Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1024

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi próbę analizy przekształceń, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków w sposobie kształtowania zabudowy kwartałowej w obszarze poszerzenia zakresu lokacyjnego Wrocławia. Przyczynkiem do podjęcia niniejszej analizy były wyprzedzające badania architektoniczne, przeprowadzone w obrębie piwnic przy ulicy Ruskiej 32/33, co wraz z bogatym źródłem ikonograficznym stanowi uzupełnienie i poszerzenie stanu wiedzy nad architekturą i urbanistyką tej części miasta od czasów średniowiecznych. Istotnym elementem pracy jest stworzenie katalogu zapraw budowlanych zastosowanych w obiekcie ze względu na możliwość jednoznacznego datowania, co stanowi istotne ułatwienie dla przyszłych badań na tym obszarze. Wyniki badań potwierdziły również, że aktualna zabudowa zajmuje dwie sąsiednie parcele średniowieczne.
EN
This paper presents an analysis of transformations that have taken place over the centuries in the manner of development of the block buildings in the area of the extension of the city limits of Wrocław. The reason behind this analysis was advance architectural research, which took place in the basement of the tenement house of 32/33 Ruska Street, which, together with rich iconographic sources, complements and extends the state of knowledge on architecture and urban planning of this part of the city since the Middle Ages. An important element of the work is cataloguing of building mortars used in the building due to the possibility of unambiguous dating, which is a significant facilitation for future research in the area. The results of the research also confirmed that the current buildings occupy two adjacent medieval plots.
2
Content available remote Badania pożarów strumieniowych propanu przeprowadzone w dużej skali
PL
Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów temperatury i promieniowania cieplnego w czasie pożaru strumieniowego propanu wydobywającego się pod ciśnieniem z instalacji gazowej. Badania pożaru strumieniowego w dużej skali przeprowadzono na poligonowym stanowisku badawczym zbudowanym na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
EN
A test of propane jet fire was performed in an outdoor test stand built in the fire brigade training center. A propane jet with a flow rate of about 196.1 m3/h for 110 s was continuously released from pressurized liquid propane tank. The values of temp. and thermal radiation were recorded at 20 and 4 measuring points, resp. A significant effect of even low wind speeds on the values of the recorded parameters was obsd. The results of measurements of temp., thermal radiation and flame dimensions allowed to estimate the effects of jet fire.
EN
Geopolymers, or mineral polymers, are binders formed as a result of the alkaline activation of anthropogenic or natural minerals. Recently, they have attracted the attention of many scientists who justify the need to reduce carbon dioxide emissions during cement production by using other materials. The paper lists the materials used in the production of geopolymer binders, describes the geopolymerization process, and characterizes the method of corrosion of cement binders in relation to the results of research carried out on geopolymer binders. The main focus was on the resistance of geopolymers to chemical factors such as acids, sulphates, carbon dioxide and ammonium salts. Chloride penetration was indicated in the context of water absorption depending on the geopolymeric matrix microstructure. The results of the research on the reaction of alkali-silicate geopolymers are also described. Research presented mainly by foreign research units confirmed that geopolymer binders are characterized by much better properties than cement binders.
PL
Geopolimery, czyli mineralne polimery, to spoiwa powstające wskutek alkalicznej aktywacji minerałów antropogenicznych lub naturalnych. W ostatnim czasie skupiły uwagę wielu naukowców uzasadniających potrzebę redukcji emisji dwutlenku węgla wydzielającego się podczas wytwarzania cementu przez użycie innych materiałów. W pracy wyszczególniono materiały stosowane w produkcji spoiw geopolimerowych, opisano proces geopolimeryzacji i scharakteryzowano budowę geopolimerów. Porównano również sposób destrukcji materiałów cementowych z geopolimerowymi. Skupiono się głównie na odporności geopolimerów na działanie czynników chemicznych: kwasów, siarczanów, dwutlenku węgla, soli amonowych. Wskazano na wnikanie chlorków jako przykład transportu zależnego od mikrostruktury geopolimerowej matrycy, od możliwości wnikania wody. Opisano również wyniki badań reakcji alkalia-krzemionka zachodzącej w betonach. W badaniach, prezentowanych głównie przez jednostki zagraniczne, potwierdzono, że spoiwa geopolimerowe charakteryzują się dużo lepszymi właściwościami aniżeli spoiwa cementowe.
PL
W artykule opisano podziemny obiekt historyczny z dachem pokrytym roślinnością. Jest to murowany z cegły pełnej osiemnastowieczny budynek, który do II wojny światowej pełnił rolę lodowni browaru, po 1945 r. funkcję magazynową, a przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie był użytkowany i został zasiedlony przez nietoperze. W obiekcie tym przeprowadzono badania wilgotności masowej murów oraz sklepień ceramicznych. Badania wykonano za pomocą metody suszarkowo-wagowej dielektrycznej nieniszczącej. Zamieszczono również wyniki badań rodzaju i stężenia soli w murach. Na podstawie analizy oceniono stopień zawilgocenia i zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane na etapie projektowania do określenia funkcji poszczególnych części obiektu (biorąc pod uwagę występowanie nietoperzy) oraz zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
EN
The article contains a description of a underground historical object, with a roof covered with vegetation. It is a solid brick eighteenth-century building, which until World War II served as an ice house, after 1945 a storage place and for the last few decades it has not been used and has been inhabited by bats. In the building mass moisture tests of walls and ceramic vaults were carried out. The tests were carried out using the dryer-weighing method, the method using a moisture analyzer and the non-destructive dielectric method. The results of studies of the type and concentration of salt in the walls were also included. Based on the analysis of the obtained results, the degree of dampness and salinity of the walls was assessed. The obtained research results were used at the design stage to determine the function of individual parts of the object (taking into account the presence of bats) and to design appropriate moisture protection.
PL
W pracy przedstawiono wpływ podstawowych czynników mikroklimatu, takich jak: zakres temperatury, skład powietrza, graniczne wartości CO2, NH3, H2S. Wartości graniczne tych gazów kolejno określono na 3000 ppm, 20 ppm i 0,5 ppm (tabela 1). W przedstawionych rezultatach badań przykładowych obór stwierdzono zależności pomiędzy temperaturą, wilgotnością względną powietrza wewnątrz obór, średnią temperaturą wewnątrz obór a stężeniem amoniaku, stężeniem CO2 i prędkością ruchu powietrza.
EN
This paper presents the influence of basic microclimate factors such as temperature range, air composition, CO2, NH3, H2S limits. The limit values of these gases were successively set at 3000 ppm, 20 ppm and 0.5 ppm (Table 1). In the presented results of the study of exemplary barns, relationships were found between temperature, relative humidity of the air inside the barns, average temperature inside the barns and ammonia concentration, CO2 concentration and air movement velocity.
PL
Systemy do skanowania cargo wchodzą w skład zintegrowanego systemu zapewniania bezpieczeństwa granic Polski oraz Unii Europejskiej – aktualnie Polska ma najdłuższą granicę lądową Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów systemu jest skaner rentgenowski, który pozwala na prześwietlanie obiektów przejeżdżających przez granicę. Skaner składa się ze źródła promieniowania (lampy rentgenowskiej lub liniowego akceleratora elektronów bądź betatronu) oraz detektora. W zależności od rodzaju technologii skanowania stosuje się skanowanie transmisyjne (z ang. transmission) bądź odbiciowe (z ang. backscattering). System CANIS w ramach Projektu został zaprojektowany jako skaner do transmisyjnego skanowania pojazdów na przejazdach granicznych, i rozróżnia się dwa zasadnicze wersje: 1. CANIS Rail – system wyposażony w dwuenergetyczne źródło promieniowania 3/6MeV lub 6/9MeV, służący do skanowania taborów kolejowych, 2. CANIS Gantry/Portal – system wyposażony w dwuenergetyczne źródło promieniowania 3/6MeV, służący do skanowania pojazdów ciężarowych oraz osobowych. W systemie Gantry ramię skanujące przejeżdża wzdłuż nieruchomego pojazdu, a w systemie Portal ramię skanera jest nieruchome. Możliwa jest kombinacja dwóch systemów – system Gantry może pracować jako portal poprzez zaparkowanie skanera w wyznaczonej pozycji. Skanowanie następuje poprzez impulsowe wytwarzanie promieniowania wysokoenergetycznego za pomocą akceleratora liniowego, wyposażonego w wolframową tarczę konwersji (β→X), formowania wiązki w wachlarzowy kształt, jego transmitancję przez badany obiekt oraz rejestrację uzyskanej dawki promieniowania na pikselizowanym cyfrowym detektorze liniowym. Poprzez przesuw obiektu względem skanera uzyskuje się kolejne linie dwuwymiarowego radiogramu, który jest obrabiany (poprzez zastosowanie m.in. kalibracji), archiwizowany na serwerze oraz prezentowany inspektorowi.
EN
The cargo scanning systems are included in an integrated Poland's and European Union's border safety system - actually Poland has the longest land border in EU. One of the key part of the cargo scanner is a X-ray scanner, which allows for inspection of the vehicles crossing the border. The Xray source (X-ray lamp or linear electron accelerator or betatron) and the detector are the parts of the system. According to used scanning technology there is a transmission scan or backscatter scan. The CANIS system developed in a Project is a transmission scanner used for inspection of the vehicles on the border, and there are two models: 1. CANIS Rail - the dualenergy 3/6MeV or 6/9MeV railway cargo scanner, 2. CANIS Gantry/Portal - the dual energy 3/6MeV trucks and cars scanner. In the Gantry subversion, the gantry moves through parked vehicle, in a portal subversion the gantry is stationary. The combined version is also possible - gantry can work as a portal when parked in predefined position. The pulsed high energy X-ray are produced by a linear electron accelerator equipped with a tungsten conversion (β→X) plate, and is formed by a slit collimation system. The X-ray passes the inspected object and detected at the digital linear detector. The full digital radiography is a result of moving the inspected object through the scanner, and can be digitally processed (e.q. using calibration, filters) and archived on the server and presented to the inspector.
EN
The topic of the article is architectural and conservation research in one of the rooms of the so-called studentate in the Dominican priory in Krakow, which brought very interesting and unexpected results. In a small room that served as a kitchen, elements of late-Gothic decoration were discovered, e.g. beamed ceiling, portal and large fragments of polychrome. The article describes the course of research and subsequent discoveries, each of which required individual decisions regarding the method of conservation and exposition. An important issue was the interpretation of the iconographic program of the polychrome and the analysis of the entire decoration in the context of architectural transformations and the supposed historical function of the room. Reference was also made to conservation and technical procedures related to, among others, the need to introduce a new load-bearing ceiling above the room.
PL
Tematem artykułu są badania architektoniczno-konserwatorskie jednego z pomieszczeń tzw. studentatu w klasztorze dominikanów w Krakowie. Prace te przyniosły bardzo ciekawe i nieoczekiwane rezultaty. W niewielkim pomieszczeniu pełniącym funkcję kuchni odkryto bowiem elementy późnogotyckiego wystroju, m.in. strop belkowy, portal oraz duże fragmenty polichromii. W artykule opisano przebieg badań oraz kolejne odkrycia, z których każde wymagało indywidualnych decyzji dotyczących sposobu konserwacji i ekspozycji. Istotną kwestią była interpretacja programu ikonograficznego polichromii i analiza całości wystroju w kontekście przemian architektonicznych i domniemanej historycznej funkcji pomieszczenia. Odniesiono się także do procedur konserwatorskich i technicznych związanych m.in. z koniecznością wprowadzenia nowego stropu nośnego nad pomieszczeniem.
EN
This work focuses on scratches on the concrete slabs of open and closed multi-storey car parks. Cross and surface scratches as well as scratches formed above the reinforcing bars are presented. The reasons for their occurrence, how to prevent them and methods of repair are given. The work is illustrated by an example of the occurrence of cracks over the reinforcement, on which rusty blooms are visible indicating the corrosion of the reinforcement and the concrete bulges resulting from it. The surface, linear measurements of the cover thickness made with the Profometr PM-650 device are presented. These tests show that the reinforcement has been placed carelessly and the thickness of the cover is much smaller than that required for durability. The submitted applications relate to the design, construction and maintenance o
PL
Praca koncentruje się na kwestii zarysowania betonowych płyt parkingów wielopoziomowych: otwartych i zamkniętych. Przedstawiono rysy skrośne, powierzchniowe i rysy powstające nad prętami zbrojeniowymi. Podane są przyczyny ich powstawania, jak zapobiegać im oraz metody naprawy. Praca zilustrowana jest przykładem występowania rys nad zbrojeniem, na których widoczne są rdzawe wykwity świadczące o korozji zbrojenia oraz wybrzuszenia betonu będące jej skutkiem. Przedstawiono powierzchniowe liniowe pomiary grubości otuliny wykonane urządzeniem profometr PM-650. Z tych badań wynika, że zbrojenie zostało ułożone niestarannie, a grubość otuliny jest zdecydowanie mniejsza niż wymagana ze względu na trwałość. Zamieszczone wnioski dotyczą projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektu.
EN
Purspose: The aim of the article is to present the influence of isolation associated with coronavirus on the quality of life, including the quality of studying, of students of selected faculties of Silesian University of Technology.Design/methodology/approach: The study was conducted remotely using a web-based survey questionnaire. A diagnostic survey method was used to survey students. The research topics are related to the quality of life of students, based on the current epidemiological situation and other studies conducted related to aspects of quality of life.Findings: The study found that the epidemic had a significant impact on the functioning of students in their personal and academic lives. The study revealed that there are many problems related to the quality of life of students during the study period.Social implications: This study will help to notice students' problems during remote learning, deterioration of interpersonal contacts and deterioration of well-being and life satisfaction, as well as a decline in the level of teaching.Originality/value: The study indicates that distance learning is not a good form of education, and isolation at home has a negative impact on proper functioning in the modern world.
EN
In 2020, there was the 5th anniversary of establishing, by the Director of the Motor Transport Institute, the Automotive Service Centre for the Disabled Persons together with the National Information Point, the only information, training and research centre in Poland, supporting the community of people with physical disabilities in the area of mobility. This study is an overview of the research and social work to date, scientific publications and pro-social tasks that contributed to the development of motorism in this social group. Such activities are part of the mission of the Institute, which coordinates and promotes scientific research and development works in the field of road transport, while developing innovative technical, organizational and economic solutions. ASC is an example of an innovative comprehensive organizational solution, based on the needs of people with disabilities.
PL
W 2020 roku minęła 5 rocznica powołania przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych wraz z Ogólnopolskim Punktem Informacyjnym, jedynego w Polsce ośrodka informacyjnoszkoleniowo- badawczego, wspierającego środowisko osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w obszarze mobilności. Opracowanie niniejsze stanowi przegląd dotychczasowych prac badawczo-społecznych, publikacji naukowych i zadań prospołecznych, które przyczyniły się do rozwoju motoryzacji tej grupy społecznej. Działania takie wpisały się w misję Instytutu, który zajmuje się koordynacją i propagowaniem badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego, opracowując jednocześnie innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne. CUM jest przykładem innowacyjnego kompleksowego rozwiązania organizacyjnego, opierającego się o potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
EN
The paper generally discusses Whirl Tower research stands. Whirl Tower stands are used to test, among others, rotorcrafts main rotors in hovering. The work presents an overview of similar solutions of test stand presented in the available literature and online data. Beyond these solutions the paper also contains test stands used so far at the Institute of Aviation, these solutions were prepared for testing onetype of rotor (for example: only for gyroplane rotors). The article provides information about new (Whirl Tower) test stand fully designed and manufactured in Łukasiewicz Research Network ‒ Institute of Aviation (Ł-ILOT). One of the basic assumptions is that it will be a universal test stand, giving the possibility to test different types of rotors. Moreover, the article discusses the types of tests and research that can be carried out on this type of test stand, tests that are performed to ensure the safety of the rotor design.
PL
W artykule omówiono ogólnie stanowiska badawcze typu Whirl Tower. Stanowiska Whirl Tower służą do badania m.in. wirników głównych wiropłatów w zawisie. W pracy przedstawiono przegląd podobnych rozwiązań stanowisk badawczych prezentowanych w dostępnej literaturze i danych internetowych. Poza tymi rozwiązaniami w pracy przedstawiono również stanowiska dotychczas stosowane w Instytucie Lotnictwa, które były przygotowane do badania jednego typu wirnika (np. tylko dla wirników żyrokopterów). W artykule podano informacje o nowym stanowisku (Whirl Tower) w całości zaprojektowanym i wykonanym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Jednym z podstawowych założeń jest to, że będzie to stanowisko uniwersalne, dające możliwość badania różnych typów wirników. Ponadto w artykule omówiono rodzaje testów i badań, które mogą być prowadzone na tego typu stanowisku, testów, które wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji wirnika.
EN
Aim: The aim of the article is to indicate the essential technical and operational parameters of mobile fans and to present the proposed testing methodologies (as well as dedicated infrastructure) allowing to confirm the indicated features. Project and methods: In many places around the world, scientists conduct tests related to the use of mechanical tactical ventilation with the use of mobile positive pressure ventilation fans. These devices are used by fire protection units, among others, for the removal of thermal decomposition products resulting from fires, posing a threat to people staying in construction facilities during events and hindering rescue operations. Achieving the expected effects through the use of mechanical tactical ventilation depends on many factors, among others, on the appropriate technical parameters and the ability to use the fan. Describing the essential features that should be characterized by the devices in question, attention in particular should be paid to: mobility, durability, reliability and effectiveness. To confirm these features, mobile fans should be tested using properly validated test methodologies. This publication presents a draft of the test program that allows to confirm the effectiveness of mobile fans, i.e. aerodynamic efficiency (flow rate), stream shape (area of the effective speed distribution), operating time, noise, weight and dimensions. Conclusions: Mobile fans used by fire protection units are an important tool supporting the effectiveness of rescue operations. However, in order for them to be used in an optimal way, it is necessary to comprehensively examine the technical parameters, and then – adequately to these parameters – to develop appropriate procedures for their use. In the context of the aforementioned testing, despite the large scientific achievements in this field, there are still areas that require improvement, with particular emphasis on standardized testing methodologies and the measurement infrastructure dedicated to them. For this reason, the authors indicated important technical and functional features that determine the effectiveness of mobile fans and recommended selected methods on the basis of which these features can be verified. The intention of the project is to provide rescuers with greater comfort when choosing and using the devices in question. The basis for this comfort is to be aware of the availability of equipment with confirmed functional characteristics and the possibility of referring to the developed guidelines for the proper use of fans in accordance with their parameters.
PL
Cel: Celem artykułu jest wskazanie istotnych parametrów techniczno-użytkowych mobilnych wentylatorów oraz przedstawienie propozycji metodyk badawczych (a także dedykowanej infrastruktury) pozwalających potwierdzić wskazane cechy. Projekt i metody: W wielu miejscach na świecie naukowcy prowadzą badania związane ze stosowaniem mechanicznej wentylacji taktycznej z wykorzystaniem mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych. Urządzenia te są wykorzystywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej m.in. do usuwania powstałych w wyniku pożarów produktów rozkładu termicznego, stanowiących zagrożenie dla osób przebywających w trakcie zdarzeń w obiektach budowlanych oraz utrudniających działania ratownicze. Osiągnięcie oczekiwanych efektów poprzez zastosowanie mechanicznej wentylacji taktycznej zależy od wielu czynników, m.in. od odpowiednich parametrów technicznych oraz umiejętności zastosowania wentylatora. Opisując istotne cechy, jakimi powinny charakteryzować się przedmiotowe urządzenia, w szczególności należy zwrócić uwagę na: mobilność, trwałość, niezawodność oraz skuteczność działania. Aby potwierdzić te cechy, mobilne wentylatory powinny zostać poddane badaniom z wykorzystaniem odpowiednio zwalidowanych metodyk badawczych. W niniejszej publikacji przedstawiono projekt programu badań, pozwalający uwierzytelnić efektywność działania mobilnych wentylatorów, tj.: wydajność aerodynamiczną (wielkość przepływu), kształt strugi (powierzchnię efektywnego rozkładu prędkości), czas pracy, hałas, masę oraz wymiary. Wnioski: Mobilne wentylatory, stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, stanowią ważne narzędzie wspomagające efektywność prowadzonych działań ratowniczych. Jednak, aby mogły być one wykorzystywane w sposób optymalny, konieczne jest wszechstronne zbadanie parametrów technicznych, a następnie – adekwatne do tych parametrów – opracowanie odpowiednich procedur ich użycia. W kontekście wspomnianych badań, pomimo dużego dorobku naukowego w tej dziedzinie, nadal można dostrzec obszary wymagające doskonalenia, ze szczególnym uwzględnieniem znormalizowanych metodyk badawczych oraz dedykowanej im infrastruktury pomiarowej. Z tego względu zespół autorski wskazał istotne cechy techniczno-użytkowe warunkujące efektywność działania mobilnych wentylatorów oraz zarekomendował wybrane metody, na podstawie których cechy te mogą zostać zweryfikowane. Intencją przedsięwzięcia jest zapewnienie ratownikom większego komfortu przy wyborze oraz korzystaniu z omawianych urządzeń. Podstawą tego komfortu ma być świadomości dysponowania sprzętem o potwierdzonych cechach użytkowych oraz możliwość odwołania się do opracowanych wytycznych w zakresie prawidłowego użytkowania wentylatorów zgodnie z posiadanymi przez nie parametrami.
PL
Przedstawiono badania dotyczące przydatności siedmiu polielektrolitów w procesie klarowania szlamu pochodzącego z zakładu produkcji wapienniczo-kamiennej oraz weryfikacji jakości działania. Badania obejmowały przygotowanie polielektrolitów w celu weryfikacji ich efektywności działania w procesie flokulacji szlamu pochodzącego z zakładu, badania procesu flokulacji zawiesiny w warunkach statycznych, jak również wyznaczenie współczynnika lepkości dynamicznej wody nadosadowej uzyskanej po procesie sedymentacji sflokulowanej zawiesiny.
EN
7 com. flocculants in doses of 0.5, 1, 2, 3, 4 and 8 ppm were introduced sep. into the slurry and mixed rapidly for 1 min and slowly for 5 min, then allowed to sediment for 5 min. The samples of the supernatant liquid were analyzed for dynamic viscosity and turbidity. The recommended value of the concn. of polyelectrolytes was 2-4 ppm.
PL
W obiektach gruntowo-powłokowych z reguły stosuje się betonowe, masywne konstrukcje w postaci ław fundamentowych. Gdy posadowienie powłoki jest w rynience określany jest schemat statyczny jako łuk przegubowo nieprzesuwny. W nielicznych przypadkach wybudowano powłoki z blachy falistej na podatnym posadowieniu. Przykłady zrealizowanych obiektów w Polsce omówiono w pracy. Podatne podparcie stalowej powłoki ułatwia powstanie naturalnego sklepienia w zasypce gruntowej. W tym przypadku istotny jest kształt powłoki zbliżony do łuku parabolicznego. Zasadniczym przypadkiem analizowanym w pracy jest powłoka zintegrowana z podparciem na palach z rur stalowych. Charakteryzuje się ona zmiennym schematem statycznym wynikającym z poziomu utwierdzenia. Wykorzystując wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych na budowanym obiekcie ustalano schemat przemieszczeń. Na tej podstawie w modelu powłoki szacowano zakres zmian wypiętrzenia powłoki w trakcie układania zasypki.
EN
In soil-steel bridges usually the massive concrete foundation is being applied. When the structure is mounted in the gutter, the static models defined as non-sliding joint arch. In a few cases only, the corrugated steel structures are founded on a flexible foundation. The examples of such objects executed in Poland were described in this article. The flexible foundation of the steel structure helps to form a natural vault in the backfill. The shape of the structure, similar to parabolic arch, is relevant in this case. The essential case being analyzed here, is the structure founded on the piles made of steel pipes. It is characterized by variable static scheme resulting from the level of connection. The displacement scheme was established using the results of geodetic measurements performed on the constructed bridge. On this basis, the range of changes in the uplift of the structure during backfilling, was estimated in the structure model.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań porównawczych bojowej broni strzeleckiej i symulatora na przykładzie 7,62 mm karabinu UKM-2000P.
EN
The paper presents some results of comparative tests of service weapon and its simulator on the example of 7.62 mm UKM-2000P gun.
PL
W celu przyspieszenia procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w transporcie kolejowym, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej ich jakości, w niektórych krajach Europy i Świata wykorzystuje się poligony badawcze. W szczególności, do takich poligonów należą tory doświadczalne, a ich szczególną grupę stanowią okręgi doświadczalne. Zaletą wykorzystywania w badaniach specjalistycznej infrastruktury jest przede wszystkim możliwość uzyskania warunków analogicznych do panujących na liniach kolejowych bez wzajemnego wpływu badań na realizację zadań przewozowych, zapewnienia takich samych warunków dla badań porównawczych oraz zagwarantowania warunków do prowadzenia badań w sposób ciągły, co wydatnie skraca czas ich trwania i przyspiesza uzyskanie wyników. W artykule przedstawiono parametry eksploatowanych torów doświadczalnych, dokonano także ich porównania i klasyfikacji w kontekście możliwości prowadzenia różnego rodzaju badań.
EN
To speed up the deployment of innovative solutions in rail transport, while ensuring their required quality, dedicated testing grounds are used in some European and non-European countries. Such testing grounds include, in particular, experimental tracks and a special group of them are experimental loops districts. One advantage of such advanced infrastructure is the availability of conditions comparable to those on railway lines but with no impact on the performance of transport tasks, the availability of the same conditions for comparative tests and the continuity of tests, which considerably shortens their duration and accelerates the results. The article describes the parameters of the experimental tracks in use, and compares and classifies them in the context of the feasibility of different types of testing.
PL
Bezpieczne zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych, a zwłaszcza wypalonego paliwa jądrowego, jest jedną z najczęściej podnoszonych kwestii przeciwników dalszego rozwoju energetyki jądrowej i stosowania radioizotopów w różnych dziedzinach życia. Prowadzenie zaawansowanych prac badawczych wspierających program jądrowy kraju i pozwalających na dalszy rozwój metod izotopowych w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska naturalnego, jest zadaniem nauki. Jest również jednym z podstawowych celów działania instytutów związanych z atomistyką.
EN
Safe management of radioactive waste, especially spent nuclear fuel, is one of the most frequently raised issues of opponents of further development of nuclear energy and the use of radioisotopes in various areas of life. Conducting advanced research works supporting the country's nuclear program and enabling further development of isotope methods in medicine, industry and environmental protection is the responsibility of science. It is also one of the main goals of the institutes related to atomic science.
PL
Helen Blomqvist jest związana z firmą Sandvik Coromant od 2003 r. Pracę rozpoczęła w dziale badań i rozwoju oraz zarządzania produktem. Zaczynała jako inżynier ds. badań w zakresie charakterystyki materiałów i rozwoju powłok. Od 2010 r. zajmowała stanowiska kierownicze, m.in. kierownika wielofunkcyjnych projektów produktowych w Szwecji i we Włoszech. Na swoim koncie ma dwa patenty. W 2015 r. przeszła z działu badań i rozwoju do działu sprzedaży i przez prawie cztery lata kierowała tym obszarem działalności Sandvik Coromant w Europie Północnej. W 2019 r. awansowała na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania produktem oraz badań i rozwoju, a także weszła w skład grupy zarządzającej Sandvik Coromant. Od grudnia 2020 r. jest prezesem Sandvik Coromant, a tym samym liderem największego oddziału firmy i segmentu biznesowego Sandvik Machining Solutions. Helen ma tytuł doktora chemii strukturalnej Uniwersytetu Sztokholmskiego.
PL
Podano przyczyny prowadzenia badań stateczności nadwozi koparek wielonaczyniowych kołowych. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Podano przykład wykonanych badań na koparce SRs 1200. Zaprezentowano uzyskane wyniki. Stwierdzono, że stateczność nadwozia koparki SRs 1200 według obowiązujących norm jest zachowana.
EN
The reasons for testing of the BWEs superstructures stability have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. Examples of studies made on BWE SRs 1200 have been given. The obtain tests results have been presented. It has been found that the BWE SRs 1200 superstructure stability has been maintained in accordance with the applicable standards.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.