Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta. Pierwsza część opracowania zawiera teorię z zakresu zarządzania jakością usług oraz znaczenia satysfakcji klienta. Następnie, przedstawione zostały wyniki badań empirycznych nad satysfakcją klienta. Ostatnia część artykułu to propozycja modelu zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta.
EN
The objective of the article has been to present the proposition of service quality model in the aspect of customer satisfaction. The first part contains the theoretical framework of service quality management and the meaning of customer satisfaction. Afterwards, the results of empirical research have been presented. According to the research, the proposition of service quality management model in the aspect of customer satisfaction has been presented.
EN
The objectives of the analysis conducted and described in this paper has been to present the practical application of service quality improvement’s chosen methods based on case study. The first part of the article contains the theoretical framework of service quality and its improvement. Afterwards, the results of empirical research have been presented. First of all, to analyze the process, the Servqual method has been chosen. To choose the most important areas of improvement the Importance-Performance Analysis’ results have been used. Furthermore, in the Impact and Effort Matrix the selected improvement ideas have been included.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania metod doskonalenia jakości usług w oparciu o case study. Pierwsza część opracowania zawiera teoretyczne ramy jakości usług i jej doskonalenia. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych: analizę jakości usługi w oparciu o metodę Servqual, identyfikację kluczowych obszarów doskonalenia z wykorzystaniem metody Importance-Performance oraz analizę możliwości wdrożenia poszczególnych działań doskonalących poprzez ich prezentację na macierzy Impact&Effort.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu systemu zarządzania jakością usług budowlanych. Pierwsza część opracowania zawiera teorię z zakresu zarządzania jakością, systemowego podejścia do jakości oraz usługi budowlanej. Następnie, w oparciu o badania literaturowe oraz wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych klientów firm budowlanych opracowana została propozycja modelu systemu zarządzania jakością usług budowlanych.
EN
In this paper the proposal of a model for quality management system for construction services has been presented. The first part of the article contains the theoretical framework of quality management, system approach to quality and construction service. Afterwards, in reference to quoted literature and the outcomes of a customer questionnaire conducted among potential customers of construction enterprises, the proposal of a model for quality management system has been developed.
4
Content available The process approach to service quality management
EN
In this paper a model of service quality management based on the process approach has been presented. The first part of the article contains the theoretical framework of service quality and the process approach in management. Next, quality of service process has been presented in reference to a process-based definition in quoted literature. Finally, the outcomes of a customer questionnaire concerning the validity of particular quality attributes has been presented. The collected data in relation to service process quality stages have enabled the development of a of service quality model for process management.
EN
The popularity of visual management in the lean concept is caused by the possibility to apply it in solving different kind of issues related to reduce waste or process planning. The adaptations of VSM is focused on stream flow, identifying waiting and productive times in accordance to material and information flow. In this paper five basic areas of value stream flow management have been presented and characterized. Discussion under the 5 areas on the VSM process included identifying the dominant stream in the area and the range of factors affecting the flow of the stream. Based on an observation of processes in the manufacturing industry and a literature review, the graphic model of mutual cooperation between value stream areas (1- 5) has been presented.
EN
The visual management technique used in process improvement, i.e. value stream mapping (VSM) has been presented in the paper. Value stream mapping is one of the basic management tools in the context of Lean Management or Lean Production. It allows to visualize the flow of decision, information, material and their connections in the full production cycle (from the order, through planning, production, to shipping to the customer). VSM is a lean tool that gives the ability to create flows in the process before implementing changes. In this paper, the possibilities of changes planning based on the current and future status maps have been discussed. On the basis of the current state map (CSM), the areas requiring improvement and operations which efficiency is decisive and for the process have been designated. Particular attention has been paid to the possibilities of using VSM in unit production processes. In the paper has been proposed the two possibilities for company development in terms of the improvement technique in line with the Kaizen philosophy as well as the implementation of process innovations. Which means balanced development through the improvement of the existing process or an acute development strategy through the implementation of process innovations (which involves significant costs).
PL
Każdy z nas chociaż w minimalnym stopniu marzył od zawsze o wymarzonym prezencie lub jakimś drobnym upominku. Gdy go już dostał to czasami okazywało się że po jakimś czasie nie nadaje się do ponownego użycia lub zabawy bądź też mówiąc potocznie zepsuł się. Niejednokrotnie wtedy idziemy do sklepu, w którym została zakupiona dana rzecz w celu złożenia odpowiedniej reklamacji. Czasami nam się to udaje a czasami nie. Podobnie rzecz ma się w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zanim wyprodukowany asortyment zostanie oddany do rąk potencjalnych kupców musi przejść serię badań i procedur kontrolnych żeby mieć stuprocentową pewność, że został wyprodukowany na najwyższym poziomie bez żadnych uchybień. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie procedury kontroli i badania dostaw we wszystkich etapach procesu produkcyjnego wyrobu końcowego w przedsiębiorstwie produkującym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi.
EN
Each one of us at least to a minimal degree dreamed about a dream gift or some small gift. When he got it, sometimes it turned out that after some time he was not suitable for reuse or playing, or to put it simply, he broke down. Often then we go to the shop where the item was purchased in order to make a proper complaint. Sometimes we do it and sometimes we do not. The same is true for manufacturing companies. Before the manufactured assortment is handed over to potential buyers, it must undergo a series of tests and control procedures to be 100% sure that it has been produced at the highest level without any shortcomings. The main purpose of this Article is to present the control procedure and supply testing in all stages of the production process of the final product in the company producing aluminium profiles and sheets for windows and doors.
PL
Każdy z nas z całą pewnością chciałby pracować w przedsiębiorstwie lub innym zakładzie pracy wiedząc, że jest on odpowiednio wyposażony pod względem technicznym oraz zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii. Również spełnienie wszystkich wymagań pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantuje spokojne i sumienne wykonywanie powierzonych czynności pracowniczych. Jednakże od czasu do czasu powinny być przeprowadzane cykliczne kontrole mające głównie za zadanie sprawdzić i ocenić stan bhp w danym przedsiębiorstwie. Głównym i zasadniczym celem tego artykułu jest przedstawienie w oparciu o posiadane wiadomości analizy i oceny stanu bhp w przedsiębiorstwie produkującym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi.
EN
Each of us would certainly like to work in a company or other establishment knowing that we are it is technically well-equipped and designed in accordance with the applicable ergonomic principles. Meeting all the requirements from the point of view of health and safety at work also guarantees peaceful and conscientious performance of the entrusted employee activities. However, cyclical checks should be carried out from time to time mainly to check and assess the health and safety situation of the undertaking concerned. The main and fundamental aim of this article is to present an analysis and assessment of the health and safety situation of a company producing aluminium profiles and sheets for windows and doors on the basis of its household knowledge.
EN
The aim of this paper is to carry out a SWOT-TOWS analysis for a service enterprises - the chosen cinema. The SWOT analysis may be useful planning tool of process improvement based on PDCA cycle that is an interative, four- stage approach for continually improving. The article contains precise diagnosis of internal and external environment of the chosen service enterprise and the choice of the most matching strategy that could maximize strength, reduce weaknesses, take advantages of opportunities or minimize threats.
PL
Wypadki przy pracy to jedno ze zdarzeń, które mają zasadniczy wpływ na sprawne działanie przedsiębiorstwa. Jest to zdarzenie, którego nie da się do końca przewidzieć. Ważną rzeczą jest nie tylko odpowiednie zareagowanie, ale także w przypadku dużych firm i zakładów przemysłowych, odpowiednia analiza i udokumentowanie całego zajścia. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie analizy wypadkowości w przedsiębiorstwie produkują-cym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi w latach 2010-2014.
PL
Realizacja procesów usługowych o charakterze specjalistycznych obarczona jest dużym zakresem wymagań i obowiązków, rozpoczynając od wymagań prawnych, szerokiej wiedzy specjalistycznej, poprzez doświadczenie, praktykę i zaangażowanie. W niniejszym artykule zaprezentowano problemy, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji usług, których powodzenie w znacznej mierze uzależnione jest od podprocesu wytwórczego – na przykładzie leczenia stomatologicznego wymagającego zaprojektowanie i wytworzenie protezy dentystycznej.
EN
The implementation of specialized service processes is subject to a large range of requirements and obligations, starting with legal requirements, broad expertise, through experience, practice and commitment. This article presents the problems that may arise in the implementation of services whose success depends on the result of the manufacturing subprocess - on the example of dental treatment requiring the design and manufacture of dental prostheses.
EN
In the paper, the method of the production process improvement with the use of lean production tools has been presented. The Value Stream Mapping (VSM) for the cardboard packaging production process has been presented. On the basis of the current state map (CSM), areas for improvement have been designated - 5 organizational changes of the process were marked out. To minimize the three basic losses excessive storage, unnecessary movement and delays, the changes were introduced in the method of inter-operative transport, supervision of the storage condition (input and output of the process), control at the processing operation and the use of a production loop. As a result of the changes, it is possible to shorten the process time, shorten the total time of operations adding value and reduce the number of non-compliant products.
EN
Neodymium magnets currently dominate the magnet market due to their superior magnetic properties with maximum volume minimization. In this paper, the results of X-ray analysis for two types of magnetic powder obtained from the recovered magnets traditionally used in electric motors and hard disk have been presented. The NdFeB magnets are composed of 25-35 wt.% rare earth elements (RE) and the rest being transition metals (mainly Fe.). RE, other than Nd, such Dy, Pr, Tb and Gd or exogen elements, other than Fe, such as Al, Co, Ga, Nb, Si, Cu and Zr can also be present as minor admixtures. This paper brings an opportunity to introduce the hard magnets recycling technology on an industrial scale.
EN
The purpose of this work was to analyze the effect of the new binder (extender) on the behavior of the magnetic composite in acidified sulphate environment. In the studies the magnetic powder with chemical formula Nd12Fe77Co5B6 (lower indices denotes atomic %) and biopolymer of which polymerization processes is carried out in low temperatures have been used. On the basis of the presented potentiokinetic polarization curves and changes in polarization resistance, the most favorable, in terms of corrosion resistance, composition of the Nd-Fe-B/biopolymer magnetic composite has been selected.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza wpływu nowego spoiwa (wypełniacza) na zachowanie kompozytu magnetycznego Nd-Fe-B/biopolimer w zakwaszonym środowisku siarczanowym. W badaniach wykorzystano proszek magnetyczny o formule chemicznej Nd12Fe77Co5B6 (indeksy dolne oznaczają % atomowe). Jako spoiwa do konsolidacji proszku użyto biopolimeru, którego proces polimeryzacji przebiega w niskich temperaturach. Na podstawie zaprezentowanych krzywych potencjo kinetycznych oraz zmiany oporu polaryzacji wytypowano najkorzystniejszy pod względem odporności korozyjnej skład kompozytu.
PL
Wykorzystanie narzędzia zarządzania jakością jakim jest Diagram Ishikavy w małej firmie kaletniczej pozwala na przeprowadzenie dokładnej analizy. Dotyczy ona uszeregowania występujących przyczyn niezgodności oraz tego jakie powiązania panują między nimi. Problemy występujące w firmie pogrupowane zostały w oparciu o zasadę 5M. Zastosowanie Diagramu Ishikavy znacząco ułatwia przedsiębiorstwu znalezienie przyczyn występujących niezgodności oraz tego w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Dzięki temu jest ono w stanie zapobiegać występującym problemom.
EN
Using a quality management tool such as Ishikavy Diagram in a small leather company allows to carry out a preliminary quality analysis. It concerns on the ranking of the nonconformity causes and the relationships between them. The problems in the company have been grouped on the basis of the 5M rule. The use of the Ishikavy Diagram significantly facilitates the company's understanding of the nonconformities causes and help to prevent problems.
16
Content available Wykorzystanie mapy logicznej w procesie produkcyjnym
PL
W artykule przedstawiona została tematyka związana z mapami logicznymi procesu. Mapy logiczne są niezbędne w określeniu aktualnego przepływu w firmie. Ukazują w jaki sposób podejmowane są decyzje w przedsiębiorstwie i z jakimi osobami bezpośrednio są one powiązane. W artykule przedstawione zostało zastosowanie logicznej mapy procesu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem jej jest zilustrowanie procesu podejmowania decyzji w firmie X od chwili otrzymania zamówienia od klienta do momentu podjęciadecyzji o realizacji zlecenia.
EN
The article presents topics related to the logical maps of the process. Logic maps are necessary in determining the current flow in the company. They show how decisions are made in the company and with which individuals they are directly related. The article presents the application of a logical process map in a production enterprise. Its purpose is to illustrate the decision making process in company X from the moment of receiving the order from the customer until the decision on the order is made.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego narzędzia zarządzania jakością w zakładzie zajmującym się produkowaniem spodni. Po przeprowadzonych badaniach, powstał diagram Pareto-Lorenza, który ukazuje przyczyny poprzez, które powstaje wyrób nie spełniający wymagań klientów, normy. Diagram drzewa ukazuje działania zapobiegawcze jak i korygujące do powstałych przyczyn.
EN
The aim of this article is to present the selected quality management tool in a trousers production facility. After the research, a Pareto-Lorenz diagram has been developed, which shows the causes by which the product does not meet the requirements of the customer. The tree diagram shows the preventive and corrective actions for the causes.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego narzędzia zarządzania jakością w zakładzie zajmującym się wytwarzaniem cementu. Efektem analizy jest prezentacja diagramu Ishikawy, który ukazuje przyczyny powstawania wyrobu niespełniającego wymagania klientów, jak i również wymogów znormalizowanych.
EN
The aim of this article is to present the selected quality management tool in a cement manufacturing plant. The result of the analysis is the presentation of Ishikawa diagram, which has shown the cause why the product does not meet the requirements of customers as well as the normalized requirements.
EN
The purpose of the article is to present the control factors and product control points at the stage of the production process. The paper presents methods of sampling raw materials and cement material and presents the scope of legal provisions classifying cement products in relation to tabular strength data.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie czynników kontroli oraz punktów kontroli wyrobów na etapie procesu produkcyjnego. W pracy zaprezentowano metody pobierania próbek surowców i materiału cementowego oraz przedstawiono zakres zapisów prawnych klasyfikujących wyroby cementowe w odniesieniu do tabelarycznych danych wytrzymałościowych.
PL
Wypadki potrafią się zdarzyć w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy przede wszystkim wprowadzić w przedsiębiorstwie odpowiednie działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie do minimum ilości występowania zdarzeń wypadkowych. Jednym z najważniejszych celów jest także odpowiednio przygotowana i wykonana ocena ryzyka zawodowego. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora linii lakierniczej w przedsiębiorstwie X z wykorzystaniem trzech metod oceny ryzyka: Risk Score, JSA i pięciu kroków.
EN
Accidents can happen in the least expected by us time. To prevent this type of incidents, it should first of all implement the undertaking appropriate preventive measures to reduce or limit to the minimum the number of occurrence of the accident event. One of the most important objectives is also properly prepared and executed risk assessment. The main purpose of this article is to present a risk assessment on the paint line operator in the company X with the use of three methods for risk assessment: Risk Score, JSA and five steps.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.