Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Człowiek w miejscu pracy może być narażony na oddziaływanie różnych czynników szkodliwych dla zdrowia i życia. Jednym z nich jest np. hałas, który może prowadzić do uszkodzenia słuchu, a także wpływać na układ nerwowy, układ krążenia i ogólną kondycję organizmu. Z kolei narażenie na pyły i chemikalia wywołuje m.in. choroby płuc, alergie, choroby skóry i nowotwory. Również stres w pracy może prowadzić do problemów zdrowotnych, m.in. chorób serca, nadciśnienia, a także zaburzeń psychicznych. Dodatkowo, czynnikami szkodliwymi mogą być także brak odpowiedniego oświetlenia i nieodpowiednia ergonomia pracy. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy przeprowadzali regularne oceny ryzyka zawodowego i stosowali odpowiednie środki zapobiegawcze.
PL
W ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2020-2022 odbyło się 9 posiedzeń Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których rozpatrywano: 26 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w punkcie „Mikroklimat gorący”, aktualizację dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. oraz dostosowanie polskiego wykazu wartości NDS do dyrektywy 2019/1831/UE oraz dyrektyw: 2017/2398/UE, 2019/130/UE, 2019/983/UE i 2022/431/UE zmieniających dyrektywę 2004/37/WE. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu ds. pracy 9 wniosków w sprawie zmiany wykazu NDS i NDN w następującym zakresie: wprowadzenia wartości dopuszczalnych stężeń dla 15 nowych substancji chemicznych, zmianę obowiązujących wartości NDS/NDSCh dla 9 substancji chemicznych, zmian w zakresie mikroklimatu gorącego, usunięcia odnośnika „7)” z poz. 456 wykazu oraz zmiany jego brzmienia, zmiany zapisu w poz. 315 wykazu odnośnie do krzemionki krystalicznej oraz wprowadzenia dodatkowo dla substancji ujętych w załączniku do dyrektyw: 2017/164/UE, 2017/2398/UE oraz 2022/431/UE jednostki „ppm” do wykazu wartości NDS. W latach 2020-2022 ukazały się 2 rozporządzenia ministra właściwego ds. pracy: z dnia 9 stycznia 2020 r. (DzU 2020, poz. 61) oraz z dnia 8 lutego 2021 r. (DzU 2021, poz. 325). Wydano 12 numerów kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w których opublikowano: 14 artykułów problemowych, 23 monograficzne dokumentacje, 31 metod oznaczania stężenia w powietrzu środowiska pracy czynników szkodliwych dla zdrowia oraz 3 roczne sprawozdania z działalności Komisji. Wyniki działalności Komisji w latach 2020-2022 przedstawiono w 4 publikacjach, 9 materiałach informacyjnych i 5 komunikatach oraz zaprezentowano na 3 konferencjach krajowych.
EN
In the fifth phase of the National Programme “Improvement of safety and working conditions”, 9 meetings of the Commission took place, during which the following items were discussed: 26 documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs), changes in Annex No. 2 to the Regulation on MAC and MAI point C.1: “Hot microclimate”, updating Directive 2000/54/EC,adapting the Polish list of MAC values to Directive 2019/1831/EU and to the following directives: 2017/2398/ EU, 2019/130/EU, 2019/983/EU and 2022/431/EU amending Directive 2004/37/EC. The Commission suggested to the Minister of Family and Social Policy the following changes of MAC and MAI values: adding 15 new chemical substances to the list of MAC, changing current values for 9 chemical substances, changing in Annex 2 regarding to the hot microclimate, deletion of reference “7)” from pos. 456 of the MAC list and changing its wording, changing in pos. 315 “Crystalline silica” and introduction of the “ppm” unit for substances included in the annex to the Directives: 2017/164/EU, 2017/2398/EU and 2022/431/EU to the list of MAC. Two ordinances of the Minister responsible for work were prepared and issued in 2020-2022. The results of the Commission’s work in 2020-2022 were propagated in 12 issues of Principles and Methods of Assessing the Working Environment, in which was published: 14 articles, 23 documents of occupational exposure levels for chemicals, 31 methods for determining the concentrations of chemicals in the working environment, and annual reports on the activities of the Commission. The results of the Commission’s activities in 2020-2022 were presented in 4 publications, 9 information materials, 5 communications and 3 national conferences.
PL
Podczas 103. posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, które odbyło się 20 października 2022 r., rozpatrywano propozycje wartości dopuszczalnych stężeń dla dwóch nowych substancji: metakrylanu 2,3-epoksypropanu i oksym butan-2-onu. Ponadto dyskutowano weryfikację wartości dopuszczalnych stężeń izoprenu i niklu [7440-02-0] oraz jego związków - w przeliczeniu na Ni - z wyłączeniem tetrakarbonylku niklu [13463-39-3].
PL
Wpływ czynników negatywnych na komfort i ergonomię pracy człowieka ma ogromne znaczenie. Dlatego współczesna nauka podejmuje działania ograniczające, minimalizujące lub redukujące do zera ich wpływ na stanowisko pracy. Artykuł opi suje warunki negatywne na stanowisku pracy w podziemnym górnictwie węglowym wraz z zastosowaniem miernika rozwoju. Na jego podstawie zostanie dokonana ocena stanu zagrożenia podziemnego stanowiska pracy.
EN
The impact of negative factors on human comfort and ergonomics is of great im portance. Therefore, modern science takes measures to limit, minimize or reduce to zero their impact on the workplace. This article describes the negative conditions at work in underground coal mining along with the use of a developmental measure. It will be used to assess the hazard status of the underground workstation.
EN
Purpose: The purpose of this article is to present healthcare professionals’ opinions on their sense of health security in relation to their jobs in the pandemic situation and to assess effectiveness of the work environment management. Design/methodology/approach: Management of Polish healthcare institutions, due to a strategic role of this sector and its connection with public finance, has been a source of numerous problems for many years. All weaknesses of the healthcare system in terms of human resources and organisation have been clearly exposed in the time of COVID-19 pandemic. Being faced with it, healthcare institutions and their employees struggle with problems of a greater work-related burden, arduous working conditions and continued concerns about their health and life. The research was conducted in December 2020 on a representative sample of healthcare professionals with the aim to identify their opinions on functioning in the workplace during the COVID-19 pandemic. For the research purposes, the CATI technique was applied with a Likert scale-based questionnaire. Findings: The research findings outline the work environments of healthcare professionals during the second wave of COVID-19 pandemic and their effects on the sense of security. Research limitations/implications: Due to the period of the research conduct, its results have a unique quality and enable depicting the current situation and problems of the medical community as a result of the COVID-19 pandemic. However, as the worldwide scale of the COVID-19 pandemic is an unprecedented situation considering its spread, the use of resources as well as organisational and political solutions, problem research literature on the subject was unavailable in the process of preparing the study. Practical implication: The conclusions of the research draw attention to the need of using modern technologies in strategic management of internal communication systems, especially during crises such as a pandemic. Originality/value: The results of the research give a unique picture of healthcare professionals’ opinions referring to sense of health security and the state of the health system during the pandemic.
EN
Purpose: Determining and discussing various aspects of crisis management in the organizations in perspective of pandemic challenges with particular emphasis on the workplace conditions. Design/methodology/approach: The research method used in the paper is mainly a standardized survey conducted on the basis of a questionnaire containing closed and open questions carried out in two exemplary enterprises. The research process was also accompanied by analysis of source documentation. Findings: Research results verify research hypotheses formulated on basis of the paper’s objectives, enabling general conclusions. Research implications: Future research directions should focus on further, expanded research exploration in the area, taking into account various industries. Practical implications: The results of the research discussed in the paper have a number of practical implications mainly for the management staff in terms of use of crisis management tools and improvement of crisis management strategies. Social implications: Building awareness of crisis management issues. Originality/value: The paper has cognitive value for the development of knowledge, science and quality in terms of crisis management in the light of pandemic.
EN
The production and use of chemicals are continuously increasing worldwide. For example, the global output of chemicals increased approximately 12 times between 1970 and 2020. The burden of disease attributable to exposure to chemicals is significant. World Health Organization estimates that globally, about 5 million deaths and 90 million disability - adjusted life years are attributable to occupational, environmental exposure and management. Public authorities and employers need access to reliable information on chemicals and practical, widely-accepted risk assessment methods in order to effectively control and minimize this threat. To support the management of chemical substances in small and mediumsized enterprises, the UK Health and Safety Executive developed the Control of Substances Hazardous to Health Essentials (COSHH Essentials), a control banding technique that determines the management method by assigning the qualitative work environment characteristics of the enterprises to a hazard and exposure prediction band. Qualitative tools were used for assessing the risk of these chemicals, creating solutions, and implementing control measures in various industrial fields. The present paper synthesizes the results of an extensive research study, dedicated to the evaluation of chemical risks within a Romanian company which has as object of activity the mechanical processing of steel laminates and their treatment by methods of electrochemical deposition of hard chromium / electrochemical nickel plating. The application of the simplified health, safety and environmental risk assessment methodology developed by the French National Security Research Institute (INRS) was considered to be the most appropriate in the preliminary phase of identifying and prioritizing the risks associated with chemicals used in technological processes in selected company. Based on the obtained results, the prevention and protection plan regarding the chemical risks was elaborated, the implementation of which led to the reduction of the workers' exposure and to the minimization of the probability and severity of the potential consequences.
PL
W drugiej części artykułu poświęconemu toksycznemu środowisku pracy pomagamy rozpoznać toksyczne osoby w miejscu zatrudnienia. Podajemy również przydatne wskazówki, jak zadbać o swoje zdrowie, mimo przebywania w nieprzyjaznym otoczeniu.
PL
Jak rozpoznać toksyczne środowisko pracy? Prezentujemy sytuacje, które mają miejsce w nieprzyjaznym otoczeniu.
PL
Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jak przygotować zakres informacji, z którymi po zakończonym procesie oceny ryzyka powinien zostać zapoznany pracownik?
PL
Przedstawiono charakterystykę systemów radiokomunikacyjnych emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (PR-EM) rozpoznane w budynkach użyteczności publicznej. Zaprezentowano wyniki badań PR-EM w budynkach użyteczność publicznej w środowisku miejskim, charakteryzującym się największym zagęszczeniem anten nadawczych oraz PR-EM o najbardziej złożonym widmie częstotliwości. Wykazano, że głównymi źródłami ekspozycji na PR-EM w budynkach są zewnętrzne stacje bazowe sieci telefonii mobilnej 4G/5G (pasma downlink: GSM 900 oraz LTE 800, 1800, 2100 i 2600) i naziemnych nadajników radiowo-telewizyjnych (FM i TV VHF i UHF), o ile są one zlokalizowane na terenie miasta, oraz wewnętrzne sieci lokalnej łączności między urządzeniami i dostępu do Internetu (Wi-Fi 2,4GHz i 5GHz). Wyniki badań wykazały, że w typowych warunkach lokalizacji zewnętrznych anten systemów radiokomunikacyjnych ekspozycja na PR-EM w budynkach użyteczności publicznej nie przekraczała dolnego limitu strefy pośredniej (ekspozycja pomijalna określona przez prawo pracy). W przypadku lokalizacji wewnątrz budynków źródeł PR-EM mogą one mieć najistotniejszy udział w profilu występującej tam ekspozycji. Zaprezentowano również kluczowe elementy postępowania podczas oceny i ograniczania PR-EM w budynkach użyteczności publicznej.
EN
The characteristics of radiocommunication systems as the main sources of exposure to electromagnetic radiation (EMR) in public utility buildings are presented. The results of EMR research in public utility buildings in an urban environment characterized by the highest density of transmitting antennas and EMR with the most complex frequency spectrum are presented. It has been shown that the main sources of exposure to EMR in buildings are external base stations of the 4G/5G mobile communications network (downlink: GSM 900 and LTE 800, 1800, 2100 and 2600 bands), terrestrial radio and television transmitters (FM and TV VHF and UHF) if they are located in the city, and internal networks of local communication between devices and access to the Internet (Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz). The investigation results showed that under typical conditions of location of external antennas of radiocommunication systems, exposure to EMR in public buildings did not exceed the lower limit of the intermediate zone where protection of workers against EMR is applicable (negligible exposure defined by labour law). In the case of EMR sources located inside buildings, they may have a significant contribution to the exposure profile. The key elements of the procedure for EMR assessments and limiting EMR radiation in public buildings were also presented.
PL
Rozwój elektromobilności, czyli wykorzystania pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym, a także infrastruktury technicznej zapewniającej energię do poruszania się takich pojazdów po drogach (stacji ładowania), wiąże się z emisją pola elektromagnetycznego (pola-EM). Zgodnie z wymaganiami prawa pracy, pole-EM jest oceniane i ograniczane w środowisku pracy ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, jakie mogą być związane ze skutkami ich bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na człowieka i obiekty materialne podczas zróżnicowanych warunków użytkowania jego źródeł (obejmującego m.in. rutynową eksploatację, kontrolę i serwisowanie), (rozporządzenie ministra ds. pracy: DzU 2018, poz. 331 (t.j.)). Omówiono rodzaje typowych stacji ładowania pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym oraz charakterystykę pola-EM występującego w otoczeniu stacji podczas ich użytkowania. Z uwagi na rozpoznaną możliwość występowania w otoczeniu stacji ładownia pojazdów o napędzie elektrycznym pola-EM wymagającego oceny ze względu na wymagania prawa pracy, opracowano rekomendowaną metodę pomiaru parametrów pola-EM in situ w przestrzeni pracy podczas użytkowania tego rodzaju urządzeń, spełniającą wymagania prawa pracy (rozporządzenia ministra ds. pracy: DzU 2018, poz. 331 (t.j.) i poz. 1286). Zaprezentowano również kluczowe elementy programu stosowania środków ochronnych dotyczących ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych podczas użytkowania infrastruktury elektroenergetycznej ładowania pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym, wymaganych do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w otoczeniu takich źródeł pola-EM.
EN
The development of e-mobility, electric vehicles and the technical infrastructure that provides energy to move vehicles on the roads (charging stations) has led to increased electromagnetic field (EMF) emissions. In accordance with the requirements set out by provisions of labour law, EMF emissions are assessed and must be limited in the work environment due to the health and safety hazards that are associated with the direct and indirect impact of EMF on humans and material objects during various conditions of using EMF sources (including routine operation, inspection and servicing) (Regulation of ministry of labour issues: J.L. 2018, item 331). The paper discusses typical charging stations for electric vehicles and the characteristic of the EMF present nearby during their use. Due to the recognised possibility of relatively significant EMF level near to charging stations, the recommended method of EMF parameters in situ measurements in the workplace while using this type of equipment was developed, meeting the labour law requirements (Regulations of ministry of labour issues: J.L. 2018, item 331 and 1286). The paper also presents the key elements of the programme of applying protective measures to reduce electromagnetic hazards while using electric power infrastructure for charging electric vehicles, which are required in order to provide workers with safe and hygienic working conditions in the vicinity of EMF sources.
PL
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2021 r. spotykała się trzy razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: 7 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, analizę właściwości fizykochemicznych i toksycznych wybranych ftalanów w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz wniosek Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN o usunięcie z pozycji 456 wykazu NDS odnośnika „7) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki” ujętego w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz zmianę zapisu odnośnika w brzmieniu „7) Obowiązuje oznaczanie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki” przypisanego do następujących pozycji wykazu NDS: 27, 79, 198, 305, 466, 538, 539, 541. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu ds. pracy trzy wnioski w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w następującym zakresie: wprowadzenia wartości dopuszczalnych stężeń dla 4 nowych substancji chemicznych, tj.: dekan-1-olu i jego izomerów, 2-metoksypropan-1-olu, 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolu oraz 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu; zmiany obowiązujących wartości dla 3 substancji chemicznych: 1-naftyloaminy, ftalanu dibutylu i ftalanu bis(2-etyloheksylu) oraz usunięcia odnośnika „7)” z poz. 456 wykazu NDS oraz pozostawienie go w brzmieniu „7) Obowiązuje oznaczanie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki”. W 2021 r. wydano XXXVII rocznik kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w którym opublikowano 24 artykuły oraz sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2020 r. W 2022 r. są planowane trzy posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których będą ustalane wartości NDS/NDSCh dla około 10 substancji chemicznych. Zadania te wpisują się w kierunki działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
EN
In 2021 the Commission met at three sessions, in which 7 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: the frequency of tests and measurements in relation to works in which the respirable fraction of crystalline silica is produced, changes in Annex 2 to the Regulation on MAC and MAI, point C.1: “Hot microclimate” and updating Directive 2020/739/EC based on the Standard No. PN-EN ISO 7243: 2018-01. The Commission suggested to the Minister of Family and Social Policy the following changes in the list of MAC and MAI values: adding 4 substances to the list of MAC values [decan-1-ol and its isomers, 2-methoxypropan-1-ol, 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol (BHT) and 5- chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (postreaction mass 3: 1, CIT / MIT)], changing current values for 3 chemical substances: 1-naphthylamine and two substances toxic to reproduction: dibutyl phthalate and bis (2-ethylhexyl) phthalate and deletion of the reference “7)” from item 456 of the MAC (NDS) list (Dusts not classified due to toxicity) and keeping it in the list entries: 27, 79, 198, 305, 466, 538, 539, 541 with the wording “7) The respirable crystalline silica fraction must be determined”. Three sessions of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI are planned for 2022. During the meetings, the MAC/MAC-STEL values for about 10 chemicals will be discussed. These tasks are in line with the activities of the European Agency for Safety and Health at Work.
PL
1-Etylo-2-pirolidon (NEP) jest cieczą bezbarwną do lekko żółtawej o zapachu zbliżonym do amoniaku. Związek jest stosowany jako zamiennik 1-metylo-2-pirolidonu (NMP), głównie jako rozpuszczalnik przemysłowy. Dla 1-etylo-2-pirolidonu dotychczas nie opracowano w Polsce dokumentacji i nie ustalono wartości normatywnych w powietrzu środowiska pracy. Zaproponowano przyjęcie wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) 1-etylo-2-pirolidonu na poziomie 30 mg/m³ . Za wartość NOAEC przyjęto stężenie 62,6 mg/m³ na podstawie wyników badań na szczurach, u których narażenie na związek nie spowodowało działania toksycznego na nabłonek węchowy. Ze względu na działanie drażniące związku zaproponowano przyjąć wartość chwilową na poziomie 60 mg/m³ . Obliczone na podstawie wartości NOAEL dla toksyczności prenatalnej u zwierząt równoważniki stężeń w powietrzu środowiska pracy wynoszą 87,5 i 175 mg/m³ , zatem zaproponowana wartość NDS na poziomie 30 mg/m³ powinna zabezpieczyć pracowników również przed szkodliwym działaniem na potomstwo. Biorąc pod uwagę działanie drażniące 1-etylo-2-pirolidonu, jego wchłanianie przez skórę oraz możliwe działanie toksyczne na płód, zaproponowano następujące oznakowanie związku: „skóra” – wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową, „Ft” – substancja o działaniu szkodliwym na płód oraz „I” – substancja o działaniu drażniącym. Zaproponowano ustalenie wartości dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym (DSB) związku na poziomie 45 mg 2-hydroksy-N-etylosukcynoimidu (2-HESI)/g kreatyniny. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
1-Ethylpyrrolidin-2-one (NEP) is a colorless or yellowish liquid with ammonia-like odor. It is used as 1-methylpyrrolidin2-one (NMP) substitute, mostly as industrial solvent. So far, no normative values in the air of the working environment have been defined in Poland for 1-ethyl-2-pyrrolidone. The MAC value of 30 mg/m3 and STEL value of 60 mg/m³ have been proposed. The basis for calculating the MAC value was the NOAEC value of 62.6 mg/m³ for the olfactory epithelium degeneration in rats. The equivalent concentrations in the air of the working environment, calculated on the basis of the NOAEL value for prenatal toxicity in rats and rabbits, are 87.5 mg/m³ and 175 mg/m³ , respectively, therefore the MAC value of 30 mg/m³ should protect workers from harmful effects on the offspring. Taking into account the irritating effect of 1-ethyl-2-pyrrolidone, its absorption through the skin and possible toxic effects on the fetus, the following notations have been proposed: “skin” – skin absorption of the substance may be just as important as for inhalation exposure, “Ft” – substance toxic to the fetus and “I” – irritating substance. It is proposed to set Biological Exposure Index (BEI) value of 45 mg 2-hydroxy-N-ethylsuccinimide (2-HESI)/g creatinine. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
15
Content available remote Ocena narażenia na zapylenie w obiektach przemysłu naftowego
PL
Zapylenie powietrza na stanowiskach pracy jest zjawiskiem, które może spowodować wiele groźnych chorób u narażonych na ten czynnik pracowników. Szczególnie niebezpieczny jest pył o najmniejszych średnicach ziaren, zaliczany do tzw. frakcji respirabilnych. Pył o tych własnościach dostaje się do pęcherzyków płucnych. Jest praktycznie nieusuwalny i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W ostatnich latach wprowadzono do obowiązującego porządku prawnego wiele norm (PN-EN 482+A1:2016-01, PN-EN 13890:2010, PN-91/Z-04018/02, PN-91/Z-04018/03, PN-91/Z-04018/04) zmieniających metodykę wykonywania pomiarów oraz zwiększających wymogi związane z oszacowaniem niepewności uzyskanych wyników. Nowością w tym zakresie jest stosowanie kompleksowej metody szacowania niepewności pomiarów uwzględniającej nie tylko sam pomiar i kalibrację urządzeń pomiarowych, ale również szereg dodatkowych elementów, takich jak: stabilność przepływu pompy, czas wykonywania pojedynczego pomiaru pobierania próbek i wydajność przepływu powietrza w trakcie pomiaru czy transport i przechowywanie próbek. Okoliczności te były podstawą do podjęcia prac związanych z poszerzeniem metodyki badań w zakresie ich wykonywania, interpretacji wyników oraz statystycznej oceny. Konieczne stało się również opracowanie nowych narzędzi informatycznych (arkuszy kalkulacyjnych) pozwalających na usprawnienie wykonywania obliczeń. Artykuł odnosi się do zagadnienia związanego z zapyleniem powietrza na stanowiskach pracy. Pomiary zapylenia polegają na określeniu zawartości w powietrzu pyłu frakcji wdychalnej i/lub respirabilnej oraz krzemionki krystalicznej i obejmują pobór próbek powietrza, transport i przechowywanie próbek, oznaczenie rodzaju pyłu, wyniki obliczeń zawartości pyłu w powietrzu. W ramach prezentowanych zagadnień wykonano pomiary zapylenia na stanowisku pracy podczas pracy urządzenia wiertniczego. Dokonano oszacowania stopnia szkodliwości pyłów na organizm ludzki, oceny niepewności uzyskanych wyników oraz ryzyka popełnienia błędu zastosowania metody. Opracowano program (arkusz kalkulacyjny) przystosowany do szybkich obliczeń wyników końcowych z odniesieniem do najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu (NDS) oraz gromadzenia danych z wykonywanych pomiarów.
EN
Air pollution at workplaces is a phenomenon that can cause serious diseases in exposed workers. Particularly dangerous is the dust of the smallest particle size, classified as the so-called respirable fractions. Dust with these properties enters the alveoli. It is practically indelible and poses a health hazard. In recent years, many standards have been introduced into the current legal order (PN-EN 482+A1:2016-01, PN-EN 13890: 2010, PN-91/Z-04018/02 PN-91/Z-04018/03, PN-91/Z-04018/04). These standards change the methodology of performing measurements and increase the requirements for estimating an uncertainty of results obtained. A novelty in this field is the use of a comprehensive method for estimating measurement uncertainty, taking into account not only the measurement and calibration of measuring devices, but also a number of additional elements, such as pump flow stability, time taken to perform a single measurement sampling, air flow capacity during measurement, or their transport and storage. These circumstances formed the basis for undertaking works related to the extension of the research methodology in terms of their performance, interpretation of results and statistical evaluation. It also became necessary to develop new IT tools (spreadsheets) to streamline the computational work. The article presents issues related to workplace dust content. Dust measurements consist in determining the inhalable and/or respirable dust and crystalline silica airborne dust content, i.e. the collection of air samples and determining of the dust type, transport and storage of samples, and calculation results for the airborne dust. Dust measurements were performed on the drilling rig during the drilling rig operation. The degree of dust harmfulness to the human body was estimated, and the uncertainty of the obtained results and the risk of making an error in the application of the method was assessed. A program (spreadsheet) adapted to the quick calculations of the final results with reference to the maximum permissible concentrations (MOC) of dust and collection of data from the performed measurements was developed.
EN
Today's drilling contractors demand rig manufacturers to design drilling equipment with an emphasis on safety and the environment while improving performance, reducing non-productive time and operational costs. Drillmec brings it all together in one drilling rig - the HH220 series. Compared with conventional drilling rigs of equal power and capability, the HH220 series rigs create a smaller footprint reducing environmental impact, making rigging up a simpler task and strongly reducing manual handling. Measurements of noise at workstations related to HH220 FA-EU drilling rig and measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration show, that the final results meet applicable Polish standards.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z użyciem nowoczesnego urządzenia wiertniczego do wykonywania robót geologicznych w aspekcie korzyści i zalet wynikających z jego wpływu na bezpieczeństwo obsługi oraz ochronę środowiska naturalnego. Skutkuje to ograniczeniem potencjalnych zdarzeń wypadkowych oraz zmniejszeniem zagrożeń dla środowiska naturalnego w czasie wykonywania operacji wiertniczych.
EN
Purpose: The purpose of this article is to analyse the quality of the human – work system in the context of modern organisation management paradigms focused on theoretical aspects of sustainable growth in which flexibility gets the crucial condition to meet each company’s objectives specified by this growth. Design/methodology/approach: It is an opinion article, the attempt to interpret the correlation between the high quality of work environment indicated by the goals of Agenda 2030 and the organisation flexibility dimensions presented in literature which imply the growth in efficiency and effectiveness of work potential management. The study was developed on the basis of the regular and critical literature analysis. Findings: The considerations presented in the article indicate that the achievement of high efficiency and effectiveness level in organisation in the era of postglobalisation and Coronavirus is only possible when the high organisation flexibility is guaranteed, and the flexible initiation of innovative changes depends on optimising the management of work potential. The need of flexibile creativity in the company, being a reaction to the radical redefining the human functioning in an organisation, is required on all levels of each company functioning arising from the view that the general organisation flexibility is conditioned by partial flexibilities. Originality/value: The value of this paper is theoretical. The possibilities of obtaining various kinds of flexibility by a company were determined in the context of developing the human – work system and its influence on the total growth of organisation abilities. It was presented that the flexible organisation competences guaranteeing the proper organisation processes, condition the increase in flexibile skills in a positive way, which contributes to the more flexible activities adapted to the permenent and turbulent changes in the company external surroundings. This article is addressed to the people interested in the multiaspect problematics of the academic issue, the obtained results may be the inspiration to further research.
PL
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2020 r. spotykała się trzy razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: 9 dokumentacji proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego przygotowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych, stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie częstotliwości wykonywania badań i pomiarów w odniesieniu do prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie NDS i NDN pkt. C.1: „Mikroklimat gorący” na podstawie normy PN-EN ISO 7243:2018-01. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu ds. pracy trzy wnioski w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2018, poz. 1286, zm. DzU 2020, poz. 61) w następującym zakresie: wprowadzenia zmian w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia dla 5 nowych substancji chemicznych, tj.: 4-chloro-2-toliloaminy i jej chlorowodoru, czerwieni zasadowej 9, furanu, kwasu nitrylotrioctowego i jego soli, N-metyloformamidu oraz zmiany obowiązujących wartości dla 3 substancji chemicznych, dostosowując polski wykaz wartości NDS do dyrektywy 2017/2398/UE – pyły drewna oraz związki chromu(VI) i 4. projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE (akrylonitryl). Wnioskowano także zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zakresie mikroklimatu gorącego. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN poparła ponadto wniosek Zespołu Ekspertów ds. Czynników Biologicznych o umieszczenie koronawirusa SARS-CoV-2 w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, co wdraża do prawa polskiego dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. W 2020 r. wydano XXXVI rocznik kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w którym opublikowano: artykuł problemowy dotyczący koronawirusów, 10 monograficznych dokumentacji na temat szkodliwego oddziaływania określonych czynników chemicznych na organizm człowieka w środowisku pracy wraz z uzasadnieniem zaproponowanych wartości najwyższych dopusz-czalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) tych czynników, 9 metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy, w tym metodę oznaczania węgla elementarnego w spalinach emitowanych z silników Diesla, a także sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w latach 2017-2019. W 2021 r. planowane są trzy posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których będą dyskutowane i ustalane wartości NDS/NDSCh dla około 10 substancji chemicznych. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do propozycji wartości wiążących dla substancji chemicznych o działaniu: rakotwórczym, mutagennym lub działających szkodliwie na rozrodczość, opracowanych przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC). Zadania te wpisują się także w kierunki działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
EN
In 2020, the Commission met at three sessions, in which 9 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: the frequency of tests and measurements in relation to works in which the respirable fraction of crystalline silica is produced, changes in Annex 2 to the Regulation on MAC and MAI, point C.1: “Hot microclimate” and updating Directive 2020/739/EC based on the Standard No. PN-EN ISO 7243: 2018-01. The Commission suggestes to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC and MAI values: adding 5 substances to the list of MAC values (4-chloro-2-tolylamine and its hydrochloride, basic red 9, furan, nitrilotriacetic acid and its salts, N-methylformamide), changing current values for 3 chemical substances and adaptation of the Polish list of OEL (MAC) values to the directives: 2017/2398/EU [wood dust, chromium (VI) compounds] and the fourth draft directive amending Directive 2004/37/EC (acrylonitrile). The Commission also proposed changes to Annex 2 to the hot microclimate. The Interdepartmental Commission for MAC and MAI supported the request of the Group of Experts on Biological Agents to include the SARS-CoV-2 coronavirus in Annex 1 to the Regulation of the Minister of Health on harmful biological agents for health in the work environment and health protection of workers professionally exposed to these factors that implement into Polish law the Commission Directive (EU) 2020/739 of June 3, 2020. Four issues of the quarterly Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy were published in 2020. The following were published: article on coronaviruses, 10 monographic documentations with justification of proposed values and their maximum allowable concentrations (NDS, NDSCh), 9 methods for assessing the concentration of harmful factors in the working environment, including the method of determining elemental carbon in exhaust gases emitted from diesel engines and report on the activities of the Interdepartmental Committee for MAC and MAI in 2017-2019. Three sessions of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI are planned in 2021. During the meetings, the MAC/MAC-STEL values for about 10 chemicals will be discussed and work will be continued on the adaptation to national regulations the proposed binding values for chemicals with carcinogenic, mutagenic or reprotoxic effects prepared by the Risk Assessment Committee (RAC). These tasks are also in line with the activities of the European Agency for Safety and Health at Work.
EN
Workplace stress is a common cause of many diseases. It may be intensified by staying in one room for many hours and being exposed to unfavorable environmental stimuli. The role of designers may be important in shaping the work environment favorable to the mental comfort of building users. The aim of the article is to review the solutions used in the architecture of public and commercial (office) buildings, as well as in interior designs and landscape projects, helpful to reduce the level of stress that may arise in the workplace. The adopted research methodology includes the analysis of selected examples of design solutions, literature studies and the anthropological research carried out by the author using the structured interview method. The result of the review is the collection of a rich set of design methods, which allow to shape the work environment favorable to the mental health of users of public and commercial buildings. The conducted research allows to conclude that designers have a wide range of measures which enables to shape a work environment that is beneficial for mental health. The range of these possibilities in the hands of architects is constantly growing, and they should be constantly aware of it. In addition, listening to the needs of users of existing buildings may lead designers to new solutions.
PL
Stres w miejscu pracy jest częstą przyczyną wielu chorób. Może go potęgować wielogodzinne wystawienie na niekorzystne bodźce płynące z otoczenia poprzez przebywanie w jednym pomieszczeniu. Rola projektantów może być istotna w kształtowaniu środowiska pracy korzystnego dla komfortu psychicznego użytkowników budynków. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu rozwiązań stosowanych w architekturze budynków użyteczności publicznej i komercyjnych (biurowych), jak również w obrębie projektów wnętrz tego typu obiektów i projektów zagospodarowania terenu, sprzyjających obniżaniu poziomu stresu mogącego się pojawić w miejscu pracy. Przyjęta metodologia badań obejmuje analizę wybranych przykładów rozwiązań projektowych, studia literaturowe oraz własne badania antropologiczne autorki przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego. Rezultatem dokonanego przeglądu jest zebranie bogatego zestawu środków, jakimi dysponuje architektura i branże pokrewne, pozwalających kształtować środowisko pracy sprzyjające zdrowiu psychicznemu użytkowników budynków biurowych, a także użyteczności publicznej. Wnioski z przeprowadzonych badań prowadzą do stwierdzenia, iż projektanci dysponują szerokim repertuarem środków pozwalających kształtować korzystne dla zdrowia psychicznego środowisko pracy. Wachlarz tych możliwości w rękach architektów jest wciąż powiększany, a ci powinni być go stale świadomi. Ponadto wsłuchanie się w potrzeby użytkowników istniejących obiektów może naprowadzić projektantów na nowe, niestosowane jeszcze rozwiązania.
PL
Ścieki trafiające do oczyszczalni mogą zwierać chorobotwórcze wirusy, w związku z czym pracownicy tych zakładów stanowią grupę zawodową narażoną na kontakt z tymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Źródłami tych patoge nów może być zarówno bioaerozol, emitowany w trakcie procesów technologicznych, jak i ścieki, osady ściekowe czy zanieczyszczone powierzchnie. Narażenie na patogenne szczepy wirusów może stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych, które obejmują zarówno infekcje jelitowe, jak i pozajelitowe. Głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinny być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
Wastewater is a potential source of pathogenic viruses. Hence, wastewater treatment plants’ workers may be exposed to these harmful biological agents during their occupational activities. The sources of these pathogens may be bioaerosols, emitted during technological processes, as well as sewage, sewage sludge or contaminated industrial surfaces. Exposure to viral pathogens may cause various diseases and adverse health effects including both intestinal and parenteral infections. Therefore, a reliable risk assessment and an appropriate containment measures are considered key factors in the prevention of occupational hazards among this group of workers.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.