzeniu.
EN
The list of potential hazards related to concrete elements and structures prestressed with the use of unbonded tendons, including the flat slabs, is long and fairly well recognized. In addition to the standard accidental events this list includes: mishandling during construction, small fire, local corrosion, loss of bond at the anchorage, second order effects, brittle fracture of elements, etc. Despite of these hazards related to unbonded post-tensioning, this type of structures are extensively promoted and used in practice thanks to the possibility of the large span floors and innovative character of this technology. The paper presents a proposal for the application of risk analysis to assess the robustness of structures with flat slabs prestressed with unbonded tendons. The adoption of variables that determine risk and robustness as fuzzy numbers assigned to linguistic variables are proposed. Numerical example is presented to demonstrate risk and robustness assessment of building structure with unbonded post-tensioned slabs supported directly on columns.
PL
Lista potencjalnych zagrożen związanych z elementami i konstrukcjami betonowymi sprężonymi za pomocą cięgien bez przyczepności, w tym płyt płaskich, jest długa i dość dobrze rozpoznana. Chociaż w nowszych publikacjach formułowane są opinie, że obawy związane z zagrożeniami bezpieczeństwa i małą odpornością poawaryjną konstrukcji sprężonych cięgnami bez przyczepności po spełnieniu odpowiednich standardów projektowych i starannym wykonaniu są bezpodstawne, to ich uzasadnienie jest problematyczne. Poza standardowymi zdarzeniami losowymi lista ta obejmuje: błędy wykonawstwa, niewielki pożar, miejscową korozję cięgien sprężających, utratę przyczepności cięgien w zakotwieniach, efekty drugiego rzędu, kruche pękanie elementów itp. Tego rodzaju konstrukcje są szeroko promowane i wykorzystywane w praktyce dzięki możliwości konstruowania stropów o dużej rozpiętości oraz innowacyjnemu charakterowi tej technologii. W pracy przedstawiono propozycje zastosowania analizy ryzyka do oceny bezpieczeństwa konstrukcji stropów z płyt płaskich sprężonych cięgnami bez przyczepności. Proponuje się przyjęcie zdefiniowanych implicite wymagań wpływających na poziom ryzyka i odporność jako liczb rozmytych przypisanych odpowiednim zmiennym lingwistycznym. Przedstawiono przykład liczbowy oceny ryzyka i nośności ustroju słupowo-płytowego z płaskimi płytami sprężonymi płaskimi cięgnami bez przyczepności.
17
Content available A study on RCFST column instability modes
EN
In this work, the instability damage modes of yield state of a steel tube at the tension side of a rectangular steel tube-confined concrete (RCFST) column under eccentric compression were classified into two types based on the coupling effect of slenderness ratio (λ) and eccentricity ratio (γ). The two types include the unilateral compression yield failure mode with a smaller value of γ and tensile and compressive yield failure modes on both column sides with a larger value of γ. Further, the parametric analyses were performed by employing the finite element (FE) method and the analytical analysis to test 16 groups of RCFST columns by varying the γ value with different λ values. It was observed that the results of the analysis for the mechanical properties like the responses of load-strain (Ρ-ε) and RCFST column instability modes correlated well with the results obtained in the experiments. Furthermore, the proposed theoretical method could be used to investigate the roles of γ as a controller against the instability in RCFST columns when compared with λ.
PL
W artykule przedstawiono wyniki sprzężonej symulacji modelu obwodowego przekształtnika rezonansowego z modelem MES układu grzejnego wzbudnik-wsad dla trzech wariantów nagrzewania indukcyjnego (niską-, wysoką- i podwójną-częstotliwością). Wsad w postaci koła zębatego został przesymulowany dla trzech różnych stopów stali konstrukcyjnej (C45, 41Cr4, 42CrMo4) używanej powszechnie do produkcji tego typu elementów mechanicznych. Przekształtnik energoelektroniczny o mocy 3 kW został zamodelowany w postaci mostkowego falownika rezonansowego zasilanego z sieci 3×400 V poprzez prostownik z filtrem RC i obciążonego szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym. W wyniku badań symulacyjnych sprzężonych modeli uzyskano rozkłady pola magnetycznego i gęstości energii na fragmencie wsadu w zależności od częstotliwości pracy układu i rodzaju stopu stali konstrukcyjnej, charakterystyki gęstości energii w płaszczyźnie poprzecznej pojedynczego zęba oraz wartości temperatury zarejestrowane na wierzchołku zęba (w połowie jego wysokości) dla trzech różnych metod hartowania i trzech typowych stopów stali konstrukcyjnej.
EN
This paper presents a co-simulation FEM of induction heating of gears. The co-simulation was made in ANSYS used a circuit model (resonant inverter with MOSFET SiC transistors) and FEM model (coil and gear). The circuit model was built in a bridge structure of inverter with a series-parallel resonant circuit. The output power of inverter was 3 kW and the drain efficiency was equal to 96%. The co-simulation of models was made for three alloy steel of gear: C45, 41Cr4 and 42CrMo4, and three type of induction heating of gear: medium- (MF), high- (HF) and simultaneous dual-frequency (2F). Additionally, in this paper presents a distribution of magnetic induction in the gear, energy density in the gear, the characteristics of energy density in a single tooth on the length 8 mm and the temperature of tooth tip for three type of induction heating.
PL
Do określenia wytrzymałości zmęczeniowej, norma EN 13979-1 “Railway applications – Wheelsets and bogies – Mono-block wheels – Technical approval procedure – Part 1: Forged and rolled wheels” dopuszcza dwa typy modeli obliczeniowych: model 3D oraz uproszczony model osiowosymetryczny z niesymetrycznym obciążeniem. Oba typy modeli w zasadniczy sposób różnią się od siebie, co może mieć wpływ na otrzymane wyniki. Ponadto, wyznaczenie maksymalnej (krytycznej) amplitudy cyklu zmęczeniowego dla kół wymaga przeanalizowania naprężeń w danym punkcie podczas pełnego obrotu koła. Przy obecnych założeniach normy EN 13979-1, amplituda jest wyznaczana w miejscu i na kierunku maksymalnego naprężenia głównego bez uwzględnienia zmiany naprężeń w danym punkcie w innych położeniach kątowych koła. W artykule wyjaśniono metodologię obliczeń wytrzymałości kół monoblokowych według normy EN 13979-1. Opracowano i obliczono oba, dopuszczalne przez normę, modele dla tego samego koła. Różnice, zalety i wady każdego z typu modeli zostały opisane, a wyniki porównane. Ponadto, przeanalizowano i przedstawiono pełny cykl obciążenia dla przykładowego punktu na tarczy koła. Wyniki tej analizy podsumowano i wyznaczono kierunki dalszych badań mających na celu określenie rzeczywistej maksymalnej amplitudy cyklu obciążenia zmęczeniowego w kołach kolejowych.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.