Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrogeological conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy powstałe na wstępnym etapie realizacji obiektu budowlanego, wynikające z niedostatecznego rozpoznania podłoża gruntowego. Inwestycje na terenach zamkniętych często dotyczą obiektów infrastruktury krytycznej bądź obiektów specjalnych, które wymagają indywidualnych, specjalnych rozwiązań projektowych, a ich posadowienie właściwego rozpoznania podłoża gruntowego, adekwatnego do kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
EN
The article presents the problems that arise at the initial stage of construction of a building, resulting from inadequate identification of the subsoil. Investments in closed areas often involve critical infrastructure facilities or special facilities that require individual, special design solutions. The development of appropriate design solutions for their foundation requires proper reconnaissance of the subsoil, adequate to the geotechnical category of the building object.
EN
Selecting a site for a landfill should minimise the inevitable ecological effects. The Regulation of the Minister of the Environment (2013) on waste landfills specifies, among others, that it is best to locate a landfill in a place with a natural geological barrier. For landfills other than hazardous and neutral waste, the minimum thickness of the barrier should be ≥1.0 m, and the value of its filtration coefficient k≤1.0·10– 9 m/s. Another criterion for the location of landfills is the expected piezometric table of groundwater, at least 1 m below the level of the planned excavation. In the paper, the last criterion is subjected to a critical analysis based on the results of my own research. It analyses what the piezometric table of groundwater is and what impact it has on the possible penetration of potential pollutants. The considerations are carried out on the example of the ground predicted for a waste landfill, for which tests necessary to determine the hydrogeological conditions were carried out.
PL
Wytypowanie terenu pod składowisko odpadów jest trudnym zadaniem i powinno ograniczyć do minimum nieuniknione skutki ekologiczne. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów określa między innymi, iż składowisko najlepiej jest sytuować tak, aby miało naturalną barierę geologiczną. Dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne minimalna miąższość bariery powinna być ≥1,0 m, a wartość jej współczynnika filtracji k≤1,0×10-9 m/s. Innym kryterium lokalizacji składowisk jest położenie przewidywanego najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych, co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. W pracy ostatnie kryterium poddaje się krytycznej analizie, której podstawą są wyniki badań własnych. Analizuje się, czym jest piezometryczny poziom wód podziemnych i jaki on ma wpływ na możliwe przenikanie potencjalnych zanieczyszczeń do wód podziemnych. Rozważania są przeprowadzone na przykładzie podłoża terenu, planowanego pod składowisko odpadów, dla którego wykonano badania niezbędne do określenia warunków hydrogeologicznych.
PL
W pracy omówiono przypadki oddziaływania geotechnicznego na zabudowę sąsiednią. Poprzez analizę omówionych przypadków wskazano na konieczność przeprowadzania każdorazowo oceny wpływów powstających obiektów na zabudowę sąsiednią. Wykazano, że konieczność ta wynika bezpośrednio z pakietu norm dotyczących zagadnień związanych z niezawodnością obiektów budowlanych w czasie całego okresu życia, tj. jego przygotowania, realizacji i eksploatacji, aż po jego rozbiórkę włącznie. Wykazano, że konieczne jest różnicowanie poziomu niezbędnej niezawodności obiektu budowlanego, prowadzące do równowagi pomiędzy konsekwencjami zniszczenia obiektu z wysokością koniecznych nakładów finansowych, również tych, które prowadzą do zabezpieczenia interesu i mienia osób trzecich znajdujących się w strefie wpływów (geotechnicznych S, wpływów drgań parasejsmicznych, wpływów oddziaływania akustycznego i innych). Wykazano konieczność prowadzenia monitoringu geodezyjnego, drganiowego i innego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 [1,2,3] to nadal obraz z naszego rynku budowlanego.
EN
The paper discusses cases of geotechnical impact on the neighboring buildings. Through the analysis of the discussed cases, it was indicated that it is necessary to assess the impact of the constructed objects on the neighboring buildings each time. It has been shown that this necessity results directly from the package of standards concerning issues related to the reliability of building objects during the entire life cycle, i.e. its preparation, implementation and operation, up to and including its demolition. It has been shown that it is necessary to differentiate the level of the necessary reliability of a building, leading to a balance between the consequences of the destruction of the structure from the amount of necessary financial outlays, including those that lead to securing the interests and property of third parties located in the zone of influence (geotechnical S, paraseismic, influences of acoustic impact and others). The need for geodetic, vibration and other monitoring was demonstrated. The lack of professionalism and ignorance of the requirements given in EC7 [1,2,3] is still an image from our construction market.
EN
The construction of the Skalička embankment dam is planned in the Moravian part of the Czech Republic on the river Bečva. Its main purpose is to protect the area downstream of the dam against floods; its additional purposes may be water supply, hydropower production, environmental and social effects. The location of the dam is exposed to complicated geological and hydrogeological conditions, as well as environmental and social conflicts. Recently, the appropriate variant of the scheme has been searched for using the multi-criteria analysis, where all aspects are carefully investigated and assessed. As the dam is located in the karst region, the most important challenges are the hydrogeological issues including the assessment of the dam’s impact on the adjacent spa Teplice nad Bečvą, where the mineral water is extracted from the karst system. Another task is to verify the technical design of the dam, mainly the method and the extent of the sub-base sealing, the drainage system and its impact on the local groundwater regime. The paper describes and discusses the proposed variants of the dam layout. It also presents the results of the hydrogeological research and modelling, as well as recommendations concerning the technical solutions used for the dam. The authors lists and shortly discuss the basic aspects taken into account in the multi-criteria analysis, along with the main conflicts accompanying preparation of the scheme.
PL
W morawskiej części Republiki Czeskiej na rzece Bečva planowana jest budowa zapory skalnej Skalička. Jej głównym celem jest ochrona przeciwpowodziowa obszaru poniżej zapory, dodatkowymi celami mogą być zaopatrzenie w wodę, energetyka wodna, efekty środowiskowe i społeczne. Lokalizacja zapory jest narażona na skomplikowane warunki geologiczne i hydrogeologiczne oraz konflikty środowiskowe i społeczne. Ostatnio odpowiedni wariant schematu jest poszukiwany za pomocą analizy wielokryterialnej, w której wszystkie aspekty są dokładnie badane i oceniane. Ponieważ zapora będzie zlokalizowana w obszarze krasowym, najważniejszymi wyzwaniami są kwestie hydrogeologiczne, w tym ocena wpływu zapory na sąsiednie uzdrowisko Teplice nad Bečvą, gdzie z systemu krasowego czerpana jest woda mineralna. Innym zadaniem jest sprawdzenie projektu technicznego zapory, głównie sposobu i zakresu uszczelnienia podłoża, systemu odwodnienia oraz jego wpływu na lokalny reżim wód podziemnych. W artykule opisano i omówiono proponowane warianty zapory. Przedstawiono wyniki badań i modelowania hydrogeologicznego oraz zalecenia dotyczące technicznego rozwiązania zapory. Wymienione są i krótko opisane podstawowe aspekty brane pod uwagę w analizie wielokryterialnej wraz z głównymi konfliktami towarzyszącymi przygotowaniu schematu.
EN
The goal of this article is to determine rational constructional and technological options for the development of underground space, in particular, the arrangement of underground parking lots under the specific hydrogeological conditions of Dnipro city. In this article, the best practices in the construction of similar facilities in the world are discussed. Arrangements for individual structural elements and structures as a whole were considered. The main resources for their implementation are determined, the most important performance indicators are calculated, their comparison is carried out and proposals for the use of individual technological concepts are developed. The experience of underground space development in Dnipro city is studied and the problems of construction of underground structures under specific difficult hydrogeological conditions are identified. The proposed technological concepts make it possible to implement such design solutions under difficult hydrogeological conditions with dense development and preservation of historical buildings in the city.
EN
As open-pits occupy the land only temporarily, post-mining planning for sustainable land reuse represents an important stage and it can be done since the pre-exploitation stage. !ere are more possibilities to reuse former open pits depending on the nature and location of ore deposits. Coal open-pits are o"en reused as artificial lakes. Depending on local hydrology and hydrogeology the flooding process of former open-pits may be done naturally or artificially (combined). Reuse of the remaining gaps of open-pits requires a good evaluation of possibilities and limitations specific to the area. !e classification of open pits and their remaining gaps in terms of hydrogeological conditions is necessary for a better post-mining planning of the area. !is paper proposes a multicriterial classification of open pits and their remaining gaps taking into account the hydrogeological conditions and the action of some hydrogeological parameters that have an important contribution in establishing the approach to their flooding process. !e most important hydrogeological conditions of the region are investigated (the hydrogeological structure, types and number of aquifers, nature of aquifer rocks, hydrodynamic characteristics of the region) and the results are processed for the development of a multicriteria classification. Depending on the results of hydrogeological classification of open pits and their remaining gaps, the possibility of natural and/or artificial flooding can be established or, contrary, the need to consider a different reuse direction, other than flooding. !e proposed classification is useful as in literature no multicriteria classification exist, most of them being focused on single criterion classification. In this paper, more open-pits and their remaining gaps were analyzed from a hydrogeological point of view and classified based on the proposed classification which takes into account more evaluation criteria.
PL
Ponieważ odkrywki zajmują teren tylko tymczasowo, planowanie prac po zakończeniu eksploatacji w celu zrównoważonego ponownego wykorzystania gruntów stanowi ważny etap i można to zrobić już na etapie przedeksploatacyjnym. W zależności od charakteru i lokalizacji złóż rudy istnieje więcej możliwości ponownego wykorzystania dawnych wyrobisk odkrywkowych. Odkrywki węgla są często ponownie wykorzystywane jako sztuczne jeziora. W zależności od lokalnej hydrologii i hydrogeologii proces zalewania byłych odkrywek może odbywać się w sposób naturalny lub sztuczny (łączony). Ponowne wykorzystanie pozostałych odkrywek wymaga dobrej oceny możliwości i ograniczeń specyficznych dla tego obszaru. Klasyfikacja odkrywek i pozostałych wyrobisk pod względem warunków hydrogeologicznych jest niezbędna dla lepszego planowania terenu po zakończeniu eksploatacji. W artykule zaproponowano wielokryterialną klasyfikację odkrywek i pozostałych wyrobisk z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i oddziaływania niektórych parametrów hydrogeologicznych, które mają istotny wpływ na zapełnianie wyrobiska wodą. Badane są najważniejsze warunki hydrogeologiczne regionu (budowa hydrogeologiczna, rodzaje i liczba warstw wodonośnych, charakter skał wodonośnych, charakterystyka hydrodynamiczna regionu), a wyniki są przetwarzane w celu opracowania wielokryterialnej klasyfikacji. W zależności od wyników klasyfikacji hydrogeologicznej odkrywek i pozostałych wyrobisk, można ustalić możliwość naturalnego i / lub sztucznego zalania lub przeciwnie, konieczność rozważenia innego kierunku ponownego wykorzystania. Zaproponowana klasyfikacja jest innowacyjna, ponieważ w literaturze opisano do tej pory klasyfikacji wielokryterialnej, a większość publikacji skupia się na klasyfikacji jednokryterialnej. W niniejszej pracy więcej odkrywek i wyrobisk poeksploatacyjnych przeanalizowano z hydrogeologicznego punktu widzenia i sklasyfikowano w oparciu o zaproponowaną klasyfikację uwzględniającą ocenę wielokryterialną.
PL
Badania przeprowadzono w celu oceny warunków hydrogeologicznych pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie na wschód od Puław, na obszarze międzyrzecza Kurówki i Bystrej. W ujęciu regionalnym wody podziemne krążą w obrębie pozostających w łączności hydraulicznej pięter wodonośnych: czwartorzędowego, czwartorzędowo-kredowego i kredowego, przy czym dominującą rolę odgrywa piętro kredowe. Rzeki ograniczające obszar mają charakter drenujący i determinują układ pola hydrodynamicznego. Podstawą oceny warunków hydrogeologicznych były własne badania terenowe, obejmujące w 200 studniach pomiary głębokości do zwierciadła wody oraz oznaczenie właściwości fizykochemicznych wód, a z wytypowanych studni dodatkowo pobór próbek do szczegółowych badań laboratoryjnych. Oznaczone w wodach ze wszystkich studni wartości właściwości fizykochemicznych (pH, PEW i temperatury) zasadniczo mieszczą się w zakresie dopuszczalnym dla wód do spożycia. Wyniki szczegółowych oznaczeń laboratoryjnych makro- i mikroskładników w wodach podziemnych wskazują na przewagę słabego stanu chemicznego (6 punktów), w porównaniu do stanu dobrego (2 punkty). W odniesieniu do normatywów dla wód do spożycia, kryteria spełniają wody z 3 punktów, podczas gdy w 5 punktach wymogi nie są spełnione.
EN
The research was carried out to assess the hydrogeological conditions of the first aquifer in the area between the Kurówka and Bystra rivers, east of Puławy. In regional terms, groundwater circulates within the hydraulically connected Quaternary, Quaternary- Cretaceous and Cretaceous aquifers, with the Cretaceous aquifer playing a dominant role. Rivers that limit the area are of a draining nature, determining the system of the hydrodynamic field. The assessment of hydrogeological conditions was carried out based on own field tests including the measurement of the depth to groundwater table and the determination of physicochemical properties in 200 wells, and collecting additional water samples for detailed laboratory tests from selected wells. The values of physicochemical properties (pH, PEW and temperature), determined in the water from all wells, are generally within an acceptable range of values for drinking water. The results of detailed research on chemical composition of groundwater indicate the dominance of the poor chemical status (6 points) over the good chemical status (2 points). Based on the norms that determine the quality of water for human consumption, only 3 out of 8 points meet the requirements.
PL
W artykule, na tle opisu budowy geologicznej, przedstawiono warunki hydrogeologiczne rejonu Olkusza, gdzie prowadzona jest eksploatacja złóż rud Zn-Pb. Scharakteryzowano strukturę i natężenie dopływów wód do każdego ze złóż rud, a także sposób ich ujmowania i odwadniania wyrobisk. Celem pracy jest wskazanie czynników kształtujących wielkość całkowitego natężenia dopływu, który w IV kwartale 2017 r. kształtował się na poziomie blisko 230 m3/min, oraz sposobu wyznaczania granic stopni zagrożenia wodnego.
EN
The deposit of lead and zinc ores of the “Olkusz-Pomorzany” Mine is located in the so-called Muschelkalk (the Middle Triassic), which is present on the strata of the Bunter sandstone. The Muschelkalk is locally covered by deposits of the Keuper and the Upper Jurassic, as well as of the Quaternary. The Quaternary, Upper Jurassic, and Triassic multiaquifer formations are connected to form a single water-bearing horizon. A karstic-fissured aquifer system developed in the Triassic multiaquifer formation. Exploitation is carried out under free groundater flow conditions. The intensity of groundwater inflow to excavations (230 m3/min in Q4 2017) depends on the lithology of carbonate rocks and the presence of numerous connected cavities and channels. Such connections allow groundwater beyond deposit borders to flow to excavations laterally and vertically. Operation of a mine under such conditions is based on the recognition of water conditions using underground holes and the monitoring of pressure in piezometers within the rock mass under mining drainage. The distribution of piezometric pressures in each of the multiaquifer formation makes the predicted inflows to be close to the actual inflows. This leads to decisions of the mine management related to the safety of mine operation under water hazard, including the categorisation of water hazard with the use of the groundwater table elevation of the Triassic multiaquifer formation compared to the elevation of the designed excavation. This categorisation method has been used since the mine was established. According to mine authorities, the method is suitable and effective.
PL
Znane z praktyki przykłady awarii obiektów budowlanych zwykle wynikają z braku spełnienia warunków formalnych. Ich przyczyną bardzo często jest niedostosowanie zakresu rozpoznania geotechnicznego do właściwej kategorii geotechnicznej. Powodami awarii są także względy merytoryczne, obejmujące niepełną lub niewłaściwą interpretację w tworzeniu modelu geologiczno-inżynierskiego i geotechnicznego podłoża gruntowego, w tym często pomijanych warunków hydrogeologicznych.
EN
The article presents the practical aspects of subsoil investigation and determination of geotechnical conditions of buildings’ foundations. The authors underlined the actions and documents, as well as the required analyses, needed for determination of the geotechnical conditions. The determinants of geomechanical conditions were defined too, as they are tied to the psychical parameters of subsoil changes prognosis. The documents concerning the geotechnics and geological engineering required for the construction designs were discussed as well as the legal aspects and standards.
EN
The design of geological structure models of contemporary river valleys is largely based on geomorphological analysis. Since the individual valley bottom landforms constituting a record of the evolution of the river system are often characterised by a certain nature of the lithological profile, this analysis can also be useful for determining the variation of filtration conditions in the alluvial layer. The possibilities of landform identification have increased in recent years, mainly due to the dissemination of airborne laser scanning. The paper presents the results of hydrogeological studies conducted using the numerical terrain model along a section of the Middle Vistula River valley near Magnuszew. In this area, flood flows transformed the arrangement of alluvial layers by filling strings of oxbow lakes, reducing the thickness of loamy alluvial soils, as well as by forming extensive sandy alluvial fans. Deep erosion fissures (crevasses), which are the result of concentrated flood flows, were filled and buried during subsequent swellings by loose alluvia of channel facies. Identification of the diversity of the geological structure of floodplain, conducted based on airborne laser scanning imaging, allowed the creation of a conceptual model of hydrogeological conditions, which takes into account the effects of land-forming activity of flood waters. This model subsequently became the basis for the construction and calibration of the mathematical water filtration model. Detailed identification of the geological structure with the use of remote sensing methods also allowed indication and characterisation of intensified filtration areas in the substrate of flood banks and other flood protection structures. Such phenomena are a threat to their stability.
EN
The geology of the Świętokrzyskie Province is complex and diverse. Potable water is supplied mainly from Devonian, Triassic, Jurassic and Cretaceous aquifers. Approximately 75% of the water is drinkable, the other 25% is contaminated due to human activities. Water found in the Świętokrzyskie Province is of the Ca(HCO3)2 or CaMg(CO3)2 type
EN
The paper presents the review of methods for determining hydrogeological properties of rock mass in the place of mine shaft location. The largest Polish copper ore deposit is located in the Fore-Sudetic Monocline. It is the Kupferschiefer-type deposit occurring at a depth of 400 to 1200 metres. During the last 60 years the deposit was opened with 30 mine shafts, and the 31st shaft is currently being sunk. The methods of hydrogeological tests in boreholes as well as the methods of estimation of hydrogeological parameters and prediction of water inflow into the sinking mine shaft have evolved through the years. In the 1960s, the most popularfield test was the well bailing/infiltration test, and the most popular methods ofparameters estimation and inflow prognosis were analytical equations and analytical methods of water inflow forecasting. These methods provide very uncertain results. The best and reliable results of predicted water inflows are derived from methods based on long-term pumping tests and numerical modelling. These methods were used in the IMore project which concerns possibilities of dewatering of the Bundsandstein aquiferfor a mine shaft sinking purpose.
EN
The paper presents issues related to the changes of groundwater with drawal in Lublin in the 20th and 21st centuries and their consequences. The research has been based on the analysis of published and archival materials of the Department of Hydrology, Maria Curie Skłodowska University in Lublin, and the Municipal Water and Sewerage Company in Lublin. The collected data have allowed for the preparation of groundwater contour maps for several hydrodynamic situations in 1955-2015. Assessment of the range and depth of the depression cone in zones of water intakes and in the city in the last 70 years was determined by comparison of the present-day groundwater contour map and the map for 1955. High water withdrawal in the 1980-ties has resulted in lowering of the groundwater table. In the last decades, after the marketization of water prices and economic changes, decrease of water withdrawal took place, which in the case of higher precipitation resulted in increased groundwater levels.
PL
Siedemnastokilometrowym odcinkiem popularnej zakopianki na odcinku od Lubnia do Rabki-Zdroju każdej doby, według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r., przejeżdża 17 tys. samochodów. Tak duże natężenie ruchu wynika z faktu, że trasa prowadzi do jednego z najpopularniejszych kurortów turystycznych w Polsce. Zakopane odwiedza co roku przeszło dwa miliony turystów. Dziś trasa ekspresowa kończy się w Lubniu, a dalej poza krótkimi odcinkami siódemka jest drogą krajową jednojezdniową.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wydobycia kruszywa naturalnego z zawodnionych złóż na wody powierzchniowe i podziemne. Podstawą opisu i oceny oddziaływania są dane hydrogeologiczne zawarte w dokumentacjach geologicznych oraz wieloletnie pomiary i obserwacje wód wypełniających wyrobiska oraz monitorowanych w studniach obserwacyjnych – piezometrach. Stwierdzono brak niekorzystnego oddziaływania wydobycia spod wody kruszywa naturalnego na okoliczne wody gruntowe i powierzchniowe, jeśli wyrobiska nie są odwadniane i nie są połączone z wodami powierzchniowymi. Dotyczy to złóż o stabilnych warunkach hydrogeologicznych. Występujące w wyrobiskach i ich otoczeniu zmiany poziomu wód gruntowych są głównie skutkiem naturalnej zmienności infiltracji do gruntu wód opadowych. W złożach posiadających niestabilne warunki hydrogeologiczne wpływ eksploatacji kruszywa spod wody musi być indywidualnie analizowany. W większości przypadków wpływ ten nie wystąpi, lub będzie bez znaczenia, ale należy się także liczyć z brakiem możliwości oceny.
EN
The article presents the impact of underwater extraction of natural aggregates on surrounding surface and underground water. The description and impact assessment was based on hydrogeological data included in the geological documentations, long-term measurements, observations of water filling the excavations and water table fluctuations monitored in observation wells - piezometers. It was assessed that if during extraction there is no quarry dewatering or connection to surface waters, there is no adverse impact of underwater extraction of natural aggregates on the surrounding groundwater and surface water. That applies to deposits with stable hydrogeological conditions. The changes in the groundwater level in the excavations and their surroundings are mainly due to the natural variability of the infiltration of the precipitation water. In deposits with unstable hydrogeological conditions, the impact of underwater extraction of aggregates must be analyzed individually. Although in most cases hydraulic impact will not occur, or it will be negligible, or will be problematic to evaluate.
PL
Podstawą artykułu są badania modelowe wykonane w zadaniu nr 5 projektu rozwojowego nr R09 0042 06/2009 pod tytułem „Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono model warunków hydrogeologicznych złoża Koźmin, schemat trzypoziomowego modelu matematycznego oraz wariantowe badania modelowe bez ekranu i z ekranem. Model matematyczny umożliwił obliczenie dopływów wód do odkrywki oraz zasilania z rzeki Warty w warunkach ekranowania i bez niego.
EN
The basis of article are modelling studies performed in task No. 5 development project No. R09 0042 06/2009 titled „Technical and technological solutions for Koźmin opencast allowing the continuation of exploitation of brown coal deposits in the area of Natura 2000”, funded by the National Center for Research and Development. The article presents a model of hydrogeological conditions of the Koźmin deposit, scheme of three-level mathematical model and variant model tests without screen and with screen. The mathematical model allowed to calculate inflow of water to the opencast and recharge from Warta river in shielding condition and without it.
PL
Intensyfikacja produkcji gazu jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed przemysłem naftowym. Zasoby niektórych złóż gazu są niewielkie, ale w sumie dają potężna ilość i będą wymagać specjalnych technologii wydobywczych. Wielkoskalowa przemysłowa produkcja gazu jest prowadzona z użyciem szczelinowania hydraulicznego. Praca prezentuje wyniki projektu badawczego dotyczącego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi w kontekście rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego w obwodach Charkowskim i Donieckim na Ukrainie oraz minimalizacji zagrożeń wobec środowiska naturalnego. Głównymi rozpatrywanymi w badaniach zagadnieniami było rozpoznanie, analiza i systematyzowanie faktów na temat obszarów perspektywicznych, w celu dalszych interpretacji w odniesieniu do warunków hydrogeologicznych i potencjału zasobów wodnych, w związku z prognozowaną wielkością wydobycia z odwiertów w obwodach Charkowskim i Donieckim. Szczególną wagę przywiązywano do obliczeń zasobów wodnych niezbędnych dla szczelinowania hydraulicznego, z uwzględnieniem wszystkich możliwych kosztów. Jako wynik tego projektu, zaproponowano wybór źródeł zasobów wodnych do ewentualnego zabezpieczenia koniecznych ilości wód dla prac wiertniczych i realizacji szczelinowania hydraulicznego.
EN
Intensification ofgas production is one of the most important challenges of oil and gas industry. Reserves ofsome gas collectors are small, but they are huge in the aggregate and will require special production technologies. Large-scale industrial gas production is performed using the technology of hydraulic fracturing. The study showed the results of research project as concerns the optimization of water management in the context of development of oil and gas industry in the Kharkiv and Donetsk regions of Ukraine and minimization of environmental risks. The research inclides the study, analysis and systematization of evidence of prospective areas forfurther interpretation in relation to the hydrogeological conditions and potential of water resources in connection with the forecast volumes of the output of exploration and production wells in the Kharkiv and Donetsk regions. The special attention was spared to the calculations of necessary water resources for hydraulic fracturing including all possible charges. Accompanying with this, as a result of this project, a choice has been done about water resources for the possibility ofproviding necessary water volumes for projected drilling works and implementation of "fracking” operations.
EN
The article presents a critical opinion about the recognition of hydrogeological conditions described in the geological report on the Oczkowice lignite deposit. It is shown that the report does not include sufficient recognition of hydrogeological conditions as well as chemical analyses of groundwater in the Paleogene-Neogene aquifers, where an upward flow of high salinity groundwater from the Mesozoic basement was found. Moreover, the occurrence of sulphides in the Miocene sediments has not been proven, and it can significantly influence the water quality in the pit. There are also numerous errors and unacceptable simplifications in the numerical hydrogeological model which is an integral part of the report. It is assessed that the recognition of hydrogeological conditions included in the report cannot be treated as a basis for a proper development of neither a report on deposit dewatering nor an Environmental Impact Assessment report.
PL
Podstawą artykułu są badania polowe wykonane w zadaniach: nr 2 i nr 3 projektu rozwojowego nr R09 0042 06/2009 pod tytułem „Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono badania warunków geologicznych w podłożu potencjalnego ekranu oraz badania infiltrometryczne i hydrometryczne rzeki Warty pod kątem budowy trzypoziomowego modelu matematycznego. Model taki umożliwił obliczenie dopływów wód do odkrywki w warunkach ekranowania i bez niego oraz zasilania z rzeki Warty. Zostanie to opublikowane w oddzielnym artykule.
EN
The basis of article are field survey performed in tasks: No.2 and No. 3 development project No. R09 0042 06/2009 titled „Technical and technological solutions for Koźmin opencast allowing the continuation of exploitation of brown coal deposits in the area of Natura 2000”, funded by the National Center for Research and Development. The article presents a study on the geological conditions in the substrate of a potential screen and infiltration tests with hydrometric research Warta river for construction of three-level mathematical model. This model allowed calculation of the water inflow into opencast in terms of shelding and without him and recharge from Warta river. It will be published in a separate article.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.