Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań kształtujących politykę każdego państwa. Znaczenie tego zagadnienia jest uwarunkowane czynnikami o charakterze wewnętrznym (rozwój krajowych systemów energetycznych), jak i zewnętrznym (oddziaływanie na impulsy ze strony innych państw). Celem artykułu była analiza wpływu wydobycia ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych na rynek naftowy Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz określenie potencjalnych konsekwencji zniesionego przez USA w 2015 roku zakazu eksportu wydobywanego w tym państwie surowca na światowy rynek ropy naftowej. Zasadniczym założeniem było twierdzenie, iż zniesienie obostrzeń w zakresie eksportu ropy naftowej doprowadzi do spadku cen tego surowca na rynkach międzynarodowych, co w dalszej perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne USA. W artykule autor wskazał kilka korzyści i konsekwencji dla tego typu sytuacji. Po pierwsze – przedsiębiorstwa wydobywcze będą mieć większą swobodę w decydowaniu o wielkości produkcji, gdyż wcześniej niektóre z nich podejmowały decyzje o eksploatacji złóż surowców w oczekiwaniu na znalezienie kupca na wydobywany surowiec. W efekcie zapotrzebowanie na ropę naftową ze złóż niekonwencjonalnych było w pewnym zakresie kształtowane przez krajowy sektor rafineryjny. Po drugie – poprawa bezpieczeństwa energetycznego USA, z uwagi na ograniczenie importu ropy naftowej, przede wszystkim z państw lub regionów niestabilnych politycznie (Bliski Wschód, Afryka). Po trzecie – przeznaczenie środków finansowych na nowe inwestycje, a w efekcie stworzenie dodatkowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. Po czwarte – eksport ropy naftowej przez Stany Zjednoczone Ameryki stanowi potwierdzenie przywiązania do zasad wolnego rynku (swoboda wymiany handlu) oraz stworzyło możliwość większego oddziaływania na światowy rynek ropy naftowej. Po piąte – zmiana regulacji prawnych może doprowadzić do zmniejszenia eksportu paliw. Po szóste – intensyfikacja eksploatacji złóż niekonwencjonalnych ropy naftowej może w ograniczonym zakresie zwiększyć zagrożenie ekologiczne.
EN
Security is one of the most important tasks of each country. The importance of this issue is conditioned by factors of an internal (development of national energy systems) and external nature (impulses from other countries). The aim of the article was to analyze the impact of extracting oil from unconventional resources on the market of the United States of America and to identify the consequences of lifting the crude oil export ban by the United States of America in 2015. The main objective was to claim that the reduction of restrictions on the export of crude oil would lead to a drop in oil prices on international markets, which in the long term would have a positive impact on the energy security of the US. In the article, the author indicated some potential consequences for this situation. Firstly – oil companies would have more space in deciding on the volume of production, as previously many of them made decisions about the exploitation of crude oil deposits in the hope of finding a buyer for the crude oil. As a result, the demand for oil from unconventional sources was largely shaped by domestic refineries. Secondly – to improve the energy security of the US, due to reduced imports of crude oil, mainly from politically unstable countries or regions (Middle East, Africa). Thirdly – the allocation of funds for new investments would create new jobs and reduce unemployment. Fourthly – crude oil exports by the United States of America confirmed their attachment to principles of the free market (freedom of trade exchange) and would have a greater impact on the global oil market. Fifthly – changes in legal regulations could lead to a reduction on the exports of fuels. Sixthly – the intensification of the exploitation of unconventional oil resources could – at some point – increase ecological threats.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości reologicznych smarów plastycznych, dedykowanych do zastosowania w krążnikach przenośników taśmowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono w zakresie temperatur odpowiadającym rzeczywistym zmianom temperatury otoczenia dla krążników pracujących w kopalniach odkrywkowych. Dla każdego z badanych smarów wyznaczono charakterystyki naprężenia stycznego w funkcji gradientu prędkości ścinania, lepkość strukturalną oraz granicę płynięcia. Do tego celu wykorzystano reometr rotacyjny Anton Paar MCR 101, a do liczbowego wyznaczenia granicy płynięcia zaproponowano uogólniony model reologiczny Herschela-Bulkleya. Wyniki charakteryzujące właściwości badanych kompozycji smarnych porównano z parametrami uzyskanymi dla smaru bazowego, tj. smaru aktualnie stosowanego w krążnikach eksploatowanych w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. W efekcie przeprowadzonych prac wytypowano smary referencyjne do zastosowania w prototypowych krążnikach, dla których zostanie przeprowadzona ocena wpływu tych smarów na wartość generowanych oporów obracania.
EN
The paper presents the results of research carried out into selected rheological properties of plastic greases dedicated to be used in belt conveyor’s idlers. Laboratory tests were carried out within temperature range which reflects actual idlers ambient temperature in open pit conditions. For each of tested idlers the changes of shear stress as function of shear rate, structural viscosity and yield stress were determined. For this purpose the Anton Paar MCR 101 rheometer was used and for determination of yield stress Herschel-Bulkley was used. The results of research carried out into selected greases were compared with results obtained for reference grease which is actually used in one of lignite open pit mines. The results of carried out research allowed to choose greases to be used in prototype idlers for which the impact of used grease on the value of rotational resistance will be determined.
PL
Maszyny i urządzenia eksploatowane m.in. w Zagłębiu Miedziowym narażone są na ekstremalnie trudne warunki pracy (zapylenie, wilgotność, temperatura, obecność solanki oraz duże obciążenia udarowe), które powodują przyspieszone zużywanie tribologiczne i uszkodzenia wielu ruchowych węzłów tych maszyn i urządzeń. Istotnie wpływa to na koszty eksploatacji tych maszyn, bezpieczeństwo pracy oraz wydajność. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące trwałości i niezawodności ruchowych węzłów ślizgowych i tocznych oraz omówiono rodzaje urządzeń i metody badań przydatne do rozwiązywania problemów związanych z trwałością węzłów maszyn. Zagadnienia te i problemy prezentuje grupa pracowników naukowych uczelni znajdujących się w pobliżu Zagłębia Miedziowego, którzy zajmują się od wielu lat tribologią oraz dysponują bogatym zapleczem badawczym. Wykazano, że istnieje szerokie pole do współpracy w zakresie działań naukowo-badawczych, konstruktorskich i eksploatacyjnych w celu osiągnięcia realnych efektów polepszenia trwałości eksploatacyjnej użytkowanych maszyn. Zaprezentowano kilka kierunków działań, m.in. w obszarach: doboru nowoczesnych materiałów na elementy współpracujące w węzłach tarcia, zmian konstrukcyjnych węzłów tarcia i ich uszczelnienia, doboru środków smarnych do poszczególnych węzłów oraz aplikacji środków smarnych (np. ilość i częstotliwość podawania smaru przez stacje centralnego smarowania).
EN
The machines and the devices exploited among others in the Copper Basin are subjected to extreme difficult working conditio ns (dust, humidity, temperature, presence of brine and largeimpact loads) which cause accelerated wear and damage of many working nodes of machines and devices. Significantly it affects the cost of their service life, safety and efficiency. The paper presents issues concerning the durability and reliability of sliding and rolling nodes and discusses the types of equipment and test methods useful for solving problems related to the durability of machines nodes. These issues and problems presents a group of academic staff of the universities located near of the Copper Basin, who deal with tribology for many years and have a wealth of research facilities. It has been shown that there is wide scope for cooperation in the field of science and research, design developments and exploitation in order to achieve real results to improve the service life of used machines. They presented several directions of activities, among others in the areas of selection of modern materials on elements working in friction nodes, structural changes in friction and sealing, lubricant selection for each node and application of lubricants (eg. the amount and frequency of administration of grease through the central lubrication stations).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na formowanie się warstw powierzchniowej i przyściennej w handlowym smarze plastycznych ŁT4-S2, w pobliżu ścianek wykonanych z sześciu różnych materiałów, tj. tworzyw elastomerowych (70E, 70F), tworzyw termoplastycznych (PTFE, PU) oraz stopów metali (B47, C11000). Badania przeprowadzono na reometrze rotacyjnym pracującym w układzie płytka–płytka. Wyznaczono krzywe zmian lepkości dynamicznej oraz naprężeń stycznych w smarze plastycznym w funkcji gradientu prędkości ścinania, w obszarze warstwy przyściennej, w temperaturze od -20 °C do 60°C.
EN
The influence of temperature on superficial and boundary layers forming in commercial grease ŁT4-S2, in the vicinity of walls made of six different materials, i.e. two elastomeric materials (70E, 70F), two thermoplastic materials (PTFE, PU) and two metal alloys (B47, C11000), are presented in this paper. The studies were carried out by means of a rotational rheometer with a parallel plate measuring system. Curves of changes in dynamic viscosity and shear stress in the grease as a function of shear rate in the boundary layer at a temperature from -20°C to 60°C were determined.
PL
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju smarowania na tribologiczne zużywanie i niezawodność eksploatacyjną otwartych przekładni zębatych w układach napędowych młynów kulowych i pieców obrotowych. Przeanalizowano wpływ rodzaju smarowania na zużycie energii elektrycznej przy tego typu układach napędowych. Badania i analizy obejmowały wielkogabarytowe przekładnie zębate, wykorzystywane w układach napędowych wymienionych urządzeń, pracujące między innymi w przemyśle: cementowym, chemicznym, górniczym, energetycznym czy celulozowym.
EN
The article covers the issues of the influence of the type of lubrication on the tribological wear and operational reliability of open gears in the propulsion system of ball mills and rotary kilns. The influence of the type of lubrication on electricity consumption for these types of drive systems was analysed. The research and analysis included the large-size gear transmissions used in the drive systems of these devices, working among others in the following industries: cement, chemical, mining, energy, or cellulose. It has been found that the plastic grease spray lubrication with addition of graphite is more effective compared to the dip lubrication of gear transmissions. Spray lubrication reduces the friction coefficient of rolling-sliding between mating teeth, which leads to a reduction in electricity consumption in the range of 1–3%, and it also extends troublefree transmission operation. The depositions of the grease in the micro-irregularities on the surface of the tooth and the filling of the pores on the surfaces by the grease with graphite were beneficial. Due to the very heavy operating conditions of the transmissions, the high concentrated pressures occurred on the surface of the tooth. This can lead to the penetration of carbon particles into the surface layer of the steel from which the gear wheels are made, and this leads to changes in the structure of the steel and in the hardness of working with each tooth surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zewnętrznego stałego pola elektrycznego na moment hamujący w układzie: wirujący wał–olej–uszczelnienie wargowe. W badaniach używano bazowych olejów silnikowych syntetycznych: glikol polialkilenowy (polyalkylene glycol = PAG) i polialfaolefina (polyalphaolefin = PAO) oraz dodatków uszlachetniających: przeciwzużyciowy (AW) i modyfikator tarcia (FM). Doświadczenia te prowadzono dla różnych temperatur czystych olejów bazowych i ich mieszanin z dodatkami AW i FM. Właściwości elektroreologiczne bazowych olejów i ich mieszanin z ww. dodatkami AW i FM wyznaczono na stanowisku składającym się z reometru pracującego w układzie obracająca się tarcza–płyta i z przystawki umożliwiającej wytworzenie stałego pola elektrycznego między tarczą i płytą.
EN
The paper presents the experimental results of research on the effect of an external DC electric field on the braking torque in a rotating shaft–oil– –rotary lip seal system. In the research, polyalkylene glycol (PAG) and polyalphaolefin (PAO) base oils and two additives antiwear (AW) and friction modifier (FM) were used. These experiments were performed for different temperatures of pure base oils and their blends with the AW and FM agents. Electrorheological properties of base oils and blends with AW and FM additives were performed using a rotating rheometer, which worked in the plate-plate system. A DC voltage across the upper and lower plates was generated by a current/voltage power pack. In both experiments, it was found that the DC electric field in both interfacial systems caused the braking torque and the complex viscosity modulus to be changed.
EN
Currently, the most technologically advanced building walls have an overall heat transfer coefficient U at a level of 0.10 W/(m2K) which corresponds to the passive house standard. Less demanding requirements are set for building windows for which the thermal performance has not yet been significantly improved. Therefore, there is a demand for developing new technologies for glazing with superior thermal performance, good optical quality and of the lowest possible weight. In the paper, measurements of thermal performance of multi-layer glazing with ultrathin internal glass partitions are presented.
PL
Obecnie współczynnik przenikania ciepła ścian w budynkach energooszczędnych jest rzędu 0.10 W/(m2K), co odpowiada standardowi budynków pasywnych. Z kolei mniej rygorystyczne wymagania w standardzie pasywnym dotyczą okien, gdzie współczynnik przenikania ciepła wynosi około 0.7 W/(m2K). Tak więc istnieje potrzeba rozwoju technologii okien z bardzo niskimi wartościami współczynników przenikania ciepła i jednocześnie posiadających dobre walory optyczne a także niską wagę. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów izolacyjności cieplnej wielowarstwowego oszklenia z wewnętrznymi ultracienkimi szybami wykonane w komorze klimatycznej zgodnie z odpowiednimi normami.
PL
W pracy opisano badania polietylenu PE-UHMW stosowanego m.in. na panewki endoprotez stawu biodrowego. Próbki materiału poddano tarciu ślizgowemu w ruchu przemiennym w kontakcie ze stalą kwasoodporną ANSI 316L Badania polegały na pomiarze współczynnika tarcia statycznego badanej pary trącej przy różnych naciskach jednostkowych. Badaniom poddano próbki materiału eksploatowane odpowiednio przez 0, 1000, 20 000 i 100 000 cykli ruchowych. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości badanych próbek PE-UHMW.
EN
The paper describes a fatigue wear examination of medical PE-UHMW. Samples of polyethylene were exposed to sliding friction in reciprocating movement against ANSI 316L stainless steel. The subjects of investigation concentrate on measuring the static friction coefficient at various values of unit pressures. Samples of material were tested at 0, 1000, 20 000 and 100 000 cycles of movement. In addition, the paper contains microscopic photography of friction surfaces and the results of microhardness measurements of investigated samples PE-UHMW.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań doświadczalnych z zakresu modyfikowania warunków pracy węzłów tarcia trzema preparatami – dwoma wytwarzającymi na powierzchni elementów warstwę ceramiczną i jednym modyfikującym warstwę wierzchnią na drodze reakcji chemicznej. W ramach pracy przeprowadzono doświadczalne badania na standardowym aparacie czterokulowym próbek smarowanych olejem Castrol Magnatec Diesel 10W-40 bez dodatku (jako olej odniesienia) i z wymienionymi dodatkami w ilości 10% lub 0,1%. Do oceny skuteczności smarowania przyjęto trzy kryteria (obciążenie graniczne Fg, charakterystyka zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), wskaźnik granicznego obciążenia zużycia Goz). Wielkości kryterialne zaczerpnięto z normy PN-76/C-04147 "Badania własności smarnych olejów i smarów". Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Oceniając skuteczność działania badanych środków w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40, stwierdzono ich pozytywne działanie, chociaż poprawa określanych wskaźników istotnie zależy od badanych materiałów, a uzyskany efekt nie zawsze wart jest poniesionych nakładów.
EN
This paper presents the results of the experimental work on the modification of the operating conditions of working nodes using three preparations: two that create ceramic layers on the surfaces of elements and one modifying the surface layer by chemical reaction. Investigations were carried out using a standard four-ball extreme pressure tester. Specimens were lubricated with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 without additives (as basic oil) and with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 with the addition of preparations of 10% or 0.1% by volume. To assess the lubrication efficiency of the tested compositions, three criteria were used (limit load Fg, limit wear load index Goz, and wear characteristic as the function of load d = f(F)). Comparative quantities were taken from the Polish standard PN-76/C-04147 "The tests of properties of oils and greases". The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student's t-test. After assessing the working efficiency of tested additives in Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oil, a favourable reaction was noticed but improvements of determined quantities fundamentally depends on test materials. It was found that the additives are not always cost effective.
PL
W pracy zbadano wpływ udziału procentowego zagęszczacza litowego na właściwości reologiczne kompozycji smarowej w zakresie liniowej i nieliniowej lepkosprężystości. Podczas badań zastosowano dwa testy oscylacyjne: test przemiatania amplitudy odkształcenia oraz test przemiatania częstotliwości odkształcenia. Test przemiatania amplitudy umożliwia ocenę stabilności mikrostruktury zagęszczacza w smarze plastycznym z podziałem na obszary liniowej i nieliniowej lepkosprężystości pod wpływem siły ścinającej, przy stałej częstotliwości i zmiennej amplitudzie odkształcenia. Testu przemiatania częstotliwości używa się głównie przy małych częstotliwościach oscylacji i stałym odkształceniu w celu zbadania mikrostruktury w obszarze liniowej lepkosprężystości. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem reometru rotacyjnego Physica Anton-Paar MCR 101 pracującego w układzie stożek-płytka.
EN
The effect of lithium thickener content on rheological properties of grease compounds in linear and non-linear viscoelastic regimes was investigated in this work. During the study, two oscillation tests were used: amplitude of strain sweep test, and frequency of strain sweep test. The amplitude sweep test allows one to assess the stability of the thickener microstructure in lithium grease in the linear and non-linear viscoelastic region under shear load at constant frequency and changeable strain amplitude. Sweep frequency tests are used mainly at low-frequency oscillation and constant strain to investigate the microstructure in the linear viscoelastic region. The study was carried out using a rotational rheometer, Physica Anton-Paar MCR 101m, with cone and plate geometry.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Scharakteryzowano pojęcie "bezpieczeństwa energetycznego", ukazano jego złożoność oraz przedstawiono odpowiedzialność zainteresowanych stron za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W artykule przedstawiono strukturę bilansu energetycznego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego. Zostały zaprezentowane kierunki dostaw tego paliwa, struktura jego zużycia oraz wskaźnik zależności importowej Polski od surowców energetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na uregulowania prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie gazu ziemnego. Artykuł omawia obowiązki i uprawnienia podmiotów zaangażowanych w ten proces oraz zastosowane środki podczas rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego w 2009 roku.
EN
The article concerns the matters connected with assuring the power security. There were characterized the definition of power security, its complexity and responsibility of parties for providing it. The article depicts the structure of national power balance with a special regard towards natural gas. There were presented directions of supplies of this fuel, the structure of its consumption and the indicator of import dependence for Poland concerning power materials. Particular attention was brought on the legal regulations regarding to providing the power security in the field of natural gas. The article explains obligations and rights of subjects engaged in procedure mentioned above, furthermore, it also presents actions which were undertaken during the crisis between Russia and Ukraine in 2009.
PL
Zwrócono uwagę na znaczenie oporów tarcia w projektowaniu uszczelnień ruchowych, zwłaszcza pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym. Podkreślono, że podczas rozruchu~ straty tarcia w uszczelnieniach mogą znacznie zmniejszyć sprawność całego urządzenia. Opisano badania tribologiczne służące określeniu oporów tarcia w wybranych parach ślizgowych.
EN
Determination of frictional resistance apart from durability is a significant issue during the design of the dynamic seals, especially working in reciprocating motion. Friction losses in sealing joints may significantly reduce the whole system efficiency during start-up period. Tribological research of selected sliding couples (a polymeric material on metal) in the static friction have been carried out.
EN
The Western Outer Carpathians flysch of Poland comprises clasts of crystalline rocks representing source areas that supplied sedimentary basins with clastic material. Zircon from quartz syenite and granite cobbles representing the Silesian Ridge, the currently unexposed source area located at the southern margin of the Silesian Basin, yielded uniform U-Pb dates of 604š6 Ma and 599š6 Ma. These are interpreted as the age of igneous crystallization. Similarly, zircon from a gneiss cobble derived from the northern source terrain gave 610š6 Ma date, which is interpreted as the age of crystallization of the granitic protolith to the gneiss. The Neoproterozoic magmatism is interpreted to have occurred at the Gondwana active margin.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości adhezyjnych stali i polimerów w kontekście zastosowania ich na węzły tarcia. Najpowszechniejszą metodą oceny właściwości adhezyjnych ciał stałych jest pomiar kąta zwilżania. Pomiar kąta zwilżania został użyty do wyznaczenia swobodnej energii powierzchniowej stali i polimerów oraz pracy adhezji dla skojarzeń stal–polimer. Badaniom poddano polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym, polieteroeteroketon, polioksymetylen, politetrafluoroetylen oraz stal austenityczną 316L i stal C45 o różnej twardości. Analiza wyników badań ukazała silną zależność między pracą adhezji a współczynnikiem tarcia statycznego oraz brak wpływu twardości stali na jej swobodną energię powierzchniową.
EN
The paper deals with adhesion properties of steels and polymers in the context of their application in frictional couples. A general method for a qualitative estimate of the adhesive properties of solids is wetting angle measurement. The wetting angle measurements were used to determine the free surface energy for steels and polymers and the work of adhesion for steel-polymer combinations. The research was done on UHMW polyethylene, polyether ether ketone, polyoxymethylene, polytetrafluoroethylene, 316L austenitic steel and C45 steels in four different hardnesses. The results of the experiment showed a great correlation between the work of adhesion and the static friction coefficient and had no influence on the hardness of steel on free surface energy in the steel-polymer material combinations. The research was carried out by means of a goniometer – DSA-HT12.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań fazy międzymetalicznej FeAl o strukturze typu B2 z różną zawartością aluminium [37, 40, 43, 46, 50 %at.]. Materiał do badań otrzymano metodą metalurgii próżniowej. Strukturę faz badano stosując metodę dyfrakcji promieni rentgenowskich. Szybkość dyfuzji wodoru wyznaczono za pomocą elektrochemicznej metody pomiaru szybkości przenikania wodoru przez membrany. Mikrostrukturę oraz mikrotwardość fazy FeAl badano przed i po przenikaniu wodoru. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości Al w fazie FeAl maleje wielkość ziarna i wzrasta parametr uporządkowania dalekiego zasięgu, a własności mechaniczne ulegają poprawie. Wyznaczona wartość efektywnego współczynnika dyfuzji wodoru Def przyjmuje wartości rzędu 10-8 cm2źs-1. Sugerowaną przyczyną malejącej wartości Def wraz ze wzrostem zawartości Al w fazie FeAl jest obecność na powierzchni Al2O3 o silnych własnościach barierowych.
EN
This work presents the results of investigations of the FeAl intermetallic phase with the B2 structure and different content of aluminium [37, 40, 43, 46, 50 at.%[ The tested material was obtained by vacuum metallurgy method. The phase structure was investigated by X-Ray diffraction method. The rate of hydrogen diffusion was determined using the electrochemical permeation method. Microstructure and microhardness of the FeAl phase was investigated before and after hydrogen permeation. It was found that with increasing content of Al in the FeAl phase, the grain size decreases, the value of long-range order parameter increased, and mechanical properties improved. The determined values of the effective coefficient of hydrogen diffusion Deff are of order 10-8 cm2źs-1. It was suggested that the reason for decreasing value of Deff with the increase of Al content in the FeAl phase is the presence of Al2O3 on the surface with strong barrier properties.
PL
W pracy zbadano za pomocą spektrofotometru ATR-FTIR zjawisko pseudoplastyczności i tiksotropii smarów plastycznych zagęszczanych 12-hydroksystearynianem litu na bazie oleju mineralnego. Autor dokonał jakościowej oceny oddziaływań fizykochemicznych występujących między flokułami mydła litowego, a także zaproponował schemat kierunkowania się asocjatów 12-hydroksystearynianu litu podczas ścinania smaru oraz ich agregacji i flokulacji w fazie relaksacji smaru.
EN
The paper deals with experimental studies on pseudoplastic and thixotropic properties of lubricating greases with ATR-FTIR spectroscopy. The research was done on lithium greases thickened by lithium 12-hydroxystearate with mineral base oil. The molecular bonds between dispersed particles of lithium soap during the shearing process and the relaxation of grease were identified.
20
Content available remote Wpływ zawartości zagęszczacza na zjawisko tiksotropii smarów plastycznych
PL
Praca dotyczy wpływu udziału procentowego zagęszczacza na zjawisko tiksotropii smarów plastycznych. Badaniom poddano czyste (bez dodatków) smary litowe zagęszczane 12-hydroksystearynianem litu na bazie oleju mineralnego. Wyniki eksperymentu pokazały, że zarówno udział procentowy zagęszczacza, jak i gradient prędkości ścinania mają istotny wpływ na odbudowę mikrostruktury zagęszczacza litowego po procesie ścinania. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem reometru rotacyjnego - Rheotest 2.1 ze zmodyfikowaną głowicą pomiarową.
EN
The paper deals with influence of thickener fraction on thixotropy of lubricating greases. The research was done on pure (without any additives) lithium greases thickened by lithium 12-hydroxystearate witl mineral base oil. The results of the experiment showed that both the thickener fraction and shear rate have a significant influence on reconstruction of lithium thickener microstructure after the shearing process. The research was carried out by means of a rotary rheometer - Rheotest 2.1 with modified measuring head.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.