Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote The measurements of PM2.5 dust concentration by using an integrated optical sensor
EN
Dust measurement depends of analog value of voltage read is equal to the PM2.5 dust concentration. The recorded values were analyzed by the ANOVA multivariate analysis. During the statistical analyzes, it was found the relative humidity influence on the PM2.5 dustiness level. The influence of the air temperature on the PM2.5 dust emissions was also found.
PL
Pomiar zapylenia zależy od wysokości odczytanego napięcia na wyjściu analogowym i odpowiada wartości stężenia pyłów PM2.5. Określone podczas pomiarów wartości jako czynniki materiałowe surowca poddano analizie statystycznej wykorzystując metodę wieloczynnikowej analizy wariancji ANOVA. W świetle analiz statystycznych stwierdzono, że istnieje wpływ wilgotności względnej na poziom zapylenia PM2,5. Dodatkowo, zaobserwowano wpływ temperatury powietrza na poziom emisji pyłów PM2,5.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny odporności urządzeń elektronicznych na wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne przeprowadzoną przez pracowników LAB-KEM WEL WAT. Ocena odporności urządzeń elektronicznych pomaga zrozumieć próg podatności tych urządzeń na środowisko impulsów elektromagnetycznych o wysokich mocach (ang: High Power Electromagnetic – HPEM). Ocena ta skupia się na określeniu progu wytrzymałości sprzętu komputerowego (nośników danych) podczas pracy tych urządzeń w środowisku HPEM.
EN
The paper presents method for assessing immunity electronic equipment for high power electromagnetic pulses carried out by employees of the LAB-KEM MUT. Assessment immunity of electronic equipment will help you understand the susceptibility threshold of these devices onthe high power electromagnetic pulses environment (called High Power Electromagnetic - HPEM). This assessment focuses on determining the upper limit of strength the computer equipment (storage devices) in the HPEM environment.
3
Content available remote Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem
EN
This article describes the main destabilizing factors affecting to the electronic equipment. The basis describes the necessity of the thermal regime in the design of equipment using specialized software. The authors give the example of the calculation of the printed circuit assembly in the subsystem of the thermal modelling “ASONIKA-TM”. The authors suggest to pay attention to the main problems of the thermal modelling and the possible ways of its solution.
PL
W artykule opisano główne czynniki destabilizujące, które oddziałują na sprzęt elektroniczny. Opisano konieczność stosowania reżimu termicznego w projektowaniu urządzeń wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie. Autorzy przedstawili przykłady obliczeń zespołu obwodów drukowanych w podsystemie termicznego modelowania “ASONIKA-TM”. W publikacji autorzy zwracają uwagę na główne problemy modelowania termicznego oraz możliwe sposoby ich rozwiązania.
EN
This paper analyzes theoretical methods of the development and quality control in the company based on the Kaizen philosophy. Particular attention was paid to the stages of continuous improvement and employee involvement in the implementation of quality policy. In the practical part, research based on method diagnostic survey was carried out on the significance of Kaizen implementation in the automotive industry com-pany, where almost half of the improvement ideas reported by employees is implemented into business practice.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stosowania specjalnych bezpieczników wtykowych sterowania ruchem kolejowym (srk). Przedstawiono ich budowę i parametry gabarytowe w zależności od typu, przedstawiono parametry drutu topikowego, jak również sklasyfikowano płyty montażowe. Przybliżono również różne rozwiązania konstrukcyjne i montażowe innych typowych bezpieczników, w tym sposób wykonania oraz wady i zalety.
EN
The paper presents the use of special fuse control railway traffic. Detail to their construction and size, depending on its type, shows the parameters of fuse wire as well as classified mounting plates. Also depicts different designs and assembly of fuses other, discussing how their performance and advantages and disadvantages.
PL
1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którą Sejm uchwalił 10 lipca 2015 r. Nowa ustawa jest implementacją wymogów unijnych określonych w Dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jednym z podstawowych celów uchwalonej ustawy jest ograniczenie patologii występujących pod rządami obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEE. W artykule dokonano oceny efektywności zagospodarowania ZSEE w świetle uregulowań prawnych dotychczasowych i nowo przyjętych. Ponadto przeprowadzono analizę i oceniono zapisy nowej ustawy pod kątem przydatności ich w procesie eliminacji nieprawidłowości występujących w obecnie funkcjonującym systemie gospodarowania ZSEE w Polsce.
EN
On 1 January 2016 the new Act on Waste Electronic and Electrical Equipment, enacted on 10 July 2015 by the Polish parliament, comes into the effect. The new Act constitutes an implementation of the European Union requirements stipulated in European Parliament and European Council Directive 2012/19/UE of 4 January 2015 on waste electronic and electrical equipment (WEEE). One of the basic aims of the newly enacted law is to close the loopholes and correct disincentives of the previous Act on WEEE of 29 July 2005 which is currently in force. This article evaluates the effectiveness of WEEE disposal rules under both the new and the present legal states. Furthermore, it analyses and assesses the new Act’s stipulations based on their prospect to eliminate the irregularities of the current WEEE disposal system in Poland.
PL
1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którą Sejm uchwalił 10 lipca 2015 r. Nowa ustawa jest implementacją wymogów unijnych określonych w Dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jednym z podstawowych celów uchwalonej ustawy jest ograniczenie patologii występujących pod rządami obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEE. W artykule dokonano oceny efektywności zagospodarowania ZSEE w świetle uregulowań prawnych dotychczasowych i nowo przyjętych. Ponadto przeprowadzono analizę i oceniono zapisy nowej ustawy pod kątem przydatności ich w procesie eliminacji nieprawidłowości występujących w obecnie funkcjonującym systemie gospodarowania ZSEE w Polsce.
EN
On 1 January 2016 the new Act on Waste Electronic and Electrical Equipment, enacted on 10 July 2015 by the Polish parliament, comes into the effect. The new Act constitutes an implementation of the European Union requirements stipulated in European Parliament and European Council Directive 2012/19/UE of 4 January 2015 on waste electronic and electrical equipment (WEEE). One of the basic aims of the newly enacted law is to close the loopholes and correct disincentives of the previous Act on WEEE of 29 July 2005 which is currently in force. This article evaluates the effectiveness of WEEE disposal rules under both the new and the present legal states. Furthermore, it analyses and assesses the new Act’s stipulations based on their prospect to eliminate the irregularities of the current WEEE disposal system in Poland.
PL
Opracowano metody badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) pod kątem oceny na ich zgodność z wymaganiami dyrektywy RoHS. Przedstawiono procedury oznaczania zawartości substancji niebezpiecznych objętych dyrektywą RoHS w złomie elektronicznym oraz scharakteryzowano uzyskane wyniki badań. Poprawność opracowanej metodyki analitycznej zweryfikowano przy użyciu materiałów odniesienia o deklarowanej zawartości analitów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że techniki ICP-OES, UV-VIS oraz CV-AAS mogą być z powodzeniem stosowane do kontroli zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach objętych dyrektywą RoHS.
EN
Electric and electronic wastes (computer and television set elements) were disintegrated, ground (grain size below 1 mm) and analyzed for Cr(VI), total Cr, Cd, Hg, Pb and Br by optical emission spectrometry with inductive-coupled plasma, UV-visible spectrophotometry and cold vapor at. absorption spectrometry. To test applicability of the methods, 3 com. certified reference materials (a total Cr, Cd, Pb, Br and Hg-contg. acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer and 2 polyethylenes) and 2 house-made ref. materials (Cr(VI)-contg. polyethylenes) were used. The anal. methods used were applicable for studying the content of inorg. impurities in the waste. Only Pb content was higher than the permissible one according the European Union requirements.
PL
Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska, dotyczący zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w górnictwie, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generują problem odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośmieci”. Problem ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Artykuł ma na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone wraz z nową dyrektywą unijną 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym opracowaniu opisano obowiązki, metody oraz działania pozwalające producentom postępować zgodnie z ustawą. Przedstawiono grupy sprzętu, jakie podlegają obowiązkowemu przetworzeniu, oraz kary grożące za niedopełnienie tego obowiązku. Artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji swojej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz propaguje proekologiczne działania mające na celu prawidłowe postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, co automatycznie przełoży się na czystsze środowisko naturalne.
EN
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, including mining, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer used electric waste. This issue is a serious threat to the natural environment. The article features the changes that were stipulated by a new European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. The author described the duties, methods and activities that allow the producers of e-equipment to follow the valid regulations. The groups of equipment that have to be obligatorily recycled were described as well as penalties for those who fail to follow the rules. The objective of the article is to encourage organizations to register their operations with the Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ). Additionally, the article propagates pro-ecological operations aimed at proper management of worn electric and electronic equipment. This will automatically improve the condition of the environment.
PL
Urządzenia elektroniczne stosowane w systemach niskosygnałowych, ze względu na niską odporność udarową, powinny być dodatkowo chronione za pomocą odpowiednich ograniczników przepięć. Układy przeznaczone do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 61643-21. W artykule opisano wymagania normatywne oraz przykłady ograniczników przepięć.
EN
Electronic equipment used in signal system, because of low surge Immunity, should be protected by proper surge protecting devices. Devices dedicated to reduce overvoltage in telecommunication and signalization networks should meet requirements included in PN-EN 61643-21 standard. In this paper normative requirements and examples of surge protecting devices are presented.
PL
Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim 24 listopada 2010 r. przyjęto zmiany do dyrektywy dotyczącej stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Mają one na celu poprawę jej wdrożenia i wykonywania, a także zapewnienie większej spójności z innymi przepisami unijnymi, np. rozporządzeniem REACH i nowymi ramami legislacyjnymi w zakresie wprowadzania produktów do obrotu.
PL
Zasilacze UPS nazywane są (zgodnie z nazwą wynalazku opatentowanego w latach 90. przez firmę ETA) zasilaczami awaryjnymi lub bezprzerwowymi (bezpośrednie tłumaczenie nazwy angielskiej Uninterruptible Power Supply) są urządzeniami energoelektronicznymi, których właściwości określają normy PN-EN 62040-1, PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3 .
13
Content available remote Odzysk i recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych narzędzi prawnych i ekonomicznych, służących intensyfikacji odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że aktualnie zbiórka tych odpadów kształtuje się na poziomie 1,48 kg/mieszkańca i nie osiąga wymagań Unii Europejskiej.
EN
This paper presents the problems connected with management of electric and electronic equipment waste. Polish law and economical tools are analysed. Particularly the efficiency of selective collection electric and electronic waste was assessed and also the level of its recovery and recycling.
PL
Urządzenia elektroniczne są obecnie stosowane w wielu gałęziach transportu. Szczególnie znaczenie mają w transporcie kolejowym, zwłaszcza w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, gdzie ich niezawodność i poprawność funkcjonowania w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo przewożonych osób i ładunków. W artykule zaprezentowano metodę optymalizacji przeglądów okresowych tych urządzeń, która uwzględnia wybrane własności niezawodnościowe (intensywność uszkodzeń), eksploatacyjne (intensywność napraw, intensywność obsługiwania eksploatacyjnego) i ekonomiczne (nakłady finansowe przeznaczone a przeglądy okresowe). Kryterium optymalizacyjne maksymalizuje wartość wskaźnika gotowości.
EN
At present electronic equipment is widely used in many transport segments. It plays significant role in the rail transport and particularly in the automatic train operation where reliability and correct functioning is important fos safe transport of passengers and goods. The paper presents the optimization method for periodical inspections of such equipment. This method takes into consideration selected reliability properties (failure intensity), operating properties (repair intensity, routine maintenance intensity) and economic properties (financial outlays spent on routine inspections) Optimization criterion maximizes the value of availabiliy factor.
PL
Omówiono, w sposób ogólny, wybrane aspekty praktyczne związane z planowaniem i wykonywaniem laboratoryjnych badań urządzeń elektronicznych na etapie konstrukcji lub produkcji. Rozważane są głównie badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), ale także badania oddziaływań klimatycznych, wytrzymałości mechanicznej i badania bezpieczeństwa użytkowania. Przedstawiono również działalność techniczną i wyposażenie La-boratorium Badawczego w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
EN
The article deals with some practical aspects concerning laboratory tests of electronic equipment at the construction/assembly stage of a prototype or during production process. Electromagnetic compatibility (EMC) tests are considered for the most part, but climatic tests, mechanical resistance tests and electrical safety tests are also taken into account. The Research Laboratory, as a department of Institute of Power Systems Automation Ltd., was introduced in the last place. Its technical activity and test facilities were presented in general.
PL
Opracowano sposób przy gotowania próbek do analizy w zależności od natury próbki (tworzywa sztuczne, metale, elementy złożone), zaproponowano schemat analizy przesiewowej metodą WD XRF, oraz opracowano metodykę analizy ilościowej pod kątem zawartości poszczególnych składników. Przeprowadzono badania modelowe obej­mujące wszystkie etapy analizy na próbkach reprezentujących zarówno tworzywa sztuczne, jak i elementy metalowe. Opracowano Procedurę Badawczą obejmującą cały wymagany cykl badań na zgodność z Dyrektywą RoHS.
EN
The method for preparing samples for analysis depending on the sample naturę (plastics, metals, compound com-ponents) was developed, the diagram ofthe screening analysis by WDXRFmethod was proposed and the methodology of guantitative analysis with regard to the contents of indwidual components was developed. The model testing including all the analysis stages was carried out on samples representing plastics as well as metal components. The Research Procedure that includes the entire required cycle of tests for conformity with the RoHS Directive was developed.
PL
Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Postęp w dziedzinie nowych technologii i materiałów pozwala produkować urządzenia kolejnych generacji. Cały czas wzrasta ilość i jakość wytwarzanych sprzętów, a wraz z nimi rośnie liczba wypartych, starszych wyrobów, które stały się odpadami.
PL
Pogoń za unijnymi standardami w ochronie środowiska naturalnego zwiększyła liczbę ustaw, których celem powinno być uporządkowanie gospodarki odpadami. Najnowszą jest Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU Nr 180, poz. 1495).
PL
"Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" to tytuł konferencji szkoleniowej, która odbyła się w kwietniu br. w Warszawie. Konferencja adresowana była do wszystkich, których dotyczą obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a więc do wprowadzających sprzęt, zbierających, zakładów przetwarzania, recyklerów, a także sklepów. Ku zaskoczeniu organizatorów, wzięło w niej udział 250 osób.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.