Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 840

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
1
Content available remote Elementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN
PL
Badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej doprowadziły do sformułowania nowych zasad obliczeń konstrukcji szklanych zredagowanych w dokumentach roboczych CEN. Procedury obliczeniowe CEN wymagają weryfikacji krajowej. Artykuł ograniczono do analizy elementów niezawodności konstrukcji szklanych. Przeprowadzona weryfikacja wskazuje, że oceniane procedury w zakresie wymagań niezawodności są kompletne i w pełni zharmonizowane z Eurokodami.
EN
The research conducted in the European Union countries led to the formulation of a new form of calculations for glass structures, formulated in CEN working documents. The CEN calculation procedures require national verification and this is the nature of the article, the scope of which is limited to the analysis of the reliability elements of glass structures. The performed verification shows that the assessed procedures in the scope of reliability requirements are complete and fully harmonized with the Eurocodes.
EN
The aim of the paper was to present issues related to the determination of the influence of selected technological factors: the method of surface preparation and type of adhesive on the strength of adhesive joints made of steel sheet C45. As a method of surface preparation the process of shot-blasting with the use of three types of abrasives differentiated in terms of the degree of its wear was used. The adhesive bonds were made with the use of two two-component epoxy adhesive compositions based on Epidian 57 epoxy resin and PAC and Z-1 curing agents combined with the resin in the recommended proportions. The measurements of roughness and topography of surfaces prepared for the bonding process were also carried out. After the curing process, strength tests of adhesive bonds were performed on the Zwick/Roell 150 testing machine, according to PN-EN 1465 standard. It was noted, among others, that with increasing wear of the abrasive used in the surface preparation process, the value of adhesive bonds strength decreased and the higher strength of adhesive bonds was characterized by adhesive joints made with Epidian57/Z-1/100:10 adhesive. The obtained results were subjected to statistical analysis.
PL
Celem artykułu było przedstawienie zagadnień związanych z określeniem wpływu wybranych czynników technologicznych: sposobu przygotowania powierzchni oraz rodzaju kleju na wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z blachy stalowej C45. Jako sposób przygotowania powierzchni wykorzystano proces śrutowania z wykorzystaniem trzech rodzajów ścierniw zróżnicowanych pod względem stopnia jego zużycia. Połączenia klejowe wykonano przy użyciu dwóch dwuskładnikowych kompozycji klejowych epoksydowych bazujących na żywicy epoksydowej Epidian 57 oraz utwardzaczy PAC i Z-1 łączonych z żywicą w zalecanych proporcjach. Przeprowadzono także pomiary chropowatości oraz topografii powierzchni przygotowanych do procesu klejenia. Po procesie utwardzania dokonano prób wytrzymałościowych połączeń klejowych na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell 150, zgodnie z normą PN-EN 1465. Zauważono m.in., że wraz ze wzrostem stopnia zużycia ścierniwa użytego w procesie przygotowania powierzchni, wartość wytrzymałości połączeń klejowych malała, a wyższą wytrzymałością charakteryzowały się połączenia klejowe wykonane przy użyciu kleju Epidian57/Z-1/100:10. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
3
EN
At present, practically all areas of design activities are supported by computer technology, which can be effectively used in the design of gears, belts and chain transmissions, especially in the field of calculations, as well as graphics solutions. However, their use requires mastering the basic principles of computational procedures contained in the programs in question and, on that basis, critically evaluating computer-generated solutions. The presented paper deals with the design proposal and application of program for calculation and check of chain gears. Although there are currently various programs on the market that can design chain transmissions and perform strength analysis, there is still space for improvement and the creation of these programs. The computing program has been created as a spreadsheet in the working environment of the Microsoft Office program by the Excel application through defined sequences of the individual commands. The program serves for design proposal of a chain drive by means of inserted databases, graphs and tables. In the process of designing and checking the input values are entered such as performance, rotations, and number of wheels. Through calculation the software generates speed of a chain, circumferential speed, tensile force, number of chain links, axial distance, etc. At the same time the paper compares generated parameters with manual calculation of the chain gear.
4
Content available remote Gabionowe konstrukcje oporowe Konstrukcje z gruntu zbrojonego
PL
Konstrukcje oporowe są przeznaczone do przeciwdziałania przemieszczaniu się mas gruntu i przenoszenia jego parcia. W związku z tym wydaje się, że muszą to być struktury na tyle ciężkie, aby swoją masą stawiać opór dążącemu do przemieszczenia się ośrodkowi gruntowemu. Można też podejść do tematu nieco inaczej i spróbować wykorzystać masę samego gruntu do tego, aby ten utrzymywał się na swoim miejscu. Tak właśnie działają konstrukcje z gruntu zbrojonego, w których kosze gabionowe stosowane są do wykonywania oblicowania.
PL
Regardless of the operating conditions, a load acts on the parts of a machine in different directions. These loads in particular determine the required strength and resistance of parts and determine the study and selection of appropriate strength, resistance parameters for the parts. This can be determined by their impact on oilfield equipment and machine parts. Testing is done to determine the static flexibility, flow limit, tensile strength relative to flexibility, strength period limit, and plastic deformation coefficient. In some cases, when the limits of wear of machine parts are equal, elements with a larger coefficient of deformation are more convenient. These regularities should be used in those cases when it is possible to apply the methods of fracture mechanics or when there are direct experimental data on the development of fatigue cracks, which make it possible to carry out a probabilistic assessment of the durability of structural elements at the stage of crack growth and to substantiate the corresponding limitations on the service life of products. For the safety margins of machine parts, the starting points are as follows: longitudinal bending stress in the sleeve of a solid machine part made of a plastic material cannot damage the part. The length of the first crack can be taken to be equal to several millimetres, which is determined by the capabilities of the simplest means of observation, and by the fact that in some cases even a crack of such length can be critical from the point of view of a potential brittle fracture. In this regard, the fatigue resistance characteristics used in such a calculation should correspond to the point at which the first macroscopic crack appears.
EN
Niezależnie od warunków pracy na części maszyn działają obciążenia w różnych kierunkach. Obciążenia te w szczególności określają wymaganą wytrzymałość i odporność zmęczeniową części maszyn oraz determinują dobór metod badawczych oraz dobór odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i odpornościowych tych części. Parametry te można określić poprzez ich oddziaływanie na urządzenia i części maszyn na złożach ropy naftowej, które są poddawane wyższym obciążeniom i odznaczają się wyższymi wartościami granicznymi zużycia. Badania wykonuje się w celu określenia elastyczności statycznej, granicy płynięcia, wytrzymałości na rozciąganie w stosunku do elastyczności, granicy okresu wytrzymałości oraz współczynnika odkształcenia plastycznego. W niektórych przypadkach, gdy wartości graniczne zużycia części maszyn są sobie równe, bardziej praktyczne w użytkowaniu są elementy o większym współczynniku odkształcenia. Prawidłowości te powinny być wykorzystywane w tych przypadkach, gdy możliwe jest zastosowanie metod mechaniki powstawania pęknięć lub gdy istnieją bezpośrednie dane doświadczalne dotyczące rozwoju pęknięć zmęczeniowych, które umożliwiają przeprowadzenie probabilistycznej oceny trwałości elementów konstrukcyjnych na etapie wzrostu pęknięć i uzasadnienie odpowiednich ograniczeń trwałości użytkowej wyrobów. W przypadku ustalania marginesów bezpieczeństwa dla części maszyny przyjmuje się następujące założenie wyjściowe: wzdłużne naprężenia zginające w wykonanej z tworzywa sztucznego tulei stałej części maszyny nie mogą spowodować jej uszkodzenia. Długość pierwszej rysy można przyjąć jako równą kilku milimetrom, co jest uzależnione od stosowanych metod obserwacji oraz faktu, że w niektórych przypadkach nawet rysa o takiej długości może być krytyczna z punktu widzenia potencjalnego wystąpienia pęknięcia kruchego. W związku z tym charakterystyka wytrzymałości zmęczeniowej, stosowana w takich obliczeniach, powinna odpowiadać punktowi, w którym pojawia się pierwsze makroskopowe pęknięcie.
PL
Na Ukrainie do transportu ropy i gazu wykorzystuje się tysiące kilometrów rurociągów stalowych. Są one stale narażone na działanie środowiska, zewnętrznych krótko- i długoterminowych obciążeń przesyłanych produktów. Wszystko to powoduje uszkodzenia materiału rurociągów, co skutkuje m.in. ubytkiem metalu na powierzchni, pojawieniem się wgnieceń, rys czy zagłębień. Wady te mogą znacznie skrócić żywotność uszkodzonych odcinków, a w niektórych przypadkach prowadzić do wypadków wiążących się z utratą przesyłanego produktu i szkodami w środowisku. Aby temu zapobiec, w praktyce rozpowszechniły się różne metody naprawy rurociągów w miejscach uszkodzeń, w tym stosowanie specjalnych rękawów naprawczych na rurociągach. Te ostatnie są wykonane zarówno ze stali, jak i z materiałów polimerowych, mają różnorodną konstrukcję i złożoność. Naukowcy i inżynierowie koncentrują się na rozwoju złączy rurowych. Jednocześnie, jak wykazał przegląd osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, wymagają one dodatkowej uwagi w zakresie badania stanu naprężenia–odkształcenia uszkodzonych odcinków rurociągów w miejscach montażu rękawów naprawczych. Artykuł poświęcony jest temu problemowi. W szczególności przeprowadzono badania eksperymentalne wytrzymałości rurociągu w dwóch przypadkach: 1) bez istniejących wad; 2) z wadą i rękawem naprawczym. Ponadto, korzystając z podobnych danych początkowych, wykonano obliczenia przy użyciu trójwymiarowego modelowania ciała stałego oraz metody elementów skończonych. W rezultacie ustalono wyraźną korelację między wynikami doświadczeń polowych a modelowaniem matematycznym. Może to wskazywać na możliwość wykorzystania tego ostatniego do celów praktycznych jako prostszej metody realizacji. Ustalono, że montaż rękawa zmniejsza poziom naprężeń normalnych w sąsiedztwie wady o co najmniej 16%, a poziom naprężeń lokalnych przed frontem wady – do 86%. Jednocześnie montaż rękawa naprawczego może zwiększyć naprężenia obok wady nawet o 50%. Należy to uwzględnić podczas wykonywania prac naprawczych.
EN
Thousand kilometers of the steel pipelines are used in the Ukraine for the transportation of oil and gas. The influence of the environment, as well as long-term and short-term loads from piped product, have an effect on the pipelines. All these factors cause the destruction of the pipeline materials. As a result, the pipeline loses steel, becomes dented and scratched, and holes appear. These defects can significantly decrease the time of the exploitation of the damaged sections or can be the reason for emergency situations with the loss of the piped product, causing damage to the environment. There are different methods for the prevention of the above mentioned negative effects, such as using special sleeves for the repairing of the pipelines. These sleeves are made of steel or polymer materials and have different constructions and levels of complexity. The attention of researchers and engineers have been focused on designing the sleeves. But a review of the scientific works in the above mentioned direction shows that the research of the stress-strain state of the damaged sections of the pipelines with sleeves needs to be examined in more detail. This article shows a solution to this problem. Experimental research of the strength of a pipeline was done for two cases: 1) without defects: 2) with a defect and a sleeve. In addition, the calculation using 3D modeling and a finite elements method was done with similar input data. As a result, a clear correlation between the results of an experiment and mathematical modeling is shown. This shows that a method of mathematical modeling can be used for practical needs more simply. The mounting of sleeves decreases the level of the normal stresses around a defect at a 16% minimum; the level of local stresses in front of a defect is decreased by a maximum of 86%. At the same time, the mounting of a sleeve can increase the level of stress near to a 50% minimum. This fact should be considered during the repairing of the pipelines.
7
Content available remote Wapień w składzie kompozytów cementowych
PL
W artykule przedstawiono wpływ wapienia (LL) na cechy fizyczne i chemiczne stwardniałego zaczynu cementowego. Przeanalizowano właściwości cementu portlandzkiego wapiennego CEM II/A, B-LL oraz cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A, B-M (S, LL) i CEM II/A, B (V-LL). Podkreślono znaczenie wielkości wskaźnika w/c w przypadku poziomu wytrzymałości i trwałości kompozytów cementowych, w których głównym składnikiem jest wapień (LL). Z tego względu domieszki chemiczne mają istotną rolę w kształtowaniu właściwości betonu wykonanego z cementu zawierającego wapień.
EN
The article presents the influence of limestone (LL) on the physical and chemical properties of hardened cement paste. The properties of the Portland limestone cement CEM II/A, B-LL and the Portland composite cements CEM II/A, B-M (S, LL) and CEM II/A, B (V-LL) were analysed. The importance of the w/c-ratio for the level of strength and durability of cement composites made of cement containing limestone (LL) as the main component was emphasized. For this reason, chemical admixtures play an important role in shaping the properties of concrete with cement containing limestone.
PL
Celem artykułu była analiza porównawcza wytrzymałości betonu z dodatkiem włókien polimerowych uzyskanych w badaniach jednoosiowego rozciągania, trzypunktowego zginania i rozłupywania Montevideo. Wykonano jedną mieszankę bez włókien i pięć mieszanek fibrobetonowych z 2 lub 3 kg/m3 włókien o różnej geometrii i formie. Stwierdzono, że dodanie włókien nie wpłynęło w istotny sposób na maksymalną wytrzymałość betonu na ściskanie, jednoosiowe rozciąganie, zginanie i rozłupywanie. Natomiast poprawie uległy siły i wytrzymałości resztkowe, energia pękania i ciągliwość betonu. Obliczony współczynnik korelacji obciążenia (kTRMV = 1,5) pozwolił na porównanie wyników testu rozłupywania Montevideo z testami trzypunktowego zginania przy szerokości rozwarcia rysy większej niż 1 mm. Test rozłupywania Montevideo może być prostszą i bardziej kompaktową metodą badawczą w porównaniu z testem trzypunktowego zginania.
EN
The aim of the article was a comparative analysis of concrete strenght with the addition of polymer fibers subjected to three test methods: the uniaxial tensile test, the three-point bending test, and the Montevideo splitting tensile test. One mix without fibers and five fiber reinforced concrete mixes were made with 2 or 3 kg/m3 of polymer fibers of different geometry and form. It was found that the addition of fibers did not significantly affect the maximum compressive, uniaxial tensile, flexural, and splitting tensile strength of concrete. On the other hand, residual forces and strengths, fracture energy, and ductility of concrete were significantly improved. The calculated load correlation coefficient (kTRMV = 1.5) allowed the correlation of the results of the Montevideo splitting tensile test with the three-point bending test for a crack mouth opening displacement greater than 1mm. Overall, the Montevideo splitting test may be a simpler and more compact test method compared to the three-point bending test.
EN
This paper deals with multicomponent systems subjected to suddenly applied loads. Such multicomponent systems consist of functionally identical elements, but the elements differ in their ability to sustain the applied load. Specifically, arrays of pillars are an example of the multicomponent systems. The capability of the array to sustain the applied load depends not only on the strength of the pillars but also on how the load coming from failed pillars is redistributed to the intact ones. We employ a Fiber Bundle Model with load transfer restricted within a rectangular region generated dynamically after each pillar’s destruction. We investigate strength of the array and its survivability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych betonów z dodatkiem oczyszczonych włókien stalowych z recyklingu opon (RTSF) w porównaniu z taką samą ilością włókien stalowych produkowanych przemysłowo (MSF). Wykonano badania wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozłupywanie i wytrzymałości resztkowe na rozciąganie przy zginaniu.
EN
The article presents the results of strength tests of concretes with the addition of purified recycled tyre steel fibers (RTSF) in comparison with the same amount of manufactured steel fibers (MSF). Flexural strength, compressive strength, tensile splitting strength and residual flexural tensile strengths were performed. The test results show that concretes with the addition of RTSF have higher strength properties than the reference concretes with the same amount of MSF fibers, which is a potential for their application.
EN
The paper presents a universal principle of design of flexible schemes of specialized technological equipment and a modular principle of design of construction and elements of special technological equipment. The construction elements of equipment, which allow changing the linear dimensions of this equipment in a wide range are designed. The application of designed elements for changing one or several linear dimensions of the equipment is possible in a complex and independently of each other. The possibility of application of proposed design changes of equipment with the preservation of the required strength characteristics is substantiated. Three-dimensional models of construction elements and equipment in general are developed. Researches by changing of reservoir design by using a replaceable construction element are carried out. An analysis of the strength characteristics of integral reservoir and reservoir with a replaceable end wall from various materials is presented.
12
EN
The work is devoted to the diagnostic issues of the possibilities of technological balancing of steel shaped strand ropes of lifting and transport equipment, which is of great scientific and practical importance, since it will improve their performance. A literature review showed that this topic is practically not covered and only the issues of straightening (bending) strands, which are not effective enough, are considered. The research objective and the problem that must be solved to obtain ropes with better quality characteristics (greater durability and strength) have been formulated. A more accurate expression for the technological torque of shaped strands is presented. The ways of reducing the torque as a harmful factor are indicated. Diagnostics of possible options for technological balancing of ropes was carried out. Rational modes of manufacturing shaped strand ropes have been determined.
13
Content available remote Failure model for unidirectional composite element
EN
This paper is devoted to important issues of determining the strength and predicting the failure processes of composites. These issues enable determination of the limits of safe use of a product and the recognition of when limits are reached. It investigates the distribution function of the composite and its components. The developed model that is presented in this paper enables description of not only the predictable strength of unidirectional composites, but also the character of the failure, taking into account the fiber stress and/or ultimate strain distribution.
PL
Artykuł poświęcony jest ważnym zagadnieniom wyznaczania wytrzymałości i przewidywania procesów destrukcyjnych kompozytów. Kwestie te pozwalają na określenie granic bezpiecznego użytkowania produktu i rozpoznania, kiedy limity zostały osiągnięte. Zbadano dystrybuantę kompozytu i jego komponentów. Opracowany model przedstawiony w niniejszej pracy pozwala opisać nie tylko przewidywalną wytrzymałość kompozytów jednokierunkowych, ale także charakter zniszczenia, z uwzględnieniem naprężeń włókien i/lub rozkładu odkształceń końcowych.
EN
The present study aims to find out the optimal use of ceramic powder and ceramic aggregate (both fine and coarse) as a possible substitute for Ordinary Portland Cement (OPC 43 grade) and natural aggregate (fine and coarse), respectively, in concrete, where focused on investigating the mechanical properties of waste ceramic concrete. The performance of this modified concrete was evaluated in terms of Compressive Strength (CS), Tensile Strength (TS), Flexural Strength (FS), and Combined Flexural and Torsional strength (FTS) obtained based on various experimental tests conducted on a total of 192 samples (48 cubes, 48 cylinders, 96 beams). The test results showed that ceramic waste material as a partial replacement for natural aggregate, cement, and fine aggregate provides better performance in terms of CS, TS, and FTS at optimal percentages- 20% ceramic aggregate, 10% ceramic powder, and 10% ceramic fine aggregate (Fineness Modulus 2.2) respectively in M25 grade concrete. Using ceramic waste as a partial replacement to prepare concrete has a lot of benefits from the economic, environmental, and technological point of view. Moreover, it offers a possibility for improving concrete's durability, which is vital.
EN
The present investigation delved into the performance of cement stabilized soil amended with sugarcane press mud (PM), an organic waste residue from the sugar industry. An expansive soil was stabilized using 3% and 8% ordinary Portland cement (OPC) and modified with 1%, 3% and 5% PM. Cylindrical samples of dimensions 38 mm diameter and 76 mm height were cast and cured for 7, 14 and 21 days for all combinations considered. After the designated curing periods, the specimens were strained axially until failure to determine the strength of the samples. Samples were also subjected to alternate cycles of wetting and drying and the resistance to loss in weight was determined. The results of the investigation revealed that PM can be considered as a strength accelerator due to enhancement in early strength of the samples at 7 days of curing but beneficial strength gain could not be sustained over extended curing periods considered. However, 1% and 3% PM modified specimens were more resistant to weight loss when compared to pure cement stabilized specimens. Based on the results of the investigation, PM can be considered as a potential auxiliary additive to cement stabilized soil for improving the durability performance of the soil.
PL
Technika iniekcji strumieniowej jet grouting jest powszechnie stosowaną metodą wzmacniania słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na jednoosiowe ściskanie tworzywa gruntowo-cementowego pobranego z próbnych kolumn iniekcyjnych wykonanych w systemie pojedynczym i podwójnym jet grouting. Nie analizowano natomiast właściwości geometrycznych badanych kolumn. Wskazano i omówiono czynniki mające wpływ na otrzymane wartości wytrzymałości. Prezentowane wyniki uzyskano w trakcie badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej Autorki [13].
EN
Jet grouting technology is a commonly used technique for subsoil improvement. The paper presents the results of unconfined compressive strength of jet grouted material. The material was taken from jet grouting trial columns using single and double fluid jet grouting system on the trial field. However, geometrical properties of tested columns were not analysed. Factors influencing the obtained strength values were indicated and discussed. The presented results were obtained as a part of the Author’s doctoral dissertation [13].
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych rozwiązań materiałowych dla betonów przeznaczonych dla konstrukcji masywnych. Głównym założeniem autorów było potwierdzenie możliwości zastosowania innych niż oparte na cemencie CEM III/A kompozycji spoiwowych zapewniających optymalne i bezpieczne warunki termiczne w dojrzewających masywnych elementach. Finalnym elementem analizy było wykonanie symulacji rozwoju temperatury w przykładowej masywnej płycie fundamentowej, która była ostateczną weryfikacją proponowanych rozwiązań materiałowych.
EN
The article presents analyze potentially materials solutions which we meet with concrete which is used in solid constructions. Main authors' assumption there was a confirmation possibility of usage different than based on cement CEM III/A binder compositions which provide optimally and safety thermal conditions in maturing massive elements. Final element this analyze was doing temperature development simulation in example of massive slab foundation which was finally verification of proposal material solutions.
EN
In recent years, the application of pervious concrete (PC) in urban areas has expanded mainly due to its high potential for controlling and guiding surface waters and floods. However, its poor mechanical properties compared to conventional concrete hinder its widespread application and limit it to parking lots, sidewalks, and local streets. Therefore, identifying the parameters effective on PC’s physical and mechanical properties and durability could help resolve its weaknesses and enhance its performance. This review article investigated and discussed the PC’s performance properties and weaknesses and explore the solutions available for improving these properties. Based on a review of the literature, the solutions included the PC’s mix design basic property variations and the incorporation of various additives. The common mixture utilized in most studies contained a water-to-cement ratio of 0.25:0.35, resulting in compressive strength of 7-27 MPa, porosity of 15-35%, and permeability of 0.2-1.22 mm/s.
EN
To analyze the ultimate bearing capacity of concrete-filled stainless steel tube (CFSST) stub columns confined by carbon fiber reinforced polymer (CFRP) under axial compression, this study conducted theoretical analysis, experimental research, and finite element simulation on CFRP-confined CFSST stub columns under axial compression. Through the theoretical analysis, using the continuous strength method and limit equilibrium method, a theoretical calculation model of the ultimate bearing capacity of the columns was established considering the evident strain hardening effect of stainless steel. In addition, through experimental research, it was found that the failure mode of CFRP-confined CFSST specimens is the typical CFRP fracture and that CFRP can effectively improve the axial compression performance of specimens and restrain the local buckling deformation of the stainless steel tube. Based on experimental research, a finite element model of the CFRP-confined CFSST stub column was established, and a parameter database for the finite element numerical analysis was established. By comparing the experimental results with the aforementioned parameter database, the theoretical model was verified to have a high accuracy in predicting the ultimate bearing capacity of CFRP-confined CFSST stub columns.
EN
Cross-laminated timber (CLT) as one novel engineered massive wood is prone to the rolling shear failure, due to its configuration characteristics of orthogonal orientation of adjacent layers. For comprehending its rolling shear behavior and clarifying the influence of the lamination aspect ratios on the rolling shear strength, pseudo-static monotonic rolling shear tests were conducted on the CLT specimens with aspect ratios ranging from 2.54 to 9.40, based on a modified planar shear test method. Their rolling shear strength or rolling shear resisting capacity was calculated with respect to the influence of the aspect ratios. The damage modes of the rolling shear specimens were analyzed considering the influence of their lamination width. The effect of the lamination width and that of the lamination thickness on the rolling shear strength were investigated, respectively. Besides, in the case of different aspect ratios, the strength modification factor defined as the ratio between the design rolling shear strength to the design parallel-to-grain shear strength of the outermost laminations was provided, which can facilitate the estimation of the rolling shear strength. Considering the influence of the aspect ratios, both the regression equations of the strength modification factor and the predictive equations of the rolling shear strength were proposed. It is found that a highly positive linear correlation exists between the rolling shear resisting capacity and the aspect ratio. The damage modes of the CLT rolling shear specimens depend on their lamination width; besides, when the lamination width increases from 184 to 235 mm, little improvement can be identified for the rolling shear resisting capacity. Meanwhile, larger thickness of the CLT transverse laminations can result in less CLT rolling shear strength. Overall, the proposed equations are capable of predicting the rolling shear strength of CLT fabricated with the SPF lumber. The study can contribute to the comprehension on the CLT rolling shear behaviors and provide reference values for mitigating the possibilities of CLT rolling shear damages in engineering design.
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.