Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The object of research is the development of a specialized measuring information system for the study and control of relaxation processesin materials and technical systems.The purpose of the work isthe use of computer technologies to eliminate routine operations associated withthe processing of experimental data, increase the speed, accuracy and information content of the process of studying the control of gas sensors.A variant of using computer data processing to automate the processing and primary analysis of experimental data of scientific research and controlof the physicochemical parameters of gas-sensitive materials is proposed. The developed computer data processing system provides a practical opportunity to use the measurements of the kinetic characteristics of the gas sensitivity of gas sensors for their experimental research and controland, thus, to achieve higher accuracy and information content.The testing of the developed information-measuring system confirmed its operabilityand compliance with the requirements for improving the accuracy and speed of the processing process.
PL
Przedmiotem badań jest opracowanie specjalistycznego systemu informacji pomiarowej do badania i kontroli procesów relaksacyjnychw materiałach i systemach technicznych. Celem pracy jest wykorzystanie technologii komputerowych do wyeliminowania rutynowych operacji związanych z przetwarzaniem danych eksperymentalnych, zwiększenia szybkości, dokładności i zawartości informacyjnej procesu badania kontroli czujników gazu. Zaproponowano wariant wykorzystania komputerowego przetwarzania danych do automatyzacji przetwarzania i podstawowej analizy danych eksperymentalnych badań naukowych i kontroli parametrów fizykochemicznych materiałów wrażliwych na gaz. Opracowany komputerowy system przetwarzania danych zapewnia praktyczną możliwość wykorzystania pomiarów charakterystyk kinetycznych wrażliwości czujników gazu do ich badań eksperymentalnych i kontroli, a tym samym do osiągnięcia wyższej dokładności i zawartości informacyjnej. Testy opracowanego systemu pomiaru informacji potwierdziły jego funkcjonalność i zgodność z wymaganiami dotyczącymi poprawy dokładności i szybkości procesu przetwarzania.
EN
The article discusses parameters affecting the resistance welding process as well as methods and equipment used to measure such parameters. The verification of actual welding parameters involves the use of portable meters, measurement systems or monitoring systems, which, in accordance with related standards, should be periodically verified for the accuracy of indications. The accuracy of indications can be verified using a dedicated testing station, developed and constructed at the Łukasiewicz Research Network – Institute of Welding. The above-named station enables the performance of the simultaneous verification of root-meansquare welding current, current flow time and electrode force. The article also describes the general design of the testing station, its crucial elements as well as software applied during the verification of related equipment. In addition, the article presents testing station accuracy in relation to measurements concerning both welding current and electrode force.
PL
W artykule opisano parametry wpływające na proces zgrzewania rezystancyjnego oraz metody i przyrządy do ich pomiaru. Do weryfikacji rzeczywistych parametrów zgrzewania powszechnie stosowane są przenośne mierniki, systemy pomiarowe lub systemy monitorowania, które − zgodnie z wymaganiami odpowiednich aktów normatywnych − powinny podlegać okresowej kontroli poprawności wskazań. Sprawdzenie poprawności wskazań możliwe jest do zrealizowania m.in. na specjalnym stanowisku, opracowanym i wykonanym w Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa, umożliwiającym jednoczesne sprawdzenie wskazań wartości skutecznej natężenia prądu zgrzewania, czasu przepływu prądu oraz siły docisku elektrod. W artykule przedstawiono ogólną budowę stanowiska, jego kluczowe elementy oraz oprogramowanie wykorzystywane podczas procedury sprawdzania przyrządów. Podano również dokładność pomiaru jaką charakteryzuje się stanowisko zarówno dla pomiaru natężenia prądu zgrzewania, jak i siły docisku.
4
Content available remote Fotogrametria w architekturze i przemyśle
EN
Risk scoring methods applied in risk assessments used in Turkey, differ from each other in terms of analysis methods, scoring the risks, presumption and sensitivity levels. This article aims to eliminate the effects of divergent results of different risk analyses of lifting equipments used in the building industry and develop a practical hybrid risk analysis and ranking method. In this study risks of lifting equipments used in the building industry were scored by conventional Fine-Kenney risk analysis method first. Secondly, with the experience of previous accidents on construction sites, the reasons of accidents were sorted into 7 main criteria, which being ‘Demographic’, ‘Behavioral’, ‘Machine Related’, ‘Working Environment Related’, ‘Economical’, ‘Administrative’ and ‘Organizational’ criteria and related sub-criteria. Developing these criteria was supported by the experience of inspections carried out by labour inspectors. The weighted scores of these criteria were calculated by AHP method using a questionnaire applied to 14 experienced labor inspectors. The weighted scores obtained by the analytical hierarchy process method (AHP) were multiplied by the scores obtained by Fine-Kinney risk assessment method and a new integrated risk assessment and ranking application was introduced. With this application, a different priority rank was created and which risk to be eliminated primarily was determined. Keywords: analytical hierarchy process, lifting equipments, fine-kinney, occupational health and safety, integrated risk analysis, ranking method
6
Content available Wyzwania i innowacje w działalności inżynierskiej
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zastosowanych w praktyce trzech innowacji w zakresie: materiałowym, montażowym, sprzętowym oraz wyzwania, jakim jest prowadzenie budowy rozległej obszarowo. Artykuł zawiera opisy i dokumentację zdjęciową przytoczonych rozwiązań inżynierskich.
EN
The aim of the article is to present three innovations in the scope of materials, installation and equipment, which have been used in practice, as well as the challenge posed by managing a vast area construction project. The article contains descriptions and photographic documentation of the abovementioned engineering solutions.
EN
The paper characterises methods of defence for use against weapons of mass destruction, as a form of troop protection system in the event of a contamination (infection) hazard from both the functional and the task-oriented perspective. The basic equipment of troops are described, taking into account the classification of equipment and the means used for: identification of the contamination, protection from the contamination, and the elimination of the contamination in terms of personal protection.
PL
W pracy scharakteryzowano obronę przed bronią masowego rażenia, jako system zabezpieczenia wojsk w przypadku zagrożenia skażeniami (zakażeniami) w ujęciu funkcjonalnym i zadaniowym. Przedstawiono podstawowe wyposażenie techniczne wojsk z uwzględnieniem podziału na sprzęt i środki do: rozpoznania skażeń, ochrony przed skażeniami i likwidacji skażeń, stosowane w ochronie indywidualnej.
8
Content available Metody realizacji robót rozbiórkowych
PL
W artykule omówiono podstawowe metody prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów budowlanych. Podano ogólne zasady dotyczące poszczególnych metod. W rzeczywistych sytuacjach nie stosuje się zwykle jednej metody, lecz używa się ich zamiennie, w zależności od potrzeb i możliwości rozbiórki.
EN
Basic methods of leading demolition works of buildings have been described in the article. General principles regarding respective methods have been presented. In actual situations it is very rare to use only one method. They are used interchangeably, depending on the requirements and possibilities of the demolition case.
EN
Aim of this article is to present way of calculation of the OEE rate for work stations. The OEE rate is a tool used in searching for the best way of improvement of functionality of a work station. During the research in X factory, which lead to calculation of OEE rate for certain work station, it was noticed that while producing elements which require multiple technical operations on this single station, the output value of rate is imprecise. The above imprecision results from the rules of calculation of the quality component of the OEE rate, which is calculated as quotient of the number of properly produced elements to entire production on particular station. These rules don’t consider the amount of technical operations performed on specific element properly, before it is considered a defect, also they don’t consider possibility of performing more than one correcting operation, as well as they don’t distinguish operations with different time schedule. As a result of performed analysis a new way of calculating the quality component of OEE rate was developed. Developing new formula for the quality component allows to eliminate earlier mentioned lack of precision, therefore provides a better reflection of actual quality of the machine. This allows to evaluate the best way of improvement. This article presents 3 various formulas, which allow calculating the quality component, depending on type of production and available amount of information. Variety of results, presented by examples, indicate that in many cases the classical formula, which can be found in the literature, can lead to the imprecision of the measurement.
11
Content available remote The practical application of the machinery management
EN
Purpose: In the paper the problems of equipments and machines management in the automotive company are analyzed based on Total Productive Maintenance and World Class Manufacturing Methodology (in particular Early Equipment Management, Autonomous Maintenance and Professional Maintenance) and PN-EN ISO 9001:2009 norm and also ISO/TS 16949. Benefits of infrastructure management are submitted. The creation of a new procedure for the management of machines was the purpose of this article. Design/methodology/approach: A new procedure of equipment/machines management was elaborated based on analysis of norms requirements and the practical application of the TPM and WCM methodology. Selected infrastructure management methodologies are presented for specific work, losses and failures resulting from the use of machines and equipment in automotive company. Findings: The analysis of obtained results in the project management methodology (Total Productive Management, World Class Manufacturing: Early Equipment Management/ Professional Maintenance/Autonomous Maintenance) and selected points of norms (ISO 9001 and TS 16949) in relation to machines and equipment allowed to elaborate the procedure of equipment and machines management in order to prevent losses, deficiencies and failures in the automotive company. Practical implications: The practical application of TPM methodology, selected pillars of World Class Manufacturing, requirements of ISO 9001 norm allowed to improve the quality of machine and allowed to provide the reliability machines and equipment for uninterrupted production, resulting in reduced manufacturing costs. Originality/value: In the paper was created a new procedure, which was used in automotive company.
PL
W artykule przeanalizowano zidentyfikowane tendencje dotyczące niepełnosprawności w Polsce i Europie oraz rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami na całym świecie pod kątem wymagań dla przyszłych miejskich systemów transportowych. Na podstawie danych demograficznych wykazano, że w przyszłości problem niepełnosprawności w dużym stopniu będzie wynikał z problemu starzenia się społeczeństw europejskich, co powodować będzie konieczność dostosowania infrastruktury w transporcie miejskim. Wskazano również na zmiany w zakresie kierunków przepływów w ośrodkach miejskich, które związane będą z dostępem do usług medycznych, a stanowić będą wyzwanie dla miejskich systemów transportowych. Analiza tendencji rozwojowych w zakresie sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami wskazała na wykorzystanie zaawansowanych technologii w zakresie materiałów oraz napędów. Przeanalizowane tendencje uogólniono i bazując również na metodyce projektowania uniwersalnego zaproponowano zasady projektowania przyszłych systemów transportu miejskiego. Wśród postulowanych rozwiązań wskazano na potrzebę zapewnienia awaryjnego zasilania dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi oraz umożliwienie korzystania z rozwiązań transportowych dla osób z wieloczynnościowymi niepełnosprawnościami.
EN
The article analyzes identified trends related to disability in Poland and Europe, as well as solutions for people with disabilities around the world in terms of requirements for future public transport systems. Demographic data has shown that the problem of disability in the future will largely result from the aging of European societies, which will result in the need to adapt public transport infrastructure. Also pointed out is the change in the direction of movement in city centers, which will be connected with access to medical services, but will pose a challenge for public transport systems. An analysis of developments in the field of equipment for people with disabilities has indicated the use of advanced technologies in terms of materials and drives. The analyzed trends were generalized, and based also on the methodology of Universal Design, principles were proposed for the design of future public transport systems. Among the proposed solutions the need was addressed to provide an emergency power supply for vehicles of people with locomotor disabilities and to allow the use of transport solutions for people with multi-functional disabilities.
EN
Metrics for measuring and analyzing the productivity of manufacturing facilities have been studied for several decades. Consequently, it is discovered that measurement is needed for identifying the problems in order to improve and increase productivity. To achieve this, it is necessary to establish appropriate metrics for measurement purposes. In an ideal situation a process would produce 100 % of the time at 100 % capacity with an output of 100 % good quality. The difference between the ideal situation and the actual is due to different kinds of losses.
14
Content available remote Doskonalenie systemu obslugowo-naprawczego sprzętu zabezpieczenia logistycznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcję doskonalenia istniejącego systemu obsługowo-naprawczego, która zabezpiecza funkcjonowanie sprzętu zasadniczego. Chodzi szczególnie o dostawanie zastawów części surowców i materiałów eksploatacyjnych do dyspozycji organów obsługowo-naprawczych. Aktualnie zestawy te zabezpieczają realizację obsługiwania i napraw zachodzących według resursu technicznego, bądź według stanu technicznego. Potrzeby te wyznaczane są według zużycia w analizowanym okresie czasu (np. w ciągu roku) i w oparciu o ta informację, planowane jest zabezpieczenie dostaw. W proponowanej metodzie zabezpieczenie to będzie realizowane zgodnie z wymaganiami funkcji niezawodności urządzenia i całego parku maszynowego.
EN
Article presents the concept of improving the existing system of repair & maintenance, which protects the basic function of the equipment. It’s especially about getting pledges of some commodities and supplies available to the bodies maintain. Currently according to the technical condition. These needs are determined by consumption in the period of time (e.g. a year) and based on this information, it is planned to security of supply. In the proposed method, the security will be implemented in accordance with the requirements of the reliability function device and the entire machine park.
PL
Elektroforeza kapilarna (CE) to metoda analityczna o bogatej historii. Jest popularna w laboratoriach ze względu na swój ekologiczny charakter, niezawodność, wygodę, możliwość zastosowania w skali mikro. Jest systemem badawczym komplementarnym i alternatywnym w stosunku do wysokosprawnej chromatografi i cieczowej (HPLC).
EN
Capillary electrophoresis (CE) is an analytical method with a rich history. It is popular in laboratories due to its ecological character, reliability, convenience and possibility of micro-scale use. This is a technique that is complementary alternative to high performance liquid chromatography (HPLC).
PL
Po raz pierwszy technologię pługoukładania (płużenia), do budowy przewodów podziemnych, zastosowano prawie 100 lat temu, a mianowicie w roku 1912. Pomysł wykorzystania pługa jako urządzenia do układania sieci podziemnych zrodził się w Stanach Zjednoczonych. Firma S&T Telephone Cooperative Association jako pierwsza na świecie podjęła się budowy podziemnych linii telefonicznych na terenach typowo rolniczych i bardzo słabo zaludnionych stanów Kansas oraz Kolorado. W początkowej fazie realizacji projektu do prowadzenia prac wykorzystywano zwykłe ciągniki rolnicze napędzane silnikami parowymi oraz zwykłe pługi rolnicze.
EN
The ploughing technique for the laying of underground lines was first used almost a century ago, in 1912. The idea of using a plough as a device for laying underground networks originated in the United States. The S&T Telephone Cooperative Association was first to undertake the laying of underground telephone lines in the typically agricultural and very sparsely inhabited states of Kansas and Colorado. In the early stages of the project, work was carried out using standard steam-driven farm tractors and ordinary agricultural ploughs.
19
Content available remote Stanowisko do generowania i rejestracji fali N. Cz. I. Realizacja sprzętowa
PL
W pracy opisano problem związany z generowaniem i pomiarem parametrów zaburzeń ciśnieniowych powstających na skutek przelotu pocisku z prędkością naddźwiękową. Zwrócono uwagę na zachodzące trudności pomiaru i wymagania sprzętowe stawiane aparaturze pomiarowej. Przedstawiono opis stanowiska badawczego, w którym komputer PC pełni jednocześnie funkcję generatora oraz układu rejestracji i akwizycji danych pomiarowych.
EN
The problems of generating and measuring parameters of pressure disturbances caused by the projectile flight supersonic speed are described in the paper. Attention is paid to difficulties in the measurement and hardware requirements of measurement equipment. There is presented description of the research station, where the PC computer is worked simultaneously as a N-wave generator and registration and data acquisition device.
EN
The article presents the idea and the structure of the research and test apparatus system for the support of safety and technical rescue, and sets the directions for the changes and the development of technical objects directed at the improvement of technologies of technical rescue. The authors present the expectations and problems stemming from the need for constant improvement, and the proper and safe usage of both rescue and fire protection equipment. The mechatronic research and test apparatus set, designed to meet the needs of the developing system of certification testing of technical rescue equipment and the elements of the fire protection systems, is shown. The apparatus have been designed at the Institute for Sustainable Technologies-National Research Institute in Radom and implemented at the Scientific Research Centre of Fire Protection (CNBOP) in Józefów.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i budowę systemu aparatury badawczo-testowej wspomagającej bezpieczeństwo i ratownictwo techniczne. Określono kierunki generowania zmian i rozwoju obiektów technicznych nastawione na doskonalenie technologii bezpieczeństwa technicznego. Przedstawiono oczekiwania i problemy wynikające potrzeby z doskonalenia, właściwej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego. Zaprezentowano zestaw mechatronicznej aparatury badawczotestowej opracowanej na potrzeby rozwijanego systemu badań certyfikacyjnych narzędzi ratownictwa technicznego oraz komponentów systemów przeciwpożarowych. Aparatura opracowana w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu została wdrożona w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.