Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical condition assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W referacie omówiono ocenę stanu technicznego konstrukcji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przyczyną uszkodzeń i pogorszenia się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych obu budynków był pożar dwóch samochodów osobowych i elementów wykończenia w garażu podziemnym jednego z budynków. Główne badania dotyczyły oceny nośności konstrukcji żelbetowej, w tym wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz wpływu wysokiej temperatury na stwierdzone uszkodzenia w lokalach mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio nad garażem. W referacie podano również sposób naprawy uszkodzonej konstrukcji budynku.
EN
This paper discusses the assessment of the technical condition of structures of two multi-apartment buildings. The cause of the damage and deterioration of the technical condition of various structural, installation and finish elements of both buildings was a fire that took place in the underground car park of one of the buildings, in which two cars and certain finish elements burnt down. The main part of the studies focused on the assessment of the load-bearing capacity of the ferro-concrete structure, including the strength of concrete and reinforcing steel, and the effect of high temperature on the found damage in apartments located directly above the car park. The paper also presents the method used for repairing the damaged structure of the building.
2
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
EN
Revitalisation of degraded downtown areas is a problem for many cities and towns in Europe. All spatial, economic and social changes result from the expectations of residents together with technical needs. The scope of revitalisation activities results from the diagnosis of the technical condition of the degraded part of the city. The article presents a sample assessment of the technical condition of a tenement house in Kożuchów located within a downtown complex covered by revitalisation plans.
EN
The article discusses "Rules for using the point rating scales for assessing the technical condition and usability of road engineering objects – second edition", which were introduced by the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) Regulation No. 1/2019. The main objective of "Rules..." was to standardize the method of point rating assessment of technical condition and usability, and in the second edition, to take into account the latest construction and material solutions. Because the results of inspections are analyzed and compared not only at the regional but also at the national level, it is very important for all inspectors in the country to evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. While developing the 2nd edition, the authors maintained the assumptions of continuity of inspection system, including adaptation to the inspection manuals, algorithms, and software supporting the management of bridges.
PL
W artykule omówiono "Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”, które zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 1/2019 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem "Zasad …" było ujednolicenie metody punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
PL
W artykule przedstawiono stan zachowania oraz wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej storczykowej więźby dachowej na przykładzie dachu nad jednym z kościołów parafialnych na Dolnym Śląsku. Zwrócono uwagę na występujące niewielkie odkształcenia konstrukcji więźby pomimo licznych ubytków oraz uszkodzeń istotnych elementów konstrukcyjnych. Wyznaczono wytężenia elementów więźby oraz przedstawiono zakres koniecznej naprawy uszkodzonej konstrukcji dachu.
EN
In the article the state of preservation and results of static and strenght analysis of king post truss on example of roof over one of the church in Lower Silesia is described. Attention has been paid to occurring deformation despite numerous cavities and damages of important structural elements. Strains of roof truss were marked out and the range of damage roof structure necessary repair was presented.
PL
Podczas okresowych kontroli dokonuje się sprawdzenia stanu technicznego i oceny przydatności obiektu budowlanego do dalszego bezpiecznego użytkowania poprzez: • zidentyfikowanie symptomów zużycia technicznego obiektu oraz • oszacowanie wpływu tego zużycia na właściwości użytkowe i sprawność techniczną obiektu budowlanego. W referacie zaproponowano ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych bazującą na logice czterowartościowej.
EN
During periodic inspections, the technical condition and assessment of the suitability of the building object for further safe use are checked by: • identification of symptoms of technical wear of the facility and • estimation of the impact of this consumption on the functional properties and technical efficiency of the building. The paper proposes an assessment of the technical condition of buildings based on a four-valued logic.
PL
W artykule omówiono „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”,które zostały wprowadzone do stosowaniaZarządzeniem GDDKiA nr 1/2019. Głównym celem opracowania „Zasad…” było ujednolicenie sposobu punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania, a w wydaniu 2 uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Ponieważ wyniki przeglądów są analizowane i porównywane nie tylko na poziomie rejonu czy oddziału GDDKiA ale również na szczeblu krajowym, dlatego jest bardzo ważne aby wszyscy inspektorzy w kraju oceniali stan techniczny i przydatność do użytkowania w analogiczny sposób. Opracowując Wydanie 2 przyjęto założenie zachowania ciągłości systemu przeglądów, w tym dostosowania do instrukcji wykonywania przeglądów oraz algorytmów i komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie mostami SGM.
EN
The article discusses the “Rules for the application of the scale of point-based assessments of the technical condition and usability of road engineering objects – issue 2”, which were introduced to the GDDKiA Regulation No. 1/2019. The main objective of the “Rules...” was to unify the method of point evaluation of technical condition and usability, and in the second edition, take into account the latest construction and material solutions. Because the results of the reviews are analyzed and compared not only at the level of the region but also at the national level, it is very important that all inspectors in the country evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. When developing the 2nd edition, the assumption of maintaining the continuity of the inspection system was adopted, including adaptation to the inspection instructions, algorithms and a computer system supporting the management of Bridges (SGM).
PL
W artykule omówiono uaktualnione i rozszerzone „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich - wydanie 2”, które zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem GDDKiA nr 1/2019. Głównym celem opracowania „Zasad...” było ujednolicenie sposobu punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania, a w wydaniu 2 uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Ponieważ wyniki przeglądów są analizowane i porównywane nie tylko na poziomie rejonu czy oddziału GDDKiA ale również na szczeblu krajowym, dlatego jest bardzo ważne aby wszyscy inspektorzy w kraju oceniali stan techniczny i przydatność do użytkowania w analogiczny sposób. Opracowując Wydanie 2 przyjęto założenie zachowania ciągłości systemu przeglądów, w tym dostosowania do instrukcji wykonywania przeglądów oraz algorytmów i komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie mostami SGM.
EN
The article discusses the updated and extended "Rules for the application of the scale of point-based assessments of the technical condition and usability of road engineering objects - issue 2", which were introduced to the GDDKiA Regulation No. 1/2019. The main objective of the "Rules...” was to unify the method of point evaluation of technical condition and usability, and in the second edition, take into account the latest construction and material solutions. Because the results of the reviews are analyzed and compared not only at the level of the region but also at the national level, it is very important that all inspectors in the country evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. When developing the 2nd edition, the assumption of maintaining the continuity of the inspection system was adopted, including adaptation to the inspection instructions, algorithms and a computer system supporting the management of Bridges (SGM).
PL
Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewacji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na konieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule opisana została taka właśnie sytuacja, w której z planowanej naprawy miejscowych zarysowań i pęknięć warstw zewnętrznych ocieplenia, zakończyliśmy na rozbiórce (demontażu) wszystkich warstw ociepleniowych i wykonaniu ich na nowo – według obecnie obowiązujących wymagań ochrony termicznej.
EN
Often, the investor’s plans regarding the scope of renovation are verified by the results of examination of the technical state of elevation. At times the examination of elevation indicates the necessity of a significant increase in the scope of works in relation to the original investor’s plans. The article describes exactly this kind of situation, in which the original plan was to fix local scratches and cracks of exterior thermal insulation layers, but we ended up dismantling all thermal insulation layers and creating them again – according to currently binding requirements of thermal protection.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod nieniszczących w polskim budownictwie na podstawie: prac naukowo-badawczych w PAN, w wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych, konferencjach naukowo-technicznych, publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów, kursów i studiów podyplomowych. Przedstawiono także uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze i profesorów mających znaczący wpływ na rozwój badań nieniszczących w polskim budownictwie. Pokazano również przegląd oraz podział metod i technik nieniszczących stosowanych obecnie w budownictwie do ocen konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, murowych i z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the development of non-destructive methods in Polish construction industry based on: scientific and research works at the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes, scientific and technical conferences, publications in the form of monographs, articles and papers – courses and post-graduate studies. The paper also presents universities, research centres and professors having a significant influence on the development of non-destructive testing in Polish construction industry. Moreover, it provides a review and division of non-destructive methods and techniques currently used in construction industry for assessment of reinforced concrete, steel, wooden, masonry and plastic constructions.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie wraz z zaproponowanymi naprawami i konserwacją oraz przykładowymi materiałami do realizacji. Zaproponowano pięć etapów prac. W celu poprawy parametrów termicznych obiektu zaprojektowano, jako warstwy izolacyjne, piankę PIR.
EN
This article present a assessment of the technical condition of the antique water tower in Jarocin with the proposed repairs and maintenance and exemplary materials at realization. Five stages of work have been proposed. In order to improve the thermal parameters of the object, PIR foam was designed as insulation layers.
12
PL
Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców budowlanych działających na zlecenie Ministerstwa Przemysłu obiekt ten nie nadawał się do tego celu. Ministerstwo zdecydowało o przeniesieniu inwestycji do podwarszawskiego Tarchomina, gdzie przed wojną działała już fabryka farmaceutyczna. Władze samorządowe Krakowa, niezadowolone z tej decyzji, zleciły wykonanie własnych ekspertyz budowlanych, które przyniosły wyniki całkowicie odmienne. Artykuł opisuje genezę sporu, na ile rzeczoznawcy budowlani pracujący na zlecenie obu instytucji potrafili zachować niezależność w tym konflikcie, a na ile stali się jego aktywnymi uczestnikami. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2014/13/B/HS3/04951 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
EN
In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Ministry of Industry found it unsuitable for the purpose. Consequently, the Ministry chose another building, this time an old pharmaceutical factory in Tarchomin, near Warsaw. Disappointed by this decision, the municipal authorities in Kraków commissioned another building appraiser, who after investigating both structures came to completely opposite conclusions. This paper explains how the dispute developed and ponders to what extent the seemingly independent experts become parties in a dispute. This work was made possible through financial support from the National Science Centre, Poland, research grant number 2014/13/B/HS3/04951.
13
Content available remote Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania stanu technicznego kablobetonowej konstrukcji przekrycia hali po trzydziestu pięciu latach eksploatacji. Przeprowadzone badania obiektu, a przede wszystkim pomiary strzałki ugięcia dźwigarów kablobetonowych pozwoliły na stwierdzenie, że stan techniczny dźwigarów kablobetonowych jest zadowalający.
EN
The paper presents the results of the evaluation of the technical condition of the post-tensioned reinforced concrete roof structure of a hall after twenty-five years of operation. The inspection of the object, and first of all, the measurements of the deflection arrow of the post-tensioned reinforced concrete beams made it possible to conclude that their technical condition was satisfactory.
PL
W artykule przedstawiono ocenę parametrów termicznych budynku świetlicy wiejskiej w Błażejewie wraz z zaproponowanymi działaniami naprawczymi oraz przykładowymi materiałami do zastosowania.
EN
This article present an assesment of the thermal conductive parameters of a rural center in Błażejewo with the proposed repairs and exemplary materials for realization.
15
Content available remote Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną szkód pożarowych stropodachu hali produkcyjnej wykonanego z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W celu określenia temperatury pożaru wykonano nieniszczące badania wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji (metodą sklerometryczną). Badaniom poddano elementy uszkodzone oraz referencyjne (niepoddane oddziaływaniu temperatury) w celach porównawczych. Posługując się wykresami zawartymi w Eurokodzie 2, określono temperaturę, jaką uzyskały elementy w wyniku pożaru. Do oceny szkód pożarowych w żelbetowej konstrukcji nośnej hali wykorzystano również analizę SEM.
EN
The paper consider the issue of the evaluation of fire damages of the flat roof construction of the industry hall build with precast concrete elements. To determine the fire temperature the nondestructive concrete test were made – compressive strength measured with the sclerometer test technique. The test were made for the elements with fire damages and references elements (not affected by temperature). Based on the graphs in Eurocod 2 the temperature of the concrete elements during the fire was determine. To evaluate the fire damages in the construction elements the SEM analysis was conducted.
PL
W artykule podjęto tematykę poprawnego wykonywania badań diagnostycznych transformatorów wysokiego napięcia. Na podstawie przedstawionego przez autorów przykładu wykazano m.in. wyraźną rozbieżność wyników pomiarów, które otrzymano na podstawie badań diagnostycznych tego samego transformatora przez czterech różnych wykonawców. W artykule omówiono wdrożone w Tauron Dystrybucja S.A. procedury diagnostyczne transformatorów WN/SN, dzięki którym uzyskano wyraźną poprawę uzyskiwanych danych pomiarowych.
EN
The paper deals with the subject of properly performing diagnostic tests of high voltage power transformers. Based on the example presented by the authors, clear discrepancies in measurement results were obtained from four different contractors on the basis of diagnostic tests of the same transformer. This article discusses the implementation of Tauron Distribution S.A. diagnostic procedures for HV/MV power transformers, resulting in a clear improvement in the measurement data obtained.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania wieloparametrycznej diagnostyki transformatorów wysokiego napięcia. Badaniami objęto populację transformatorów charakteryzującą się zróżnicowanym czasem eksploatacji. W pomiarach wykorzystano zarówno podstawowe parametry diagnostyczne, a także zaawansowane metody pomiarowe. Na podstawie wyników pomiarowych dla każdej grupy jednostek określono główne problemy eksploatacyjne oraz rekomendacje remontowo – inwestycyjne.
EN
The article presents practical examples of multi-parameter diagnostics of high voltage transformers. The study included a transformer population with varying operating hours. Both basic diagnostic parameters and advanced measurement methods were used in the measurements. Based on the measurement results for each unit group, the main operational problems and repair and investment recommendations were identified.
PL
W części I cyklu publikacji poświęconych omówieniu szczegółowo problematyki rewitalizacji zabytkowego wiaduktu kolejowego wzniesionego w 1872 r. w Olsztynie omówiono rys historyczny, charakterystykę konstrukcji wiaduktu oraz zaprezentowano stan zachowania obiektu oparty na autorskiej dokumentacji fotograficznej. Przedstawiono mechanizmy powodujące degradację wiaduktu z punktu widzenia fizyki zjawisk, procesów chemicznych oraz w aspekcie oddziaływań czynników zewnętrznych na konstrukcję mostu.
EN
The first part of the cycle of publications providing a detailed description of the issue of revitalisation of the historic railway flyover built in 1872 in Olsztyn provides a historic overview, characteristic of the flyover’s structure, as well as presents the degree of conservation of the site based on own photographic documentation. Mechanisms causing degradation of the flyover from the point of view of physical and chemical processes, and in the aspect of the impact of external factors on the flyover’s structure have been presented.
19
Content available remote Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych
PL
W ocenie stanu technicznego obiektów wysokich, takich jak kominy, wieże czy hale przemysłowe, częstym problemem jest dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Jedną z możliwości rozwiązania tego utrudnienia jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do oględzin i oceny stanu technicznego w tych miejscach. W artykule omówiono zastosowanie dronów w budownictwie. Innowacyjnym rozwiązaniem jest wyposażenie drona w dedykowaną kamerę termowizyjną. Umożliwia to wykonywanie badań termowizyjnych, np. stropodachów oraz obiektów wysokich. W artykule wskazano zalety i ograniczenia wykorzystania dronów w budownictwie.
EN
In assessing the technical condition of high buildings such as chimneys, towers or industrial halls, it is often a problem to reach inaccessible places. One solution to this problem is the use of unmanned aerial vehicles (drones) to inspect and assess the technical condition of these areas. The article discusses the numerous uses of drones in the construction industry. The innovative solution presented in this article is to equip dron in a dedicated thermal camera. This gives new possibilities for thermal imaging e.g. roofs and high objects. The article highlights the advantages and limitations of the use of drones in construction.
20
Content available remote Wzmocnienie uszkodzonej belki typu T w przęśle wiaduktu drogowego
PL
W artykule opisano metodę wzmocnienia belki prefabrykowanej typu T dźwigara wiaduktu drogowego uszkodzonej przez pojazd „wozidło”. Beton belki uległ zarysowaniom w wielu miejscach. Wystąpiły też ubytki otuliny strun sprężających. Zaproponowano naprawę i wzmocnienie przez dobetonowanie dodatkowej belki. Podczas naprawy zastosowano balastowanie przęsła w celu wciągnięcia nowego dźwigara do współpracy od ciężaru własnego i sprężenia. Przewidziano połączenie starego betonu z nowym m.in. za pomocą kołkowania i prętów poprzecznych. Iniekcję rys oraz ubytków wywołanych uderzeniem przeprowadzono w trakcie balastowania. W celu określenia wielkości balastu i efektów wzmocnienia wykonano wiele analiz MES. Uwzględniono fazy budowy obiektu oraz dalsze efekty reologiczne. W trakcie naprawy dokonano pomiarów przemieszczeń i odkształceń belki w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz pracy konstrukcji.
XX
In the paper strengthening of the damaged T-type prefabricated beam was described. Overpass was hit by dump truck and has been extensively cracked. Losses of coating of prestressing strings appeared. Addition of the new concrete girder was proposed to repair and strength overpass. In the process of building ballast was used. This allowed new beam work under dead load. New concrete was connected with the old one by studs, transverse bars and by adhesion. Injection of cracks and losses caused by hit have been made during ballasting. FEM analysis was made. It allowed to determine weight of the ballast and evaluate the work of structure. In the analysis construction stages, creep and relaxation of the tendons was included. During construction, strains and displacements of beam was measured to evaluation of analysis and working of construction.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.