Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plasma welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Plasma welding of aluminum in an oxygen-free argon atmosphere
EN
Plasma welding is characterized by a high concentration of energy, which allows for high welding speed and leads to less distortion and residual stresses compared to conventional welding processes. Due to the local and controlled heat input, the process is suitable for sheet metal from ≈ 0.1 mm (micro plasma) up to ≈ 10 mm. In the case of aluminum and its alloys, the natural aluminum oxide layer on the metal surface limits the productivity of the plasma welding process. The electrically isolating and thermally insulating Al2O3 layer has a significantly higher melting point compared to the aluminum (Tm(Al2O3) = 2072 °C vs. Tm(Al) = 660 °C). The oxide layer hinders the formation of a stable arc and can even impede the joining formation. In order to remove the oxide layer and to produce quality welds with a DC process, it is necessary to weld with reverse polarity to use the principle of cathodic surface cleaning. However, this leads to increased electrode wear and increased penetration depth, which is not always desirable. In the study presented, the use of silane to reduce the oxygen content in the welding atmosphere as well as to remove the natural aluminum oxide layer on the metal surface was investigated. As previous studies have shown that the use of silane-doped plasma-gases is suitable for removing the superficial oxide layer on aluminum components, high-quality welded joints were expected. Quality welds with sufficient dilution were achieved using a transferred arc silane-doped helium plasma. In contrast, welding with an argon-silane mixture led to excessive pores formation. Additionally challenges to stabilize the arc process were identified and ramifications with respect to process optimization are discussed.
3
Content available remote Plasma welding of thermo-mechanically processed steel
EN
The article presents the course and results of tests involving the technological plasma welding of 3 mm thick butt joints made of steel S700MC using the melt-in welding technique and the key-hole welding technique. The technological tests made it possible to determine parameters enabling the obtainment of joints representing quality level B in accordance with the PN-EN ISO 5817:2014 standard. The tests discussed in the article included tensile tests, bend tests, hardness tests as well as macro and microscopic metallographic tests involving the use of light microscopy. The test results were subjected to detailed analysis performed to identify the effect of high arc energy used in plasma welding on the structure and properties of the test joints. The test results revealed that the melt-in welding technique (characteristic of the TIG method) did not ensure the obtainment of minimum tensile strength.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań technologicznych spawania plazmowego złączy doczołowych ze stali S700MC o grubości 3 mm techniką z jeziorkiem oraz techniką głębokiego wtopienia (tzw. technika z oczkiem). Badania technologiczne umożliwiły określenie parametrów umożliwiających wykonanie złączy charakteryzujących się poziomem jakości B wg normy PN-EN ISO 5817:2014. Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie, próby gięcia i pomiary twardości złączy spawanych oraz badania metalograficzne makro- i mikroskopowe (mikroskopia świetlna). Uzyskane wyniki badań poddano szczegółowej analizie pod kątem określenia wpływu wysokiej energii łuku przy spawaniu plazmowym na budowę strukturalną i własności połączeń spawanych. Badania wykazały, że spawanie techniką z jeziorkiem (charakterystyczną dla metody TIG) nie umożliwia osiągnięcia wymaganej, minimalnej wytrzymałości na rozciąganie.
EN
The paper-forming sieve is the most important part of the paper production machine. Reliability of the machine as a whole depends on the sieve's quality. An analysis of the two constructions of the paper forming sieves, which were obtained by the plasma welding of the sieve's wires, is presented in this paper. The mechanical characteristics of the two sieves, made of wires of diameters 0.15 mm and 0.20 mm, were tested, namely the tensile strength and elongation. The tests have shown that the sieve made of the wire of the smaller diameter has the better mechanical properties. This sieve is also better from the aspect of the water removal in the press section of the paper machine.
EN
The following study presents the results of wear-resistant layer made of Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC alloy in the form of metallic powder on the AISI 4715 steel. Hardness and abrasion resistance tests were performed in accordance to PN-EN ISO 6508-1:2016 and ASTM G65-00 standards. Obtained data were compared to the abrasion resistant steel produced by Swedish manufacturer. Microscopic observations were made to determine the structure of obtained layer and base material using Olympus SZX9 stereoscopic light microscope. In order to determine the chemical composition of microregions, X-ray microanalysis researches were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące napawanej ręcznie plazmowo warstwy trudnościeralnej wykonanej stopem Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC w postaci proszku metalicznego na podłożu stali AISI 4715. Przeprowadzono pomiary twardości warstwy zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016 oraz odporności na zużycie ścierne wg ASTM G65-00 porównując uzyskane dane z wynikami uzyskanymi dla trudnościeralnej blachy szwedzkiego producenta. Wykonano obserwacje metalograficzne mikroskopowe badanej warstwy oraz materiału podłoża przy wykorzystaniu stereoskopowego mikroskopu świetlnego Olympus SZX9. W celu określenia jakościowego i ilościowego składu chemicznego mikroobszarów napoiny przeprowadzono badania metodą mikroanalizy rentgenowskiej.
6
Content available remote Otrzymywanie i struktura kompozytowych warstw Ni-NbC napawanych plazmowo
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompozytowych warstw Ni-NbC napawanych plazmowo z mieszaniny proszków na podłoża ze stali niestopowej. Napoiny te wykonano dla zmiennych wartości natężenia prądu łuku głównego w zakresie 60÷120 A. Przeprowadzono badania struktury, stosując zarówno mikroskopię optyczną, jak i skaningową. Analizowano rozkład mikrotwardości osnowy. Wykazano, iż poprawne napoiny formują się dla określonych parametrów procesu, a w efekcie intensywnego oddziaływania cząstek NbC z ciekłą osnową dochodzi do ich dezintegracji.
EN
The results of investigations of Ni-NbC composite coatings deposited by the plasma transferred arc welding method from a mixture of powders onto the low alloy steel are presented in the paper. These weld overlaying were made for variable values of the main arc current in the range of 60÷120 A. The structure examinations of coatings were carried out using both optical and scanning microscopy. The microhardness distribution of the matrix of composite coatings was also analyzed. It was shown that correct weld overlaying are formed for specific process parameters, and as a result of the intensive interaction of NbC particles with the liquid matrix comes to their disintegrate.
7
Content available remote Use of Plasma Method Variants When Welding Sheets Made of Steel X6CrNi18-10
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań mających na celu określenie wpływu zastosowanego wariantu metody spawania plazmowego PAW (z zimnym drutem i bez materiału dodatkowego) lub PPAW (proszkowo) na kształt spoiny, wytrzymałość na rozciąganie oraz estetykę doczołowych złączy spawanych blach o grubości 2,0; 4,0 i 6,0 mm ze stali X6CrNi18-10. Przeprowadzono badania metalograficzne makro- i mikroskopowe, a także badania wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne złączy i próby zginania. Badania te wykazały, że zastosowanie różnych wariantów metody spawania plazmowego umożliwia uzyskanie złączy doczołowych blach o tym samym poziomie jakości, lecz o wyraźnych różnicach w estetyce i właściwościach wytrzymałościowych.
EN
The article presents the course and results of tests aimed to identify the effect of the PAW (plasma welding) method variant (with cold wire and without the filler metal) or PPAW method (flux-cored) on the shape of the weld, the tensile strength and the aesthetics of butt joints made of 2.0, 4.0 and 6.0 mm thick sheets in steel X6CrNi18-10. The research involved bend tests, macro and microscopic metallographic tests as well as the tensile tests of joints. The tests revealed that the use of various variants of the plasma welding method enabled the obtainment of welded joints representing the same quality, yet varying significantly in terms of aesthetics and mechanical properties.
8
Content available remote Plasma Welding of Steel CPW 800
EN
The article is concerned with issues related to the plasma welding of steel CPW 800 using titanium and niobium microagents. Plasma welding tests involving sheets subjected to TMCP were performed with various linear energy values. Welded joints were subjected to macro and microscopic metallographic tests, hardness measurements (involving the base material, HAZ and weld) as well as tensile and bend tests. The strength of the welded joints obtained in the tests was greater than that of the base material; a slight increase in the hardness of joint area ensured its relatively high plasticity.
PL
Praca dotyczy problematyki spawania plazmowego stali typu CPW 800 z mikrododatkami Ti i Nb. Próby spawania plazmowego blach walcowanych termomechanicznie prowadzono z różnymi energiami liniowymi. Dla wykonanych połączeń spawanych przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe oraz określono twardość materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny. Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie oraz próbę zginania. Wytrzymałość uzyskanych połączeń spawanych była większa od wytrzymałości materiału podstawowego a nieznaczny wzrost twardości obszaru złącza zapewnia relatywnie dużą jego plastyczność.
9
PL
Przedstawiono sposób działania i elementy konstrukcji uchwytów do spawania plazmowego. Omówiono spotykane rozwiązania konstrukcyjne urządzeń do spawania plazmowego. Zasygnalizowano problemy związane z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń.
EN
It has been presented the principle of operation of plasma torches and elements of their structure.The designs of plasma welding equipment of general occurrence have been discussed. The issues of operational safety have been mentioned.
10
Content available remote Spawanie plazmowe. Procesy i urządzenia
PL
Przedstawiono zalety spawania plazmowego w odniesieniu do innych technologii spawania, metody spawania plazmowego oraz sposób działania i konstrukcję urządzeń do spawania plazmowego.
EN
It has been presented advantages of plasma arc welding in relation to the other welding technologies, methods of plasma welding as well as the operation manner and design of plasma welding equipment.
11
PL
Opisano przebieg badań nad opracowaniem warunków technologicznych naprawczego spawania plazmowego, ręcznego i automatycznego, pęknięć aparatu dyszowego turbiny silnika TW2-117 śmigłowca MI-8, wykonanego ze stali austenitycznej żarowytrzymałej EI-835 (24-16-6). Badania penetracyjne i metalograficzne wykazały wysoką jakość złączy naprawczych.
EN
It has been described the course of investigations on development of technological conditions of manual and automatic repair plasma welding of cracks in the nozzle set of theTW2-117 engine turbine of the MI-8 helicopter made of EI 835(24-16-6) creep-resisting austenitic steel. Liquid-penetrant inspection and metallographic examination have shown high quality of repair joints.
PL
Porównano wyniki badań zakładkowych złączy spawanych plazmowo i zgrzewanych rezystancyjnie punktowo blach ze stali X2CrNi12 o grubości: 0,8 - 0,8 mm; 0,8 - 1,0; 1,0 - 1,0 mm i 0,8 - 1,5 mm. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-12, uwzględniając wymagania norm z serii DIN 6700. Uzyskane wyniki odniesiono do najnowszych wymagań dotyczących pojazdów szynowych, które ukazały się w 2007 roku, w serii norm europejskich PN-EN 15085. Stwierdzono, że przy wytwarzaniu taboru kolejowego można z powodzeniem zastosować zamiennie obie zbadane technologie łączenia. Podstawą jest wysoka jakość i wytrzymałość połączeń uzyskanych w trakcie przeprowadzonych badań wynikających z zakresu wyżej przywołanych norm. Atutem przemawiającym na korzyść spawania jest dużo niższa cena urządzenia do spawania plazmowego w porównaniu do bardzo drogiego portalu do zgrzewania.
EN
It has been compared the results of testing of overlap plasma arc- and resistance spot welded joints in X2CrNi12 steel sheets, the thickness of which was as follows: 0,8-0,8mm; 0,8-1,0mm; 1,0-1,0mm and 0,8-1,5mm. The tests were carried out according to the PN-EN ISO 15614-12 standard considering the requirements of DIN standards of the 6700 series. The test results were related to the newest requirements concerning rail-vehicles which appeared in the PN-EN standards of the 15085 series in 2007. It has been found that in the manufacture of railway rolling stock both of the technologies provide high quality joints and can be applied interchangeably with success. A trump card in favour of plasma technology is much lower price of plasma units in comparison to very expensive resistance welding gantry.
PL
Przedstawiono zalety i wady wybranych metod spawania i zgrzewania punktowego złączy zakładkowych cienkich blach. Określono parametry spawania punktowego metodą TIG i metodą plazmową blach ze stopu tytanu AMS 4928Q. Porównano wyniki prób wytrzymałościowych złączy zakładkowych wykonanych metodą spawania punktowego TIG i metodą plazmową oraz zgrzewania rezystancyjnego punktowego.
EN
Advantages and drawbacks of selected spot welding methods for the manufacture of overlap joints in thin sheets are presented. The parameters of TIG and plasma spot welding of AMS 4928Q titanium alloy sheets have been determined. The results of mechanical testing of overlap joints welded by TIG, plasma and resistance spot welding method have been compared.
14
Content available remote Spawanie stopów Al metodą plazmową - zalety i ograniczenia.
PL
Przedstawiono wyniki badań technologicznych przydatności prototypowego urządzenia plazmowego z zasilaniem łuku prądem przemiennym (VPPA) do łączenia cienkościennych elementów z aluminium i jego stopów. Określono optymalne warunki technologiczne spawania złączy doczołowych blach o grubości 1-2 mm. Przeprowadzono badania własności mechanicznych, badania metalograficzne makroskopowe oraz pomiar twardości na przekroju poprzecznym złączy. Własności złączy otrzymanych metodą plazmowa porównano z własnościami złączy otrzymanych metodą TIG.
EN
The results of technological testing of suitability of prototype, A.C. supplied, plasma unit for welding of thin-walled elements of aluminium and its alloys are presented. It has been determined the optimum technological conditions for welding of butt joints in 1-2 mm thick sheets. The joints subjected to mechanical testing, metallographical macroscopic examination and hardness measurement in their cross-section have been compared with those of TIG welded.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu automatycznego spawania plazmowego złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 o grubości 1,0 mm. Określono optymalne warunki technologiczne spawania tych złączy, techniką z jeziorkiem, bez materiału dodatkowego. Przeprowadzono badania własności mechanicznych, metalograficzne oraz pomiary twardości złączy. Wykazano, że istnieje wąski zakres optymalnych parametrów spawania plazmowego zapewniających wysoką jakość złączy, o własnościach mechanicznych nie niższych od materiału rodzimego.
EN
It has been presented the results of investigations into automatic plasma welding of butt joints in AISI 321 austenitic steel sheets, 1,0 mm in thickness. The optimum technological conditions for welding of such joints with the use of welding pool technique, without filler metal, have been determined. Testing of mechanical properties, metallographic examination as well as measurements of joints hardness were carried out. It has been demonstrated that there is the narrow range of optimum plasma arc welding parameters providing high quality joints, the mechanical properties of which are not lower than those of the parent material.
16
Content available remote Wielozadaniowe urządzenie spawalnicze o przekształcalnej strukturze.
PL
Scharakteryzowano stan opracowań nad wielozadaniowymi urządzeniami spawalniczymi. Zaproponowano względnie prosty i niezawodny sposób wykonania wielozadaniowych urządzeń spawalniczych zakładający strukturalno-modułowe ich przekształcanie w zależności od wybranej metody spawania. Osobliwością proponowanego rozwiązania jest możliwość wykorzystania go w technologiach plazmowych, które wymagają podwyższonego napięcia na wyjściu źródła energii w stanie bez obciążenia. Omówiono różne warianty układów strukturalnych dwumodułowego wielozadaniowego urządzenia. Stwierdzono, że korzystniejszym jest wykonanie takiego urządzenia na bazie modułu mocy, który z kolei wykonany jest na bazie elementów sztucznej linii długiej o kumutacji synchronicznej. Wymieniono zalety modułów na bazie sztucznej linii długiej.
EN
It has been characterised state of the art in the field of multi-purpose welding equipment. It has been proposed a relatively simple and reliable manner of fabrication of welding machines in which a possibility of structural-modular conversion according to the welding method is provided. A districtive feature of this solution is the possibility to apply it to plasma methods in which an increase in output voltage at no-load state of the power sources is required. It has been discussed different variants of structural arrangements of a two-modular multi-purpose machine. It was found that the manufacture of such a machine on the basis of the power module was an advantageous solution.
PL
Wydawało się, że wprowadzenie na rynek w latach osiemdziesiątych elektronicznych, tranzystorowych źródeł prądu spawania wyeliminuje konwencjonalne urządzenia spawalnicze. Jednak tak się nie stało. Nadal produkuje się sterowane tyrystorami urządzenia MIG/MAG oraz urządzenia do spawania elektrodami otulonymi. Taki rozwój sytuacji spowodowały konkretne zadania stawiane urządzeniom oraz ich koszt, a także obawy użytkowników wobec nowoczesnej elektroniki. Elektroniczne transformatorowe źródła prądu zdobyły przewagę w wyjątkowo wymagającym procesie ręcznego spawania TIG lub spawania plazmowego, natomiast w częściowo zmechanizowanych procesach spawania MIG/MAG w głównej mierze są stosowane urządzenia konwencjonalne. Poprzez rozwój techniki cyfrowej i modułowej budowy urządzeń znacznie ułatwiono ich obsługę, polepszono elastyczność urządzeń oraz znacznie uproszczono wymianę danych pomiędzy parametrami procesu spawania a pamięcią i układem sterowania źródła prądu. Rozwój ten z pewnością będzie dalej przebiegał w trzecim tysiącleciu, co spowoduje ciągły proces wypierania konwencjonalnych technik budowy spawalniczych źródeł prądu.
EN
It seemed that the introducing in 1980' electronic, transistorised welding power sources into market would eliminate conventional machines. It did not happen so, however. The manufacture of thyristor-controlled MIG/MAG welding machines, as well as those for MMA welding has been continued. Such a situation has been caused by define tasks imposed on welding equipment and users of modern electronics. Electronic transformer welding power supplies dominate in manual TIG and plasma arc welding processes whereas conventional machines are used to a greater extend in partly mechanised MIG/MAG welding process. Through development of digital electronics and modular construction of machines, their service has been made much easier and the exchange of information about the welding paramters between the power source memory and control system has been made much simpler. This development, unquestionably, will proceed in the third millennium what will cause the permanent supersession of conventional technique of welding power sources construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.